ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΔΟΚΟΙ

ΕΡ Δεν βρέθηκε συνδυασμός οπλισμών που να καλύπτει As/s = a cm2

ΑΠ Το πρόγραμμα ελέγχει από το αρχείο Υλικών τα εξής στοιχεία :

α. Τις διαμέτρους για τον οπλισμό που έχουν δοθεί

β. Τον αριθμό των στρώσεων που έχουν δοθεί

γ. Τον Τρόπο αγκύρωσης

δ. Αν τα σίδερα που έχουμε ορίσει μπορούν να χωρέσουν στο πλάτος της δοκού

Αν από τα παραπάνω δεδομένα το πρόγραμμα δεν μπορέσει να καταλήξει σε κάποιο συνδυασμό οπλισμού τότε θα παρουσιάσει το παραπάνω μήνυμα.

Απάντηση : Στην περίπτωση αυτή δίνω ‘’ΟΚ’’ στο μήνυμα. Πηγαίνω στη θέση που μου υπέδειξε το μήνυμα (θα έχει διαλέξει οπλισμό 0Φ0) βλέπω τι τετραγωνικά εκατοστά οπλισμού απαιτούνται και επιλέγω εγώ τον οπλισμό που πρέπει να τοποθετηθεί. Η άλλη λύση είναι να επέμβω στο Αρχείο Υλικών αλλάζοντας κάποιο από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

ΕΡ Υπέρβαση μηχανικού ποσοστού ω = . . .

ΑΠ Το πρόγραμμα ελέγχει το μηχανικό ποσοστό του οπλισμού το οποίο είναι

όπου : ρ είναι το γεωμετρικό ποσοστό του οπλισμού

fyd είναι η χαρακτηριστική αντοχή του χάλυβα

fcd είναι η χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος

παράδειγμα : για C16S400 έχω minω = 0,078 και

maxω = 0,38

Απάντηση : αν η τιμή της υπέρβασης είναι μικρή την αποδέχομαι. Στην περίπτωση όμως που η τιμή της υπέρβασης είναι μεγάλη, τότε θα πρέπει να αλλάξω τη διατομή.

 

ΕΡ Ανάγκη αλλαγής στήριξης

ΑΠ Αυτό σημαίνει ότι χρειάζομαι μεγαλύτερο πλάτος δοκού, το οποίο και θα πρέπει να αυξήσω.

 

ΕΡ Ανάγκη αλλαγής δοκού

ΑΠ Αυτό σημαίνει ότι χρειάζομαι μεγαλύτερο ύψος δοκού, το οποίο και θα πρέπει να αυξήσω.

 

ΕΡ Απαιτούμενο As/s = . . . > 0.0003

ΑΠ As/s : Υπάρχον οπλισμός στην πλάκα για τη σύνδεσή της με τη δοκό, για τον έλεγχο του πέλματος (της δοκού), σύμφωνα με την παράγραφο 11.3.1 του Ν.Κ.Ω.Σ.

Η default τιμή As/s(m) = 0.0003 αντιστοιχεί σε περίπου Φ8/17

Σημειώνω την τιμή που μου δίνει και πάω στις πλάκες. Ελέγχω πόσα cm2 οπλισμού έχουν τοποθετηθεί εκατέρωθεν της συγκεκριμένης δοκού (οπλισμός άνω που προέρχεται από τις πλάκες αριστερά και δεξιά της δοκού, συμπεριλαμβανομένου και του πρόσθετου οπλισμού) και εάν αυτός δεν καλύπτει τα απαιτούμενα cm2 αυξάνω τα πρόσθετα της πλάκας. Δεν χρειάζεται να αλλάξω τη διατομή της δοκού.

 

ΕΡ Πρόβλημα με Vrd2 πέλματος

Απ Δυο περιπτώσεις:

α. Έχει δοθεί δοκός ορθογωνική ενώ θα έπρεπε να έχει δοθεί πλακοδοκός (σχήματος γάμα, ταυ, κ.λ.π.) ή

β. Έχει δοθεί πλακοδοκός αλλά δεν έχει δοθεί πάχος πλάκας (d=0)

Απάντηση : Να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση στην αντίστοιχη δοκό και κατόπιν από αρχή : Δημιουργία Data ? Επίλυση ? Αναγνώριση Συνεχειών ? As + ράβδοι

 

ΕΡ Πρόβλημα Διάτμησης . . . . . .

ΑΠ Αυτό σημαίνει ότι Vsd > Vrd2, έχω δηλαδή πρόβλημα θλίψης στον κορμό της δοκού.

Απαιτείται αλλαγή διάστασης της δοκού

 

Γενική Παρατήρηση :

Στην περίπτωση που αλλάξω διαστάσεις σε μια δοκό (ή υποστύλωμα)τότε πρέπει να κάνω εκ νέου Δημιουργία Data ? Αναγνώριση Συνεχειών ? As + ράβδοι. Δεν απαιτείται να περάσω από την επίλυση, διότι τα εντατικά μεγέθη που έχω δεν αλλάζουν.

 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΕΡ Δεν αντέχει σε λυγισμό λ = … > …

ΑΠ Θα πρέπει να γυρίσουμε στις παραμέτρους των υποστυλωμάτων να τσεκάρουμε το box ‘’λυγισμός’’ και μετά να ζητήσουμε διαστασιολόγηση του συγκεκριμένου υποστυλώματος. Το πρόγραμμα θα ελέγξει το υποστύλωμα σε φαινόμενα 2ας τάξεως (λυγισμό) με τη μέθοδο του προτύπου υποστυλώματος.

 

ΕΡ Δεν αντέχει σε κάμψη με το μέγιστο οπλισμό

ΑΠ Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τις διαστάσεις του υποστυλώματος αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ανακατανείμουμε τον οπλισμό στη μεγάλη διεύθυνση του υποστυλώματος (να προσθέσουμε περισσότερες ράβδους). Κατόπιν ζητάμε επανέλεγχο του υποστυλώματος. Αν μας βγάλει πάλι το ίδιο μήνυμα προσθέτουμε και άλλες ράβδους οπλισμού στη μεγάλη διεύθυνση και ζητάμε επανέλεγχο. Όταν το μήνυμα σταματήσει τότε αρχίζουμε να αφαιρούμε ράβδους οπλισμού από τη ΜΙΚΡΗ πλευρά του υποστυλώματος και ζητάμε πάλι επανέλεγχο. Μόλις βρούμε λύση για την οποία το υποστύλωμα αντέχει, σταματάμε.

 

ΕΡ Ανηγμένο αξονικό Φορτίο vd = … > 0,65

ΑΠ Θα πρέπει τότε να γυρίσουμε στην περιγραφή, να μεγαλώσουμε τις διαστάσεις του συγκεκριμένου υποστυλώματος και μετά να δώσουμε δημιουργία των Data και να ζητήσουμε πάλι σχεδιασμό για αυτό το υποστύλωμα. Προσοχή! Δεν χρειάζεται να κάνουμε ξανά επίλυση.

Υπενθύμιση : vd = Nsd / (Ac * fcd)

 

ΕΡ Διαγνωστικό Διάτμησης 1 (γενικά πρόβλημα σε διάτμηση)

ΑΠ Στη γενική περίπτωση αλλάζουμε τις διαστάσεις.

 

Γενική παρατήρηση

Κατά τη διαστασιολόγηση την πρώτη φορά δεν μαρκάρουμε το box του λυγισμού και στη γενική περίπτωση ζητάμε για τον συντελεστή β μήκους λυγισμού κατά x-x και y-y ‘’Αμετάθετα’’ (Ο συντελεστής β παίρνει τιμές 0,5 έως 1,0 όπου η τιμή 1,0 είναι δυσμενέστερη). Γενικά δεν δίνω μεταθετά (ακόμα και αν θ βγει μεγάλο) γιατί αυτό αφορά τον υπολογισμό του β (β = 1,00 - : ) και δεν το καλύπτει ο κανονισμός.

 

ΔΟΚΟΙ & ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ

ΕΡ Πρόβλημα ανατροπής (λόγω σεισμού) Ν = …

ΑΠ Υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις

Αν Ν = + ….. τότε αγνοούμε το μήνυμα και συνεχίζουμε (ουσιαστικά αγνοούμε το εφελκιστικό φορτίο).

Αν Ν = - …… σημαίνει ότι έχουμε ανατροπή για θλιπτικό φορτίο για την συγκεκριμένη διεύθυνση (πχ ΠΦ1+ΠΦ2+ΠΦ8 Δηλαδή κατά y-y). Τότε δεν αλλάζουμε διαστάσεις στο πέδιλο αλλά τοποθετούμε ισχυρότερα (ψηλότερα) συνδετήρια δοκάρια. Μετά κάνουμε εκ νέου δημιουργία των Data, ζητάμε επίλυση και ξαναζητάμε διαστασιολόγηση των πεδίλων ή του πεδίλου.

 

Σημείωση

Αν έχουμε υπόγειο μπορούμε να μειώσουμε το acd μέχρι 1,5

Αν δεν έχουμε υπόγειο τότε σίγουρα αλλάζουμε τις συνδετήριες δοκούς.

 

Υπέρβαση σε μόνιμα και κινητά φορτία

Έστω ότι δίνει 22>20 (επιτρεπόμενη τάση εδάφους από τις Γενικές Παραμέτρους)

Τότε θα σκεφθούμε ως εξής:

Επειδή πολλαπλασιάζουμε μόνιμα και κινητά φορτία με 1,35 και 1,50 αντίστοιχα, θα έπρεπε λογικά να πολλαπλασιάσουμε και την επιτρεπόμενη τάση με 1,4. Οπότε ελέγχουμε αν η τάση που μας έδωσε από μόνιμα και κινητά = 22 (σύμφωνα με το παράδειγμα) είναι:

Αν 22 > 20*1,4 θα πρέπει να αλλάξω διαστάσεις

Αν 20 [ 20*1,4 τότε αγνοώ το μήνυμα και συνεχίζω

 

Δεν βρίσκω οπλισμό να καλύψω As = …..cm2

Τα cm2 αυτά είναι για τον οπλισμό πέλματος της πεδιλοδοκού. Γενικά το πρόγραμμα για τις πεδιλοδοκούς ελέγχει τις τάσεις και οπλίζει το πέλμα της.

Έχουμε δύο επιλογές:

α. Αλλάζουμε τη μέγιστη διάμετρο ράβδου οπλισμού για την πεδιλοδοκό στις Γενικές Παραμέτρους ? Κατασκευαστικά Στοιχεία ? Πέδιλο ή

β. Μεγαλώνουμε το πάχος της πλάκας (ύψος πέλματος) οπότε θα πρέπει να ξανακάνουμε: Δημιουργία ? Επίλυση ? Σχεδιασμό Πεδιλοδοκού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στην περίπτωση που αλλάξω διαστάσεις σε πέδιλα ή πεδιλοδοκούς θα πρέπει να δώσουμε ξανά: Δημιουργία ? Επίλυση ? Σχεδιασμό.