Επεξεργασία Κειμένων (text)

Επεξεργασία Κειμένων: Το πακέτο ADAPT/FCALC-Win εμπεριέχει κειμενογράφο ώστε ο χρήστης να έχει σημαντικές δυνατότητες επεξεργασίας του κειμένου μέσα στα παράθυρα των εφαρμογών. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνονται δύο τύποι κειμενογράφων, ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες. Συγκεκριμένα υπάρχει α) ο Κειμενογράφος RTF ο οποίος επεξεργάζεται αρχεία τύπου RTF (που μπορούν να δουλευτούν και με το Wordpad ή και το Word) και χρησιμοποιείται στα κείμενα τεχνικών περιγραφών, παραδοχών και εξωφύλλων, και β) ο Κειμενογράφος Εντύπων που επεξεργάζεται διάφορα έντυπα μελετών με τις ιδιαιτερότητές τους. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή για τους δύο αυτούς τύπους κειμενογράφων:

 

Ι. Κειμενογράφος RTF

Ισχύουν οι γενικοί κανόνες λειτουργικότητας που συναντάει κανείς σε όλους τους σύγχρονους κειμενογράφους, δηλ. Copy (ή <Ctrl+Insert>), Paste (ή <Shift+Insert>), καθώς και ο ορισμός Bold, Italics, Underline, Στοίχιση Δεξιά- Κεντρικά-Aριστερά, Γραμματοσειρά, Χρώμα Κειμένου (βλ. toolbar στο επάνω μέρος). Επίσης, στο επάνω μέρος του παραθύρου με το κείμενο, υπάρχει “κανόνας” στον οποίο φαίνονται οι αποστάσεις.

Κάποιες ειδικότερες δυνατότητες που θα πρέπει να έχει υπόψη του ο χρήστης είναι οι εξής:

Στοίχιση (ΤΑΒ): Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ΤΑΒ για την στοίχιση του κειμένου (συμβολίζονται με L όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα). Για να θέσουμε ΤΑB σε μιά γραμμή κάνουμε κλικ το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο σημείο του κανόνα που θέλουμε να τοποθετηθεί (αν θέλουμε να το εξαφανίσουμε το “πιάνουμε” με το ποντίκι και το μεταφέρουμε εκτός κανόνος, οπότε καταργείται). Αν θέλουμε σε περισσότερες από μία γραμμές, επιλέγουμε πρώτα τις γραμμές και τοποθετούμε μετά στον κανόνα το ΤΑΒ. Η λειτουργία του ΤΑΒ είναι οτι όταν πιέζουμε το πλήκτρο ΤΑΒ η λέξη ή η πρόταση θα στοιχιστεί με την πρώτη επόμενη δήλωση ΤΑΒ που θα υπάρχει στον κανόνα. Η δήλωση ΤΑΒ είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την στοίχιση του κειμένου.

Περιθώριο κειμένου ως προς την αρχή της εκτύπωσης: Επιλέγοντας κείμενο, ή στην γραμμή που θέλουμε αφήνουμε περιθώριο από την αρχή εκτύπωσης. Προτείνεται να τοποθετείται στην πρώτη γραμμή γιατί μερικοί printers εμφανίζουν το φαινόμενο να “τρώνε” μερικά γράμματα ή να “συμπιέζουν” την γραμματοσειρά.

Ακύρωση προηγούμενης εντολής (Undo): Η ακύρωση προηγούμενης εντολής γίνεται όπως σε όλα τα προγράμματα Windows με την εντολή Alt+Backspace

 

ΙΙ. Κειμενογράφος Εντύπων

Ο κειμενογράφος αυτός χρησιμοποιείται μέσα στα έντυπα (πχ. της Πυρασφάλειας), και καλείται με το εικονίδιο “Επεξεργασία” μέσα από κάποιο έντυπο. Ισχύουν και εδώ οι γενικοί κανόνες λειτουργικότητας, αλλά χρησιμοποιείται ένα ύψος γραμμάτων και ένας τύπος χαρακτήρων. Στο επάνω μέρος υπάρχει σειρά συμβόλων για να δημιουργεί ο χρήστης πλαίσια, πίνακες κλπ. Ακόμα, κάποιες ειδικότερες δυνατότητες είναι οι εξής:

Στοίχιση λέξεων ως προς στήλη: Τοποθετούνται όπως τα ΤΑΒ στον RTF μόνο που εδώ αν είναι το αριστερό σημαίνει οτι η λέξη θα μείνει στην θέση που έχει ορισμένει η αριστερή στοίχιση ή δεξιά στοίχιση.

Αλλαγή Σελίδας: Πιέζοντας το πλήκτρο “Αλλαγή Σελίδας” στην θέση που θέλουμε εμφανίζεται μιά διακεκομμένη γραμμή που θα αναγκάσει το πρόγραμμα να αλλάξει σελίδα κατά την εκτύπωση (ή Ctrl & Enter).

Προαιρετική Αλλαγή Σελίδας: Εμφανίζεται πάλι διακεκομμένη γραμμή και ο κειμενογράφος θα κάνει αλλαγή σελίδας μόνο εάν η παράγραφος που ακολουθεί δεν χωράει όλη στην τρέχουσα σελίδα (ή Shift & Enter).

Εξοδος σε αρχείο RTF: Δίνεται το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλουμε να αποθηκεύσουμε το κείμενο (μπορούμε να το ανοίξουμε και με το Wordpad).