Aπαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις
(Frequently Asked Questions)
για την παληότερη έκδοση VK.STRAD (DOS)

 

Ερωτήσεις στο VK. STRAD

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SP.VAK

Σε κάθε δισκέτα υπάρχει και το πρόγραμμα εγκατάστασης που ετοιμάζει τα διάφορα directories και αντιγράφει τα αντίστοιχα αρχεία στον σκληρό δίσκο.
Για να γίνει η αυτόματη εγκατάσταση, τοποθετούμε διαδοχικά τις δισκέτες στο <Α:> drive και πληκτρολογούμε, για κάθε μια δισκέτα την παρακάτω εντολή:
\ > SETVK κενό C και πατάμε - enter-.
(H εγκατάσταση γίνεται στο <C:> drive.)
Όσοι θέλουν να εγκαταστήσουν το πρόγραμμα στο <D:> drive θα πληκτρολογήσουν την εντολή:
\>SETVK κενό D και - ENTER -.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ DRIVES (Από Β: σε Α: )

Εάν το Α drive του υπολογιστή σας παίρνει μεγάλες δισκέτες (1.2 MB) και οι δισκέτες εγκατάστασης των προγραμμάτων μας είναι μικρές (1.44 MB), μπορείτε να μετονομάσετε προσωρινά το Β drive σε Α, με την εξής διαδικασία:

Βάζετε την πρώτη δισκέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε στο Β drive και ενώ βρίσκεστε στο C:\ ( στην οθόνη βλέπετε: C:\> ), γράφετε:

\> SUBST A: B:\ (ENTER)
\> A: (ENTER)
\> SETVK C (ή D κλπ όπου θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα)

Μόλις τελειώσετε την εγκατάσταση όλων των δισκεττών, για να επαναφέρετε τα drives στην αρχική τους κατάσταση και έχοντας μία δισκέτα στο ίδιο drive ( απ’ όπου κάνατε εγκατάσταση ), βγαίνετε στο C:

\> C: (enter)
\> και γράφετε
\> SUBST A:/D οπότε και τα drives επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση.


ΣΕΙΡΑ ΔΙΣΚΕΤΤΩΝ

Εγκαθιστούμε πρώτα τη δισκέτα που γράφει <ASSIST-INSTALL-TOOLS> μετά τις <STRAD 1/3> ,<STRAD 2/3>και <STRAD3/3> μετά τις δισκέτες των υπολοίπων προγραμμάτων (αν υπάρχουν) με οποιαδήποτε σειρά .


ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Τα αρχεία των δισκεττών είναι συμπιεσμένα και αποσυμπιέζονται στον δίσκο κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Οι τελίτσες(.) σε κάθε αρχείο δείχνουν το μέγεθος του και οι κύκλοι (ο) δείχνουν το ποσοστό αποσυμπίεσης.

Αν δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η εγκατάσταση του προγράμματος, τότε κατά την αντιγραφή των αρχείων στο δίσκο, σε ορισμένα από αυτά, θα εμφανισθούν τα παρακάτω μηνύματα :

ΟΝΟΜΑ. ΑΡΧΕΙΟΥ SKIPPED Newer or Same File Exist
(Βρέθηκε αρχείο - ήδη εγκατεστημένο στον δίσκο - που είναι ίδιο ή νεώτερο με αυτό που πρόκειται να αποσυμπιεσθεί. Η εγκατάστασή του ακυρώνεται.
Extracting from archive: ONOMA. LZH
“ONOMA.APXEIOY” Overwrite ? [ Y/N]
(Το αρχείο που πρόκειται να αποσυμπιεσθεί είναι διαφορετικό από αυτό που είναι ήδη εγκατεστημένο στον σκληρό δίσκο. Να γραφτεί πάνω στο παλιό?)
Πατάμε “Y” και - ENTER- .


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ DOS ΚΑΙ ΣΕ DOS PROMPT ΤΩΝ WINDOWS

Eλάχιστη απαίτηση: DOS 5.0 ή 6.0 ή 6.20 με 600Κb ελεύθερα στην CONVENTIONAL RAM (τα πρώτα 640Κb), 40 ΒUFFERS, 50 FILES και min. ΕXPANDED RAM 2880Kb.(ΕΜS)

Oι απαραίτητες εντολές στο CONFIG.SYS και στο AUTOEXEC.BAT για να επιτύχετε τα παραπάνω είναι :

 

CONFIG.SYS

AUTOEXEC.BAT

DEVICE=C:\**\HIMEM.SYS

PROMPT $P$G

DEVICE=C:\**\EMM386.EXE 2880 RAM

PATH=C:\;\C:\DOS κλπ

DOS=HIGH,UMB

LH MOUSE

BUFFERS=40

LH EXTKB

FILES=50

LH SMARTDRV

SHELL=C:\COMMAND.COM /P /E:2048

(Σημ. με το LH

DEVICEHIGH=C:\DOS\ANSI.SYS /R

φορτώνονται στη highmemory)

** Directory που βρίσκονται αυτά τα αρχεία (συνήθως DOS ή WINDOWS)


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ SP.VAK

Παραθέτουμε πιο κάτω τις εντολές που θα πρέπει να δώσετε στο config.sys και στο autoexec.bat, εάν δεν “βλέπετε” ελληνικά στα προγράμματά μας. Οι εντολές είναι οι ακόλουθες:

Περίπτωση

Στο config.sys γράφετε: Devicehigh=C:\***\Display.sys con=(ega,,1)
όπου *** το directory όπου βρίσκεται το αρχείο Display.sys (π.χ. Dos ή Windows κ.λ.π.)
Στο autoexec.bat γράφετε: Lh mode con codepage prepare=((737) C:\***\ega2.cpi)
Lh mode con codepage select=737
όπου *** το directory όπου βρίσκεται το αρχείο ega2.cpi (π.χ. Dos ή Windows\Command κ.λ.π.)
Στο Install του προγράμματος δηλώνετε κάρτα γραφικών VGA με ανάλυση 640x480 και color 16, για έγχρωμη οθόνη.

Περίπτωση

Στο directory VK υπάρχει η γραμματοσειρά ega14gr.fnt, την οποία φορτώνετε με το πρόγραμμα fontload, ως εξής:

\VK\>fontload ega14gr.fnt
Στο Install των προγραμμάτων SP.VAK, ορίζετε κάρτα γραφικών VGA με ανάλυση 640x350, και στην συνέχεια πηγαίνετε στο πρόγραμμα στο οποίο δεν βλέπατε ελληνικά. (π.χ. στο VK.STRAD). Εάν τα ελληνικά τακτοποιήθηκαν, τότε πρέπει να γράψετε την ακόλουθη εντολή στο Autoexec.bat:
Lh C:\VK\fontload C:\VK\ega14gr.fnt


ΕΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ WINDOWS’95

Για να τρέξει το πρόγραμμα σε DOS.PROMPT των WINDOWS, ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
Ελέγχετε εάν υπάρχουν τα αρχεία DOSXMSF.EXE και DOSXNT.386 στο C:\VK\STRAD-B\
Γράφετε στο C:\WINDOWS\EDIT SYSTEM.INI
Μέσα σε αυτό το αρχείο που το βλέπετε σε editor, βρίσκετε το αρχείο[386ENH]. Στην πρώτη γραμμή κάτω από αυτό γράφετε:
DEVICE=C:\VK\STRAD-B\DOSXNT.386
Σώζετε το αρχείο (filea exita save YES) και κάνετε RESET στον υπολογιστή σας(alt,ctrl,del ταυτόχρονα).


2. Όταν μεταφέρουμε μια μελέτη από το SMART στο STRAD κάνουμε επιπλέον και την αντιγραφή των αρχείων υλικών.

COPY C:\VK\ASSIST\ YLIKA\*.* C:\VK\MELETES\<KΩΔ.ΜΕΛΕΤΗΣ π.χ. 100>\*.*


3. Κατά την διαστασιολόγηση σύνθετου υποστηλώματος δεν γίνεται κανονική μόρφωση υποστυλώματος στη γωνία αλλά δημιουργεί υποστήλωμα διαστάσεων bxb.

Πηγαίνουμε στο αρχείο υλικών της συγκεκριμένης στάθμης - Υλικά - Υποστηλώματα, και στην παράμετρο 12 επιλέγουμε να να γίνει Περίσφιξη των Πελμάτων των Τοιχείων (δίνουμε την τιμή 1).


4. Στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΩΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ - Δεν βλέπουμε τα Υποστυλώματα.

Στην δεύτερη οθόνη των ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, δεν έχουμε δώσει Μέτρο Ελαστικότητας ή έχουμε δώσει πολύ μικρή τιμή. Προσοχή: Όταν δίνουμε το μέτρο ελαστικότητας με εκθετική μορφή π.χ. 2,8Ε7 (2,8 x 107 KN/m2) πρέπει να προσέχουμε το Ε να είναι λατινικό.


5. Στους ΕΛΕΓΧΟΥΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ, ενώ ζητάμε διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων σε κάποια στάθμη ή σε όλες, το πρόγραμμα επιστρέφει στην οθόνη διαστασιολόγησης χωρίς να ξεκινήσει τον σχεδιασμό των στύλων.

Δεν έχουμε ορίσει μέτρο ελαστικότητας στην/στις συγκεκριμένη/ες στάθμη/ες. Κάνουμε ό,τι περιγράφεται στην απάντηση της ερώτησης 5.


6. Σε κτίρια με παράξενη γεωμετρία π.χ. μορφής Γ, Π έχουμε πολύ μεγάλη τιμή ξ (Ν.Ε.Α.Κ. ευστρεπτότητα ορόφου).

Στον κωδικό ΕΠΙΛΥΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - Επιλέγουμε ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ “Μονόροφο Μοντέλο” εαν αρχικά είχαμε ζητήσει χωρικό ή το αντίστροφο.


7. Στους ΕΛΕΓΧΟΥΣ - αcd-w - ΔYNAMIKOΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, υπάρχουν μηδενικοί συντελεστές σε κάποιες στάθμες.

Πληκτρολογούμε τον συντελεστή “1” σε όλες τις στήλες και τις στάθμες που είναι 0. Για να μην εμφανιστεί το πρόβλημα σε νέα μελέτη, σβήνουμε τα αρχεία KYPROS*.PAR από το directory \VK\ASSIST\PARAM.


8. Στο VKCAD - ΣΧΕΔΙΑΣΕ - Δεύτερη οθόνη, δεν τυπώνεται η λεπτομέρεια του πεδίλου.

Πρέπει στο menu “ΣΧΕΔΙΑΣΕ” της δεύτερης οθόνης του VK.CAD να επιλέξουμε Πέδιλο + Πινακίδα. Εάν δεν θέλουμε να εκτυπωθεί η πινακίδα, ενεργοποιώντας το πλήκτρο F9-MOVE τηνμετακινούμε σε άλλο χαρτί.


9. Στους ΕΛΕΓΧΟΥΣ - ΦΟΡΕΑΣ - Έλεγχος Θ ή/και ξ παρατηρούνται μεγάλες τιμές.

Ελέγχουμε το σχήμα των δοκών - σε δοκούς που περιβάλλουν πλάκες πρέπει να δώσουμε σχήμα διαφορετικό από 0 (ορθογωνική διατομή) γιατί το πρόγραμμα μέσω του σχήματος πλακοδοκού, θέτει μεγάλη ροπή αδράνειας Iz στις δοκούς ώστε να προσομοιωθεί σωστά η διαφραγματική λειτουργία.
Στους ειδικούς συνδέσμους σε στάθμη όπου υπάρχει πλάκα (π.χ. ειδικοί σύνδεσμοι σύνδεσης περιμετρικών τοιχείων υπογείου) για τον πιο πάνω λόγο διορθώνουμε την ροπή αδράνειας Ιz =1.
Ελέγχουμε εάν έχουμε δώσει σωστή τιμή στο Μέτρο Ελαστικότητας του σκυροδέματος στην δεύτερη οθόνη των “Γενικών Στοιχείων”.


10. Στους ΕΛΕΓΧΟΥΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - Προκύπτει σε όλες τις δοκούς μίας ή περισσοτέρων σταθμών, “πρόβλημα στο άνοιγμα πέλματος”.

Οι δοκοί έχουν οριστεί σωστά με σχήμα Γ, Τ, Ζ, L, ανεστραμμένο Τ αλλά στην δεύτερη οθόνη των “Γενικών Στοιχείων” έχει δοθεί πάχος πλάκας d=0. Δίνουμε τιμή στην πλάκα και στην συνέχεια “μπαίνουμε” και “βγαίνουμε” στις δοκούς κάθε στάθμης στα “Στοιχεία Σταθμών” ώστε να ενημερωθούν, δημιουργούμε το “Χωρικό Μοντέλο” , κάνουμε “Επίλυση”, στην συνέχεια αναγνώριση δοκών (πατάμε το πλήκτρο F1) και τέλος “υπολογισμός Fe και ράβδοι”.


11. Δεν βλέπουμε τον κέρσορα στην πινακίδα του VKCAD.

Αλλάζουμε χρώμα στο φόντο. (Κάτω συρτάρι, INSTALL, OΘONH, προσδιορισμός χρωμάτων).


12. Κλίμακες στο VK.DOK κατά την δημιουργία αρχείων dxf.

Δίνουμε κλίμακα δοκών, τομών και γραμμάτων που θα εξαχθούν στο ACAD, κλίμακα ίση με την ανάλυση του PLOTTER που έχουμε ορίσει στο INSTALL (π.χ για plotter H.P. κλίμακα 1/400 ενώ για plotter Hewston κλίμακα 1/100).
Κάνουμε Κατανομή - F3.
Εκτέλεση - ACAD.
Όταν διαβάσουμε τα .dxf αρχεία στο Autocad, με την εντολή SCALE x 0.01 μπορούμε να μετατρέψουμε τα cm σε m.


13. Τοποθέτηση οπλισμών σε ενισχυμένη ζώνη.

Οι οπλισμοί που απαιτούνται σε μία ενισχυμένη ζώνη τοποθετούνται οι μισοί πάνω και οι μισοί κάτω. Π.χ. Εάν στις εκτυπώσεις αναγράφεται οπλισμός 20Φ20, σημαίνει 10Φ20 άνω οπλισμός και 10Φ20 κάτω.


14. Διόρθωση του υπομνήματος στο VKCAD.

Εάν θέλουμε να διορθώσουμε το υπόμνημα που τυπώνεται στα σχέδια του VK.CAD, το αρχείο είναι το DDS.CAD που βρίσκουμε στο VK\ASSIST\PLOCAD\ edit DDS.CAD.


Μηνύματα στο VK. STRAD

1. FILE NOT FOUND IN LINE 103 OF MODULE SPVAK3 όταν επιλέγουμε μελέτη (νέα ή υπάρχουσα).

Δεν υπάρχει το αρχείο STRAD.EXE στο \VK\STRAD-B. Πρέπει να ξαναγίνει εγκατάσταση της δισκέτας <Χωρικό Πλαίσιο> 2/3 και της δισκέτας ASSIST/INSTALL/TOOLS.


2. ΙΝPUT PAST END OF FILE κατά την Εκτύπωση στην οθόνη.

Δεν έχουμε ορίσει printer στο Ιnstall του προγράμματος. Πηγαίνουμε στο INSTALL (κάτω συρτάρι INST ή \VK\INSTALL\INST), και ορίζουμε εκτυπωτή ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η συσκευή.


3. FILE NOT FOUND IN LINE 1 OF MODULE SPVAK3 όταν δίνουμε SPVAK για να “μπούμε” στο πρόγραμμα.

Υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα γραφικών. Πηγαίνουμε στο INSTALL από το DOS, C:\VK\INSTALL>INST (enter) και επιλέγουμε άλλη κάρτα γραφικών. Συνήθως δουλεύουμε με την VGA 640x480 PIXEL 80x30 TEXT FORMAT COLOR 16 ή την VGA-EGA 640x480 PIXEL 80x30 TEXT FORMAT COLOR 16 ΜΝΗΜΗ > 256.


5. FILE NOT FOUND IN LINE 0 OF MODULE SPVAK3, όταν γράφουμε SPVAK για να μπούμε στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα πιθανώς δεν βλέπει όλες τις παραμέτρους π.χ. εκτυπωτή, plotter κ.λ.π. Πηγαίνουμε στο INSTALL: C:\VK\INSTALL>INST (enter) και ελέγχουμε εαν έχουν οριστεί όλες οι παράμετροι.


6. ΑΛΥΤΟ ΠΕΔΙΛΟ κατά την διαστασιολόγηση των πεδίλων.

Το πρόγραμμα δεν μπορεί να βρεί την εξίσωση της Ουδέτερης Γραμμής του πεδίλου. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε πέδιλα με μικρό φορτίο. Αλλάζουμε τις διαστάσεις του πεδίλου και κάνουμε ξανά διαστασιολόγηση.


7. ΟVERFLOW IN MODULE D87S κατά την Επίλυση.

Πηγαίνουμε στο “Χωρικό Μοντέλο” , κάνουμε “Δημιουργία” Με Μηδενισμό των αλλαγών και ζητάμε ξανά Επίλυση.


8. DIVISION BY ZERO IN LINE 310 OF MODULE PEDAKD κατά την “Επίλυση”.

Μπορεί να συμβαίνει τα ακόλουθα:

Στην δεύτερη οθόνη των “Γενικών Στοιχείων”, έχουμε δώσει μικρότερο αριθμό δοκών στην στάθμη 1 από τον αριθμό των πεδιλοδοκών που έχει οριστεί στην τρίτη οθόνη.

Στην δεύτερη οθόνη των “Γενικών Στοιχείων”, δεν έχουμε δώσει πάχος πλάκας (ενώ έχουμε πεδιλοδοκούς) ή έχουμε δώσει μηδενικό μέτρο ελαστικότητας (ή πολύ μικρό, π.χ. 2,8Ε 00).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ® στάθμη 1, ενώ έχουμε πεδιλοδοκούς δεν έχουμε ορίσει σχήμα, οπότε προκύπτει Βσυν =0.

Στο ΧΩΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ® DATAM Στάθμης 1, έχει προκύψει σε πεδιλοδοκό ροπή αδράνειας 0. (Ιx=0 ή Ιy=0) ή συντελεστής διάτμησης g=0.

Στο ΑΡΧΕΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ® ΘΕΜΕΛΙΑ έχει οριστεί 0 κάποια από τις παραμέτρους 2 - 8.


9. PACKED FILE IS CORRUPTED όταν ζητήσουμε Εκτυπώσεις Υποστυλωμάτων στην Οθόνη ή στον Εκτυπωτή.

Έχει καταστραφεί το αρχείο STRADEKY.EXE. Πηγαίνουμε στο directory VK\STRAD-B\ σβήνουμε το υπάρχον αρχείο, και στην συνέχεια εγκαθιστούμε ξανά την δισκέτα ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1/3 η οποία και περιέχει αυτό το αρχείο.


10. ΟVERFLOW IN LINE….… OF MODULE UNN3, στην Διαστασιολόγηση Υποστυλωμάτων.

Έχουμε ζητήσει Μηχανισμό ορόφου (ή Ικανοτικό Έλεγχο) χωρίς να έχουμε διαστασιολογήσει πρώτα τις δοκούς όλων των σταθμών. Ολοκληρώνουμε την Διαστασιολόγηση των δοκών (αναγνώριση συνεχειών, υπολογισμός οπλισμών) και στην συνέχεια κάνουμε Διαστασιολόγηση Υποστυλωμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ (πρώτα σχεδιασμό δοκών και έπειτα των στύλων).


11. PATH FILE ACCESS ERROR IN MODULE D87S κατά την Επίλυση.

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον σκληρό δίσκο όπου είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. Ελέγχουμε τον δίσκο (κάνουμε SCANDISΚ) και ζητάμε να διορθωθούν σφάλματα που ίσως παρουσιαστούν. Επίσης κάνουμε DEFRAG στον δίσκο. Εάν το πρόβλημα παραμένει εγκαθιστούμε το πρόγραμμα σε άλλο δίσκο ή αλλάζουμε σκληρό δίσκο.


12. PACKED FILE IS CORRUPTED όταν καλέσουμε τις πλάκες.

Έχει καταστραφεί το αρχείο PLQ.EXE. Πηγαίνουμε στο directory VK\STRAD-B\, σβήνουμε το αρχείο PLQ.EXE και εγκαθιστούμε ξανά τις δισκέτες ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (1/3, 2/3, 3/3).


13. BAD COMMAND OR FILE NAME όταν δίνουμε SPVAK.

Δεν υπάρχει το αρχείο SPVAK3.EXE στο directory VK. Εγκαθιστούμε ξανά την δισκέτα ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1/3.


14. INPUT PATH FOR RUNTIME MODULE BRT70ENR καλώντας το πρόγραμμα VKCAD.

Πρέπει να αντιγράψουμε το αρχείο BRT70ENR.EXE από το directory VK στο directory VK\VKCAD (C:\VK>COPY BRT70ENR.EXE)


15. ERROR IN FILE CHAIN FORMAT όταν προσπαθούμε να μπούμε στα Στοιχεία Σταθμών μετά από διακοπή ρεύματος.

Έχουν καταστραφεί τα .ΕΧΕ αρχεία του προγράμματος. Σβήνουμε τα .ΕΧΕ αρχεία που υπάρχουν στο directory VK\STRAD-B\ και στη συνέχεια εγκαθιστούμε ξανά τις δισκέττες ΧΩΡΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΟ 1/3, 2/3 και 3/3.


16. INVALID HANDLE κατά την Δημιουργία Νέου αρχείου υλικών και αντιγραφή του από υπάρχον.

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν εργαζόμαστε σε MS-DOS PROMPT των WINDOWS ’95. Πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή μας σε MS-DOS MODE να πάμε στο πρόγραμμα και να δημιουργήσουμε το νέο αρχείο Υλικών (Δηλαδή: Επιστροφή στην επιφάνεια εργασίας Windows ’95 ® Start ® Shut down ® Restart the computer in MS-DOS mode).

Η άλλη εναλλακτική λύση που έχουμε είναι να παραμείνουμε σε DOS PROMPT, και στο directory c:\ vk \ meletes \ directory μελέτης, και ανοίγουμε με τον editor το αρχείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε π.χ. C20S500.par (edit C20S500.par). Στην συνέχεια αντιγράφουμε στο C20S500.par κάποιο υπάρχον αρχείο υλικών π.χ. το C16S400.par. (C:\VK\ASSIST\YLIKA>COPY C16S400.PAR C20S500.PAR). Μετά την αντιγραφή, ανοίγουμε το νέο αρχείο C20S500.par κάνουμε τις διορθώσεις ποιότητας υλικών (αντοχή χάλυβα και beton) και σώζουμε τις αλλαγές. (Σημείωση: Τις διορθώσεις μπορούμε να τις κάνουμε και μέσα από την μελέτη). Όμοια δημιουργούμε και τα αρχεία των φορτίσεων (F120S500.par, F220S500.par, F320S500.par και F420S500.par).


17. FRTB1…. ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ Η ΕΝΤΟΛΗ κατά την Επίλυση

Λείπει από το directory VK\STRAD-B\ κάποιο από τα αρχεία FRTB1.BAT, FRTB2.BAT, FRTB3.BAT ή FRTB4.BAT. Εγκαθιστούμε το αρχείο που λείπει από τις δισκέτες ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.