Πίνακας Υπολογισμού συντελεστή προσαύξησης λόγω διακοπής λειτουργίας D)

Τρόπος Λειτουργίας

ΖD

0 ώρες διακοπής

7

7

7

7

8-12 ώρες διακοπής

20

15

15

15

12-16 ώρες διακοπής

30

25

20

15

Τιμή D

0.1 - 0.29

0.30 - 0.69

0.70 - 1.49

> 1,50