Δάπεδα-Οροφές

Συμπληρώνονται με ανάλογο τρόπο όπως τα φύλλα προσανατολισμών, αλλά εδώ πρόκειται μόνο για μη αφαιρούμενα στοιχεία. Αν το δάπεδο είναι ενιαίο, (πχ. το φύλλο 9) ο μελετητής δεν έχει παρά να συμπληρώσει Φ9 στην πρώτη στήλη και τις διαστάσεις του δαπέδου (στην περίπτωση που δεν είναι ένα ορθογώνιο αλλά συνίσταται από συνδυασμό ορθογωνίων, το διασπά σε περισσότερα ορθογώνια). Ακόμα, εάν εξυπηρετεί μπορούμε να δώσουμε το εμβαδόν και απευθείας συμπληρώνοντάς το στην θέση του μήκους και δίνοντας πλάτος την μονάδα. Αν υπάρχουν ταυτόχρονα διάφοροι τύποι δαπέδων (πχ. και ξύλινο και μαρμάρινο) τότε προφανώς καθένα με τις διαστάσεις του συμπληρώνεται χωριστά. Αντίστοιχες οδηγίες ισχύουν και για τις οροφές. Δεν έχει σημασία αν πρώτα θα συμπληρωθούν τα δάπεδα ή οι οροφές.

Προσοχή: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο παράγοντας της προτελευταίας στήλης εξαρτάται από την γειτνίαση του δαπέδου ή της οροφής με το εξωτερικό περιβάλλον. Βάσει του κανονισμού θερμομόνωσης, ο παράγοντας αυτός παίρνει τις τιμές: