Η βιβλιοθήκη με τις "Εξωτερικές Θερμοκρασίες Χειμώνα" περιέχει κατάλογο των κυριότερων Ελληνικών Πόλεων με τις μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες χειμώνα. Επίσης περιλαμβάνει και μιά σειρά από κλιματολογικά στοιχεία βαθμοημερών για τις περισσότερες από τις πόλεις αυτές (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά), δεδομένα που μπορεί να δεί κανείς σε πίνακα εφόσον πιέσει το πλήκτρο "Βαθμοημέρες". Συγκεκριμένα, οι τιμές των βαθμοημερών δίνονται για πάνω ή κάτω από την θερμοκρασία αναφοράς και για διάφορες θερμοκρασίες αναφοράς.


Βλ. και μέθοδο Βαθμοημερών (Degree Day Method)