Στο παράθυρο "Παραδοχές" περιλαμβάνεται το κείμενο των γενικών παραδοχών του τεύχους της μελέτης, το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί στην εκτύπωση της μελέτης εφόσον το έχουμε επιλέξει στα "Περιεχόμενα Εκτυπώσεων". Ανοίγοντας το παράθυρο των Παραδοχών εμφανίζεται στο menu η επιλογή “Παραδοχές” με την υποεπιλογή “Επιλογή Προτύπου” που οδηγεί στο αντίστοιχο παράθυρο διαχείρισης προτύπων. Επιλέγοντας (με “Ανάκτηση”) το αντίστοιχο πρότυπο παραδοχών, αυτό εμφανίζεται στο παράθυρο των Παραδοχών.

Ο χρήστης έχει κάθε δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου αλλά και ορισμού νέων προτύπων.


Σημείωση: Εφόσον ο χρήστης θέλει να επεξεργαστεί τα πρότυπα αρχεία των παραδοχών, θα πρέπει να γνωρίζει οτι αυτά βρίσκονται στο directory του προγράμματος (δηλαδή στο 4M\CALC\APOL\). Οι ονομασίες των αρχείων προτύπων συντίθενται από το όνομα της εφαρμογής (APOL), τους χαρακτήρες PR (Παραδοχές), την αρίθμηση 01, 02, 03 με την σειρά που βρίσκονται στην λίστα των προτύπων και τέλος την κατάληξη RTF, δηλ. APOLPR01.RTF κ.ο.κ. Εξάλλου, οι περιγραφές των προτύπων στην λίστα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα επιλέγοντας “Επιλογή Προτύπου” βρίσκονται σε χωριστό αρχείο, στο ίδιο directory με τα κείμενα των προτύπων. H ονομασία αυτού του αρχείου συντίθεται από το όνομα της εφαρμογής (APOL) το λεκτικό PR και την κατάληξη LST, δηλ. APOLPR.LST στο directory 4M\CALC\ΑPOL.