Το Φύλλο των Θερμικών Απωλειών, μέσα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης μέχρι και 60 διαφορετικών δομικών στοιχείων, χωρίζεται σε δύο μέρη:

 

  Στο πάνω μέρος, κάθε γραμμή του φύλλου απωλειών αντιστοιχεί σε ένα δομικό στοιχείο ενώ κάθε στήλη αναφέρεται στα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν ή να προκύψουν αυτόματα κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του φύλλου. Βοηθητικές οδηγίες για την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών εμφανίζονται στον υπότιτλο (status bar). Για κάθε γραμμή, πρώτα απόλα θα πρέπει να συμπληρωθεί η πρώτη στήλη που αναφέρεται σε κάποιο τύπο δομικού στοιχείου (Προσοχή! με ελληνικούς χαρακτήρες). Αν πρόκειται για τυπικό στοιχείο, τότε συμπληρώνονται αυτόματα στις αντίστοιχες στήλες τα ανάλογα δεδομένα του φύλλου τυπικών στοιχείων κτιρίου. Πχ. αν στην πρώτη στήλη κάποιας γραμμής πληκτρολογηθεί Α1 (Α ελληνικό και όχι λατινικό) τότε περνιούνται αυτόματα στις αντίστοιχες στήλες της ίδιας γραμμής η ένδειξη "Αφαιρούμενο", οι διαστάσεις του τυπικού ανοίγματος 1 και ο αντίστοιχος συντελεστής k (τα τυπικά στοιχεία εμφανίζονται πιέζοντας F11). Για τα δομικά στοιχεία που δεν είναι τυπικά δεν πληκτρολογείται αύξων αριθμός (πχ. Α, Τ κλπ). Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται αυτόματα σαν διαφορά θερμοκρασίας, η διαφορά των τιμών που δόθηκε κατά τη συμπλήρωση του φύλλου γενικών στοιχείων ενώ ακόμα, στην στήλη "αριθμ. ομοίων επιφανειών" συμπληρώνεται αυτόματα η μονάδα (1). Οι τιμές αυτές φυσικά μπορούν να αλλάξουν όποτε θελήσει ο χρήστης.

Για κάθε γραμμή- δομικό στοιχείο πρέπει να έχουν οριστεί: Ο προσανατολισμός, η ένδειξη "Αφαιρούμενο", το πάχος (προαιρετικά), το μήκος και το ύψος του δομικού στοιχείου, ο αριθμός όμοιων επιφανειών, ο συντελεστής θερμοπερατότητας και η διαφορά θερμοκρασίας. Η αφαίρεση των ανοιγμάτων γίνεται αυτόματα υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Επίσης μπορεί να αφαιρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο φέρει την ένδειξη "Α"-Αφαιρούμενο (πχ. ο δοκός Τ8 από τον τοίχο Τ1), πράγμα που άλλωστε γίνεται αυτόματα κατά την σύνδεση με το AutoFINE, στην "Ενημέρωση Κατόψεων".


Σημείωση: Για Δάπεδα που εφάπτονται στο έδαφος συμπληρώνουμε στην δεύτερη στήλη "Δ", ενώ όταν το Δάπεδο βρίσκεται πάνω από μη θερμαινόμενο χώρο συμπληρώνουμε "Ε". Για οροφή προς εξωτερικό χώρο (ή ανοίγματα σε οροφή) δίνουμε "Ο", προς εσωτερικό "Ε" και προς pilotis "Π".


  Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται ορισμένα στοιχεία που αφορούν το φύλλο συνολικά: Πρόκειται για τη συνολική προσαύξηση, τις απώλειες από χαραμάδες ή από εναλλαγές αέρα, τις συνολικές απώλειες από θερμοπερατότητα, και το σύνολο των απωλειών του χώρου, καθώς επίσης και για κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που χρησιμεύουν στην σύνδεση με τις εφαρμογές της Κατανομής Δαπανών και του Μονοσωληνίου. Ολα αυτά τα στοιχεία είναι οργανωμένα σε 3 στήλες, οι δύο πρώτες από τις οποίες αναφέρονται σε παραμέτρους και η τρίτη σε συνολικά αποτελέσματα για τον χώρο. Πιό συγκεκριμένα:

  Στην πρώτη στήλη εμφανίζονται οι προσαυξήσεις λόγω προσανατολισμού και διακοπών, καθώς και η επιθυμητή προσαύξηση στην οποία μπορούμε να επέμβουμε. Η συνολική προσαύξηση παίρνει αυτόματα την τιμή που υπάρχει στο φύλλο γενικών στοιχείων, η οποία μπορεί να αλλάξει από τον μελετητή. Ο μελετητής μπορεί να βασιστεί είτε στην κρίση του, είτε στην τιμή προσαύξησης του DIN. Η τελευταία παρουσιάζεται δεξιά μέσα σε παρένθεση, προκύπτει ανάλογα με την μεθοδολογία (DIN) που επιλέχθηκε και είναι διασπασμένη σε δύο συνιστώσες: Στην προσαύξηση λόγω προσανατολισμού ZH και στην γενική προσαύξηση ZD λόγω διακοπών (ZU) και Ψυχρών Τοίχων (ZA) (ισχύει ZD=ZU+ZA). Για να πάρει τιμή η ZD θα πρέπει να είναι γνωστές οι διαστάσεις του χώρου (οπότε και η παράπλευρη επιφάνεια του χώρου) που παίρνονται αυτόματα από τα δεδομένα γεωμετρικών στοιχείων δύο γραμμές πιό κάτω. Υπενθυμίζεται, ότι στο παλιό DIN λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η προσαύξηση ZD, ενώ στο νέο αγνοείται η ZU και λαμβάνεται υπόψη μόνο η ΖΑ.

Λίγο πιό κάτω, στην πρώτη στήλη πάντα, παρουσιάζονται οι τιμές R, H και ZΓ που έχουν συμπληρωθεί στα “Στοιχεία Κτιρίου”. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται υπόψη αυτόματα για τον υπολογισμό των απωλειών από χαραμάδες, απώλειες που εμφανίζονται στο μέσο της 3ης στήλης. Ο χρήστης μπορεί να επέμβει στον υπολογισμό πιέζοντας F10 οπότε του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τις τιμές R (ή r), H και ZΓ. Στην περίπτωση του νέου DIN ο συντελεστής Η προσαυξάνεται αυτόματα για ύψος πάνω από 10 μέτρα κατά τον συντελεστή εGA. Aν κάποια από τις τιμές αυτές μηδενιστεί τότε οι απώλειες χαραμάδων μηδενίζονται, ενέργεια που θα πρέπει να γίνει όταν υπάρχει εξαναγκασμένος αερισμός (οπότε και υπερπίεση στο χώρο).

  Στην δεύτερη στήλη, τα γεωμετρικά στοιχεία του χώρου που υπάρχουν στο επάνω μέρος (Μήκος, Πλάτος, Υψος) εξυπηρετούν τον υπολογισμό της παράπλευρης επιφάνειας (για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων λόγω διακοπών) και των απωλειών λόγω εναλλαγών του αέρα. Ο υπολογισμός των τελευταίων γίνεται εφόσον δοθεί ο αριθμός των εναλλαγών ανά ώρα, στην αμέσως πιό κάτω γραμμή.

Πιό κάτω συμπληρώνουμε την συμβολική ονομασία της Ιδιοκτησίας (πχ. 1Α, 1Β, Α1, 1ΙΣ ή όπως αλλιώς επιθυμούμε) τόσο για την συνεργασία με το πρόγραμμα της Κατανομής Δαπανών, όσο και για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των θερμικών απωλειών ανά ιδιοκτησία (Παράθυρα).

Στις δύο τελευταίες γραμμές, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί η τοπολογία των κυκλωμάτων (για σύνδεση με το πρόγραμμα μονοσωληνίου) και ο κωδικός της ιδιοκτησίας (για σύνδεση με το πρόγραμμα κατανομής δαπανών θέρμανσης). Ειδικότερα, απαιτείται η συμπλήρωση δύο στοιχείων:

Για καλύτερη εποπτεία του χρήστη σε ότι αφορά την συμπλήρωση των κυκλωμάτων, των σωμάτων και των Ιδιοκτησιών, μπορεί να έχει μιά συγκεντρωτική κατάσταση ανά χώρο για όλα αυτά τα στοιχεία μέσα από το Παράθυρο "Κυκλώματα-Σώματα-Ιδιοκτησίες".


Σημειώσεις:


  Στην τρίτη στήλη, τέλος, παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα των θερμικών απωλειών του χώρου. Πρώτα απόλα παρουσιάζονται οι Συνολικές Απώλειες από Θερμοπερατότητα, που δεν είναι παρά το άθροισμα των απωλειών της τελευταίας στήλης του φύλλου απωλειών (καθαρές απώλειες). Πιό κάτω εμφανίζονται οι προσαυξήσεις σε απόλυτη τιμή, που αντιστοιχεί στην ποσοστιαία προσαύξηση της πρώτης στήλης. Το άθροισμα των δύο πιό πάνω τιμών μας κάνει τις Τελικές Απώλειες από Θερμοπερατότητα που εμφανίζονται αμέσως πιό κάτω. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι απώλειες του χώρου από Χαραμάδες και από Αερισμό (τιμή έχει μία από τις δύο), ενώ τέλος στο κάτω μέρος εμφανίζεται το άθροισμα όλων των προηγούμενων τιμών της στήλης 3 που μας κάνει τις Συνολικές Απώλειες του Χώρου.

Υπενθυμίζεται τέλος, σε ότι αφορά την παρουσίαση του φύλλου στην οθόνη, οτι τόσο στο επάνω ή στο κάτω μέρος του παραθύρου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων, καθώς επίσης και να μεγενθύνει ή να σμικρύνει το μέγεθος του παραθύρου στην οθόνη (βλ. επιλογή "Εμφάνιση").


Βλ. και:

Διαχείριση Φύλλων Απωλειών

Φύλλο Απωλειών: Γενικά