Ειδικά Στοιχεία

Όπως φαίνεται και στο παράθυρο που εμφανίζεται, τα “Ειδικά Στοιχεία” αναφέρονται κυρίως στις επιφάνειες ανά κατηγορία (σε m2) και στον όγκο του κτιρίου (σε m3).

Οι επιφάνειες αυτές υπολογίζονται αυτόματα από τα δεδομένα των προσανατολισμών. πιο Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις επιφάνειες:

Ο όγκος θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη. Εφόσον ο όγκος είναι συμπληρωμένος και έχουμε καταχωρήσει τους προσανατολισμούς στα φύλλα προσανατολισμών, τότε υπολογίζεται αυτόματα και ο λόγος F/V ο οποίος και εμφανίζεται στα “Ειδικά Στοιχεία” και κατεπέκταση και το μέγιστο επιτρεπόμενο k (kmax).

Προσοχή! Ο όγκος V που θα συμπληρωθεί είναι ο όγκος που περικλείει το κέλυφος του κτιρίου που θα θερμομονωθεί, και που δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη με τον συνολικό όγκο του κτιρίου. Ακόμα, ο όγκος V καλό είναι να συμφωνεί με τους όγκους που έχει αναγράψει ο Αρχιτέκτονας στα σχέδια.

Τέλος, στα “Ειδικά Στοιχεία” δίνεται ο αριθμός των επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου που πρόκειται να θερμομονωθούν, το τυπικό ύψος επιπέδου, καθώς και ο τρόπος παραγωγής των σκαριφημάτων των όψεων. Έτσι, εάν μεν επιλέξουμε “Αναλυτικά Σκαριφήματα Όψεων” είμαστε αναγκασμένοι να ορίσουμε τις συντεταγμένες χ,ψ της θέσης των ανοιγμάτων σε κάθε προσανατολισμό. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα θα μας σχεδιάσει τα σκαριφήματα των όψεων χωρίς την απαίτηση συμπλήρωσης των συντεταγμένων, αλλά στα σκαριφήματα αυτά δεν θα σχεδιάζονται τα μπετά και οι κολώνες παρά μόνο τα ανοίγματα τα οποία θα τοποθετούνται από την αρχή του τοίχου με την σειρά που έχουν δοθεί στο φύλλο υπολογισμού (σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης στα “Τυπικά Ανοίγματα” τα παράθυρα να δοθούν από Α1-Α10 και οι πόρτες από Α11-Α16 για να σχεδιάζονται σαν παράθυρα και σαν πόρτες αντίστοιχα). Τέλος υπάρχει εδώ και μία τρίτη επιλογή, να μην σχεδιαστούν καθόλου τα σκαριφήματα των όψεων.

Σημείωση: Σε περίπτωση προσθηκών σε κτίρια, ο υπολογισμός γίνεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

α) Προσθήκη χώρων λειτουργικά ανεξάρτητων προς το προϋπάρχον κτίριο, πχ. προσθήκη ορόφου, πλευρικού κτίσματος στον ίδιο όροφο κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός γίνεται μόνο για τον προστιθέμενο όγκο με την ίδια μεθοδολογία που γίνεται ο υπολογισμός για νέο κτίριο ευρισκόμενο σε επαφή με τα όμορα προϋπάρχοντα κτίρια.

β) Προσθήκη χώρων λειτουργικά εξαρτημένων προς το προϋπάρχον κτίριο, πχ. προσθήκη δωματίου. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός μπορεί να γίνει κατ’ επιλογή είτε όπως στην περίπτωση (α), είτε να θεωρηθεί ότι το κτίριο πληρεί ή θα πληρεί στο μέλλον (ανακατασκευή, επισκευή κλπ) τα κατώτερα όρια θερμικών απωλειών, και ο υπολογισμός του Km να γίνει για το σύνολο του κτιρίου, δηλαδή προϋπάρχον συν προσθήκη.