Το παράθυρο "Συγκεντρωτικά Στοιχεία Απωλειών" παρουσιάζει την κατάσταση των χώρων σε δύο στήλες (ονομασία χώρου και συνολικές απώλειες), καθώς επίσης και το άθροισμα των απωλειών κάθε επιπέδου (ορόφου) και τέλος το συνολικό άθροισμα απωλειών του κτιρίου.


Βλ. και Απώλειες Ιδιοκτησιών