Ανοίγματα

Στις βιβλιοθήκες ανοιγμάτων περιέχονται διάφοροι τύποι ανοιγμάτων καθένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται με συγκεκριμένο συντελεστή θερμοπερατότητας και κόστος. Από τον κατάλογο αυτόν μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από την επιλογή "Στοχεία->Τυπικά Ανοίγματα" το άνοιγμα που επιθυμούμε.