Η μέθοδος των βαθμοημερών (Degree Days) είναι μιά μέθοδος ενεργειακής ανάλυσης που υπολογίζει την ενεργειακή κατανάλωση στις περιόδους θέρμανσης και ψύξης ενός κτιρίου. Σε ότι αφορά τις βαθμοημέρες θέρμανσης, ισχύουν τα εξής:

Η θερμοκρασία σημείου ισορροπίας tbal ενός κτιρίου ορίζεται σαν την τιμή της εξωτερικής θερμοκρασίας to στην οποία, για μιά συγκεκριμένη εσωτερική θερμοκρασία ti, οι ολικές απώλειες θερμότητας qgain είναι ίσες με τα θερμικά κέρδη από τον ήλιο, τους ενοίκους, τα φώτα και όλα τα εσωτερικά κέρδη του κτιρίου.

, όπου:

Ktot είναι ο ολικός συντελεστής απωλειών του κτιρίου σε kcal/h oC.

Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί όταν to < tbal .

Ο ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης δίνεται από τον τύπο:

, όπου:

nσ είναι η απόδοση του συστήματος θέρμανσης.

Αν συμβολίσουμε τον χρόνο σαν z, η ετήσια κατανάλωση θερμότητας δίνεται από τον τύπο:

Το πρόσημο + σημαίνει ότι μόνο θετικές διαφορές πρέπει να περιληφτούν στο άθροισμα.

Χρησιμοποιώντας μέσες ημερήσιες τιμές εξωτερικής θερμοκρασίας to, οι βαθμοημέρες DD μιας θερμαντικής περιόδου, δίνονται από τον τύπο:

Η ετήσια κατανάλωση θερμότητας, βάση των βαθμοημερών θέρμανσης, δίνεται από τον τύπο:

Η παραπάνω μέθοδος στηρίζεται στην παραδοχή ότι η tbal είναι σταθερή (μέθοδος σταθερής κατάστασης - steady state) κατά την διάρκεια μίας ημέρας. Το γεγονός αυτό δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη καθώς η tbal παρουσιάζει διακύμανση, αλλά η επίδραση της είναι μικρή στην τιμή των συνολικών βαθμοημερών. Μάλιστα, η επίδραση αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη ζωνών με διαφορετική θερμική συμπεριφορά, την θερμική αδράνεια του κτιρίου, το διαφορικό του θερμοστάτη αλλά και από την χρονική έκταση των περιόδων μικρών αναγκών θέρμανσης.

Ενας απλοποιητικός τύπος ορισμού των βαθμοημερών που δεν περιλαμβάνει το Ktot και δίνει άμεσα ένδειξη των αναγκών θέρμανσης μίας περιοχής, είναι:

DD(G) = n (ti – to), όπου:

Η ASHRAE για τον ίδιο σκοπό, δηλ. τον υπολογισμό βαθμοημερών θέρμανσης όταν δεν είναι διαθέσιμα ειδικά στοιχεία ενός κτιρίου, προτείνει την μέθοδο βαθμοημερών μεταβλητής βάσης (Variable Base Degree Days) που στηρίζεται στη θεώρηση μίας πιθανής κατανομής θερμοκρασιών, που χαρακτηρίζεται από την μέση τιμή της to και την τυπική απόκλιση σ. Η ανάπτυξη της υπερβαίνει τους σκοπούς αυτού του εγχειριδίου.

Για την περιοχή της Αθήνας, ο αριθμός των βαθμοημερών ανέρχεται σε 1000oC. Για σύγκριση, αναφέρεται ότι οι βαθμοημέρες θέρμανσης στο Βερολίνο είναι 3800oC.