Πρόγραμμα Αποκατάστασης Βλαβών από Σεισμό & Ενίσχυσης
VK.AP
 
με την εγγύηση της
 
Βασισμένο σε ειδικές βιβλιογραφικές πηγές, με στόχο την υπεύθυνη Υπόδειξη της Διαδικασίας Αποκατάστασης και της μελέτης της με τα πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, το VK.AP, μέσα στις 3 εβδομάδες της κυκλοφορίας του έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες περιπτώσεις αποκατάστασης.
 

 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά:
 
 • Ταχύτατη και εποπτική περιγραφή του φέροντος οργανισμού και της βλάβης σε φιλικό περιβάλλον (είτε στα πρότυπα VK.STRAD/AutoSTRAD, είτε με εισαγωγή μεμονωμένων δομικών στοιχείων).
 • Αυτόματος επανέλεγχος των διατομών μετά την αποκατάστασή τους.
 • Σχεδιασμός (Διαστασιολόγηση) μανδύα υποστυλωμάτων-τοιχείων μονόπλευρου-αμφίπλευρου.
 • Σχεδιασμός μανδύα ή και ελασμάτων δοκών.
 • Υπολογισμός βλήτρων εργοταξιακών ή εμπορίου.
 • Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.
 • Πλούσια βιβλιοθήκη διαφόρων περιπτώσεων ενίσχυσης.
 • Καθοδήγηση του μελετητή για την μορφή ενίσχυσης ανάλογα με την μορφή της βλάβης
 • Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης (πχ. θέση πύργων, προετοιμασία επιφανειών)
 • Επιλογή υλικών (ρητίνες κλπ) από πλούσια βιβλιοθήκη
 
2. Περισσότερες Λεπτομέρειες:
 
Το πρόγραμμα VK-AP αναλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, δηλαδή την αποκατάσταση μεμονωμένων υποστυλωμάτων, δοκών και τοιχίων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. Λειτουργεί αυτόνομα και προϋποθέτει την ύπαρξη Autocad 14. Η αποκατάσταση γίνεται με μανδύες (ολόπλευρους, τρίπλευρους, αμφίπλευρους ή μονόπλευρους) από οπλισμένο σκυρόδεμα ή με μεταλλικούς κλωβούς από γωνιακά και λάμες ή με ρητίνες. Το πρόγραμμα αναλαμβάνει τον υπολογισμό την ενίσχυσης έτσι ώστε η νέα διατομή να έχει την αντοχή σε ροπή και τέμνουσα που είχε η αρχική διατομή. Πέραν των υπολογισμών συντάσσει Τεχνική Έκθεση που περιγράφει την παλιά και τη νέα διατομή, τις αντίστοιχες αντοχές, τεχνικές παρατηρήσεις, συνοπτική περιγραφή της τεχνικής των επεμβάσεων και προϋπολογισμό βάσει του τιμολογίου εργασιών που έχει συνταχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τέλος παράγει τρισδιάστατο κατασκευαστικό σχέδιο στο Autocad και παρέχει τα ανάλογα εργαλεία για την εύκολη δημιουργία τομών σε οποιοδήποτε θέση.

Στην περίπτωση βλαβών γενικού χαρακτήρα το πρόγραμμα συνεργάζεται με το Στατικό μας Πρόγραμμα για την επανεπίλυση του φορέα.

 

Αποκατάσταση Τοιχείου:

Στην περίπτωση που επιλεγεί κάποιο τοιχείο προς αποκατάσταση το πρόγραμμα το αναγνωρίζει αυτόματα. Οι αλλαγές που υπάρχουν ως προς την αποκατάσταση υποστυλώματος είναι:

 • Δεν υπάρχει υπολογιστικό μέρος και οι λύσεις που προτείνονται είναι κατασκευαστικές.
 • Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση μεταλλικών κλωβών.
  Ο μανδύας που θα κατασκευασθεί θα είναι ή περιμετρικός ή μονόπλευρός ή στα άκρα.
 • Τοποθετείται πλέγμα οριζόντιων και κατακόρυφων ράβδων στις πλευρές του τοιχείου.
 • Υπολογίζονται και τοποθετούνται βλήτρα για την ενιαία λειτουργία του παλαιού τοιχείου με την ενίσχυσή του.
 
Αποκατάσταση Δοκού:
  Οι αλλαγές που υπάρχουν ως προς την αποκατάσταση υποστυλώματος είναι:
 • Για κάθε δοκό σχεδιάζονται και υπολογίζονται 3 διατομές. Μια στο μέσον της δοκού και δύο σε κάθε μία από τις στηρίξεις.
 • Είναι δυνατή η τοποθέτηση σπαστών ράβδων και ράβδων στις στηρίξεις.
 • Στην ενίσχυση με λάμες είναι δυνατός ο ορισμός διαφορετικού πάχους λάμας στο κάτω πέλμα (αύξηση καμπτικής αντοχής) και στη στήριξη.
 
Σχέδιο Λεπτομερειών:
  Με την έξοδο από το πρόγραμμα, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει τη δημιουργία σχεδίου λεπτομερειών, δημιουργείται αυτόματα μέσα σε καινούργιο σχέδιο του Autocad το σχέδιο των λεπτομερειών. Λόγω της μή εξοικείωσης πολλών χρηστών με την επεξεργασία τρισδιάστατων σχεδίων το πρόγραμμα παρέχει την ευκολία αυτόματης δημιουργίας τομών. Αυτό γίνεται από το μενού Αποκατάσταση > Δημιουργία Τομής. Έτσι για να παραχθεί μια κάτοψη σε ένα συγκεκριμένο ύψος αρκεί να δημιουργήσουμε μια οριζόντια τομή στην όψη του στοιχείου και στο αντίστοιχο ύψος. Αντίστοιχα για τη δημιουργία μιας κάθετης τομής αρκεί η δημιουργία τομής στην κάτοψη. Οι τομές σχεδιάζονται στο Layer 0 του Autocad και μπορούν να τυπωθούν κατευθείαν, απλά κρύβοντας τα υπόλοιπα Layers.
 
Οικογένεια Προγραμμάτων Στατικών SP.VAK/AutoVAK
(όλα τα υπόλοιπα προγράμματα)