Φύλλα Προσανατολισμών - Παράδειγμα

Για ευκολότερη κατανόηση της εισαγωγής των δεδομένων, περιγράφεται ένα απλό παράδειγμα, θεωρώντας τον προσανατολισμό που φαίνεται στο σχήμα:

wpeB.jpg (17533 bytes)

Για τον προσανατολισμό αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουμε στο φύλλο προσανατολισμού τις εξής διαστάσεις:

Τοίχος: Μήκος 10.00 Ύψος 3.00

Κάθε Υποστύλωμα: Μήκος 0.40 Ύψος 2.60

Κρέμαση: Μήκος 10.00 Ύψος 0.40

Παράθυρο: Μήκος 1.20 Ύψος 1.20 (δηλ. 2.00-0.80)

Πόρτα: Μήκος 1.00 Ύψος 2.10

Έχοντας δώσει τις παραπάνω διαστάσεις, οι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς επίσης και το σκαρίφημα εφόσον δεν το θέλουμε “Αναλυτικά” (σε μία τέτοια περίπτωση μάλιστα δίνουμε μία φορά το υποστύλωμα με αριθμό όμοιων επιφανειών 3 στην αντίστοιχη στήλη).

Εφόσον θέλουμε αναλυτικό σκαρίφημα (υπό κλίμακα κλπ) τότε για τα πιο πάνω δομικά στοιχεία θα πρέπει να δώσουμε τις εξής συντεταγμένες (όπου έχουμε μηδενικά δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε τίποτε αφού όλες οι αρχικές τιμές είναι μηδέν):

Τοίχος (δεν χρειάζεται να δώσουμε συντεταγμένες)

Αριστερό Υποστύλωμα: Χ=0.00 Υ=0.00

Μεσαίο Υποστύλωμα: Χ=5.00 Υ=0.00

Δεξιό Υποστύλωμα: Χ=9.60 Υ=0.00

Κρέμαση: Χ=0.00 Υ=2.60

Παράθυρο: Χ=2.20 Υ=0.80

Πόρτα: Χ=7.20 Υ=0.00

Ο χρήστης μπορεί μόνος του να επεκτείνει το παραπάνω παράδειγμα για να προσθέσει περισσότερα ανοίγματα, για να προσθέσει και δεύτερο τύπο τοιχοποιίας (οπότε και θα πρέπει να του δώσει συντεταγμένη Χ=10.00 για να αποτελέσει συνέχεια του πρώτου) να δώσει τριγωνικά τμήματα (πχ. για την κρέμαση) κλπ.

βλ. και:

Φύλλα Προσανατολισμών- Γενικά
Φύλλα Προσανατολισμών- Βασικά Δεδομένα
Φύλλα Προσανατολισμών- Δεδομένα Σχεδίασης