Επιλέγοντας “Στοιχεία Κτιρίου” εμφανίζεται παράθυρο με τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αφορούν κυρίως το κτίριο, αλλά και κάποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία:

  Μέση ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία περιοχής: Ο μελετητής μπορεί (πιέζοντας F11) να συμβουλευτεί και να επιλέξει από τη λίστα κλιματολογικών στοιχείων των πόλεων της Ελλάδας, που είναι αποθηκευμένες στη βιβλιοθήκη, ή και να συμπληρώσει απευθείας πληκτρολογώντας την τιμή θερμοκρασίας που επιθυμεί.

  Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία: Ο μελετητής συμπληρώνει την πιό συνηθισμένη τιμή της στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία τέτοιες θερμοκρασίες, και θα επέμβει επιλεκτικά στους χώρους που απαιτείται διαφορετική θερμοκρασία. Κατά την επιλογή της εσωτερικής θερμοκρασίας, ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί τον βοηθητικό πίνακα που εμφανίζεται με το F11.

  Θερμοκρασία μη θερμαινόμενων χώρων: Συμπληρώνεται η θερμοκρασία που αντιστοιχεί στους μη θερμαινόμενους χώρους του κτιρίου (πχ. κλιμακοστάσιο).

  Θερμοκρασία εδάφους: Συμπληρώνεται η θερμοκρασία του εδάφους.

Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές καθορίζουν την διαφορά θερμοκρασίας Δt κάθε δομικού στοιχείου και περνιούνται αυτόματα από το πρόγραμμα σε κάθε νέο δομικό στοιχείο που προσθέτουμε στο φύλλο υπολογισμού. Ο χρήστης μπορεί στο φύλλο υπολογισμού να τροποποιήσει αυτές τις τιμές σε κάθε δομικό στοιχείο. Αν έχουμε καταχωρήσει κάποια δομικά στοιχεία στο φύλλο υπολογισμού και πάμε μετά και τροποποιήσουμε κάποια από τις πιο πάνω θερμοκρασίες θα αλλάξει η θερμοκρασία μόνο στα δομικά στοιχεία που δεν έχει τροποποιηθεί η θερμοκρασία τους. π.χ. Αν είχαμε ορίσει Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 20° C και Θερμοκρασία μη θερμαινόμενων χώρων 10° C και ορίσουμε μετά Θερμοκρασία μη θερμαινόμενων χώρων 12° C θα αλλάξει το Δt των εσωτερικών τοίχων που θα έχουν Δt= 20° C-10° C=10° C και θα γίνει Δt= 20° C-12° C=8° C ενώ θα μείνει αμετάβλητη η διαφορά θερμοκρασίας σε όσους εσωτερικούς τοίχους έχουν διαφορετικό Δt γιατί το πρόγραμμα θεωρεί ότι έχουν αλλαχθεί από το χρήστη.

Μεθοδολογία Υπολογισμών: Ανάλογα με το αν συμπληρώσουμε "1" ή "2" οι υπολογισμοί θα ακολουθήσουν το παληότερο (1977) ή το νέο (1983) κανονισμό DIN αντίστοιχα. Η επιλογή αυτή προκαθορίζει τόσο τους βοηθητικούς πίνακες που ακολουθούν (πχ. αριθμός R ή r), όσο και τον ίδιο τον τρόπο υπολογισμών (πχ. αυτόματος υπολογισμός προσαύξησης λόγω ανεμοπτώσεων για ύψος μεγαλύτερο των 10 m στο νέο DIN). Πάντως, για τις Ελληνικές συνθήκες προτιμάται συνήθως το DIN 1977 λόγω των μεγάλων διακοπών που συνηθίζονται στην πράξη.

Χαρακτηριστικός αριθμός κτιρίου Hκ: Ανάλογα με το πόσο είναι εκτεθειμένο στους ανέμους το κτίριο (πιέζοντας F11 εμφανίζεται βοηθητικός πίνακας με βάση το αντίστοιχο DIN).

Ωρες διακοπής: επιλέγεται μία από τις 3 περιπτώσεις, "0 ώρες διακοπής", "8-12 ώρες διακοπής" ή "12-16 ώρες διακοπής". Προκαθορισμένη είναι η τρίτη περίπτωση, που είναι και η συνηθέστερη για τα ελληνικά δεδομένα.

Χαρακτηριστικός αριθμός χώρου Rκ (DIN 59) ή r (DIN 83): Ανάλογα με το λόγο των εσωτερικών προς τα εξωτερικά ανοίγματα εμφανίζεται (με F11) βοηθητικός πίνακας με βάση το DIN που επιλέχθηκε.

Μέση συνολική προσαύξηση απωλειών χώρου (%): Η τιμή αυτή χρησιμεύει μόνο στην περίπτωση των μη αυτόματων υπολογισμών προσαύξησης (βλ. τελευταία επιλογή) αφού η τιμή αυτή περνιέται απλά σε κάθε χώρο, με δυνατότητα επιλεκτικής αλλαγής από τον χρήστη, και χωρίς να επηρεάζεται από τα όσα αναγράφονται "συμβουλευτικά" δίπλα στην τιμή σε παρένθεση (στα φύλλα απωλειών κάθε χώρου). Yπενθυμίζεται, οτι στο νέο DIN οι προσαυξήσεις λόγω διακοπών αγνοούνται, καθώς προβλέπεται συνεχής λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης.

Αριθμός επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου (1-15): δίνεται ο αριθμός των επιπέδων που θα θερμανθούν (από 1 μέχρι 15), καθένα από τα οποία μπορεί να χωρέσει πρακτικά απεριόριστο αριθμό χώρων.

Τυπικό ύψος επιπέδου: Το τυπικό ύψος επιπέδου (πχ. 3 m) είναι η προκαθορισμένη (default) τιμή του ύψους των ορόφων. Χρησιμεύει στο να αποφύγουμε να συμπληρώνουμε την τιμή αυτή συνέχεια μέσα στο φύλλο υπολογισμών των χώρων, παρά μόνο εκεί που θέλουμε να επέμβουμε για να την διαφοροποιήσουμε μέσα στο φύλλο των απωλειών.

Τύπος συστήματος μονάδων (Κcal/h ή Watt): Συμπληρώνεται ο επιθυμητός τύπος μονάδων βάσει του οποίου θέλουμε να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Ο χρήστης μπορεί όποτε το θελήσει να αλλάξει τον τύπο των μονάδων και αυτόματα θα τροποποιηθούν τα αποτελέσματα.

Επίπεδο στη στάθμη του εδάφους: Συμπληρώνεται ο αριθμός του επιπέδου που βρίσκεται στη στάθμη του εδάφους (πχ. 2ο επίπεδο) προκειμένου να υπολογιστούν αυτόματα τα ύψη των επιπέδων και συνεπώς και οι προσαυξήσεις χαραμάδων λόγω ύψους (DIN 1983).

Αυτόματος Υπολογισμός Προσαυξήσεων: Συμπληρώνοντας "2", το ποσοστό των προσαυξήσεων διαμορφώνεται αυτόματα σε κάθε χώρο σε συνδυασμό και με το DIN που έχουμε επιλέξει πιό πάνω. Ετσι, σε κάθε χώρο θα βλέπουμε αναλυτικά το ποσοστό της προσαύξησης που οφείλεται στον προσανατολισμό και το ποσοστό της προσαύξησης λόγω διακοπών και τοίχων.

Υπενθυμίζεται τέλος, οτι στο παράθυρο αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων, πιέζοντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού (βλ. επιλογή "Εμφάνιση").