Οι Απώλειες διείσδυσης αέρα ή απώλειες αερισμού (QL) προέρχονται από την εναλλαγή αέρα με το εξωτερικό περιβάλλον. Υπολογίζονται ως εξής:

1. Στην περίπτωση που υπάρχει εξαερισμός, QL = V ρ c (ti-ta) (kW), όπου:

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξαερισμός, τότε υπολογίζονται οι απώλειες από τις χαραμάδες οι οποίες οφείλονται στην διαφορά εσωτερικής – εξωτερικής πίεσης που προκαλεί την διείσδυση του αέρα. Ο τύπος υπολογισμού των απωλειών από τις χαραμάδες είναι:

, όπου:

QAi = α x Σl x R x H x Δt x ZΓ για κάθε άνοιγμα.

Οι παράμετροι της παραπάνω σχέσης είναι: