Η επιλογή

 

Από τις διάφορες μεθοδολογίες υπολογισμού θερμικών απωλειών (DIN, ASHRAE, ISO κα) στην Ελλάδα έχει επικρατήσει αυτή που βασίζεται στους Γερμανικούς Κανονισμούς (Deutche Industrie Normes) DIN 4701. Ειδικότερα υπάρχουν οι 2 παραλλαγές του DIN 4701/1977 και DIN 4701/1983. Οι διαφορές τους εντοπίζονται σε μικροδιαφορές τιμών σε βοηθητικούς πίνακες αλλά και στον τρόπο υπολογισμών, όπως είναι ο υπολογισμός της προσαύξησης λόγω ανεμόπτωσης για ύψος μεγαλύτερο των 10m στο DIN 4701/83. Συνήθως, προτιμάται το DIN 4701/77 καθώς αντιμετωπίζει ασφαλέστερα τις διακοπές λειτουργίας που γενικά εμφανίζονται στις ελληνικές εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, θα παρατεθεί εκτενώς το DIN 4701/77, οι βασικές τροποποιήσεις στο DIN 4701/83, και θα σχολιαστούν οι υπόλοιπες μεθοδολογίες.

4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ DIN 4701/77.

Οι θερμικές απώλειες ενός κτιρίου συνίστανται από τις απώλειες θερμοπερατότητας και τις απώλειες διείσδυσης αέρα ή αερισμού.

4.2.1 Απώλειες θερμοπερατότητος

Αυτές προέρχονται από το κέλυφος του κτιρίου δηλ. τους τοίχους, τα ανοίγματα, τα δάπεδα, τις οροφές κα.

Οι απώλειες θερμοπερατότητας ενός δομικού στοιχείου υπολογίζονται από τη σχέση:

Πιν.4.1 Θερμοκρασίες χώρων ενδιαιτήσεως

Χώροι

oC

1. Κατοικίες

Καθημερινά, Υπνοδωμάτια, Κουζίνες

Προθάλαμοι, Διάδρομοι, WC

Κλιμακοστάσια

Λουτρά

 

20

15

10

32

2. Καταστήματα και Γραφεία

Καταστήματα, Γραφεία, Εστιατόρια, δωμάτια ξενοδοχείων

Κλιμακοστάσια, διάδρομοι, WC

 

20

15

3. Εκπαιδευτικά κτίρια

Αίθουσες Διδασκαλίας

Χώροι Εργαστηρίων

Αμφιθέατρα

Κλειστά Γυμναστήρια

Αίθουσες λουτρών, αποδυτήρια

Διάδρομοι, κλιμακοστάσια, κλειστές αίθουσες διαλειμμάτων, WC

Διάδρομοι, κλιμακοστάσια και WC νηπιαγωγείων

Ιατρεία

Χώροι διαφυλάξεως οργάνων και βεστιάρια

 

20

15 έως 18

18

15

22

5 έως 10

15

24

15

 1. Στην περίπτωση εξωτερικού στοιχείου, η εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
 2. Στην περίπτωση εσωτερικού στοιχείου προς μη θερμαινόμενο χώρο, η θερμοκρασία του μη θερμαινόμενου χώρου.
 3. Στην περίπτωση δαπέδου ή στοιχείου που έχει επαφή με το έδαφος, σαν ta λαμβάνεται η θερμοκρασία του εδάφους που θεωρείται σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.
 4. Στην περίπτωση εσωτερικού στοιχείου προς θερμαινόμενο χώρο, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Πιν. 4.2 Συντελεστές θερμοπερατότητος τοιχωμάτων

Είδος Τοίχου

Κ (kcal/m2 οC)

Εξωτερικός

Διπλός Δρομικός αμόνωτος με κενό

1,55

Διπλός Δρομικός με μόνωση 4cm

0,55

Διπλός Ορθοδρομικός αμόνωτος με κενό

1,4

Διπλός Ορθοδρομικός με μόνωση 6cm

0,6

Δρομικός – Ορθοδρομικός μόνωση 4cm

0,58

Δρομικός – Ορθοδρομικός μόνωση 6cm

1,28

Τοίχος Συρόμενων με μόνωση 5cm

0,47

Tοίχος Συρόμενων χωρίς μόνωση

1,43

Λιθοδομή 60cm

2

Τοιχίο 10cm με μόνωση 5cm

0,60

Τοιχίο 20cm με μόνωση 3cm

0,92

Τοιχίο 20cm με μόνωση 5cm

0,56

Εσωτερικός

Τοίχος 10cm

1,5

Τοίχος 15cm

1,3

 

Πιν. 4.3 Συντελεστές θερμοπερατότητος Ανοιγμάτων

Είδος Ανοίγματος

Κ (kcal/m2 οC)

Παράθυρα

Απλό τζάμι με ξύλινο πλαίσιο

4,5

Απλό τζάμι με μεταλλικό πλαίσιο

5,0

Διπλό τζάμι με ξύλινο πλαίσιο διακένου 6mm

2,8

Διπλό τζάμι με μεταλλικό πλαίσιο διακένου 6mm

3,2

Διπλό τζάμι με ξύλινο πλαίσιο διακένου 12mm

2,6

Διπλό τζάμι με μεταλλικό πλαίσιο διακένου 12mm

3,0

Πόρτες

Ξύλινες χωρίς τζάμι

3,0

Μεταλλικές χωρίς τζάμι

5,0

Μπαλκονιού ξύλινες με απλό τζάμι

5,0

Μπαλκονιού ξύλινες με διπλό τζάμι

2,5

Πιν. 4.4 Συντελεστές θερμοπερατότητος Δαπέδων

Είδος Δαπέδου

Κ (kcal/m2 οC)

Μαρμάρινο δάπεδο με μόνωση

0,52

Μαρμάρινο δάπεδο χωρίς μόνωση

2,12

Ξύλινο δάπεδο με μόνωση

0,56

Ξύλινο δάπεδο χωρίς μόνωση

2,30

Πιν. 4.5 Συντελεστές θερμοπερατότητος Οροφών

Είδος Οροφής

Κ (kcal/m2 οC)

Ταράτσα με μόνωση

0,38

Οροφή με μπετόν αμόνωτη

2,80

Στέγη μονωμένη με κεραμίδια

0,38

Στέγη αμόνωτη με κεραμίδια

1,91

Για τον υπολογισμό των απωλειών λόγω θερμοπερατότητος ενός στοιχείου υπολογίζονται και οι προσαυξήσεις. Αυτές είναι:

1. Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού H). To ΖH παίρνει τις ακόλουθες τιμές:

2. Προσαύξηση λόγω διακοπής λειτουργίας.

Ο συντελεστής προσαύξησης λόγω διακοπής λειτουργίας D) υπολογίζεται:

 

Τιμές του D) δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πιν. 4.6 Υπολογισμός συντελεστή προσαύξησης λόγω διακοπής λειτουργίας D)

Τρόπος Λειτουργίας

ΖD

0 ώρες διακοπής

7

7

7

7

8-12 ώρες διακοπής

20

15

15

15

12-16 ώρες διακοπής

30

25

20

15

Τιμή D

0.1 - 0.29

0.30 - 0.69

0.70 - 1.49

> 1,50

 

Επομένως οι απώλειες θερμοπερατότητας (με τις προσαυξήσεις) είναι:

QΤ = Qο (1 + ΖHD ) = Qο x Ζ

4.2.2 Απώλειες διείσδυσης αέρα ή αερισμού (QL)

Αυτές προέρχονται από την εναλλαγή αέρα με το εξωτερικό περιβάλλον. Υπολογίζονται :

1. Στην περίπτωση που υπάρχει εξαερισμός, QL = V ρ c (ti-ta) (kW), όπου:

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξαερισμός, τότε υπολογίζονται οι απώλειες από τις χαραμάδες οι οποίες οφείλονται στην διαφορά εσωτερικής – εξωτερικής πίεσης που προκαλεί την διείσδυση του αέρα. Ο τύπος υπολογισμού των απωλειών από τις χαραμάδες είναι:

, όπου:

QAi = α x Σl x R x H x Δt x ZΓ για κάθε άνοιγμα.

Οι παράμετροι της παραπάνω σχέσης είναι:

Πιν. 4.7 Συντελεστές διείσδυσης αέρα ανοιγμάτων α

Είδος Ανοίγματος

α

Άνοιγμα ξύλινο ή πλαστικό

Απλό

3,0

Διπλό

2,0

Άνοιγμα μεταλλικό

Απλό

1,5

Διπλό

1,2

Εσωτερική πόρτα

Στεγανή

1,5

Μη στεγανή

4,0

 

Το σύνολο των θερμικών απωλειών ενός χώρου υπολογίζεται από το άθροισμα των θερμικών απωλειών από θερμοπερατότητα και από διείσδυση αέρα όλων των στοιχείων που περιβάλλουν τον χώρο, δηλ.

Q = Σ (QT + QL).

 

Πιν. 4.8 Τιμές χαρακτηριστικών αριθμών κτιρίου Η ανάλογα με την θέση και την ανεμόπτωση

Τοποθεσία

Θέση

Άνεμος (m/sec)

Συνεχόμενο Κτίριο

Μεμονωμένο Κτίριο

Συνήθης

Προστατευμένη

4

0,24

0,34

Εκτεθειμένη

6

0,41

0,58

Πολύ Εκτεθειμένη

8

0,60

0,84

Ευάλωτη σε ανέμους

Προστατευμένη

6

0,41

0,58

Εκτεθειμένη

8

0,60

0,84

Πολύ Εκτεθειμένη

0

0,82

1,14

Εξαιρετικά Εκτεθειμένη

2

1,04

1,45

Πιν. 4.9 Συντελεστές διεισδυτικότητας ανοίγματος

Υλικό Παραθύρου

Εσωτερικές Πόρτες

R

 

Μη Στεγανές

< 3,0

0,9

Ξύλο ή πλαστικό

Στεγανές

< 1,5

0,9

 

Μη Στεγανές

< 6,0

0,9

Μέταλλο

Στεγανές

< 2,5

0,9

 

Μη Στεγανές

Από 3,0 έως 9,0

0,7

Ξύλο ή πλαστικό

Στεγανές

Από 1,5 έως 3,0

0,7

 

Μη Στεγανές

Από 6,0 έως 20,0

0,7

Μέταλλο

Στεγανές

Από 2,5 έως 6,0

0,7

4.2.3 Τροποποιήσεις στο DIN 4701/83

Οι τροποποιήσεις στο DIN 4701/83 σε σχέση με το DIN 4701/77 εντοπίζονται στα εξής σημεία:

 1. Ο συντελεστής ΖD μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή του D περίπου γραμμικά παίρνοντας τιμές από το 0 μέχρι το 13.
 2. Ο συντελεστής Η προσαυξάνεται αυτόματα για ύψος πάνω από 10m.

4.3 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.

H ASHRAE δεν παρουσιάζει κάποια ξεχωριστή μέθοδο για τον υπολογισμό των φορτίων χειμώνα, αλλά προτείνει τις ίδιες μεθόδους με τον υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων με τις εξής επισημάνσεις:

Έτσι, οι θερμικές απώλειες θεωρούνται στιγμιαίες, η μεταφορά θερμότητας κυρίως με αγωγή και η λανθάνουσα θερμότητα (δηλ. η θερμική ενέργεια που προέρχεται από τον υδρατμό του αέρα) αντιμετωπίζεται σαν αναπλήρωση της υγρασίας του χώρου που χάνεται στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η εξήγηση για την παραπάνω αντιμετώπιση βρίσκεται στον έλεγχο της δυσμενέστερης περίπτωσης κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος θέρμανσης. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Παγκόσμια Κοινότητα όσον αφορά τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος επιβάλλουν την εξέλιξη μεθόδων ενεργειακών υπολογισμών που να οδηγούν στην εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ρεαλιστικών προδιαγραφών.

4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ISO-9164

To πρότυπο ISO-9164 αποτελεί πλήρη μέθοδο υπολογισμού αναγκών θέρμανσης κτιρίου. Οι διαφορές του από το DIN4701 εντοπίζονται στα εξής σημεία:

To πρότυπο ISO αποτελεί μέθοδο υπολογισμού αναγκών θέρμανσης κτιρίου σε ημερήσια ή μηνιαία βάση της ενέργειας (kJ, kcal) και όχι της ισχύος (kW, kcal/h, όπως στα DIN). Αυτό προκύπτει αναγκαστικά, καθώς στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπ’ όψιν και η θερμότητα που αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία και που εξομαλύνει την απώλεια θερμότητας όταν το κτίριο δεν θερμαίνεται τις ώρες διακοπής. Έτσι, οι απώλειες δεν εκφράζονται σε μορφή ισχύος που αποτελούν χρονικά στιγμιαία θεώρηση, αλλά σαν συνολική ενέργεια σε κάποιο χρονικό διάστημα.

Η ημερήσια ανάγκη θέρμανσης υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε μήνα. Το προκύπτον ημερήσιο φορτίο πολλαπλασιαζόμενο με τις ημέρες του μήνα και με ένα συντελεστή αναγωγής, μας δίνει το φορτίο μηνός. Το σύνολο των φορτίων όλων των μηνών μας δίνει τις ετήσιες ανάγκες θέρμανσης.

Λαμβάνεται υπ’ όψιν η ανανέωση του αέρα λόγω διαπίδυσης από τα δομικά στοιχεία.

Λαμβάνεται υπ΄ όψιν το θερμικό κέρδος λόγω ηλιοφάνειας.

Λαμβάνεται υπ’ όψιν η ταχύτητα του εξωτερικού αέρα, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό των συντελεστών εναλλαγής θερμότητας.

4.4.1 Συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας υπολογισμού

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

 1. Διαχωρισμός της κάτοψης σε ζώνες ανάλογα με επιθυμητή θερμοκρασία.
 2. Υπολογισμός συντελεστού ειδικών απωλειών θερμότητας σε συνάρτηση με:
 1. Επιλογή εσωτερικής θερμοκρασίας υπολογισμού.
 2. Υπολογισμός μέσης μηνιαίας τιμής θερμικού κέρδους από εσωτερικές πηγές .
 3. Υπολογισμός μέσης μηνιαίας τιμής θερμικού κέρδους από ηλιακή ακτινοβολία.
 4. Υπολογισμός τιμή συντελεστού χρησιμοποίησης.
 5. Υπολογισμός μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας χώρων.
 6. Υπολογισμός βασικής μέσης θερμοκρασίας.
 7. Υπολογισμός συσσωρευμένης θερμοκρασιακής διαφοράς.
 8. Υπολογισμός συνολικών αναγκών θέρμανσης για συγκεκριμένο μήνα.
 9. Υπολογισμός συνολικών ετησίων αναγκών θέρμανσης.

Το ISO-9164 παραπέμπει στο ISO-6946 το οποίο αναφέρεται στον υπολογισμό συντελεστών εναλλαγής θερμότητας και στο ISO-7345 το οποίο αναφέρεται στην θερμομόνωση.

4.5 ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

4.5.1. Εισαγωγή

Η μέθοδος υπολογισμού θερμικών απωλειών κατά DIN 4701 αποτελεί εδώ και χρόνια ένα αξιόπιστο επιστημονικό εργαλείο για την εκπόνηση μελετών κεντρικής θέρμανσης. Η ανάγκη όμως για εκσυγχρονισμό του εργαλείου υπολογισμού θερμικών φορτίων είναι πλέον έντονη, κυρίως λόγω των παρακάτω παραγόντων:

4.5.1.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ έχει θεσπίσει το Εθνικό Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας και το σχέδιο δράσης ‘Ενέργεια 2001’, τα οποία εκφράζουν την πολιτική για το περιβάλλον και την ενέργεια. Σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί μια πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών μέσω της σχετικής νομοθεσίας (ιδιαίτερα του πρόσφατου Ν.2244/94) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ενέργεια’.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. 21475/2707 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ (ΦΕΚ 880/Β/19-8-98) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, που αφορά τον «Περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων».

Με την ΚΥΑ αποσκοπείται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της SAVE 93/76/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13/9/93, περί ‘Σταθεροποίησης των εκπομπών CO2 και ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων’, ώστε με την λήψη των πλέον ενδεδειγμένων μέτρων να διασφαλίζεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με στόχο τη σταθεροποίηση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος.

Η βελτίωση σημαίνει μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, φωτισμό και συσκευές χωρίς να διαταράσσονται οι συνθήκες άνεσης στα κτίρια.

Ο στόχος αυτός πραγματοποιείται με την εφαρμογή μέτρων στους ακόλουθους τομείς:

Τα μέτρα και προγράμματα αποβλέπουν:

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας Κτιρίου (ΔΕΤΑ): ονομάζεται το ειδικό έντυπο στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου, ο βαθμός ενεργειακής του απόδοσης και η ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εκδίδεται Κανονισμός για την Ορθολογική χρήση και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), που αντικαθιστά τον ισχύοντα Κανονισμό Θερμομόνωσης και έχει εφαρμογή σε όλα τα νεοανεγειρόμενα κτίρια καθώς και σε υφιστάμενα για την μελέτη των αναγκαίων επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης. Ο κανονισμός για τα δεδομένα της εποχής του ήταν ικανοποιητικός, αλλά σήμερα θεωρείται ξεπερασμένος διότι αφενός μεν αγνοεί σημαντικές παραμέτρους (πχ. ηλιασμό, σκιασμό, αερισμό) αφ’ ετέρου έρχεται σε σύγκρουση με την φιλοσοφία του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Ο νέος κανονισμός αναμένεται σε λίγους μήνες, χωρίς να αποκλείεται να καθυστερήσει περισσότερο. Για τον λόγο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά του ισχύοντος κανονισμού ο οποίος και θα ισχύει μέχρι την αντικατάστασή του.

Τα περιεχόμενα του ΚΟΧΕΕ είναι:

 1. Οι όροι για τον βέλτιστο σχεδιασμό των κτιρίων και ο καθορισμός των ορίων θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων ανά χρήση κτιρίου και κλιματική περιοχή για όλο τον χρόνο.
 2. Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας με βάση τα επιτρεπτά όρια θερμικής άνεσης και εναλλαγών του αέρα.
 3. Κλιματικές ζώνες για όλη τη χώρα με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης.
 4. Παράμετροι θερμικών απωλειών του κτιρίου, απαιτήσεις σε θερμομόνωση του κελύφους.
 5. Παράμετροι θερμικών συνεισφορών στα κτίρια: εσωτερικά κέρδη σε ετήσια βάση, ηλιακά κέρδη, παθητικά ηλιακά συστήματα, θερμικό ισοζύγιο κτιρίου, απαιτούμενη συμπληρωματική ενέργεια.
 6. Παράμετροι για τη φυσική ψύξη του κτιρίου: ηλιοπροστασία με φυσική βλάστηση και σκίαστρα, φυσικός αερισμός, θερμική μάζα, συστήματα φυσικού δροσισμού.
 7. Χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής, θερμικές ιδιότητες απορρόφησης σε υγρασία, εκπομπές ρυπογόνων ουσιών από τα υλικά κα.
 8. Υπολογισμοί ενεργειακών αναγκών του κτιρίου και τρόπος εκπόνησης ενεργειακής μελέτης για την απόδειξη του ότι η απαιτούμενη συμβατική ενέργεια για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου δεν υπερβαίνει τα μέγιστα όρια ενεργειακών καταναλώσεων
 9. Παράμετροι και κριτήρια για την εκπόνηση μελέτης βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου ως συμπληρώματος της αρχιτεκτονικής μελέτης και στοιχείου της ενεργειακής μελέτης αυτού
 10. Παράμετροι για τη συμπλήρωση της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων με τη μελέτη εγκατάστασης και ένταξης Ενεργητικών Ηλιακών Συστημάτων ή/και Φωτοβολταϊκών στοιχείων, εφόσον προβλέπονται, ως στοιχεία της ενεργειακής μελέτης του κτιρίου.
 11. Μέθοδος υπολογισμού απαιτήσεων μελέτης φυσικού και τεχνητού φωτισμού με βάση τη χρήση του κτιρίου.
 12. Τρόποι διενέργειας περιοδικών ενεργειακών επιθεωρήσεων για όλες τις κατηγορίες κτιρίων εκτός από τις ενεργειοβόρες επιχειρήσεις.
 13. Σύστημα και διαδικασία ενεργειακής πιστοποίησης και βαθμονόμησης κτιρίων.

21/ Έντυπο – πιστοποιητικό που συμπληρώνεται κατά τις περιοδικές ενεργειακές επιθεωρήσεις όπου αναγράφονται: Η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης του κτιρίου, καθώς και η ισχύς, ο τύπος και το εργοστάσιο κατασκευής του λέβητα - καυστήρα – κυκλοφορητή, της αντλίας θερμότητας, η διατομή της καμινάδας, η ύπαρξη ή μη διαφράγματος, η ύπαρξη ή μη συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων, τα αποτελέσματα των μετρήσεων καυσαερίων, η ύπαρξη ή μη μόνωσης των σωληνώσεων, ο επιτυγχανόμενος βαθμός απόδοσης των εγκαταστάσεων, τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη βελτίωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης αυτών.

Σε επίπεδο μεθοδολογίας, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οποίο εμπνέεται ο Κ.Ο.Χ.Ε.Ε., αναφέρεται με λεπτομέρεια στην συνέχεια. Το σχέδιο αποτελεί μια πλήρη μεθοδολογία και ως εκ τούτου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

4.5.1.2 Το Σχέδιο της ΕΕ

Το Φεβρουάριο 1998, η αρμόδια επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέβαλλε το τελικό σχέδιο προτύπου για την θερμική συμπεριφορά κτιρίων προς ψήφιση στις Κοινότητες. Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού των Κοινοτήτων, μετά την ψήφισή του σχεδίου σαν Ευρωπαϊκό πρότυπο, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται στην υιοθεσία του πλέον σαν εθνικό πρότυπο χωρίς καμία αλλαγή. Το σχέδιο αποτελεί συνέχεια στις κατευθύνσεις της Κοινοτικής Οδηγίας SAVE 93/76/EE. Το σχέδιο αυτό παρουσιάζεται παρακάτω και λόγω της παραπάνω προοπτικής αλλά και λόγω του ότι εκφράζει την τοποθέτηση του επιστημονικού κόσμου της Κοινότητας στην παγκόσμια τάση ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας.

4.5.2 Πεδίο εφαρμογής

Το πρότυπο παρέχει μια απλοποιημένη μέθοδο υπολογισμού για την εκτίμηση της ενέργειας που απαιτείται για την θέρμανση χώρων ενός κτιρίου. Περιέχει τους υπολογισμούς:

 1. Των απωλειών θερμότητας του κτιρίου όταν θερμαίνεται σε σταθερή θερμοκρασία.
 2. Της ετήσιας θερμότητας που χρειάζεται για την διατήρηση των επιθυμητών θερμοκρασιών (set-point temperatures) στο κτίριο.
 3. Της ετήσιας ενέργειας που καταναλώνεται από την διάταξη θέρμανσης για ην θέρμανση του κτιρίου.

Το κτίριο μπορεί να έχει πολλές ζώνες με διαφορετικά set-point. Κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν διακοπτόμενη λειτουργία.

Η περίοδος υπολογισμού μπορεί να είναι η περίοδος θέρμανσης ή ανεξάρτητοι μήνες. Ο υπολογισμός μηνών δίνει σωστά αποτελέσματα σε ετήσια βάση αλλά τα αποτελέσματα για ανεξάρτητους μήνες κοντά στο τέλος και την αρχή της περιόδου θέρμανσης μπορεί να οδηγεί σε μεγάλα σχετικά λάθη.

4.5.3 Ορισμοί

Set-Point: Είναι η εσωτερική θερμοκρασία υπολογισμού.

Θερμική Ζώνη: Είναι το τμήμα θερμαινόμενου κτιρίου με δεδομένo set-point μέσα στο οποίο θεωρείται ότι η θερμοκρασία έχει ενιαία τιμή, δηλαδή αμελητέες διαφορές από σημείο σε σημείο.

4.5.4 Σύμβολα και Μονάδες

Στο πρότυπο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω μεγέθη:

Πιν.4.10 Σύμβολα και Μονάδες

Σύμβολο

Μέγεθος

Μονάδα

C

Δρώσα ειδική θερμότητα ζώνης

J/K

c

Ειδική θερμότητα

J/(kg? K)

H

Συντελεστής θερμικής ροής

W/K

h

Συντελεστής επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας

W/(m2? K)

I

Ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα επιφανείας

J/m2

Q

Ποσότητα θερμότητας

J

R

Θερμική Αντίσταση

m2? K/W

U

Θερμική μετάδοση

W/(m2? K)

σ

Σταθερά Stefan-Boltzman (σ = 5,67? 10-8)

W/(m2? K4)

χ

Σημειακή θερμική μετάδοση

W/K

ψ

Γραμμική θερμική μετάδοση

W/(m? K)

 

4.5.5. Γενική περιγραφή της Μεθόδου και των απαιτουμένων στοιχείων

4.5.5.1 Ενεργειακό ισοζύγιο

Το ενεργειακό ισοζύγιο ενός κτιρίου έχει τις ακόλουθες παραμέτρους όσον αφορά μόνο το αισθητό φορτίο:

Οι διάφορες συνιστώσες απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί:

4.5.5.2 Διαδικασία

Η διαδικασία υπολογισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 1. Ορισμό των ορίων θερμαινόμενων χώρων, διαφορετικών ζωνών και μη θερμαινόμενων χώρων.
 2. Για κτίριο με μία ζώνη, υπολογισμός του συντελεστή θερμικών απωλειών.
 3. Ορισμό επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας (set-point) και του χρονοπρογράμματος διακοπτόμενης λειτουργίας.
 4. Για εποχικό υπολογισμό, ορισμό του χρονικού πλάτους και των κλιματικών στοιχείων της εποχής.

Κατόπιν, για κάθε περίοδο υπολογισμού:

 1. Υπολογισμός των θερμικών απωλειών Ql.
 2. Α. Βάση σταθερής εσωτερικής θερμοκρασίας.

  Β. Βάση διακοπτόμενης λειτουργίας.

 3. Υπολογισμός των εσωτερικών θερμικών κερδών Qi.
 4. Υπολογισμός των ηλιακών θερμικών κερδών Qs.
 5. Yπολογισμός του συντελεστή χρήσης για τα συνολικά θερμικά κέρδη.
 6. Υπολογισμός της θερμότητας που απαιτείται για την περίοδο υπολογισμού.

Τέλος, για όλο το χρόνο:

4.5.6 Ορισμός ορίων χώρων και ζωνών

4.5.6.1 Όρια του θερμαινόμενου χώρου

Αυτά είναι οι τοίχοι, δάπεδα, οροφές που χωρίζουν τον χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, από γειτονικές ζώνες ή από μη θερμαινόμενους χώρους. Για αγορασμένη ενέργεια, το όριο του κτιρίου είναι στο σημείο παραλαβής της ενέργειας. Για ανάκτηση θερμότητας μέσω αέρα απόρριψης, το όριο είναι στην έξοδο από την μονάδα ανάκτησης.

4.5.6.2 Θερμικές ζώνες

Όταν είναι απαραίτητο, το κτίριο ή και ο χώρος μπορεί να χωριστεί σε ζώνες. Ο χωρισμός σε ζώνες δεν είναι απαραίτητος όταν:

 1. Tα set-point των ζωνών δεν διαφέρουν περισσότερο από 4οΚ και αναμένεται ότι ο λόγος κέρδους / απώλεια διαφέρει λιγότερο από 0,4.
 2. Οι πόρτες ανάμεσα σε ζώνες αναμένεται να είναι ανοικτές.
 3. Μια ζώνη είναι μικρή και αναμένεται ότι η συνολική χρήση ενέργειας του κτιρίου δεν θα αλλάξει πάνω από 5% αν ενωθεί με την γειτονική μεγαλύτερη ζώνη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ακόμα και όταν το set-point δεν είναι καθολικό, εφαρμόζεται ο υπολογισμός για μια ζώνη. Η εσωτερική θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι :

, όπου :

4.5.7 Στοιχεία υπολογισμού

4.5.7.1 Πηγές και τύπος στοιχείων υπολογισμού

Οι πηγές των στοιχείων είναι είτε Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί είτε Εθνικά Standard.

4.5.8 Απώλειες θερμότητας για σταθερή εσωτερική θερμοκρασία

4.5.8.1 Αρχές

Η ολική απώλεια θερμότητας για ένα κτίριο μιας ζώνης για δεδομένη χρονική περίοδο είναι :

, όπου: (1)

, όπου:

Στην εξίσωση (1) ο παράγοντας ιc)t είναι οι βαθμοημέρες.

4.5.8.2 Συντελεστής θερμικών απωλειών αερισμού.

4.5.8.2.1 Αρχές.

O συντελεστής θερμικών απωλειών αερισμού, υπολογίζεται από τον τύπο:

, όπου:

είναι η θερμοχωρητικότητα του αέρα ανά m3 (1200 J/m3.oK για παροχή σε m3/sec και 0,34 Wh/m3.oK για παροχή σε m3/h)

H παροχή μπορεί να υπολογιστεί από τον όγκο του κτιρίου V και τις εναλλαγές του αέρα n από τον τύπο :

4.5.8.2.2 Eλάχιστος αερισμός.

Καθορίζεται από τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Η Ε.Κ προτείνει σαν ελάχιστο αριθμό εναλλαγών n = 0,5.

4.5.8.2.3 Φυσικός αερισμός.

Ο ολικός αερισμός είναι το μέγιστο των τιμών ελάχιστου αερισμού και αερισμού σχεδίασης (επιθυμητού) του κτιρίου.

4.5.8.2.4 Συστήματα μηχανικού αερισμού

Η συνολική παροχή αέρα καθορίζεται από το άθροισμα των παροχών από τους ανεμιστήρες που είναι σε λειτουργία και μία επιπλέον παροχή που οφείλεται στην ανεμόπτωση και στην διαστρωμάτωση αέρα, με ανοικτούς ανεμιστήρες, για μη στεγανό κέλυφος του κτιρίου .

Για εξισορροπημένα συστήματα αερισμού, το ισούται με το μεγαλύτερο από την παροχή προσαγωγής και την παροχή απόρριψης

Όταν υπάρχει μηχανικός εξαερισμός που ανοίγει για κάποιο χρονικό διάστημα, η παροχή υπολογίζεται:

, όπου:

4.5.8.2.5 Μηχανικά συστήματα με εναλλάκτες θερμότητας

Στην περίπτωση ανάκτησης θερμότητας του αέρα απόρριψης, οι απώλειες θερμότητας του μηχανικού αερισμού μειώνονται κατά (1-nv), όπου nv είναι ο συντελεστής απόδοσης του εναλλάκτη αέρα-αέρα. Έτσι η παροχή που σχετίζεται με υπολογισμό απώλειας θερμότητας υπολογίζεται :

Για εναλλάκτη αέρα – νερού ή ανάκτηση σε αντλία θερμότητας, η παροχή αερισμού υπολογίζεται χωρίς μείωση. Η θερμότητα ανάκτησης χρησιμοποιείται τότε για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, και κατ’ επέκταση την επιλογή, της διάταξης.

4.5.8.3 Επίδραση της λειτουργίας με διακοπές

Σε συστήματα θέρμανσης με διακοπές λειτουργίας, το συνολικό ποσό των απωλειών θερμότητας μειώνεται, λόγω της μείωσης της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας.

4.5.9 Θερμικά κέρδη

4.5.9.1 Ολικά θερμικά κέρδη

Το ολικό θερμικό κέρδος ισούται με το άθροισμα των εσωτερικών θερμικών κερδών και των κερδών από ηλιακή ακτινοβολία

4.5.9.2 Εσωτερικά θερμικά κέρδη

Περιλαμβάνουν οποιαδήποτε θερμότητα παράγεται μέσα στον χώρο εκτός του συστήματος θέρμανσης δηλ :

Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται μέσες μηνιαίες ή εποχιακές τιμές. Έτσι :

, όπου:

4.5.9.3 Θερμικά κέρδη από ηλιακή ακτινοβολία

4.5.9.3.1 Βασική εξίσωση

Τα ηλιακά κέρδη εξαρτώνται από:

Οι επιφάνειες αυτές είναι :

Για δεδομένη περίοδο υπολογισμού το ηλιακό κέρδος υπολογίζεται από τον τύπο:

,όπου:

Ηλιακά κέρδη σε μη θερμαινόμενους χώρους πολλαπλασιάζονται με τον παράγοντα (1-b) και προστίθενται στα κέρδη των θερμαινόμενων χώρων.

4.5.9.3.2 Δρούσα επιφάνεια απορρόφησης

Η δρούσα επιφάνεια απορρόφησης Αs ενός υαλοστασίου δίνεται από τον τύπο :

, όπου:

Στον συντελεστή διόρθωσης σκίασης λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο οι σταθερές σκιάσεις. Οι σκιάσεις που μετακινούνται ή κάποια αυτόματη ηλιακή προστασία λαμβάνονται έμμεσα υπ’ όψιν στον συντελεστή χρήσης.

4.5.9.3.3 Μετάδοση ηλιακής ενέργειας μέσω υαλοστασίου

Η ολική μετάδοση ηλιακής θερμότητας g είναι ο χρονικά μέσος λόγος της ενέργειας που περνά μέσα από ένα μη σκιασμένο στοιχείο προς την ενέργεια που προσπίπτει πάνω σε αυτό. Υπολογίζεται από τον τύπο:

, όπου:

Fw είναι διορθωτικός συντελεστής.

είναι η κάθετη ακτινοβολία στο τζάμι, κατά τι μεγαλύτερη από το g.

4.5.9.3.4 Συντελεστές διόρθωσης σκίασης

Ο συντελεστής Fs δείχνει κάθε μείωση στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία λόγω σταθερής σκίασης από κάποιον από τους παρακάτω παράγοντες:

Ο συντελεστής Fs ορίζεται:

, όπου:

4.5.9.3.5 Συντελεστές Κουρτίνας

Ο συντελεστής αυτός εκφράζει τον λόγο της μέσης ηλιακής ενέργειας που θα έμπαινε στο κτίριο με τις κουρτίνες τραβηγμένες προς την ενέργεια που θα έμπαινε χωρίς κουρτίνες. Η ηλιακή ακτινοβολία που μετατρέπεται σε θερμότητα στην κουρτίνα θεωρείται ότι εισάγετε στο κτίριο.

4.5.9.3.6 Ειδικά στοιχεία

Ειδικά στοιχεία συλλογής ηλιακής ενέργειας όπως αίθρια, θερμοκήπια, διαφανής μόνωση και αεριζόμενα στοιχεία του κελύφους χρειάζονται ειδικό τρόπο υπολογισμού για τα θερμικά τους κέρδη.

4.5.10 Χρήση ενέργειας

4.5.10.1 Eνεργειακό Ισοζύγιο

Οι θερμικές απώλειες Ql και τα θερμικά κέρδη Qg υπολογίζονται για κάθε περίοδο. Η θέρμανση Qh που χρειάζεται ο χώρος για κάθε περίοδο δίνεται από τον τύπο:

Όταν η μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από το set-point, ισχύει Ql = 0 και n = 0.

Ο συντελεστής χρήσης n είναι παράγοντας μείωσης του θερμικού κέρδους και εκφράζει την δυναμική συμπεριφορά του κτιρίου.

4.5.10.2 Συντελεστής χρήσης για θερμικά κέρδη

Υποθέτοντας τέλειο έλεγχο του συστήματος θέρμανσης, οι παράμετροι που έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στον συντελεστή χρήσης είναι:

Ο λόγος κέρδους / απώλειες γ:

και μια σταθερά χρόνου τ που χαρακτηρίζει την εσωτερική θερμική αδράνεια του θερμαινόμενου χώρου:

, όπου:

Ο συντελεστής χρήσης υπολογίζεται από τον τύπο:

, όταν και

, όταν γ=1

Το α είναι μια αριθμητική παράμετρος που δίνεται από τον τύπο:

, όπου οι τιμές των α0 και τ0 δίνονται από τον παρακάτω πίνακα:

Μέθοδος υπολογισμού

α0

τ0(h)

Μηνιαία

1

16

Εποχική

0,8

28

 

Ο συντελεστής χρήσης καθορίζεται ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του συστήματος θέρμανσης υποθέτοντας τέλειο θερμοκρασιακό έλεγχο και άπειρη ελαστικότητα. Τα αποτελέσματα μιας θερμικής διάταξης με αργή αντίδραση και ενός ατελούς συστήματος ελέγχου μπορεί να είναι σημαντική και βασίζονται στο λόγο κέρδους / απώλειας. Αυτό πρέπει να υπολογιστεί στην εκτίμηση του συστήματος.

4.5.11 Ετήσια θερμική χρήση του κτιρίου

4.5.11.1 Μέθοδος μηνιαίου υπολογισμού

Η ετήσια κατανάλωση θερμότητας είναι το άθροισμα των καταναλώσεων όλων των μηνών για τους οποίους η μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από την θερμοκρασία ρύθμισης:

4.5.11.2 Μέθοδος εποχικού υπολογισμού

Η πρώτη και η τελευταία μέρα της περιόδου θέρμανσης, δηλ. η διάρκειά της και οι μέσες μετεωρολογικές συνθήκες, μπορούν να οριστούν για μία γεωγραφική ζώνη και τυπικά κτίρια. Η περίοδος θέρμανσης συμπεριλαμβάνει όλες τις μέρες για τις οποίες το θερμικό κέρδος δεν εξισορροπεί την απώλεια θερμότητας, δηλ :

, όπου:

Τα κέρδη από την πιο πάνω εξίσωση μπορεί να αποκτηθούν από πίνακα συμβατικών ακτινοβολιών της περιοχής. Οι μηνιαίες μέσες τιμές ημερησίων θερμοκρασιών αποδίδονται στην 15η ημέρα κάθε μήνα. Χρησιμοποιείται γραμμική παρεμβολή για να βρεθούν οι τιμές που αφορούν τις οριακές ημέρες.

4.5.12 Χρήση ενέργειας θέρμανσης

4.5.12.1 Κατανάλωση ενέργειας

Τα συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούν γενικά βοηθητικό εξοπλισμό όπως αντλίες, ανεμιστήρες, ηλεκτρονικά κτλ. που λειτουργούν καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια. Ένα μέρος της ενέργειας αυτής ανακτάται για θέρμανση. Ο βοηθητικός αυτός εξοπλισμός εξαρτάται από τον τύπο του συστήματος και δεν υπολογίζεται σε αυτόν τον υπολογισμό. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να υπολογιστεί σε μια πλήρη μελέτη ενεργειακού ισοζυγίου.

Για μια δεδομένη περίοδο η κατανάλωση ενέργειας του συστήματος θέρμανσης Q δίνεται από τον τύπο :

, όπου:

4.5.12.2 Θερμότητα για την παραγωγή ζεστού νερού

Η θερμότητα αυτή, Qw, δίνεται από τον τύπο :

, όπου:

Τα κέρδη από το δίκτυο ζεστού νερού στο κτίριο είναι συνήθως κοντά στις θερμικές απώλειες του κτιρίου από το δίκτυο κρύου νερού και του δικτύου αποχέτευσης και έτσι μπορούν να εξαιρεθούν από το ενεργειακό ισοζύγιο.

4.5.12.3 Απώλειες θερμότητας λόγω του συστήματος θέρμανσης

Οι συνολικές απώλειες θερμότητας μπορούν να εκφραστούν με τον τύπο:

, όπου οι διαφορετικές θερμικές απώλειες εκφράζονται παρακάτω :

4.5.12.4 Απόδοση συστήματος θέρμανσης

Η χρήση ενέργειας στο κτίριο μπορεί να υπολογιστεί επίσης από τον τύπο:

, όπου ο συντελεστής απόδοσης του συστήματος δίνεται από τον τύπο:

Ο συντελεστής απόδοσης μπορεί να εκφράσει και την απόδοση ενός τμήματος του συστήματος.

4.5.13 Έκθεση

Μία έκθεση που θα δίνει την εκτίμηση της ετήσιας χρήσης ενέργειας ενός κτιρίου που υπολογίστηκε με αυτό το Πρότυπο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες.

4.5.13.1 Εισαγόμενα στοιχεία

Όλα τα εισαγόμενα στοιχεία πρέπει να δικαιολογούνται, πχ με αναφορά σε εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Επιπλέον, η έκθεση θα περιέχει:

 1. Αναφορά σε αυτό το πρότυπο.
 2. Τον σκοπό του υπολογισμού (πχ βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης).
 3. Μια περιγραφή του κτιρίου, την κατασκευή και την τοποθεσία του.
 4. Καθορισμό των ζωνών θέρμανσης δηλ. αντιστοίχηση κάθε χώρου σε ζώνη.
 5. Μια σημείωση για το αν οι διαστάσεις που χρησιμοποιούνται είναι εσωτερικές ή εξωτερικές.
 6. Μία σημείωση για το ποια μέθοδος (μηνιαία ή εποχιακή) χρησιμοποιήθηκε.
 7. Τις σχετικές πληροφορίες, αν υπολογίστηκε διακοπτόμενο ωράριο λειτουργίας.

4.5.13.2 Αποτελέσματα

4.5.13.2.1 Για κάθε κτιριακή ζώνη και περίοδο υπολογισμού

 1. Συνολικές απώλειες θερμότητας για την θερμοκρασία ρύθμισης.
 2. Εσωτερικά θερμικά κέρδη.
 3. Ηλιακά κέρδη.
 4. Καθαρή χρήση ενέργειας.

4.5.13.2.2 Για όλο το κτίριο

 1. Ετήσια χρήση θερμότητας.
 2. Αν χρειάζεται, ετήσια κατανάλωση ενέργειας. Θα παρουσιαστεί σε λίστα η κατανάλωση από διαφορετικές πηγές (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, αέριο, κάρβουνο κλπ) και μαζί η συνολική.

Όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία εισαγωγής άλλα από τις συμβατικές τιμές, πρέπει να δοθεί μια εκτίμηση της απόκλισης που πηγάζει από τα στοιχεία.

4.6 ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η απλούστερη μέθοδος ενεργειακής ανάλυσης είναι η μέθοδος των βαθμοημερών (Degree Days), που αφορά τις περιόδους θέρμανσης και ψύξης ενός κτιρίου. Χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και την σύγκριση της κατανάλωσης θερμότητας. Τα παρακάτω αφορούν ειδικά τις βαθμοημέρες θέρμανσης.

Η θερμοκρασία σημείου ισορροπίας tbal ενός κτιρίου ορίζεται σαν την τιμή της εξωτερικής θερμοκρασίας to στην οποία, για μιά συγκεκριμένη εσωτερική θερμοκρασία ti, οι ολικές απώλειες θερμότητας qgain είναι ίσες με τα θερμικά κέρδη από τον ήλιο, τους ενοίκους, τα φώτα και όλα τα εσωτερικά κέρδη του κτιρίου.

, όπου:

Ktot είναι ο ολικός συντελεστής απωλειών του κτιρίου σε kcal/h? oC.

Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί όταν to < tbal .

Ο ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης δίνεται από τον τύπο:

, όπου:

nσ είναι η απόδοση του συστήματος θέρμανσης.

Αν συμβολίσουμε τον χρόνο σαν z, η ετήσια κατανάλωση θερμότητας δίνεται από τον τύπο:

Το πρόσημο + σημαίνει ότι μόνο θετικές διαφορές πρέπει να περιληφτούν στο άθροισμα.

Χρησιμοποιώντας μέσες ημερήσιες τιμές εξωτερικής θερμοκρασίας to, οι βαθμοημέρες DD μιας θερμαντικής περιόδου, δίνονται από τον τύπο:

Η ετήσια κατανάλωση θερμότητας, βάση των βαθμοημερών θέρμανσης, δίνεται από τον τύπο:

Η παραπάνω μέθοδος στηρίζεται στην παραδοχή ότι η tbal είναι σταθερή (μέθοδος σταθερής κατάστασης - steady state) κατά την διάρκεια μίας ημέρας. Το γεγονός αυτό δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη καθώς η tbal παρουσιάζει διακύμανση, αλλά η επίδραση της είναι μικρή στην τιμή των συνολικών βαθμοημερών. Μάλιστα, η επίδραση αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη ζωνών με διαφορετική θερμική συμπεριφορά, την θερμική αδράνεια του κτιρίου, το διαφορικό του θερμοστάτη αλλά και από την χρονική έκταση των περιόδων μικρών αναγκών θέρμανσης.

Ενας απλοποιητικός τύπος ορισμού των βαθμοημερών που δεν περιλαμβάνει το Ktot και δίνει άμεσα ένδειξη των αναγκών θέρμανσης μίας περιοχής, είναι:

DD(G) = n (ti – to), όπου:

Η ASHRAE για τον ίδιο σκοπό, δηλ. τον υπολογισμό βαθμοημερών θέρμανσης όταν δεν είναι διαθέσιμα ειδικά στοιχεία ενός κτιρίου, προτείνει την μέθοδο βαθμοημερών μεταβλητής βάσης (Variable Base Degree Days) που στηρίζεται στη θεώρηση μίας πιθανής κατανομής θερμοκρασιών, που χαρακτηρίζεται από την μέση τιμή της to και την τυπική απόκλιση σ. Η ανάπτυξη της υπερβαίνει τους σκοπούς αυτού του εγχειριδίου.

Για την περιοχή της Αθήνας, ο αριθμός των βαθμοημερών ανέρχεται σε 1000oC. Για σύγκριση, αναφέρεται ότι οι βαθμοημέρες θέρμανσης στο Βερολίνο είναι 3800oC.

4.7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4.7.1 Εισαγωγή

Σχετικά με τον τρόπο που θα κατανεμηθούν οι δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης σε κάθε ιδιοκτησία ενός κτιρίου, έχουν προταθεί και εφαρμοστεί στο παρελθόν διάφορα συστήματα υπολογισμών.

Σήμερα, η μελέτη της κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης βασίζεται στην Οδηγία ΤΟΤΕΕ 2427/83 η οποία θεσμοθετήθηκε με το ΠΔ 2/85. Η βασική αρχή που στηρίχθηκε η οδηγία είναι ότι η κεντρική θέρμανση είναι ένα κοινόχρηστο αγαθό και πρέπει όλοι οι ένοικοι του κτιρίου αφ’ ενός μεν να το απολαμβάνουν εξίσου (δηλ. να έχουν την ίδια θερμοκρασία όλες οι ιδιοκτησίες), αφ’ ετέρου δε να επιβαρύνονται σύμφωνα με τις θερμικές απώλειες που αναλογούν στην ιδιοκτησία που χρησιμοποιεί ο καθένας. Με την βοήθεια των μετρητών παροχής θερμότητας μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιείται η κεντρική θέρμανση για διαφορετικό χρονικό διάστημα από κάθε ιδιοκτησία.

4.7.2 Διευκρινήσεις

Το πνεύμα της ισχύουσας οδηγίας συνοψίζονται στο ότι ένα μέρος των απωλειών που αναλογούν σε κάθε ιδιοκτησία προέρχεται από τις συνολικές απώλειες του κτιρίου και ένα μέρος από τις απώλειες της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας. Το κτίριο πχ έχει μία οροφή που καλύπτει όλες τις ιδιοκτησίες. Οι απώλειες μέσα από την οροφή δεν αναλογούν μόνο στον τελευταίο όροφο, αλλά σε όλους τους ορόφους.

Στην οδηγία, καλούνται:

Οι βασικές θερμικές απώλειες του κτιρίου υπολογίζονται βάσει του όγκου της κάθε ιδιοκτησίας, ενώ οι απώλειες των ανοιγμάτων βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου κάθε ιδιοκτησία για τα ανοίγματα που έχει. Οι απώλειες των ανοιγμάτων των κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβάνονται στις βασικές απώλειες του κτιρίου.

Για τον καταμερισμό λοιπόν των δαπανών κεντρικής θέρμανσης, αναλογίζεται σε κάθε ιδιοκτησία (i) ένα ποσό θερμικών απωλειών (Qi), που ισούται με το άθροισμα των βασικών απωλειών που της αντιστοιχεί (ανάλογα με τον όγκο της) συν τις απώλειες των ανοιγμάτων της. Ο λόγος μας δίνει το συντελεστή εi της κάθε ιδιοκτησίας, ανάλογα με τον οποίο επιμερίζονται οι δαπάνες κεντρικής θέρμανσης. Το άθροισμα των εi για όλες τις ιδιοκτησίες είναι ίσο με την μονάδα.

Στην περίπτωση που θερμαίνονται όλες οι ιδιοκτησίες και δεν υπάρχουν μετρητές παροχής θερμότητας, η κάθε ιδιοκτησία πληρώνει το γινόμενο του συντελεστή της εi επί το σύνολο των δαπανών. H ισορροπία του συστήματος διαταράσσεται αν κάποια ιδιοκτησία αποκοπεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, δεδομένου ότι αυτή παραμένει σε θερμοκρασία ανάμεσα στην εξωτερική του περιβάλλοντος και την εσωτερική των θερμαινόμενων χώρων. Τα δωμάτια των άλλων ιδιοκτησιών που είναι γειτονικά στην ιδιοκτησία που αποκόπηκε, θα έχουν ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες από την θερμοκρασία tΘ, η οποία ορίζεται σαν τον μέσο όρο των θερμοκρασιών των υπολοίπων ιδιοκτησιών. Πρέπει λοιπόν το κλειστό διαμέρισμα να επιβαρυνθεί με κάποιο ποσοστό των δαπανών, αφού ένα ποσό ενέργειας από αυτό που αποδίδει το σύστημα κεντρικής θέρμανσης ξοδεύεται σε αυτό το διαμέρισμα δια μέσου των γειτονικών χώρων. Ένα κλειστό διαμέρισμα ‘λ’ λοιπόν πρέπει να πληρώνει ένα ποσό δαπανών λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης Δ’λ, μικρότερο βέβαια από το ποσό Δλ που πληρώνει όταν θερμαίνεται.

Καλούμε Συντελεστή Παραμένουσας Επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας λ, τον λόγο . H τιμή του καθορίζεται βάσει τεσσάρων συντελεστών ω, χ, ψ, ζ που εξαρτώνται από τα αρχιτεκτονικά και δομικά στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας:

Τελικά λοιπόν το κλειστό διαμέρισμα θα πληρώσει fλλ, όπου Δ το σύνολο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης.

Η επιτροπή σύνταξης της οδηγίας ΤΟΤΕΕ για την κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης επισημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαφοροποίηση στην κατανομή των δαπανών των υπόλοιπων διαμερισμάτων, που οφείλεται στις χαμηλότερες θερμοκρασίες των γειτονικών χώρων στην ιδιοκτησία που κλείνει. Οι διαφορές όμως που προκύπτουν είναι πολύ μικρές, όπότε το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης αγνοείται. Το ίδιο συμβαίνει και για την περίπτωση που δεύτερη ιδιοκτησία απομονώνεται από το σύστημα θέρμανσης. Το ποσοστό που πρέπει να πληρώνει μια ιδιοκτησία όταν δεν θερμαίνεται πρέπει να είναι σταθερό και ανεξάρτητο αν η εγκατάσταση έχει μετρητές ή όχι. Το ποσοστό αυτό είναι fλλ.

Επομένως, το Σ fλλ. Δαπάνες (δηλ. το συνολικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις κλειστές ιδιοκτησίες) κατανέμεται ανά ιδιοκτησία ανάλογα με το fλλ. Το υπόλοιπο, δηλ. το (1- Σ fλλ).Δαπάνες (δηλ. το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εν χρήσει ιδιοκτησίες) κατανέμεται ανάλογα με τις ενδείξεις των μετρητών.

Όταν κάποιος ιδιοκτήτης αποφασίζει να κάνει ανεξάρτητη εγκατάσταση θέρμανσης, τότε δεν επιβαρύνεται πλέον με δαπάνες, ενώ αναθεωρούνται οι συντελεστές επιβάρυνσης ‘ε’ των υπολοίπων ιδιοκτησιών.

Ο τύπος υπολογισμού των ποσοστών δαπανών λειτουργίας της κάθε ιδιοκτησίας για κτίρια με μετρητές της παροχής θερμότητας (θερμιδομετρητές) είναι:

, όπου Mi η διαφορά ενδείξεων του μετρητή της ιδιοκτησίας i ανάμεσα στην τελευταία και την προηγούμενη καταγραφή.

Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση που υπάρχουν αντί για τους μετρητές θερμότητας, μετρητές ωρών λειτουργίας, τότε το ποσοστό δαπανών ιδιοκτησίας προκύπτει από τον προηγούμενο τύπο με αντικατάσταση στον προηγούμενο τύπο του Mi με το εii (Ωi είναι η διαφορά ενδείξεων του ωρομετρητή της ιδιοκτησίας i ανάμεσα στην τελευταία και την προηγούμενη καταγραφή), δηλ. θα είναι:

.

4.7.3 Ειδικές Περιπτώσεις

Στην περίπτωση που μια ιδιοκτησία αποτελείται από περισσότερους από έναν ορόφους, τότε:

Στην περίπτωση που μια ιδιοκτησία έχει οροφή που ένα μέρος της είναι προς θερμαινόμενο χώρο και το άλλο προς το περιβάλλον, τότε:

Στην περίπτωση επεμβάσεων σε μία ιδιοκτησία κατά τρόπο ώστε να υπάρξει επιβάρυνση στις θερμικές απώλειες της ιδιοκτησίας, τότε:

Αν Qe είναι οι συνολικές επιβαρύνσεις πού προκύπτουν από εξωτερικές επεμβάσεις κάθε ιδιοκτησίας αυτές αντιμετωπίζονται όπως οι απώλειες ανοιγμάτων ή απώλειες χαραμάδων κάθε ιδιοκτησίας. δηλαδή αθροίζονται στις θερμικές απώλειες Qi που επιβαρύνουν την ιδιοκτησία προκαλώντας την αύξηση του συντελεστή επιβαρύνσεων εi. Οι νέοι συντελεστές αφορούν τις δαπάνες κατανάλωσης και τις έκτακτες και όχι την παραμένουσα επιβάρυνση (fI εi) για την οποία θα ισχύουν οι παλιοί συντελεστές εi.