Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις βιβλιοθήκες:

  Ανοιγμάτων

  Εξωτερικών Τοιχοποιιών

  Εσωτερικών Τοιχοποιιών

  Δαπέδων

  Οροφών

  Εξ. Θερμοκρασιών Χειμώνα

  Προτεινόμενων Εσ. Θερμοκρασιών Χειμώνα

Κάθε μία από τις βιβλιοθήκες αυτές περιλαμβάνει περιεχόμενα για τις πιό συνηθισμένες περιπτώσεις (πχ. έτοιμα δομικά στοιχεία, θερμοκρασίες κυριότερων ελληνικών πόλεων) και είναι ανοιχτή στον χρήστη για ενημέρωση.