Οι Απώλειες Θερμοπερατότητας προέρχονται από το κέλυφος του κτιρίου δηλ. τους τοίχους, τα ανοίγματα, τα δάπεδα, τις οροφές κ.α.

Οι απώλειες θερμοπερατότητας ενός δομικού στοιχείου υπολογίζονται από τη σχέση:

  1. Στην περίπτωση εξωτερικού στοιχείου, η εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
  2. Στην περίπτωση εσωτερικού στοιχείου προς μη θερμαινόμενο χώρο, η θερμοκρασία του μη θερμαινόμενου χώρου.
  3. Στην περίπτωση δαπέδου ή στοιχείου που έχει επαφή με το έδαφος, σαν ta λαμβάνεται η θερμοκρασία του εδάφους που θεωρείται σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.
  4. Στην περίπτωση εσωτερικού στοιχείου προς θερμαινόμενο χώρο, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

 

Για τον υπολογισμό των Συνολικών απωλειών λόγω θερμοπερατότητος ενός στοιχείου υπολογίζονται και οι προσαυξήσεις. Αυτές είναι:

1. Προσαύξηση λόγω προσανατολισμού H). To ΖH παίρνει τις ακόλουθες τιμές:

2. Προσαύξηση λόγω διακοπής λειτουργίας.

Ο συντελεστής προσαύξησης λόγω διακοπής λειτουργίας (ΖD) υπολογίζεται:

(βλ. τιμές του (ΖD) μέσα από τον αντίστοιχο πίνακα).

 

Επομένως οι Συνολικές Απώλειες Θερμοπερατότητας (μαζί με τις προσαυξήσεις) είναι:

QΤ = Qο (1 + ΖHD ) = Qο x Ζ