Το παράθυρο "Ενεργειακή Ανάλυση" παρουσιάζει τις ετήσιες ενεργειακές καταναλώσεις που υπολογίστηκαν με την μέθοδο των βαθμοημερών, λαμβανομένων υπόψη των τιμών των βαθμοημερών από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη εξωτερικών θερμοκρασιών χειμώνα για τις κυριότερες Ελληνικές πόλεις.