Τυπικά Ανοίγματα

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ορισμένους κοινούς τύπους ανοιγμάτων που χαρακτηρίζουν το κτίριο και που μας βολεύει να τους ορίσουμε συνολικά, τόσο για να αποφεύγουμε να πληκτρο-λογούμε κάθε φορά τις διαστάσεις τους στα φύλλα προσανατολισμών που θα περιγράψουμε πιο κάτω, όσο και για να έχουμε σφαιρικό έλεγχο σε τυχόν αλλαγές (πχ. αλλαγή ύψους σε όλες τις μπαλκονόπορτες).

Κάθε τύπος ανοίγματος χαρακτηρίζεται με τις διαστάσεις του (πλάτος, ύψος) τον συντελεστή k και το κόστος του. Δεν είναι απαραίτητο για κάποιο άνοιγμα να συμπληρωθούν όλες οι τιμές του, πχ. κάποιο άνοιγμα μπορεί να έχει σταθερό ύψος και συντελεστή k και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του να μεταβάλλονται. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται στον διπλανό πίνακα, ενώ πιέζοντας F11 από την στήλη του συντελεστή θερμοπερατότητας εμφανίζονται οι τύποι ανοιγμάτων της βιβλιοθήκης με τους συντελεστές θερμοπερατότητάς τους.

Προσοχή! Εφόσον κατά την εκπόνηση μίας μελέτης μεταβάλλουμε στοιχεία κάποιων τυπικών ανοιγμάτων (πχ. αλλάξουμε το ύψος στο A1), τότε τα φύλλα προσανατολισμών θα ενημερωθούν ανάλογα με τις τελευταίες τιμές.