Πίνακας Συντελεστών διείσδυσης αέρα ανοιγμάτων α

Είδος Ανοίγματος

α

Άνοιγμα ξύλινο ή πλαστικό

Απλό

3,0

Διπλό

2,0

Άνοιγμα μεταλλικό

Απλό

1,5

Διπλό

1,2

Εσωτερική πόρτα

Στεγανή

1,5

Μη στεγανή

4,0