Προμέτρηση Υλικών

Παρουσιάζεται αναλυτική κατάσταση με τα μονωτικά υλικά και τα ανοίγματα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, τα επιμέρους κόστη τους και το συνολικό κόστος τους. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τον πίνακα προμέτρησης-κοστολόγησης με τον ανάλογο τρόπο που δουλεύει και το φύλλο υπολογισμών. Ισχύουν δηλαδή οι μετακινήσεις με <Enter> και <Τab>, η διαγραφή στοιχείου με <Del>, η διαγραφή γραμμής με <Ctrl>&<Del>, η προσθήκη γραμμής κλπ. Επίσης μπορεί να αυξομειώσει και το εύρος των στηλών, όπως και στο φύλλο υπολογισμών.

Οταν είναι ενεργοποιημένο το παράθυρο "Προμέτρηση", τότε (και μόνο) εμφανίζεται στο κεντρικό menu η ομώνυμη επιλογή με τις δύο υποεπιλογές Παράμετροι (Προσφοράς) και "Παράμετροι Εκτύπωσης":

Με την βοήθεια της πρώτης ομάδας παραμέτρων ο χρήστης μπορεί να αποκλείσει κάποιες στήλες του πίνακα Προμέτρησης-Προσφοράς (ΦΠΑ και Εκπτωσης), καθώς επίσης και να επιλέξει (ή όχι) να μεταφέρονται οι “Αναλυτικές Περιγραφές” των υλικών που τυχόν επιλέγονται από τις Βιβλιοθήκες “Προσφοράς”.

Στην δεύτερη ομάδα παραμέτρων ο χρήστης μπορεί να επέμβει στην παρουσίαση της εκτύπωσης, και ειδικότερα να ορίσει για τον πίνακα Προμέτρησης (ή Προσφοράς) εαν θέλει πλαίσιο (και μάλιστα κανονικό ή έντονο), οριζόντιες ή κάθετες γραμμές και διαγράμμιση (raster) στους τίτλους του.

Ανάμεσα στα επιλογές που έχουμε όταν ενεργοποιήσουμε το παράθυρο της Προμέτρησης βρίσκεται και η επιλογή υλικών από την συμπληρωματική βιβλιοθήκη υλικών. Αυτή μας οδηγεί σε μιά ομάδα βιβλιοθηκών υλικών και μικροϋλικών που έχει συνήθως την ονομασία “Βιβλιοθήκες Προσφοράς”, με υλικά που δεν περιέχονται στις βασικές βιβλιοθήκες κάθε εφαρμογής. Η σκοπιμότητα αυτών των βιβλιοθηκών είναι να διευκολύνουν τον χρήστη που ασχολείται και με την κατασκευή, να συμπληρώσει οτιδήποτε θεωρεί σκόπιμο (πχ. διάφορα μικροϋλικά, εργασίες, εξοπλισμό που μπορεί να συνοδεύει την κατασκευή κλπ). Τα υλικά των βιβλιοθηκών Προσφοράς είναι κοινά για τις διάφορες εφαρμογές, δηλαδή μπορούν να επιλεγούν από οποιαδήποτε εφαρμογή τις περιέχει.

Η επιλογή υλικών από τις “Βιβλιοθήκες Προσφοράς” γίνεται με την βοήθεια του πλήκτρου <F11>, όταν βρισκόμαστε σε κάποια γραμμή της στήλης “Περιγραφή” του Φύλλου, οπότε εμφανίζεται σχετική λίστα από την οποία επιλέγουμε πρώτα την κατηγορία βιβλιοθήκης και μετά το συγκεκριμένο υλικό. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα με το πλήκτρο <F8> να επιλέξουμε υλικό από την τελευταία βιβλιοθήκη που καλέσαμε (ώστε να αποφεύγουμε κάθε φορά να επιλέγουμε κατηγορία βιβλιοθήκης).

Είναι φανερό οτι με όλες τις πιό πάνω δυνατότητες που προσφέρονται στον χρήστη, αυτός μπορεί εύκολα να έχει μιά εικόνα για το κόστος του έργου, ή να συντάξει μιά Οικονομική Προσφορά για την κατασκευή της αντίστοιχης εγκατάστασης, και βέβαια να την εκτυπώσει με την μορφή που επιθυμεί.