Βιβλιοθήκες "Προσφοράς"

Στις βιβλιοθήκες "Προσφοράς" περιέχονται διάφορα υλικά χωρισμένα σε κατηγορίες, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης σαν συμπληρωματικά μέσα στο Φύλλο της Προμέτρησης Υλικών (έτσι ώστε να διαμορφώνει όπως θέλει την Προσφορά του). Δεν έχει λοιπόν παρά να ορίσει ο χρήστης τις κατηγορίες και τα υλικά κάθε κατηγορίας με το κόστος τους, και -προαιρετικά- κάποια σύντομη περιγραφή τους.