Το παράθυρο “Εξώφυλλο” αποτελεί την πρώτη σελίδα εκτύπωσης της μελέτης (cover page) και το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει από μία ομάδα διαφορετικών τύπων εξωφύλλων, ή ακόμα και να δημιουργήσει το δικό του εξώφυλλο, όπως ακριβώς το επιθυμεί.

Η λειτουργία του “Εξωφύλλου” είναι ανάλογη με αυτήν της Τεχνικής Περιγραφής και των Παραδοχών. Ετσι, eμφανίζεται στο menu η επιλογή “Εξώφυλλο” με την υποεπιλογή “Επιλογή Προτύπου” κλπ. Επιλέγοντας κάποιο πρότυπο (με “Ανάκτηση”) εμφανίζεται σε παράθυρο το αντίστοιχο Εξώφυλλο.


Σημείωση: Εφόσον ο χρήστης θέλει να επεξεργαστεί τα πρότυπα αρχεία των παραδοχών, θα πρέπει να γνωρίζει οτι τα πρότυπα αρχεία εξωφύλλων βρίσκονται στο directory του προγράμματος (δηλαδή στο 4M\CALC\APOL\). Οι ονομασίες των αρχείων προτύπων συντίθενται από το όνομα της εφαρμογής (APOL), τους χαρακτήρες CP (cover page), την αρίθμηση 01, 02, 03 με την σειρά που βρίσκονται στην λίστα των προτύπων και τέλος την κατάληξη RTF. Eτσι, το πρώτο στην λίστα πρότυπο εξωφύλλου είναι το αρχείο APOLCP01.RTF (που βρίσκεται στο directory 4M\CALC\MSOL), το δεύτερο στην λίστα το APOLCP02.RTF κ.ο.κ. Εξάλλου, οι περιγραφές των προτύπων στην λίστα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα επιλέγοντας “Επιλογή Προτύπου” βρίσκονται σε χωριστό αρχείο, στο ίδιο directory με τα κείμενα των προτύπων. H ονομασία αυτού του αρχείου συντίθεται από το όνομα της εφαρμογής (APOL) το λεκτικό CP και την κατάληξη LST (δηλ. APOLCP.LST στο directory 4M\CALC\APOL).