Το παράθυρο "Απώλειες Ιδιοκτησιών" παρουσιάζει ανά επίπεδο (όροφο) του κτιρίου την κατάσταση των Ιδιοκτησιών (Διαμερισμάτων) του κτιρίου με τις αντίστοιχες θερμικές απώλειες. Ειδικότερα εμφανίζεται ο α/α του επιπέδου, η ονομασία της Ιδιοκτησίας (πχ. 1Α), οι συνολικές θερμικές απώλειες (Qολ), οι απώλειες χαραμάδων (Qfi) και ανοιγμάτων (Qai). Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες μέσα στο φύλλο της Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης και μεταφέρονται αυτόματα από πρόγραμμα μέσω της εντολής "Εξοδος σε Κατανομή Δαπανών" της ομάδας επιλογών "Αρχεία".

Υπενθυμίζεται οτι ο χρήστης θα πρέπει μέσα στο φύλλο των απωλειών κάθε χώρου να έχει ορίσει την Ιδιοκτησία στην οποία ανήκει (πχ. 1ΙΣ, 2Α κλπ). Σε αντίθετη περίπτωση ή εφόσον έχει ξεχαστεί να οριστεί κάποια Ιδιοκτησία, το πρόγραμμα βγάζει το μήνυμα "Απροσδιόριστη Ιδιοκτησία" και τον α/α του επιπέδου και χώρου που θα πρέπει να ενημερωθεί.