Από τις διάφορες μεθοδολογίες υπολογισμού θερμικών απωλειών (DIN, ASHRAE, ISO κα) στην Ελλάδα έχει επικρατήσει αυτή που βασίζεται στους Γερμανικούς Κανονισμούς (Deutche Industrie Normes) DIN 4701. Ειδικότερα υπάρχουν οι 2 παραλλαγές του DIN 4701/1977 και DIN 4701/1983. Οι διαφορές τους εντοπίζονται σε μικροδιαφορές τιμών σε βοηθητικούς πίνακες αλλά και στον τρόπο υπολογισμών, όπως είναι ο υπολογισμός της προσαύξησης λόγω ανεμόπτωσης για ύψος μεγαλύτερο των 10m στο DIN 4701/83. Συνήθως, προτιμάται το DIN 4701/77 καθώς αντιμετωπίζει ασφαλέστερα τις διακοπές λειτουργίας που γενικά εμφανίζονται στις ελληνικές εγκαταστάσεις.

Τόσο στο DIN 4701/77 όσο και στο DIN 4701/83, το σύνολο των θερμικών απωλειών ενός χώρου υπολογίζεται από το άθροισμα των θερμικών απωλειών από θερμοπερατότητα και από διείσδυση αέρα όλων των στοιχείων που περιβάλλουν τον χώρο, δηλ. ισχύει η σχέση:

Q = Σ (QT + QL)


Βλ. και:

Απώλειες Θερμοπερατότητας

Απώλειες Αερισμού