Διαχείριση Αρχείων Παραδοχών

Στο παράθυρο "Παραδοχές" περιλαμβάνεται το κείμενο των γενικών παραδοχών του τεύχους της μελέτης, το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί στην εκτύπωση της μελέτης εφόσον το έχουμε επιλέξει στα "Περιεχόμενα Εκτυπώσεων". Η λειτουργία των Παραδοχών είναι ανάλογη με αυτήν των Τεχνικών Εκθέσεων. Ετσι, Εμφανίζεται στο menu η επιλογή “Παραδοχές” με την υποεπιλογή “Επιλογή Προτύπου” που οδηγεί στο αντίστοιχο παράθυρο διαχείρισης προτύπων. Επιλέγοντας (με “Ανάκτηση”) το αντίστοιχο πρότυπο παραδοχών, αυτό εμφανίζεται στο παράθυρο των Παραδοχών.

Ο χρήστης έχει κάθε δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου αλλά και ορισμού νέων προτύπων, όπως και στην περίπτωση της Τεχνικής Περιγραφής.

Σημείωση: Τα πρότυπα αρχεία παραδοχών βρίσκονται στο directory του προγράμματος (δηλαδή στο 4M\CALC\DSOL\ για το Δισωλήνιο, στο 4M\CALC\ΜSOL\ για το Μονοσωλήνιο, στο 4M\CALC\YDRE για το πρόγραμμα της Yδρευσης κ.ο.κ. Οι ονομασίες των αρχείων προτύπων συντίθενται από το όνομα της εφαρμογής (πχ. DSOL), τους χαρακτήρες PR (Παραδοχές), την αρίθμηση 01, 02, 03 με την σειρά που βρίσκονται στην λίστα των προτύπων και τέλος την κατάληξη RTF. Eτσι, για παράδειγμα το πρώτο στην λίστα πρότυπο τεχνικής περιγραφής για την εφαρμογή του Μονοσωληνίου είναι το αρχείο MSOLPR01.RTF (που βρίσκεται στο directory 4M\CALC\MSOL), το δεύτερο στην λίστα πρότυπο για την Υδρευση στο αρχείο YDREPR02.RTF κ.ο.κ. Εξάλλου, οι περιγραφές των προτύπων στην λίστα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα επιλέγοντας “Επιλογή Προτύπου” βρίσκονται σε χωριστό αρχείο, στο ίδιο directory με τα κείμενα των προτύπων. H ονομασία αυτού του αρχείου συντίθεται από το όνομα της εφαρμογής (4 γράμματα) το λεκτικό PR και την κατάληξη LST. Για παράδειγμα το αρχείο με την λίστα των προτύπων παραδοχών στο Μονοσωλήνιο έχει την ονομασία ΜSOLPR.LST και βρίσκεται στο directory 4M\CALC\MSOL.

βλ. και:

Επεξεργασία Κειμένων