Φύλλα Προσανατολισμών- Βασικά Δεδομένα

Εφόσον είναι “μεγιστοποιημένο” το φύλλο προσανατολισμού στην οθόνη μας, παρατηρούμε τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτό και τις γραμμές και στήλες που θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να εκτελεστούν οι απαιτούμενοι υπολογισμοί. Ειδικότερα, κάθε φύλλο αναφέρεται στα δεδομένα κάποιου προσανατολισμού (όψης) ορόφου, με δυνατότητα συμπλήρωσης μέχρι 30 διαφορετικών δομικών στοιχείων.

Ο μελετητής θα πρέπει να συμπληρώσει, για κάθε επίπεδο και κάθε προσανατολισμό του κτιρίου, τα δομικά στοιχεία από τα οποία αυτός αποτελείται, δίνοντας για κάθε στοιχείο τις διαστάσεις του. Η γενική φιλοσοφία της συμπλήρωσης των δομικών στοιχείων είναι η εξής: Στην πρώτη γραμμή συμπληρώνεται ολόκληρος ο προσανατολισμός δίνοντας σαν δομικό στοιχείο το αντίστοιχο φύλλο τοιχοποιίας (π.χ. Φ1). Στις από κάτω γραμμές δίνονται όλα τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του (δοκάρια, ανοίγματα, τοίχοι συρομένων κλπ) τα οποία αφαιρούνται αυτόματα από την τοιχοποιία. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν αυτόματα όλες οι επιφάνειες υπολογισμού και κατεπέκταση και ο συντελεστής kw (χωρίς τα ανοίγματα) αλλά και ο συντελεστής k του επιπέδου (με τα ανοίγματα) για το σύνολο των προσανατολισμών του επιπέδου.

Ανάλογη συμπλήρωση ισχύει και στην περίπτωση που ο προσανατολισμός διαιρείται σε 2 ή περισσότερα κομμάτια (πχ. λόγω διαφορετικού τοίχου ή διαφορετικών υψών το καθένα), όπου κάτω από τις δύο αντίστοιχες τοιχοποιίες θα τοποθετηθούν τα στοιχεία τους που χρειάζεται να αφαιρεθούν.

Όπως θα διαπιστώσει ο μελετητής μετά από την κατανόηση και εφαρμογή της παραπάνω τυποποίησης στην συμπλήρωση των δεδομένων, ο τρόπος αυτός εξασφαλίζει α) ευκολία και ταχύτητα στην εισαγωγή των δεδομένων, β) δεν απαιτεί κανέναν "χειρονακτικό" υπολογισμό, και γ) μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ο έλεγχος των υπολογισμών. Μετά από τις αμέσως παρακάτω οδηγίες στις οποίες περιγράφεται με λεπτομέρεια η διαδικασία συμπλήρωσης στο φύλλο προσανατολισμού,  ο χρήστης μπορεί να μελετήσει ένα απλό παράδειγμα συμπλήρωσης ενός τέτοιου φύλλου.

Kάθε γραμμή ενός Φύλλου Προσανατολισμού αντιστοιχεί σε ένα δομικό στοιχείο ενώ κάθε στήλη αναφέρεται στα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν ή να προκύψουν αυτόματα κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του φύλλου. Βοηθητικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου (status bar).

Για κάθε γραμμή, πρώτα απόλα να πρέπει να συμπληρωθεί η πρώτη στήλη που αναφέρεται σε κάποιο τύπο δομικού στοιχείου. Oι δύο βασικές κατηγορίες δομικών στοιχείων είναι τα φύλλα δομικών στοιχείων (συμβολίζονται με Φ) και τα ανοίγματα (συμβολίζονται με Α). Συμπληρώνοντας στην 1η στήλη κάποιο από τα φύλλα δομικών στοιχείων ή κάποιο τυπικό άνοιγμα, συμπληρώνονται αυτόματα στις αντίστοιχες στήλες τα ανάλογα δεδομένα (ο συντελεστής k για το φύλλο Φ, οι διαστάσεις και ο συντελεστής k για το άνοιγμα Α). Για ευκολία, όλα τα φύλλα και τα όλα τα τυπικά ανοίγματα εμφανίζονται στην οθόνη πιέζοντας F11 και F12 αντίστοιχα.

Στη στήλη "αριθμός όμοιων επιφανειών" συμπληρώνεται αυτόματα η τιμή 1, η οποία φυσικά μπορεί να αλλάξει όποτε θελήσει ο χρήστης.

Προσοχή! Στην περίπτωση που επιθυμείται σχεδίαση της όψης (βλ. στην επόμενη παράγραφο) θα πρέπει ακόμα και με όμοιες διαστάσεις στοιχεία, να δίνονται χωριστά ώστε να μην συμπέσουν το ένα πάνω στο άλλο.

Aνακεφαλαιώνοντας, για κάθε γραμμή θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα παρακάτω στοιχεία:

Τυπικό Επίπεδο (Όροφος): Εφόσον μεταβούμε σε κάποιο επίπεδο που είναι κενό, δηλαδή δεν έχει οριστεί κανένας προσανατολισμός, το πρόγραμμα ρωτάει αυτόματα αν πρόκειται για τυπικό επίπεδο, και θα πρέπει να απαντήσουμε με “Ναι” ή με “Όχι”. Στην πρώτη περίπτωση θα εμφανιστεί λίστα με τα επίπεδα του κτιρίου από τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε ένα επίπεδο ήδη συμπληρωμένο να ενημερώσει τα φύλλα προσανατολισμού του άδειου επιπέδου.

Τυπικός Προσανατολισμός: Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα αντιγραφής οποιουδήποτε προσανατολισμού σε οποιονδήποτε άλλον (τυπικός προσανατολισμός), τόσο στο ίδιο επίπεδο όσο και σε διαφορετικά επίπεδα (πχ. ο χρήστης μπορεί να θέλει να αντιγράψει τον προσανατολισμό w1 του επιπέδου 2 στον προσανατολισμό w2 του επιπέδου 3). Αυτό γίνεται ως εξής:

Σημειώσεις:

 

βλ. και:

Φύλλα Προσανατολισμών- Γενικά
Φύλλα Προσανατολισμών- Δεδομένα Σχεδίασης
Φύλλα Προσανατολισμών- Παράδειγμα