Δημιουργία Αρχείου RTF: Η επιλογή αυτή χρησιμεύει για να "στείλουμε" τα περιεχόμενα της μελέτης σε ένα αρχείο τύπου RTF, όπου πέρα από το ελεύθερο κείμενο (Ascii) περιλαμβάνει διαμορφωμένους τους πίνακες και τα υπόκοιπα αποτελέσματα της μελέτης. Το αρχείο αυτό κατασκευάζεται αυτόματα μέσα στο directory (BLD) της μελέτης και έχει κατάληξη RTF και πρόθεμα το όνομα της εφαρμογής, δηλ. APOL.RTF. Το αρχείο αυτό μπορεί ο χρήστης να το επεξεργαστεί και να το εμπλουτίσει με το Word για να πάρει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής.


Βλ. και Δημιουργία Αρχείου Ascii