Το παράθυρο "Κυκλώματα-Σώματα-Ιδιοκτησίες" παρουσιάζει ανά επίπεδο (όροφο) του κτιρίου μιά κατάσταση των χώρων με τα Κυκλώματα, τα Σώματα και τις Ιδιοκτησίες (Διαμερίσματα) που έχουν οριστεί. Ειδικότερα, στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται σε στήλες ο α/α του επιπέδου, ο α/α χώρου στο επίπεδο, η ονομασία του χώρου, οι συνολικές θερμικές απώλειες, ο αριθμός του κυκλώματος στο επίπεδο, ο αριθμός του σώματος στο κύκλωμα και ο κωδικός (ονομασία) της Ιδιοκτησίας (διαμερίσματος). Η λίστα αυτή χρησιμεύει στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να έχει την εποπτεία των δεδομένων που έχει εισάγει στους χώρους, εφόσον βέβαια έχει συμπληρώσει τα αντίστοιχα δεδομένα. Υπενθυμίζεται οτι τα Κυκλώματα και Σώματα δίνονται στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να πραγματοποιήσει συνεργασία με το Μονοσωλήνιο δουλεύοντας αποκλειστικά με το υπολογιστικό περιβάλλον (στο AutoFINE τα δεδομένα αυτά υπολογίζονται αυτόματα από την Κάτοψη). Ο ορισμός των Ιδιοκτησιών χρησιμεύει για την σύνδεση με το πρόγραμμα της Κατανομής Δαπανών, καθώς επίσης και για να προκύψει και η λίστα των απωλειών ανά ιδιοκτησία στο παράθυρο "Απώλειες Ιδιοκτησιών".


Βλ. και:

Απώλειες Ιδιοκτησιών

Συγκεντρωτικά στοιχεία απωλειών