Διαχείριση Αρχείων Εξωφύλλων

Το παράθυρο “Εξώφυλλο” αποτελεί την πρώτη σελίδα εκτύπωσης της μελέτης (cover page) και το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει από μία ομάδα διαφορετικών τύπων εξωφύλλων, ή ακόμα και να δημιουργήσει το δικό του εξώφυλλο, όπως ακριβώς το επιθυμεί.

Η λειτουργία του “Εξωφύλλου” είναι ανάλογη με αυτήν της Τεχνικής Περιγραφής και των Παραδοχών που είδαμε πιό πάνω. Ετσι, Εμφανίζεται στο menu η επιλογή “Εξώφυλλο” με την υποεπιλογή “Επιλογή Προτύπου” κλπ. Επιλέγοντας κάποιο πρότυπο (με “Ανάκτηση”) εμφανίζεται σε παράθυρο το αντίστοιχο Εξώφυλλο.

Σημείωση: Τα πρότυπα αρχεία εξωφύλλων βρίσκονται στο directory του προγράμματος (δηλαδή στο 4M\CALC\DSOL\ για το Δισωλήνιο, στο 4M\CALC\ΜSOL\ για το Μονοσωλήνιο, στο 4M\CALC\YDRE για το πρόγραμμα της Yδρευσης κ.ο.κ. Οι ονομασίες των αρχείων προτύπων συντίθενται από το όνομα της εφαρμογής (πχ. DSOL), τους χαρακτήρες CP (cover page), την αρίθμηση 01, 02, 03 με την σειρά που βρίσκονται στην λίστα των προτύπων και τέλος την κατάληξη RTF. Eτσι, για παράδειγμα το πρώτο στην λίστα πρότυπο τεχνικής περιγραφής για την εφαρμογή του Μονοσωληνίου είναι το αρχείο MSOLCP01.RTF (που βρίσκεται στο directory 4M\CALC\MSOL), το δεύτερο στην λίστα πρότυπο για την Υδρευση στο αρχείο YDRECP02.RTF κ.ο.κ. Εξάλλου, οι περιγραφές των προτύπων στην λίστα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα επιλέγοντας “Επιλογή Προτύπου” βρίσκονται σε χωριστό αρχείο, στο ίδιο directory με τα κείμενα των προτύπων. H ονομασία αυτού του αρχείου συντίθεται από το όνομα της εφαρμογής (4 γράμματα) το λεκτικό CP και την κατάληξη LST. Για παράδειγμα το αρχείο με την λίστα των προτύπων παραδοχών στο Μονοσωλήνιο έχει την ονομασία ΜSOLCP.LST και βρίσκεται στο directory 4M\CALC\MSOL.

βλ. και:

Επεξεργασία Κειμένων