Συντελεστές Θερμοπερατότητας Κτιρίου

Στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται συγκεντρωμένες στην οθόνη όλες οι τιμές των συντελεστών Κw που προβλέπονται από τον Κανονισμό Θερμομόνωσης, όπως έχουν υπολογιστεί από το πρόγραμμα στην μελέτη μας. Αυτοί εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά.

Συγκρίνουμε την τιμή του Km που υπολογίστηκε με την τιμή του Kmax που προσδιορίστηκε. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

α) εάν Km £ Κmax, η θερμομόνωση είναι αποδεκτή βάσει του κανονισμού θερμομόνωσης.

β) εάν το Km > Κmax, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους συντελεστές θερμοπερατότητας k των διαφόρων δομικών στοιχείων ή να μειώσουμε την επιφάνεια των ανοιγμάτων ή να μειώσουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητάς τους (αυξάνοντας την μόνωση στις τοιχοποιίες-δάπεδα-οροφές ή επιλέγοντας διπλά τζάμια για τα ανοίγματα). Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι το πρόγραμμα παρέχει και την δυνατότητα αυτόματου προσδιορισμού των απαιτούμενων συντελεστών k μέσω της επιλογής “Βελτιστοποίηση”.

 

βλ. και:

"Μη Αποδεκτοί Συντελεστές".