ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Κανονισμοί.

Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Κράτους, τους όρους και τις απαιτήσεις της ΔΕΗ, τις περιγραφές και τα σχέδια της μελέτης, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης.

 

2. Εκταση εγκατάστασης φωτισμού ασφάλειας 220/380V.

Η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας αρχίζει από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης, ο οποίος τροφοδοτεί με τους υποπίνακες τα κυκλώματα φωτισμού ασφάλειας και το κέντρο πυρασφάλειας του κτιρίου.

 

2.1 Φωτιστικά σώματα ασφάλειας.

Τα φωτιστικά σώματα ασφάλειας θα είναι εξοπλισμένα με συσσωρευτές ξηρού τύπου και με διάταξη αυτόματης επαναφόρτισης των συσσωρευτών. Τα φωτιστικά σώματα ασφάλειας θα ανάβουν αυτόματα σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει τάση στο δίκτυο φωτισμού ασφάλειας και θα έχουν αυτονομία 2-ωρών.

Η ισχύς και τα lumen των φωτιστικών σωμάτων αναφέρονται στα σχέδια.

 

3. Αγωγοί.

Ο τύπος των αγωγών και η διατομή των φαίνεται στα σχέδια και την περιγραφή.

Οι αγωγοί θερμοπλαστικής μόνωσης ΝΥΑ (ονομαστικής τάσης 1000V) θα είναι σύμφωνοι είτε προς τον πιν.ΙΙΙ, άρθρ.135 ΦΕΚ 59-Β/55 Κατηγορία (Ι) (α) είτε προς VDE-0250/03869.

Τα πολυπολικά καλώδια ανθυγρής θερμοπλαστικής μόνωσης ΝΥΜ (ονομαστικής τάσης 500V) θα είναι σύμφωνα, είτε προς τον πιν.ΙIΙ άρθρ.135 ΦΕΚ 59-Β/55 Κατηγορία (3) (α), είτε προς VDE-0250/369.

Τα υπόγεια πολυπολικά καλώδια θερμοπλαστικής μόνωσης ΝΥΥ θα είναι σύμφωνα προς VDE-0271/369.

 

4. Σωλήνες.

Οι τύποι των σωλήνων που χρησιμοποιούνται είναι:

Σωλήνες πλαστικοί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι ηλεκτρικοί χαλυβδοσωλήνες θα είναι συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι και σύμφωνοι προς το άρθρ.16 παρ.4 ΦΕΚ 59/Β/55 θα φέρουν δε εσωτερική μόνωση.

Οι σιδηροσωλήνες θα είναι με ραφή, κοχλιοτομημένοι άνευ μονωτικής επένδυσης γαλβανισμένοι.

Οι διάμετροι των σωλήνων είναι οι ονομαστικές. Τα πάχη των τοιχωμάτων θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ-270/α/23.6.36 πιν.ΙΙ.

 

5. Ανιχνευτές.

5.1 Ανιχνευτές καπνού τύπου ιονισμού.

Ο ανιχνευτής ιονισμού θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς NFPA εξ'ολοκλήρου solid state, κατάλληλος να ανιχνεύσει τα προϊόντα καύσης (ορατά ή μη ορατά) οιουδήποτε καιόμενου υλικού.

Η ευαισθησία του ανιχνευτή θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη για την προσαρμογή στις ανάγκες των διαφόρων προστατευόμενων χώρων. Η ρύθμιση αυτή δεν θα απαιτεί τη χρήση ειδικών οργάνων.

Ο θάλαμος μέτρησης θα είναι αποσυναρμολογούμενος για τον εύκολο περιοδικό καθαρισμό του ανιχνευτή, ώστε να μην απαιτείται η αποστολή του ανιχνευτή στο εργοστάσιο κατασκευής για την εργασία αυτή. Ολα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του ανιχνευτή θα προστατεύονται με στεγανό περίβλημα ώστε να μη λερώνονται από σκόνες, υγρασία ή διαβρωτικό περιβάλλον.

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να μην επηρεάζεται από οριζόντια ρεύματα αέρος ταχύτητας μέχρι 10m/s.

Η βάση του ανιχνευτή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση στην οροφή. Θα φέρει ενσωματωμένη φωτοδίοδο ενδεικτική λυχνία που θα ανάβει όταν ο ανιχνευτής διαγείρεται, καθώς και ηλεκτρονικό κύκλωμα βοηθητικής εντολής για τη διαβίβαση ανεξάρτητου σήματος προς απομακρυσμένο φωτεινό επαναλήπτη με λυχνία πυράκτησης ισχύος τουλάχιστον 3W.

Θα πρέπει να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των ατομικών επαναλήψεων πολλών ανιχνευτών σε ένα κοινό φωτεινό επαναλήπτη χωρίς αλλοεπιδράσεις.

Λειτουργία και τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εχει δύο (2) θαλάμους ιονισμού: ο ένας επικοινωνεί με το περιβάλλον (θάλαμος μέτρησης) και ο άλλος είναι κλειστός (θάλαμος αναφοράς, τύπου unipolar για αυξημένη ευαισθησία σε φωτιές βραδείας καύσης). Οταν το ρεύμα ιονισμού στον θάλαμο μέτρησης κατέβει κάτω από μία ορισμένη τιμή, λόγω της μεταβολής της αγωγιμότητας του αέρα από εισχώρηση σωματιδίων, ο πυρανιχνευτής διεγείρεται. Η διέγερση του πυρανιχνευτή επισημαίνεται στον πίνακα πυρανίχνευσης, ενώ ταυτόχρονα ανάβει φωτοεκπέμπουσα δίοδος (LED),τοποθετημένη \στον πυρανιχνευτή. Ο ανιχνευτής δεν πρέπει να επηρεάζεται από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας της ατμόσφαιρας.

Ο πυρανιχνευτής συνδέεται με διπολικό καλώδιο. Τοποθετείται σε βάση και στερεώνεται με πίεση και περιστροφή. Η αφαίρεση του πυρανιχνευτή από την βάση του επισημαίνεται στον πίνακα πυρανίχνευσης.

Περιμετρικές θυρίδες επιτρέπουν την είσοδο του καπνού από κάθε διεύθυνση. Εσωτερικό πλέγμα απαγορεύει την είσοδο εντόμων ή άλλων μεγάλων διαστάσεων σωματιδίων.

Ο ακραίος πυρανιχνευτής κάθε γραμμής πυρανίχνευσης θα φέρει αντίσταση ελέγχου της γραμμής.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ραδιενέργεια: max 1μCi.

Τάση λειτουργίας: από 12 μέχρι 30Vdc +/-15%.

Ο ανιχνευτής νοείται συνοδεύομενος από την ειδική βάση του. Σε υγρούς χώρους μεταξύ της βάσης και της οροφής παρεμβάλλεται ειδική πρόσθετη βάση που καθιστά ανθυγρή την εγκατάσταση.

Ο πυρανιχνευτής θα είναι εγκεκριμένος από αρμόδιο επίσημο οργανισμό σε σχέση με την εκπεμπόμενη ραδιενέργεια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (BSI, VDS, UL κτλ).

 

5.2 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς.

 

Ο πυρανιχνευτής έχει διαφορικό σωλήνα με υδραργυρική επαφή, που θα ανοίγει όταν, ανεξάρτητα από την αρχική θερμοκρασία, ανυψώνεται η θερμοκρασία του χώρου με ρυθμό μέχρι 6oC/min.

Ο ανιχνευτής θα φέρει επαφή μέσα σε θάλαμο που θα κλείνει από μια μεμβράνη με την βοήθεια του αέρα του θαλάμου που διαστέλλεται. Επίσης θα έχει σύστημα μέγιστης θερμοκρασίας με διμεταλλικό στοιχείο, που θα ανοίγει επαφή και θα προκαλεί συναγερμό, όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 60oC (ή 88οC) περίπου.

Τοποθετείται σε κατάλληλη βάση που φέρει φωτεινό δείκτη, ο οποίος σε περίπτωση διέγερσης του πυρανιχνευτή δίδει διακοπτόμενο φωτεινό σήμα. Η βάση δίδει επίσης την δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου φωτεινού επαναλήπτη.

Η βάση είναι ίδια με τις βάσεις των άλλων τύπων πυρανιχνευτών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εναλλαξιμότητα στην τοποθέτησή τους.

Τάση λειτουργίας: 24Vdc.

 

5.3 Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού για αεραγωγό.

 

Ο πυρανιχνευτής είναι ενσωματωμένος σε πλαστικό ή μεταλλικό κιβώτιο, στεγανό σε διέλευση καπνού. Το κιβώτιο είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό. Ο αέρας του αεραγωγού εισέρχεται και εξέρχεται από το κιβώτιο διαμέσου δύο (2) αντίστοιχων σωληνίσκων. Στο εσωτερικό του κιβωτίου είναι τοποθετημένος πυρανιχνευτής καπνού ιονισμού.

Ενας θάλαμος μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένη φωτοεκπέμπουσα δίοδος και φωτοευαίσθητο στοιχείο. Ο θάλαμος επικοινωνεί με τον αέρα διαμέσου ενός λαβυρίνθου, που επιτρέπει την είσοδο καπνού και απαγορεύει την είσοδο φωτός. Υπό κανονικές συνθήκες (χωρίς καπνό) η δίοδος εκπέμπει περιοδικά υπέρυθρη ακτινοβολία. Σε περίπτωση εισόδου καπνού η ακτινοβολία διαθλάται και προσπίπτει στο φωτοευαίσθητο στοιχείο. Ο πυρανιχνευτής διεγείρεται μετά από συνεχείς και διαδοχικές ανιχνεύσεις καπνού, διάρκεις περίπου 15sec.

Ο πυρανιχνευτής συνδέεται με διπολικό καλώδιο. Τοποθετείται σε βάση και στερεώνεται με πίεση και περιστροφή. Η αφαίρεση του πυρανιχνευτή από την βάση του επισημαίνεται στον πίνακα πυρανίχνευσης.

Περιμετρικές θυρίδες επιτρέπουν την είσοδο του καπνού από κάθε διεύθυνση. Εσωτερικό πλέγμα απαγορεύει την είσοδο σωματιδίων μεγάλων διαστάσεων.

Τάση λειτουργίας: από 12 μέχρι 30Vdc.

Ο πυρανιχνευτής θα είναι εγκεκριμένος από αρμόδιο επίσημο οργανισμό (BSI, VDS, UL κτλ).

 

5.4 Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού με διμεταλλικό στοιχείο ορίου.

 

Ενας θάλαμος μάσα στον οποίο είναι τοποθετημένη φωτοεκπέμπουσα δίοδος και φωτοευαίσθητο στοιχείο. Ο θάλαμος επικοινωνεί με τον αέρα διαμέσου ενός λαβυρίνθου, που επιτρέπει την είσοδο καπνού και απαγορεύει την είσοδο φωτός.

Κατά τα υπόλοιπα ισχύει η παρ. "Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού για αεραγωγό.

 

6. Σειρήνες συναγερμού.

 

Η σειρήνα θα είναι κατάλληλη και εγκεκριμένη για χρήση σε συστήματα πυροπροστασίας και θα συνοδεύεται από βάση εγκατάστασης. Η σειρήνα θα είναι κατάλληλη για σήμανση αναγγελίας πυρκαγιάς και για σήμανση συναγερμού ή εκκένωσης κτηρίων ή προστατευμένων χώρων, με διακεκριμένη σήμανση για κάθε περίπτωση. Θα είναι δε κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειρήνας είναι:

Τάση λειτουργίας: 24Vdc.

Στάθμη ήχου: 110dB σε απόσταση 30cm.

Κατηγορία: διτονική, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Συχνότητα: 1200Hz.

 

7. Κουμπιά συναγερμού.

 

Το κουμπί συναγερμού βρίσκεται σε κουτί κόκκινου χρώματος και είναι κατάλληλο για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, κατασκευασμένο από μονωτική πλαστική ύλη, αδιάβρωτη.

Εχει γυάλινο ή πλαστικό κάλυμμα, που προστατεύει το κουμπί από λανθασμένους συναγερμούς. Στην πρόσοψη γράφει με ελληνικούς χαρακτήρες "ΦΩΤΙΑ". Το κουμπί συνοδεύεται με σφυράκι κρεμασμένο με αλυσίδα. Προβλέπεται για επίτοιχη τοποθέτηση σε ύψος 1,50m από το τελειωμένο δάπεδο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας: 24Vdc.

Θερμοκρασία λειτουργίας: μέχρι 130οC.

 

 

8. Κεντρικός πίνακας ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς.

 

Ο κεντρικός πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότημα στο οποίο θα συνδέονται και από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι λειτουργίες των διαφόρων κυκλωμάτων κατά τρόπο ώστε το συνολικό σύστημα να λειτουργεί όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή.

Ο κεντρικός πίνακας θα φέρει στη πρόσοψή του τα εξής:

 • Λυχνία κανονικής λειτουργίας.
 • Λυχνία γενικής ενδείξεως πυρκαγιάς.
 • Λυχνία γενικής ενδείξεως βλάβης.
 • Διακόπτη σιγήσεως του συναγερμού πυρκαγιάς.
 • Διακόπτη σιγήσεως του βομβητού βλάβης.
 • Διακόπτη σιγήσεως του βομβητή αναγγελίας διακοπής της τροφοδοσίας από ρεύμα της πόλης.
 • Διακόπτη αυτόματης επανάταξης.
 • Μπουτόν ελέγχου μπαταρίας με βολτόμετρο.
 • Μπουτόν επανατάξεως.
 • Ενδεικτική φωτοδίοδο λυχνία συναγερμού κατά περιοχή.
 • Διακόπτη απομόνωσης περιοχής.
 • Διακόπτη δοκιμής συναγερμού.
 • Επιλογικό διακόπτη αναζήτησης περιοχής βλάβης.

 

Ο πίνακας θα χρησιμοποιεί κυρίως συμπαγή ηλεκτρονικά στοιχεία τυπωμένα κυκλώματα. Για την εξασφάλιση μεγάλης αξιοπιστίας, εύκολου ελέγχου και συντήρησης, τα κύρια συγκροτήματα του πίνκα θα αποτελούν χωριστές κασέττες και θα συνδέονται βυσματικά. Ονομαστική τάση λειτουργίας του πίνακα θα είναι 24 βόλτ συνεχές.

Με κανονικές συνθήκες ο πίνακας θα τροφοδοτείται από το δίκτυο πόλης 220V/50Ηz. Σε περίπτωση διακοπής η τροφοδότηση του συστήματος θα συνεχίζεται από τους εφεδρικούς συσσωρευτές. Η μεταγωγή του φορτίου θα γίνεται αυτόματα και θα είναι προοδευτική χωρίς την παρεμβολή ηλεκτρονόμων για την αποφυγή δημιουργίας ηλεκτρικών θορύβων και ενδεχομένων επακόλουθων ψευδών συναγερμών.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει στοιχεία αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών με ρεύμα το οποίο θα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα προς την τάση των συσσωρευτών. Ο πίνακας θα αποτελεί ένα στιβαρό μεταλλικό έπιπλο. Η πρόσθια όψη του πίνακα στην οποία θα βρίσκονται τοποθετημένα όλα τα όργανα ένδειξης και χειρισμού θα ανοίγει περιστροφικά ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση στα εσωτερικά στοιχεία και τους ακροδέκτες σύνδεσης των εξωτερικών γραμμών. Για να αποκλείεται η επέμβαση αναρμόδιων προσώπων στον πίνακα, η πρόσοψή του θα κλείνει με στρεφόμενη υαλόφρακτη πόρτα με κλειδί.

 

8.1 Κέντρο πυρανίχνευσης.

Το κέντρο πυρανίχνευσης αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

α. Πίνακας πυρανίχνευσης.

Ο πίνακας βρίσκεται μέσα σε ερμάριο από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Μέσα στο ερμάριο θα υπάρχει μετωπική μεταλλική πλάκα για τα όργανα του πίνακα. Πάνω στην πλάκα θα υπάρχουν πινακίδες για την αναγραφή των οργάνων και κυκλωμάτων. Η μετωπική πλάκα στην μια της πλευρά θα έχει μεντεσέδες και στην άλλη θα στερεώνεται στο μεταλλικό πλαίσιο. Ετσι η μετωπική πλάκα θα μπορεί να ανοίγει σαν πόρτα για την επίσκεψη του εσωτερικού του πίνακα από το μπροστινό μέρος. Το ερμάριο θα κλείνει με πόρτα κατασκευασμένη από μεταλλικό πλαίσιο και τζάμι και θα ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφάλειας. Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου και της πόρτας θα είναι 1.5mm. Ολη η μεταλλική κατασκευή θα βαφεί με αντιοξειδωτικό χρώμα και χρώμα φούρνου της αρεσκίας της επίβλεψης.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

 • Μονάδα κύριας τροφοδότησης.

Μέσω αυτής ο πίνακας συνδέεται με το δίκτυο πόλης (220V/50Hz) με ισχύ ανάλογη προς το μέγεθος του κέντρου.

Η μονάδα περιέχει:

 • Γενικό διακόπτη και γενικές ασφάλειες.
 • Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
 • Βολτόμετρο και λοιπά όργανα μέτρησης.
 • Μερικές ασφάλειες και βοηθητικούς ηλεκτρονόμους.
 • Σταθεροποιητή τάσης.
 • Διατάξεις (μετασχηματιστές, ανορθωτές, ταλαντωτές κτλ) για την παραγωγή διαφόρων τάσεων, που απαιτεί η λειτουργία των στοιχείων της εγκατάστασης πυρανίχνευσης.

 

 • Μονάδα εφεδρικής τροφοδότησης.

Τροφοδοτεί αυτόματα το κέντρο με ηλεκτρική ενέργεια εάν διακοπεί η ηλεκτροδότηση ή πέσει η τάση κάτω από το 80% της ονομαστικής της τιμής. Η απόζευξη της μονάδας γίνεται όταν επανέλθει η τάση.

Η μονάδα περιλαμβάνει:

 • Συσσωρευτές, που εξασφαλίζουν αυτόνομη κανονική λειτουργία τουλάχιστον για 20 ώρες ή λειτουργία σε κατάσταση συναγερμού για 30min.
 • Διακόπτες, ασφάλειες και βοηθητικούς ηλεκτρονόμους.
 • Βολτόμετρο και λοιπά όργανα μέτρησης.
 • Διάταξη παραγωγής εναλλασσομένου ρεύματος, που διοχετεύεται στην μονάδα κύριας τροφοδότησης.

 

 • Μονάδα αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών.

Μέσω της μονάδας φορτίζονται αυτόματα οι συσσωρευτές από το δίκτυο πόλης.

Η μονάδα περιέχει:

 • Διακόπτες, ασφάλειες και βοηθητικούς ηλεκτρονόμους.
 • Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
 • Βολτόμετρο και λοιπά όργανα μέτρησης.
 • Αυτόματη διάταξη της λειτουργίας φόρτισης, ανάλογα με την τάση των συσσωρευτών.

 

 • Κεντρική μονάδα ελέγχου.

Στην μονάδα ελέγχου συγκεντρώνονται οι ενδείξεις και χειρισμοί όλου του συστήματος πυροπροστασίας.

Οι λειτουργίας που κατ'ελάχιστον θα πρέπει να επιτελεί η μονάδα είναι οι ακόλουθες:

 • Συνεχής μέτρηση και έλεγχος των σπουδαιοτέρων καταστάσεων λειτουργίας (τάση γραμμών, διαρροή προς γη, εικονική αγγελία συναγερμού ή βλάβης).
 • Επανάληψη σήματος συναγερμού (οπτικό ή ηχητικό) σε περίπτωση ανίχνευσης νέας αγγελίας.
 • Διάκριση διαφόρων ειδών αγγελιών βλάβης (βλάβη στο δίκτυο τροφοδότησης βλάβη στο βρόγχο του κυρίου αγγελτήρα, βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας σταθεροποιημένης τάσης, βλάβη στους συσσωρευτές εφεδρικής τροφοδότησης ή την μονάδα φόρτισής των κτλ).
 • Δυνατότητα μεταβίβασης της αγγελίας σε άλλες επιθυμητές θέσεις και απομόνωση των ηχητικών σημάνσεων.

 

Κάθε αλλαγή κατάστασης του συστήματος πυροπροστασίας αναφέρεται στην κεντρική μονάδα ελέγχου, η οποία επεξεργάζεται την πληροφορία και την προωθεί προς τις κατάλληλες μονάδες για την εκτέλεση των απαραιτήτων λειτουργιών.

 • Μονάδα τηλεμετάδοσης.

Η μονάδα συνδέει τον κεντρικό πίνακα ελέγχου με απομακρυσμένο σταθμό υποδοχής σημάτων (π.χ. αστυνομία, Π.Υ. κτλ). Είναι εφοδιασμένη με λυχνία βλάβης και διακόπτη ελέγχου και απομόνωσης.

 • Μονάδα περιοχής.

Θα προβλεφθούν τόσες μονάδες περιοχής, όσες απαιτούνται για τον έλεγχο:

 • Των ζωνών πυρανιχνευτών.
 • Των ζωνών κουμπιών συναγερμού.
 • Των ζωνών άμεσης εφεδρείας.
 • Των διακοπτών αγγελίας πυρκαγιάς.
 • Των ζωνών ελέγχου αυτόνομων-αυτόματων μονάδων κατάσβεσης.

 

Κάθε μονάδα περιοχής, για κάθε ζώνη που μπορεί να ελέγξει, θα περιλαμβάνει ενδεικτική λυχνία συναγερμού, που αναβοσβύνει σε περίπτωση συναγερμού και λυχνία βλάβης συνέχειας της γραμμής, διακόπτη απομόνωσης ηχητικών σημάνσεων, ηλεκτρονόμο σήματος αναγγελίας πυρκαγιάς ή του σήματος εκκένωσης του κτιρίου και της απαραίτητης ασφάλειας. Με χειρισμό του διακόπτη απομόνωσης ηχητικών σημάνσεων στην κεντρική μονάδα ελέγχου η ενδεικτική λυχνία συναγερμού παύει να αναβοσβύνει και παραμένει μόνιμα αναμμένη μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

 • Μονάδα εκτέλεσης εντολών.

Τα λαμβανόμενα σήματα συναγερμού στον πίνακα πυρανίχνευσης από κάθε ζώνη ενεργοποιούν και μεταβιβάζουν εντολή στον αυτόματο διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα, που τροφοδοτεί με ρεύμα το μηχάνημα, του οποίου η ομαλή λειτουργία ελέγχεται από την υπ'όψη ζώνη πυρανίχνευσης.

 • Γεννήτρια σημάτων συναγερμού.

Αυτή θα δίδει τα παρακάτω σήματα συναγερμού:

 • Διακεκομένο σήμα αναγγελίας πυρκαγιάς.
 • Συνεχές σήμα εκκένωσης του κτιρίου.

 

β. Σύστημα μετάδοσης σημάτων συναγερμού-μηνυμάτων.

Αυτό το σύστημα θα εγκατασταθεί στο κέντρο ελέγχου εντός μεταλλικού ερμαρίου στιβαρής κατασκευής και διπλής βαφής φούρνου και θα περιλαμβάνει:

 • Επιτραπέζιο μικρόφωνο.

Το μικρόφωνο θα είναι ενσωματωμένο σε μεταλλικό εύκαμπτο βραχίονα, που θα στηρίζεται σε επιτραπέζια βάση καλής εμφάνισης. Η βάση θα φέρει διακόπτη που θέτει το μικρόφωνο on/off και διεγείρει την μονάδα προειδοποιητικού σήματος (dig-dog), που θα βρίσκεται στον κεντρικό προενισχυτή. Επίσης θα φέρει κόκκινο πιεστικό διακόπτη, που θα ενεργοποιεί τους αυτοματισμούς συναγερμού.

Το μικρόφωνο θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τύπος: : δυναμικό, καρδιοειδές.

Απόκριση : 150Hz-16KHz +/-3dB.

Ευαισθησία : 2.3mV/Pa (-73dB).

Αντίσταση : 200Ω-700Ω.

Max SPL για 1% THD : 128dB SPL.

Θόρυβος εξόδου : 0.7 Weighted.

Ευαισθησία HUM : 60μV/5μτ (50Hz).

Ενδεικτικός τύπος : AUDIO BRAIN TM1.

 • Αυτόματο κασσετόφωνο τριών (3) κασσετών.

Θα φέρεται σε μεταλλικό "σασί" κατάλληλο για τοποθέτηση σε rack 19" και θα δέχεται (3) κασσέτες, με σύστημα "autoreveres" για κάθε μία. Θα περιλαμβάνει αυτοματισμό μέσω του οποίου οι τρεις κασσέτες θα παίζονται σε κυκλική διαδοχή 1-2-3-1 χωρίς την μεσολάβηση του χειριστή και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Απόκριση : 80Hz-14KHz.

Θόρυβος : -55dB.

Low/Flutter : =<0.25%.

Ελεγχοι : Fast Forward/Rewind/Stop/Eject.

Τροφοδοσία : 220V +/-10%/50Hz.

 • Συγκρότημα ενισχυτών.

Το συγκρότημα αυτό θα περιλαμβάνει τις παρακάτω συσκευές που θα έχουν την απαιτούμενη ισχύ για να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του όλου συστήματος μετάδοσης σημάτων συναγερμού-μηνυμάτων:

 • Προενισχυτή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Θα διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό εξόδων.

Μία είσοδο μικροφώνου.

Μία είσοδο κασσετοφώνου.

Μία είσοδο ραδιοφώνου.

Μία είσοδο για την γεννήτρια σημάτων.

Συντελεστής παραμόρφωσης : =<0.5%.

Σήμα/Θόρυβο : =<60dB.

Τροφοδοσία : 220V +/-10%/50Hz.

Προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

 

 • Πίνακας ελέγχου ζωνών και αυτοματισμών.

Θα έχει τον απαιτούμενο αριθμό ζωνών και για κάθε ζώνη θα φέρει διακόπτη on/off με ενδεικτική λυχνία και επιλογέα. Θα περιλαμβάνει τους αυτοματισμούς μεταγωγής σε κατάσταση συναγερμού και επανέταξης, ώστε όλες οι ζώνες να συνδέονται αυτόματα. Επίσης θα παρέχει τις δυνατότητες απρόσκοπτης λειτουργίας του πίνακα πυρανίχνευσης.

 • Τελικός ενισχυτής.

Θα μπορεί να τίθεται σε κατάσταση "on" και σε προκαθορισμένη στάθμη έντασης μέσω σήματος ελέγχου και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Παραμόρφωση : 0.5%.

Περιοχή συχνοτήτων : 50-20.000Hz +/-3dB.

Τροφοδοσία : 220V +/-10%/50Hz.

Προστασία από βραχυκύκλωμ και υπερθέρμανση.

 • Μονάδες τροφοδοσίας.

Το σύστημα μετάδοσης σημάτων συναγερμού-μηνυμάτων θα φέρει τις απαραίτητες μονάδες τροφοδοσίας για την τροφοδότηση όλων των συσκευών του.

 

9. Φωτεινές πινακίδες.

Οι φωτεινές πινακίδες θα εγκατασταθούν στα απαραίτητα σημεία του κτιρίου. Είναι φωτιζόμενες εσωτερικά με λυχνίες πυράκτωσης και τροφοδοτούμενες από τους πίνακες φωτισμού ασφάλειας με ιδιαίτερες ηλεκτρικές γραμμές. Οι ηλεκτρικές γραμμές θα είναι εξοπλισμένες με ρελαί που θα διεγείρεται από τον πίνακα πυρανίχνευσης, έτσι ώστε όταν σημάνει πυρκαγιά να ανάβουν αυτόματα οι πινακίδες. Οι πινακίδες θα έχουν μήκος 25cm και ύψος 17cm περίπου πλάτος δε ανάλογο και θα φέρουν πλαστικό κάλυμμα χρώματος λευκού "ματ" με κόκκινα γράμματα και σήματα, όπως σημειώνονται στα σχέδια. Το κάλυμμα θα αφαιρείται εύκολα για τον έλεγχο του φωτιστικού.

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν επίτοιχες ή θα αναρτηθούν από την οροφή σε ύψος 20cm πάνω από τις θύρες ή 30cm κάτω από την οροφή αντίστοιχα.

Οι ενδεικτικές πινακίδες θα είναι φωτιστικά σώματα ασφάλειας με φωτεινή πλάκα μονή ή διπλή, η οποία φωτίζεται από το δίκτυο αλλά παραμένει φωτισμένη, με τη βοήθεια συσσωρευτή και μετά από τη διακοπή του ρεύματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτεινής πινακίδας:

Τάση τροφοδοσίας ρεύματος: 220V.

Ισχύς φωτεινής πλάκας συσσωρευτή: 6W.

Ισχύς φωτεινής πλάκας δικτύου: 14W.

Χωρητικότητα συσσωρευτή: 3Αh.

Μέγιστος χρόνος φωτισμού σε ώρες: 2.

Τύπος συσσωρευτή: ξηρός.

Μήκος x ύψος : 25x17cm.

Lumens φωτεινής πλάκας συσσωρευτή 80.

Lumens φωτεινής πλάκας δικτύου: 170.

 

9.1 Φωτεινός επαναλήπτης.

Ο φωτεινός επαναλήπτης τοποθετείται μακριά από τον πυρανιχνευτή στις περιπτώσεις όπου απαιτείται επανάληψη του σήματος συναγερμού.

Θα είναι σχήματος τετραγωνικού μέσα σε κουτί από βακελίτη, διαστάσεων 80x80mm τουλάχιστον και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση.

Θα φέρει κόκκινη λυχνία αίγλης που συνδέεται παράλληλα με την λυχνία της βάσης του ανιχνευτή για ταυτόχρονη φωτεινή ένδειξη του συναγερμού.

 

10. Πυροσβεστήρες.

10.1 Πυροσβεστήρας CO2.

Θα είναι κατασκευασμένος από μαγγανιούχο χαλυβδοέλασμα και δοκιμασμένος σε πίεση 250bar. Θα φέρει ορειχάλκινη βαλβίδα με ενσωματωμένη διάταξη ασφάλειας έναντι υπερπίεσης, ρυθμισμένη στα 190bar, ελαστικό σωλήνα με ειδικούς συνδέσμους, δοκιμασμένο στα 300bar και ελαστική χοάνη με υψηλή διηλεκτρική αντοχή.

 

10.2 Πυροσβεστήρας ξερής σκόνης.

Θα είναι κατασκευσμένος από χαλυβδοέλασμα ποιότητας EDDQ, πίεσης δοκιμής 35bar χωρίς φιαλίδιο CO2. Η σκόνη θα φέρεται σε ατμόσφαιρα CO2, ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10,5bar. Θα φέρει μόνο ένα (1) άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένα η βαλβίδα εκτόξευσης, η χειρολαβή και το μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης, με έντονα και ευκρινή σύμβολα για τον άμεσο έλεγχο της πίεσης. Θα φέρει δε σκόνη τύπου B-C-E (150kV) με αντίστοιχη ένδειξη.

 

10.3 Κατάσβεση καυστήρα με αυτόνομη-αυτόματη μονάδα.

Σε κάθε λέβητα αντιστοιχεί μία (1) φιάλη σκόνης των 12Kgr, κατάλληλη για πυρκαγιές τύπου B-C-E. Η σκόνη βρίσκεται υπό πίεση. Από την φιάλη αναχωρεί σωλήνας που καταλήγει σε δύο (2) ακροφύσια, εκατέρωθεν του καυστήρα και σε ύψος περίπου 1.50m πάνω από αυτόν. Η έξοδος προς τον σωλήνα ελέγχεται από διακόπτη. Σε κανονικές συνθήκες ο διακόπτης είναι κλειστός. Η θέση του διακόπτη στην κλειστή θέση επιτυγχάνεται με συρματόσχοινο, που κατά διαστήματα φέρει εύτηκτους συνδέσμους. Σε περίπτωση πυρκαγιάς οι εύτηκτοι σύνδεσμοι λυώνουν, το συρματόσχοινο "σπάει", ο διακόπτης ανοίγει και εκτοξεύεται προς τον καυστήρα, από τα δύο ακροφύσια, η σκόνη.

Με την θέση σε λειτουργία της μονάδας ενεργοποιείται ειδικός μικροδιακόπτης που αφ ενός δίδει σήμα στον πίνακα ελέγχου και αφ ετέρου διακόπτη την παροχή πετρελαίου προς τους καυστήρες, κλείνοντας την σχετική ηλεκτρομαγνητική βάνα.

 

11. Σύστημα κατάσβεσης με χημική σκόνη.

Το σύστημα θα αποτελείται:

α. από την φιάλη χημικής σκόνης, χωρητικότητας 50lb με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • πίεση λειτουργίας 360psi στους 70oF (24.82kPa-21oC).
  • περιεχόμενο: χημική σκόνη με βάση monoammonium phosphate υπερπιεσμένη προωθητικά με αέριο άζωτο.
  • μέγεθος φιάλης: 38lit.
  • υλικό κατασκευής: χάλυβας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DOT ή άλλων οργανισμών.
  • πίεση ελέγχου: 1000psi (68.94kPa).
  • ελάχιστη πίεση θραύσης: 2000psi (137.90kPa).
  • βαλβίδα: υλικό ορείχαλκος διαφόρων τύπων, 2", με μανόμετρο και βαλβίδα ασφάλειας που ανοίγει σε 810-900psi.
  • δακτύλιο τοποθέτησης από χάλυβα.

β. από το γωνιακό ρακόρ εξόδου με συστολή του ελαστικού σωλήνα 1" με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • ρακόρ Φ2", 150lb, malleable iron.
  • συστολή 2"x1", 150lb, malleable iron.
  • σωλήνας: μέγιστη πίεση λειτουργίας 550psi.
  • ελάχιστη πίεση θραύσης: 2250psi.
  • υλικό: ελαστικό νεοπρένιο, σύμφωνα με SAE 100R3.

γ. από τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή τύπου σωληνοειδούς με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • σώμα ενεργοποιητή: ορείχαλκος.
  • πιατόνι: ανοξείδωτος χάλυβας.
  • προσαρμογή στην βαλβίδα: 1 in NPT.
  • τάση λειτουργίας: 24Vdc-7watt και για διπλή φιάλη 12Vdc-3.5watt.

δ. τοπικός χειροκίνητος μηχανικός οδηγός κρούσης προσαρμοζόμενος στο πάνω μέρος του ηλεκτρικού ενεργοποιητή.

ε. τις απαραίτητες σωληνώσειςμ, πως στα σχέδια, άνευ ραφής μαύρη sc40 και εξαρτήματα malleable κορδονάτα 150lb.

ζ. ακροφύσια κατάλληλα για εφαρμογή σε καθολική κατάκλυση του χώρου.

η. εγκρίσεις, ότι το παραπάνω σύστημα είναι προκατασκευασμένο και όλα τα υλικά θα είναι εγκεκριμένα από UL ή άλλο αρμόδιο οργανισμό.

θ. χημική σκόνη τύπου B-C-E, κατάλληλη για υψηλές τάσεις χωρίς περιορισμό.

 

11.1 Μονάδα ενεργοποίησης συστήματος χημικής σκόνης.

Η μονάδα θα είναι όμοια με την μονάδα ενεργοποίησης συστήματος Halon-1301 και θα ενεργοποιεί φιάλη ή συστοιχία φιαλών χημικής σκόνης.

 

 

12. Φωτεινή προειδοποιητική επιγραφή συστήματος Halon-1301.

Θα είναι κατάλληλη και εγκεκριμένη για αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς και θα τοποθετηθεί επάνω από την πόρτα του χώρου από την εξωτερική πλευρά. Θα είναι φωτεινή επιγραφή με τις λέξεις "STOP-HALON-1301" με μεγάλα κόκκινα ευκρινή γράμματα. Η επιγραφή θα ανάβει από την μονάδα ενεργοποίησης του συστήματος αμέσως μετά την κατάκληση του χώρου με Halon-1301 για να εμποδίσει την είσοδο στο χώρο, που θα έχει σαν συνέπεια την διαρροή του κατασβεστικού υλικού πριν ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Η επιγραφή θα φέρει λυχνία κατάλληλης ισχύος και θα τροφοδοτείται από την τοπική μονάδα ενεργοποίησης Halon.

 

13. Υδροδοτικό σύστημα πυρόσβεσης.

13.1 Αυτόματη κεφαλή καταιωνισμού (sprinkler).

Η αυτόματη κεφαλή καταιωνισμού θα είναι ορειχάλκινη, διαμέτρου σπειρώματος και θερμοκρασίας λειτουργίας όπως αναφέρεται στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Η διάμετρος του ακροφυσίου θα είναι Φ-3/4".

Για ιδιαίτερη εξωτερική προστασία θα είναι επιχρωμιωμένη. Η λειτουργία της κεφαλής θα εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράμματος. Το εύτηκτο κράμα θα περιέχεται σ'ένα κυλινδρικό εξάρτημα με δύο (2) ανοξείδωτες σφαίρες στα δύο του άκρα. Εφ'όσον η θερμοκρασία του κράμματος ανεβεί στην προκαθορισμένη τιμή, οι δύο σφαίρες βυθίζονται, απομανδαλώνεται ο μηχανισμός και ελευθερώνεται η ροή του νερού.

 

13.2 Πυροσβεστική φωλιά (ΠΦ).

Η πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο με θύρα μεταλλική, κατάλληλο για εντοιχισμένη ή επίτοιχη τοποθέτηση, ανάλογα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Το ερμάριο θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5mm με τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις στήριξης των διαφόρων εξαρτημάτων, πόρτας κτλ. Το ερμάριο θα βαφτεί με δύο (2) στρώσεις μίνιου και δύο (2) στρώσεις εποξειδικής βαφής ερυθρού χρώματος.

Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς θα βρίσκονται:

α. ειδική αποφρακτική δικλείδα με κεκλιμένη έδρα και επιστόμιο χειρισμού τύπου πυροσβεστικής υπηρεσίας, διαμέτρου Φ-2".

β. εύκαμπτος σωλήνας Φ-11/2" από ειδικό υλικό (trevira) μήκους 20m.

γ. διπλωτήρας για να δέχεται διπλωμένο τον εύκαμπτο σωλήνα.

δ. αυλός (ακροφύσιο) ορειχάλκινο με ρυθμιζόμενη διάμετρο της οπής εξόδου του νερού.

ε. φορητός πυροσβεστήρας 6kgr ξηρής σκόνης ή αφρού ή CO2 σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και ανάλογα με την θέση τοποθέτησης στο κτήριο της αντίστοιχης ΠΦ.

Στο εσωτερικό μέρος της ΠΦ (κατά προτίμηση αναρτημένο στο πίσω μέρος της πόρτας) θα υπάρχει πλαστικοποιημένο φύλλο με οδηγίες χρήσης, κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.

 

13.3. Πυροσβεστικό πιεστικό συγκρότημα (ΠΠΣ).

 

Γενικά.

 

Το ΠΠΣ θα περιλαμβάνει:

α. δύο (2) αντλητικά συγκροτήματα.

β. ένα (1) πιεστικό δοχείο μεμβράνης.

γ. αυτοματισμούς.

δ. δεξαμενή ντηζελοκινητήρα.

 

13.3.1. Αντλίες πυρόσβεσης.

 

Θα είναι δύο, μία (1) ντηζελοκίνητη και μία (1) ηλεκτροκίνητη με παροχές και μανομετρικά όπως φαίνονται στα σχέδια.

Ντηζελοκίνητη αντλία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Η μηχανή ντήζελ θα είναι τετράχρονη, αερόψυκτη, 2900-3000rpm με

α. αριθμό κυλίνδρων: 2 ή 4.

β. ισχύς μηχανής: θα είναι ικανή για την κίνηση της αντίστοιχης αντλίας και λειτουργία σε κλειστό χώρο (θερμοκρασία περιβάλλοντος 45οC).

Εξαρτήματα και παρελκόμενα:

Η μηχανή ντήζελ θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω:

α. φίλτρο λαδιού.

β. φυγοκεντρικό ρυθμιστή στροφών.

γ. φίλτρο αέρα.

δ. αντλία καυσίμου.

ε. φίλτρο καυσίμου.

ζ. λεκάνη λαδιού.

η. ηλεκτρικό εκκινητή 24Vdc κατάλληλης ισχύος.

θ. σιγαστήρα καυσαερίων (15dB) με φλάντζες, παρεμβύσματα και κοχλίες σύνδεσης.

Η μηχανή ντήζελ, η αντλία και τα υπόλοιπα εξαρτήματ του συγκροτήματος θα είναι συναρμολογημένα πάνω σε κοινή βάση στήριξης, που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασμικά ελατήρια.

Η εκκίνηση του συγκροτήματος θα γίνεται αυτόματα με την βοήθεια κατάλληλου πιεζοστάτη όταν η πίεση του δικτύου πυρόσβεσης κατέλθει κάτω από ένα όριο, που θα ρυθμίζεται. Η διάταξη αυτόματης εκκίνησης θα έχει την δυνατότητα χειροκίνητης εκκίνησης με τοπικό χειρισμό.

13.3.2. Δεξαμενή ντηζελοκινητήρα.

 

Η δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα 500lit, θα κατασκευαστεί από μαύρη λαμαρίνα πάχους 2,5mm με ενισχύσεις από γωνιακά 40x4mm. Η δεξαμενή θα έχει δική της βάση, που το ύψος θα καθοριστεί από την επίβλεψη, από μορφοσίδηρο "Π" ή γωνιακά. Ολη η κατασκευή (δεξαμενή-ενισχύσεις-βάση) θα ελαιοχρωμαστεί με δύο (2) στρώσεις μίνιου και δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος της επιλογής της επίβλεψης.

Η δεξαμενή θα έχει σωλήνα τροφοδοσίας του κινητήρα Φ-22 (χαλκοσωλήνα) με σφαιρική βαλβίδα Φ-1", κρουνό εκκένωσης Φ-11/2", σωλήνα πλήρωσης με τάπα που κλειδώνει Φ-21/2" σε σημείο προσιτό, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, σωλήνα εξαερισμού Φ-2" και δείκτη στάθμης.

 

 

14. Γενικά

 

Ο πυρανιχνευτής NITTAN, 2SA-70LS, ανήκει στην νέα σειρά NYD-58 των ανιχνευτών του Οίκου NITTAN και είναι ο αποτελεσματικότερος θερμικός ανιχνευτής για έγκαιρη επισήμανση φωτιάς.

 

 

15. Αρχή λειτουργίας ως ταχυθερμικός ανιχνευτής

 

Διαθέτει μεγάλο αεροθάλαμο (μεγαλύτερο από κάθε άλλο αντίστοιχο ανιχνευτή), με κατάλληλα υπολογισμένη θερμική αδράνεια, που τον προφυλάσσει από σύντομες θερμοκρασιακές εξάρσεις, μεγαλύτερες του ορίου ευαισθησίας του, έτσι, ώστε να αποκλείονται αναίτιοι συναγερμοί.

Με κανονικές διακυκυμάσεις της θερμοκρασίας στον προστατευόμενο χώρο, ο αέρας του θαλάμου, μέσω μιάς ρυθμιζόμενης βαλβίδας ανακούφισης μεγάλης ακρίβειας, μπορεί να διαφεύγει προς τα έξω ή να εισέρχεται στον θάλαμο.

Με συνθήκες όμως απότομης μεταβολής της θερμοκρασίας, ταχύτερη των 5οC ανά πρώτο λεπτό, ο αέρας στον θάλαμο διογκώνεται απότομα και δεν προλαβαίνει να διαφύγει μέσω της βαλβίδας ανακούφισης, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στον θάλαμο, που δρά σε ένα μεταλλικό διάφραγμα κλείνοντας μία κανονική ανοικτή ηλεκτρική επαφή, διεγείροντας έτσι τον ανιχνευτή.

Ειδικότερα, η ευαισθησία του ανιχνευτή είναι τέτοια, ώστε να διεγείρεται σε 30sec., όταν εκτεθεί σε ρεύμα αέρα ταχύτητας 0,85m/s και θερμοκρασίας 30οC μεγαλύτερης του περιβάλλοντος.

 

 

16. Αρχή λειτουργίας ως θερμικός ανιχνευτής σταθερού ορίου

 

Ο ανιχνευτής 2SA-70LS είναι εξοπλισμένος με μία τελείως ανεξάρτητη διάταξη για λειτουργία και σαν θερμικός ανιχνευτής σταθερού ορίου. Αυτή αποτελείται από μία ηλεκτρονική διάταξη με αισθητήριο θερμοκρασίας ένα ημιαγωγό.

Ο ανιχνευτής διεγείρεται όταν η θεμοκρασία φθάσει τους 70οC.

Ο ανιχνευτής έχει ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία διέγερσης (φωτοεκπέμπουσα δίοδο), που ανάβει όταν διεγερθεί ο ανιχνευτής.

 

 

17. Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

 • Θερμοκρασία λειτουργίας (ως σταθερού ορίου): 70oC ή 60oC
 • Διέγερση του ανιχνευτή (ως ταχυθερμικός) : με μεταβολή της θερμοκρασίας 5οC/min
 • Τάση λειτουργίας : 30 V
 • Ενταση λειτουργίας : 43 mA
 • Βάρος με την βάση : 200 gr

 

 

 

 

18. Σύστημα πυρόσβεσης μαγειρείου

 

Πρόκειται για αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, το οποίο σκοπό έχει την ανίχνευση και καταστολή πυρκαγιάς.

Τοποθετείται στην χοάνη απαγωγής αέρα της εστίας του μαγειρείου.

Η ανίχνευση της πυρκαγιάς γίνεται με τηκτά τα οποία συνδέονται με συρματόσχοινο και ελατήριο τανύσεως για την εκφόρτωση του πυροσβεστήρα.

Στην είσοδο του αεραγωγού απαγωγής τοποθετείται Damper το οποίο κλείνει τον αεραγωγό στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η καταστολή της πυρκαγιάς γίνεται με 3 ψεκαστήρες που είναι συνδεδεμένες με την φιάλη κατασβέσεως 12Kgr.

Το σύστημα φέρει μπαταρία 12V,σειρήνα για την ηχητική σήμανση εκδήλωσης της πυρκαγιάς και τις αντίστοιχες καλωδιώσεις.

Ενδεικτικός τύπος: ΚΑΛΠΑΚΑΣ Ε.Π.Ε.

 

 

19. Εγκατάσταση πυροσβέσεως

Πυροσβεστικός Σταθμός Ειδικών Εργαλείων και Μέσων

Είναι ερμάριο μεταλλικό, που τοποθετείται πλησίον μιάς Πυροσβεστικής Φωλιάς κοντά στο κλιμακοστάσιο, ένα σε κάθε όροφο του κτιρίου και στις θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια.

Περιέχει:

α. Ενα (1) λοστό διαρρήξεως

β. Ενα (1) φτυάρι

γ. Μία (1) αξίνη

ε. Ενα (1) σκερπάνι

ζ. Μία (1) αντιπυρική (δύσφλεκτη) κουβέρτα διασώσεως

η. Δύο (2) ηλεκτρικούς φανούς χειρός

θ. Μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου

ι. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο

Η αναπνευστική συσκευή οξυγόνουν είναι αυτόνομη στη λειτουργία της και ανεξάρτητη από την περιβάλλουσα ατμόσφαιρα.

Θα είναι εφοδιασμένη με κάνιστρο, που περιέχει χημικά συστατικά, που κατακρατεί το εκπνεόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την υγρασία και παράγει οξυγόνο, ικανό να καλύψει τις αναπνευστικές ανάγκες ενός ατόμου.

Το κάνιστρο αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

α. Το μεταλλικό κυρίως συγκρότημα, με στόμια όπου βιδώνουν οι αεραγωγοί σωλήνες, με υποδοχή για την συγκράτηση του κανίστρου, αυτόματο ρολόϊ που προειδοποιεί με κουδούνι την ώρα που πρέπει να εγκαταληφθεί ο χώρος και πλαίσιο μεταφοράς της συσκευής στο στήθος με ιμάντες προσδέσεως.

β. Δύο βαρείς αναπνευστικούς σάκκους από NEOPRENE δεξιά .

γ. Αεραγωγούς σωλήνες εισπνοής-εκπνοής, με κατάλληλες βαλβίδες.

δ. Χημικό κάνιστρο, που μπορεί να παράγει οξυγόνο για μιά τουλάχιστον ώρα.

ε. Προσωπίδα καλύψεως όλου του προσώπου με ιμάντες προσδέσεως στο κεφάλι.

ζ. Ζεύγος γυαλιών για την όραση με ευρύ οπτικό πεδίο και διάφραγμα για την ευχερή ομιλία μέσα από την προσωπίδα.

Η συσκευή πρέπει να είναι εγκεκριμμένη από την χώρα προελεύσεως της.

 

20. Αντιπυρετική Κουβέρτα

Η αντιπυρική κουβέρτα κατασκευάζεται εξ ακαύστου ερίου ειδικώς επεξηργασμένου και φέρεται διπλωμένη και εγκιβωτισμένη εντός ερμαρίου.

Οι διαστάσεις της είναι 160Χ210cm περίπου, φέρει δε εις το άκρον της και εις κατάλληλον ύψος αντιπυρικόν σχοινίον, σχηματίζον εν είδος χειρολαβής.

Η κουβέρτα αναρτάται επί μεταλλικού χαλυβδίνου ελάσματος ενσωματωμένου εις το άνω μέρος του ερμαρίου, μέσω οπών αίτινες δέον να είναι ενισχημέναι δια την εξασφάλισιν απροσκόπτου χρήσεως και μακράς διαρκείας χωής.

Το ερμάριον κατασκευάζεται εκ λαμαρίνας, είναι ισχυράς και ευχρήστου κατασκευής και εξαιρέτου εμφανίσεως, χρωματισμένον δι'ερυθρού χρώματος. Εχει ύψος 1,80μ. περίπου το δε κάλυμμά του "κουμπώνεται" επί του σώματος, και φέρει οπήν κεκαλυμμένη δι' υάλου, δια τον οπτικόν έλεγχον της περιεχομένης κουβέρτας. Οσαύτως φέρει οδηγούς δια να προεξέχη το σχοινίον της κουβέρτας εις κατάλληλον ύψος, εν είδει χειρολαβής.

 

21. Αυτόματη κατάσβεση με HALON 1301

Γενικά

Η πυρανίχνευση και η αυτόματος κατάσβεση δια αλογόνου με ολική κατάκλυση φαίνεται στα σχετικά σχέδια. Τα σχέδια αυτά είναι ενδεικτικά, τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβληθούν από τον Εργολάβο στην Επιχείρηση.

Σημειώνεται εδώ ότι η μελέτη του δικτύου του αλογόνου θα γίνει από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Οι χώροι κάτω του ψευδοδαπέδου θα αποτελούν ιδιαίτερη ζώνη πυρασφαλείας (κατά τον υπολογισμό των ποσοτήτων αλογόνου, θα ληφθούν υπόψη τα ανοίγματα των στομίων κλιματισμού που θα είναι πάνω στο ψευδοδάπεδο).

Για κάθε ζώνη πυρασφαλείας προβλέπονται δύο κυκλώματα ανιχνευτών, ανεξάρτητα μεταξύ των.

Οπως φαίνεται και στο σχέδιο προβλέπονται δύο είδη ανιχνευτών, σε ορισμένους χώρους ανιχνευτές ιονισμού και ορατού καπνού, σε άλλους ιονισμού και θερμ/κοί.

Οι ανιχνευτές κάθε κυκλώματος είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους παράλληλα.

Με την ενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων ανιχνευτών του ίδιου κυκλώματος, δίνεται σήμα συναγερμού, ενώ με την διέγερση ενός τουλάχιστον ανιχνευτού σε καθένα από τα δύο κυκλώματα, δίνεται εντολή αυτόματης κατάσβεσης.

Η διαδικασία της αυτόματης κατάσβεσης περιλαμβάνει δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο είναι προειδοποιητικό με ρυθμιζόμενη διάρκεια (περίπου 30 δευτερόλεπτα). Στο στάδιο αυτό δίνεται σήμα συναγερμού στον κινδυνεύοντα χώρο (ηχητικό με σειρήνα και οπτικό με φωτεινές ενδείξεις πάνω από τις πόρτες εισόδου κλείνονται οι πόρτες και δίδεται σήμα οπτικό και ηχητικό πάνω στο κεντρικό πίνακα πυρόσβεσης με αλογόνο.

Κατά το δεύτερο στάδιο (διάρκειας μικρότερης των 10 δευτερολέπτων, σύμφωνα με τους αμερικάνικους κανονισμούς της NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION No 12A) παρέχεται αλογόνο 1301 στον κινδυνεύοντα χώρο (η συγκέντρωση του αλογόνου θα είναι κατ όγκον 5-75%) με σύγχρονη σήμανση (οπτική και ηχητική) στον κεντρικό πίνακα πυρόσβεσης με αλογόνο. Η αυτόματη κατάσβεση και η απομόνωση θα μπορεί να γίνουν και με κομβία, είτε από τον γενικό πίνακα πυροσβέσεως με αλογόνο, είτε από τον κινδυνεύοντα χώρο.

Ο Κεντρικός πίνακας αυτόματης κατάσβεσης με αλογόνο θα τοποθετηθεί στην αίθουσα ελέγχου μαζί με τον πίνακα πυρανιχνεύσεως της προηγουμένης παραγράφου.

Το αλογόνο θα βρίσκεται μέσα σε φιάλες σε πίεση 42 ατμοσφαιρών (600 PS).

Η κατάσβεση θα γίνεται μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, αποκλειομένων των πυροκρατητών. Ολες οι συσκευές του συστήματος κατάσβεσης πρέπει να αντέχουν σε σεισμό. (προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού).

Ο αριθμός το μέγεθος και το βάρος του περιεχομένου αλογόνου φαίνονται στα σχετικά σχέδια και είναι ενδεικτικά.

Ο Εργολάβος μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συνδυασμό, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιχείρηση.

Οι φιάλες θα συνδέονται σε κοινό συλλέκτη, η ποσότης δε η οποία θα παρέχεται για κάθε ζώνη πυρασφαλείας θα ρυθμίζεται μέσω βαλβίδων (παρ. 1160, NEPA 12A) θα υπάρχουν εφεδρικές φιάλες, αλογόνου, σε αριθμό και μέγεθος όσες είναι και οι κανονικές, συνδεδεμένες και αυτές μόνιμα, σύμφωνα με την παρ.1511 και 1512 της NEPA 12A.

Η επιτυχία του όλου συστήματος τέλος, βασίζεται στην γρήγορη ανίχνευση και κατάσβεση.

Οι υπόψη εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους αμερικάνικους κανονισμούς της "NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION No 12A HALOGENATED EXTINGUISHERS AGEN SYSTEM HALLON 1301".

Τα κυκλώματα ανιχνεύσεως όλων των ζωνών πυρασφαλείας θα καταλήγουν στον πίνακα κατάσβεσης με αλογόνο, στην αίθουσα ελέγχου. Κατά την ενεργοποίηση οποιουδήποτε ανιχνευτού ή κομβίου συναγερμού θα έχουμε σχετική ένδειξη στην αίθουσα ελέγχου καθώς και τοπική στον αντίστοιχο χώρο, καθώς και σήμα συναγερμού.

Ενώ με την εντολή της αυτόματης κατάσβεσης (η οποία γίνεται επίσης και με την ενεργοποίηση του κατάλληλου κομβίου συναγερμού) θα διακοπεί ο κλιματισμός του αντίστοιχου χώρου και θα κλείσουν τα προβλεφθέντα ηλεκτροκίνητα διαφράγματα αέρος.

Κατά την ανίχνευση πυρκαϊάς θα διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα χειροκινήτου διακοπής ρεύματος δια κομβίων τα οποία θα τοποθετηθούν κοντά στις εξόδους των χώρων.

Θα προβλεφθεί επίσης δυνατότητα εξαερισμού του χώρου, όπου έλαβε χώρο η ολική κατάκλυση με αλογόνο για την απομάκρυνση του μετά από παρέλευση καταλλήλου χρονικού διαστήματος.

Ολα τα σχέδια είναι ενδεικτικά.

Τα κατασκευαστικά σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή τα οποία θα υποβάλλει ο Εργολάβος για έγκριση στην Επιχείρηση θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στοιχεία και άλλα τα οποία δεν αναφέρονται μεν, αλλά απαιτούνται όμως για τον σαφή καθορισμό του προτεινομένου συστήματος.

Θα έχουν σχεδιασθεί σε κατάλληλη κλίμακα και σε κατάλληλο χαρτί, ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα.

Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν αρκετές λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατόν να υπολογισθεί αφ' ενός το μέγεθος του κινδύνου αφ' ετέρου η αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Οι λεπτομέρειες για τους κινδύνους κάθε χώρου, θα περιλαμβάνουν τα υλικά τα οποία υπάρχουν στον υπόψη χώρο, την θέση του χώρου, τα τοιχώματα και γενικώς το περίβλημα του χώρου καθώς τους περιβάλλοντας του χώρου αυτό, χώρους.

Οι λεπτομέρειες για το σύστημα θα περιλαμβάνουν πληροφορίες και υπολογισμούς για την ποσότητα του αλογόνου 1301, για τον εσωτερικό όγκο των φιαλών αποθηκεύσεως της θέσεως και της παροχής κάθε ακροφυσίου, όπου θα συμπεριλαμβάνεται η επιφάνεια της ισοδύμανης τρύπας, της διαδρομής, του μεγέθους και του ισοδύναμου μήκους των σωληνώσεων, των εξαρτηματων των σωληνώσεων κλπ. καθώς την θέση και το μέγεθος της εφεδρείας.

Πληροφορίες επίσης θα δίνονται για την θέση και λειτουργία των συσκευών ανιχνεύσεως, των συσκευών λειτουργίας, του βοηθητικού εξοπλισμού καθώς και των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Ικανές πληροφορίες θα δίνονται, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς όλος ο εξοπλισμός και όλες οι συσκευές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν.

Οιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς.

 

 

22. Συστοιχίες Φιαλών αλογόνου 1301

Οι συστοιχίες των κυλίνδρων με HALON 1301 θα είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η συντήρηση των.

Οι φιάλες (κύλινδροι) θα έχουν χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη των 75Kgr HALON 1301 ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους για αναγόμωση ή αλλαγή χωρίς ανυψωτικά μηχανήματα κλπ. Επίσης ο σύνδεσμος της φιάλης με το σωλήνα συλλέκτη θα έχει μεταβλητό μήκος τουλάχιστον 10mm ώστε σε περίπτωση αλλαγής φιάλης να μην υπάρξει πρόβλημα εφαρμογής.

Κάθε φιάλη θα έχει βαλβίδα ταχείας ροής με ρυθμιζόμενο από την πίεση κλείσιμο ώστε να μην μένει ανοιχτή όταν πέση η εσωτερική της πίεση.

Κάθε φιάλη θα έχει μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής πιέσεως. Oι φιάλες δεν πρέπει να γεμίζονται με πυκνότητα μεγαλύτερη από 1.12Kgr/Lit.

Οι φιάλες θα είναι σε πίεση 42Bar με την βοήθεια αζώτου.

Κάθε φιάλη θα έχει χαραγμένο το απόβαρο και το χρόνο κατασκευής της.

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα θα φέρει επαφές μέσω των οποίων θα υπάρχει ένδειξη στο κεντρικό πίνακα αν είναι οπλισμένη ή όχι.

Θα φέρει επίσης αφαιρούμενο έμβολο ενεργοποιήσεως ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται περιοδικές δοκιμές ενεργοποιήσεως της βαλβίδας χωρίς να αποσυνδέεται αυτή από τη φιάλη.

Οι συστοιχίες φιαλών να έχουν πιστοποιητικό αντοχής σε σεισμούς.

Το δίκτυο κατασβέσεως θα συναρμολογηθεί με βιδωτά εξαρτήματα αποκλειομένης της ενώσεως με οξυγόνο. Οπου χρειάζεται θα χρησιμοποιηθούν ρακόρ μεταβλητού μήκους.

Μ' αυτό το τρόπο θα είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση ή συναρμολόγηση του δικτύου χωρίς τη χρήση οξυγόνου σε χώρους τόσο ευαίσθητους όσο των Η/Υ.

Η στήριξις του δικτύου θα γίνει με στηρίγματα μεταβλητού μήκους (τύπου FALU) που θα στερεωθούν με μεταλλικά βύσματα 10mm τουλάχιστον.

Οι σωλήνες του δικτύου θα είναι άνευ ραφής γαλβανιζέ.

Ο υπολολογισμός διατομών θα γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα ακροφύσια θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι τρύπες εκτονώσεως θα γίνουν κατά παραγγελίαν, Θα μπορούν δηλαδή δύο (2) ή περισσότερα ακροφύσια της ίδιας διατομής να έχουν διαφορετική διάμετρο τρυπών εκτονώσεως.

Το ανωτέρω είναι απόλυτα δεσμευτικό για την καλύτερη διαμοίραση του κατασβεστικού μέσου στο χώρο.

Το σύστημα κατασβέσεως θα πρέπει να πληρεί απόλυτα τις προδιαγραφές, NFPA 12A του 1981.

Ενδεικτικού τύπου: CERBEX.

 

 

23. Ανιχνευταί

Βλέπε παράγρ. 3.2.

 

24. Κουμπί συναγερμού ή κατασβέσεως - Φωτεινές σημάνσεις - σειρήνες

Βλέπε παρ.3.3.

 

25. Πίνακας Πυρανιχνεύσεως - Αυτομάτου κατασβέσεως

(Θα είναι ο ίδιος πίνακας)

 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Ζώνες ανιχνεύσεως : 85 70

Πεδία Κατασβέσεως : 26 20

Ρελαί Εντολών : 240 140

Ο πίνακας θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας δηλαδή να διαθέτει μικροϋπολογιστή (MICROPROCESSOR) με μνήμες EPROM και RAM και να αυτοελέγχεται συνεχώς δίνοντας αμέσως σήμα βλάβης σε περίπτωση ανωμαλίας.

Η τροφοδοσία του πίνακα και του όλου συστήματος αυτομάτου κατασβέσεως θα είναι διπλή δηλαδή μέσω του μετασχηματιστού - ανορθωτού και μέσω των συσσωρευτών.

Σε περίπτωση διακοπής, βλάβης, αποσυνδέσεως ή πτώσεως τάσεως της μίας εκ των δύο (2) πηγών τροφοδοσίας θα ανάβει σχετική ένδειξη.

Η κύρια τροφοδοσία (από 220 VAG) θα μπορεί να τροφοδοτήσει όλη την εγκατάσταση σε κατάσταση συναγερμού και χωρίς τους συσσωρευτές.

Η εφεδρική τροφοδοσία (από συσσωρευτές) θα έχει την απαιτούμενη αυτονομία για να λειτουργήσει το σύστημα για 30 ώρες μετά την πάροδο των οποίων να έχει την ισχύ για ενεργοποίηση των αυτοματισμών, ηχητικών μέσων και βαλβίδων κατασβέσεως για 10 λεπτά.

Ο πίνακας θα επισημαίνει τη διακοπή, βραχυκύκλωμα ή διαρροή προς γή όλων των γραμμών που αφορούν το δίκτυο.

Το ανωτέρω ισχύει ιδιαίτερα για τις γραμμές των βαλβίδων κατασβέσεως με HALLON και των σειρήνων.

Θα υπάρχει ένδειξη ότι κάποιο κύκλωμα ανίχνευσης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ο πίνακας θα μπορεί να τεθεί σε θέση TEST για δοκιμές πάσης φύσεως χωρίς να ενεργοποιούνται οι αυτοματισμοί.

Στη θέση TEST ο πίνακας θα επανέρχεται σε ηρεμία αυτόματα μετά από κάποιο συναγερμό.

Σε θέση TEST θα τίθεται, μεμονωμένα κάθε ζώνη ώστε ενώ δοκιμάζονται οι ανιχνευτές μιάς ζώνης το υπόλοιπο κτίριο να προστατεύεται διότι το σύστημα θα λειτουργεί κανονικά.

Ο χρόνος επεμβάσεως ή σιγήσεως των σειρήνων και ο χρόνος επαναφοράς σε ηρεμία θα προγραμματιστούν και θα ρυθμιστούν ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου. Ο πίνακας θα ελέγχει αυτούς τους χρόνους και αν δεν επέμβει ο χειριστής πριν από την πάροδο αυτών των χρόνων θα ειδοποιείται αυτόματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ολο το σύστημα πυρανιχνεύσεως θα προστατεύεται από δολιοφθορά με σκοπό τον εμπρησμό του κτιρίου χωρίς να λειτουργήσει ο συναγερμός.

Τα εξής θα πρέπει να πληρεί το σύστημα κατ ελάχιστον.

α. Οι ανιχνευτές δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν από την βάση τους χωρίς ειδικό εργαλείο.

β. Αν κάποιος ανιχνευτής αφαιρεθεί ο πίνακας θα δώσει σήμα βλάβης στη σχετική ζώνη.

γ. Μόλις αφαιρεθεί βαλβίδα φιάλης ή γραμμή σβέσεως ο πίνακας θα δώσει σήμα βλάβης.

δ. Ο πίνακας θα διαθέτει πληκτρολόγιο και μόνον ο γνωρίζων τον κωδικό θα μπορεί να ακυρώνει συναγερμοό ή να θέτει κυκλώματα και αυτοματισμούς εκτός λειτουργίας.

Σε τουλάχιστον 8 ζώνες ανιχνεύσεως ή ανιχνεύσεως-κατασβέσεως ο πίνακας θα επισημαίνει ποιός ανιχνευτής έδωσε συναγερμό ή έχει βλάβη.

Σε περίπτωση που περισσότερες ζώνες δώσουν συναγερμό, (σοβαρή πυρκαϊά) η πρώτη ζώνη που τέθηκε σε συναγερμό θα έχει ιδιαίτερη ένδειξη ώστε να κατευθυνθούν σωστά προς την πηγή της πυρκαϊάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο πίνακας θα εξοπλισθεί με διάταξη προστασίας από αιχμές τάσεως.

Ενδεικτικός τύπος: CERBERUS CZ 10.

 

 

26. Ηλεκτρικές Καλωδιώσεις

 

Το δίκτυο καλωδιώσεων του συστήματος πυρανιχνεύσεως θα γίνη με ειδικό καλώδιο με μόνωση από PVC και μανδύα προστασίας από αλουμίνιο. Οι διάμετροι των αγωγών θα είναι 0,6 και 0,8mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας ονομαστική : 175 V

Τάση δοκιμής : 800 V

Αντίσταση : 130 OHM/KM

Χωρητικότητα (800 HZ) : 120 μF/KM

Θερμοκρασία : -50oC έως +70oC

Θα τηρεί τις προδιαγραφές VDE 0815

Ενδεικτικού τύπου : LAPP J-Y(ST)Y

 

 

27. Ανιχνευτές Αεραγωγών

 

Οι ανιχνευτές αυτοί θα είναι τύπου ΙΟΝΙΣΜΟΥ και θα τοποθετηθούν στους αγωγούς προσαγωγής αέρα. Το σήμα που θα δίδει ο ανιχνευτής θα μεταφέρεται στον κεντρικό πίνακα όπου από εκεί θα δίνει εντολή να κλείσει το αντίστοιχο διάφραγμα πυρός (FIRE DAMPER).

Ενδεικτικού τύπου :CERBERUS FRK 6.

 

 

28. Μανδάλωση και απομανδάλωση θυρών

 

Σε όλες τις πόρτες εκείνων των χώρων που θα γίνεται κατάσβεση με ολική κατάκλυση αλογόνου, θα τοποθετηθούν αυτόματοι μανδαλωταί, οι οποίοι σε περίπτωση κατακλύσεως θα απομανδαλώνουν την πόρτα. Οι Εντολές απομανδάλωσης θα γίνεται από τον κεντρικό πίνακα.

Ενδεικτικός τύπος:CERBERUS TMK 24.1

 

 

29. Φραγμοί πυρός

 

Φραγμοί πυρός - Γενικαί πληροφορίαι

Σε διάφορες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι, άσχετα με την αιτία έναρξης της πυρκαϊάς, η εξάπλωσή της από χώρο σε χώρο, πραγματοποιείται ή διευκολύνεται μέσω των οχετών, σηράγγων οδεύσεων καλωδίων, αεραγωγών κλπ.

Οι παραπάνω αναφερόμενες οδεύσεις καλωδίων και σωλήνων και τα συναφή ανοίγματα διεύλευσή τους, διευκολύνουν σε σύντομο χρόνο την εξάπλωση καυσαερίων και καπνών, ακόμα και σε χώρους όπου δεν έχει προσεγγίσει ακόμα η πυρκαϊά.

Ετσι δημιουργείται σύγχυση και δυσκολεύεται η σωστή αναγνώριση της θέσεως της εστίας πυρκαϊάς και κατά συνέπεια κασι η κατάσβεσή της.

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως οι παραπάνω, έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι κατασκευής ειδικών φραγμών, για την διακοπή ή έστω την σοβαρά καθυστέρηση της εξάπλωσης της φωτιάς.

Οι φραγμοί κατασκευάζονται από υλικά πυράντοχα και τοποθετούνται σε επίκαιρες θέσεις για την μην εξάπλωση της φωτιάς.

Φραγμοί φωτιάς θα τοποθετηθούν:

1. Κατά την δίοδο/είσοδο καλωδίων από χώρο σε χώρο.

2. Σε κάθε είδους μορφής και προορισμού ανοίγματα δαπέδου τοίχου μεταξύ χώρων.

Οι φραγμοί φωτιάς γενικά πρέπει να είναι τέτοιοι που να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και χωρίς τραυματισμό ή άλλη ζημιά των καλωδίων ή των σωληνώσεων που προστατεύουν, ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται μία ενδεχόμενη αντικατάσταση ή προσθήκη.

Στα κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία θα υποβληθούν από τον εργολάβο στην επιχείρηση για έγκριση, θα φαίνονται οι θέσεις των απαιτουμένων φραγμών φωτιάς, καθώς και όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των.

Η αντοχή του φραγμού σε φωτιά, όπως ορίζεται στα πρότυπα ISO 834, DIN 4102, BS 478 ή παρόμοιο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά ή όπως άλλως αναφέρεται στα σχέδια. Ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής του φραγμού πρέπει να έχουν ελεχθεί και εγκριθεί από επίσημο εργαστήριο δοκιμών. Η αντοχή του φραγμού σε φωτιά πρέπει να βεβαιώνεται από επίσημο πιστοποιητικό.

Κατασκευή πυροφραγμάτων

Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα τρόπο κατασκευής πυροφραγμάτων όπου χρησιμοποιείται το υλικό FLAMMASTIK της χημικής εταιρείας GRUENAU. Ο τρόπος αυτός είναι ενδεικτικός, ο Εργολάβος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο και υλικά αφού υποβάλλει σχετική αίτηση και λάβει τη σχετική έγκριση από την Επιχείρηση.

Υλικά

FLAMMASTIK A, υλικό επικαλύψεως, επιβραδυντικό της φωτιάς.

FLAMMASTIK K, μαστίχη, επιβραδυντική της φωτιάς.

Πλάκες ορυκτοβάμβακα, πάχους τουλάχιστον 5cm, πυκνότητας τουλάχιστον 120Kgr/m2.

Κατασκευή

Οι πλάκες ορυκτοβάμβακα κόβονται έτσι ώστε να φράσσονται όλα τα ανοίγματα μεταξύ τοίχων και καλωδίων, σωλήνων, αγωγών κλπ. Οι πλάκες πρέπει να προσαρμόζονται σφιχτά και να παραμένουν στη θέση τους χωρίς άλλα υποστηρίγματα.

Πριν από την τοποθέτηση των πλακών, οι επιφάνειες των τοίχων, καλωδίων, σωλήνων κλπ. όπου θα εφάπτονται οι πλάκες, καθώς και τα σόκορα των πλακών επικαλύπτονται με FLAM. A.

Μετά την τοποθέτηση των πλακών σφραγίζονται οι αρμοί μεταξύ τοίχου και πλακών, πλακών και καλωδίων, σωλήνων κλπ. και των διαφόρων τμημάτων των πλακών μεταξύ τους με FLAM. A ή Κ.

Μικρότερα ανοίγματα γεμίζονται προηγουμένως με άμορφο ορυκτοβάμβακα.

Οταν τα ανοίγματα στα δομικά στοιχεία είναι μεγαλύτερα από τις διαστάσεις της πλάκας ορυκτοβάμβακα (100Χ50cm), στις ενώσεις των πλακών τοποθετούνται μεταλλικά υποστηρίγματα (σίδηρος Τ ή παρόμοια).

Επικαλύπτονται και οι δύο πλευρές του πυροφραγμού με FLAMMASTIK A (3 kg/m2, πάχος υγρής στρώσης 3mm).

Ολα τα καλώδια επικαλύπτονται σε μήκος 50cm και από δύο πλευρές του πυροφραγμού, με FLAMMASTIK A (7kG/mm2 πάχος υγρής στρώσης τουλάχιστον 5mm). Οι σωλήνες επικαλύπτονται με FLAMMASTIK A σε μήκος 25cm, και από τις δύο πλευρές του πυροφραγμού και στην συνέχεια περιβάλλονται με κοχύλια ορυκτοβάμβακα πάχους 5cm επικαλυμμένα με FLAMMASTIK A.

Αντοχή στη φωτιά

Για αντοχή μέχρι 90 λεπτά τοποθετείται μια πλάκα ορυκτοβάμβακα.

Για αντοχή μέχρι 180 λεπτά τοποθετούνται δύο πλάκες ορυκτοβάμβακα σε απόσταση περίπου 6cm η μία από την άλλη.

Γενικά

Ο κατασκευαστής φροντίζει ώστε τα άκρα των επιφανειών που έχουν επικαλυφθεί να είναι ευθείες γραμμές.

Ο κατασκευαστής φροντίζει ώστε να προφυλαχθούν από τον ψεκασμό με FLAMMASTIK γειτονικές επιφάνειες, μηχανήματα κλπ.

Οι επικαλυμμένες επιφάνειες πρέπει να είναι στρωτές και ομοιογενείς. Δεν πρέπει να φαίνονται γυμνά σημεία ορυκτοβάμβακα, καλωδίων κλπ.

Χρόνος στεγνώματος FLAMMASTIK :

(Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC - σχετική υγρασία 65%

πάχος επικαλ. στεγνό στην αφή τελείως στεγνό

5mm 20 ώρες 48 ώρες

3mm 10 ώρες 24 ώρες

 

30. Κινητοί πυροσβεστήρες

 

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους αμερικάνικους κανονισμούς της NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION No 10 "PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS, 1975".

 

31. Παραλαβή των συστημάτων

 

Ολα τα συστήματα πυρόσβεσης θα παραλειφθούν μετά από δοκιμές και μετρήσεις που θα γίνουν με μέριμνα και έξοδα του Εργολάβου.

 

32. Αφρογεννήτρια μηχανικού αεραφρού υψηλής διόγκωσης

 

Στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου θα εγκατασταθεί συσκευή παραγωγής αεραφρού υψηλής διόγκωσης.

Η συσκευή αυτή θα είναι υδροκίνητη, και δεν θα απαιτεί για την λειτουργία της οποιασδήποτε άλλη μορφή ενέργειας.

Ενας υδροκινητήρας αντίδρασης, παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την κίνηση του ανεμιστήρα και εκτοξεύει συγχρόνως το διάλυμα νερού-αφρογόνου συμπυκνώματος, επάνω σε μεταλλικό διάτρητο πλέγμα για την παραγωγή αεραφρού με την βοήθεια του καταθλιβομένου από ανεμιστήρα αέρα.

Το συγκρότημα αποτελείται από:

 • Κέλυφος το οποίο είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας, πάχους 1mm. Εχει ένα κυλινδρικό τμήμα μέσα στο οποίο περιστρέφεται ο ανεμιστήρας αναρρόφησης αέρα και ένα τμήμα διατομής τετραγώνου, μεγαλύτερης επιφάνειας του πρώτου, που φέρει στο άκρο του το μεταλλικό διάτρητο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα.

 

 

 • Υδροκινητήρα, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας και είναι κατά βάση ένας κινητήρας αντίδρασης. Αποτελείται κυρίως από δύο μέρη
 • Τον διανομέα, μέσω του οποίου το νερό υπό πίεση δια καταλλήλων οπών περνά στο στρόβιλο και το περιστρέφει. Ο διανομέας είναι τοποθετημένος στον άξονα του κυλινδρικού μέρους του κελύφους, στηριζόμενος σταθερά, μέσω χαλυβδίνων ακτινικών ελασμάτων, στο κέλυφος.
 • Τον στρόβιλο (το μόνο κινητό μέρος) που φέρει ακτινικά στη περιφέρεια ειδικά ακροφύσια εκτόξευσης διαλύματος (νερού-αφρογόνου) και σταθερά προσαρμοσμένη φτερωτή τεσσάρων πτερυγίων.

Η επιφάνεια τριβής διανομέα-στροβίλου είναι ενας δακτύλιος από χάλυβα ή TEFLON υψηλής ποιότητας.

 • Τζιφάρι το οποίο παρεμβάλλεται στο σωλήνα τροφοδοσίας νερού με ταχυσυνδέσμους.

Το τζιφάρι με υποπίεση αναρροφά το αφρογόνο συμπύμνωμα που το ενχέει στη ροή του νερού.

 • Δεξαμενή η οποία περιέχει το συμπύκνωμα νερού - αφρογόνου αναλόγου όγκου και είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανιζέ.

 

 

 • Την ηλεκτροβάννα η οποία είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα ανιχνευτών και ανοίγει μόλις πάρει εντολή από τους ανιχνευτάς.

 

 

Τεχνικά στοιχεία αφρογεννήτριας

Παροχή αεραφρού : 70 m3/min

Λόγος διόγκωσης : 400:1

Πίεση στην είσοδο της αφρογεννήτριας : 60 Kg/cm2

Παροχή νερού : 170 Lit/min (2 1/2")

Αφρογόνο συμπύκνωμα : 2 %

 

33. Διαφράγματα Πυρός (FIRE DAMPER)

 

Για την διακοπή της ροής του αέρα μέσω αεραγωγών θα εγκατασταθούν διαφράγματα πυρός (FIRE DAMPER) και τα οποία θα ελέγχονται από ανιχνευτάς αεραγωγών.

Τα διαφράγματα πυρός θα λειτουργούν αυτόματα, θα κλείνουν με την επενέργεια της βαρύτητας και θα παραμένουν ερμητικώς κλειστά με την βοήθεια του προβλεπόμενου τηκτού το οποίο λιώνει περίπου στους 72οC.

Το περίβλημα του διαφράγματος (κέλυφος) θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ενώ το κλαπέτο θα είναι από ειδικό μονωτικό υλικό, επικαλυμμένο με λαμαρίνα, ενδεικτικού τύπου TROX.

Κοντά σε κάθε διάφραγμα πυρός θα προβλεφθεί άνοιγμα στον αεραγωγό με κατάλληλη θυρίδα ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση, επιθεώρηση, επισκευή, ανταλλαγή κλπ. των παραπάνω συσκευών. Ικανός χώρος θα προβλέπεται στις ψευδοροφές ή στους τοίχους για την προσέγγιση των συσκευών.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους αμερικάνικους κανονισμούς της NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION No 90 A INSTALATION OF AIR CONDITIONINS AΝD VENTILATIG SYSTEMS 1976.

 

 

34. Οδηγός βαλβίδα υψηλής πιέσεως συστήματος HALON 1301

 

Τα εξαρτήματα συστήματος αυτομάτου ενεργοποίησης οδηγού βαλβίδας υψηλής πιέσεως είναι τα κάτωθι :

α. Πνευματικό έμβολο (03-4324)

β. Ηλεκτρικό κλείστρο (solenoid - 03-4954)

γ. Εξαρτήματα στηρίξεως πνευματικού εμβόλου και οδηγού βαλβίδας (03-4375/79/03-6235).

Τρόπος λειτουργίας

Η ενεργοποίηση της οδηγού βαλβίδας επιτυγχάνεται μέσω πνευματικού εμβόλου.

Κάθε πνευματικό έμβολο συνεργάζεται με ηλεκτρικό κλείστρο μέσω του οποίου οδηγείται μικρή ποσότης κατασβεστικού υλικού.

Η ενεργοποίηση του πνευματικολύ εμβόλου ανοίγει την οδηγό βαλβίδα υψηλής πιέσεως για την απελευθέρωση του κατασβεστικού υλικού προς τον συγκεκριμμένο προστατευόμενο χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Οδηγός βαλβίδα υψηλής πιέσεως

Υλικό κατασκευής : κυρίως ατσάλι

Πίεση λειτουργίας min : 100 bar

 • Ηλεκτρική βαλβίδα (solenoid)

Τάση λειτουργίας : 24 VDC (κλειστή σε ηρεμία)

Κατασκευή : χαλκός

 

 

35. Μανόμετρο

 

Μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως του αποθηκευόμενου υλικού (αλογόνου 139) εντός της φυάλης.

Το μανόμετρο τοποθετείται σε ειδική υποδοχή της βαλβίδας της φυάλης.

Το μανόμετρο φέρει και διακόπτη πιέσεως ενεργοποιούμενο σε περίπτωση μειώσεως της κανονικής πιέσεως του αποθηκευμένου υλικού (αλογόνου 1301).

Υλικό κατασκευής : Κυρίως χαλκός για τα μηχανικά μέρη του μανομέτρου.

Διακόπτης πιέσεως : Μέγιστο ρεύμα διελεύσεως μέσω επαφής 42V DC/AC - 100 VA

 

 

36. Βαλβίδα φυάλης HALON 1301 πνευματικής ενεργοποιήσεως

 

Η βαλβίδα του συστήματος ανοίγει με την βοήθεια κλείστρου χειροκίνητου, πνευματικού ή ηλεκτρικού το οποίο απελευθερώνει το ασφαλιστικό έμβολο επιτρέποντας στην υπό πίεση αποθηκευμένη ποσότητα αλογόνου να ενεργοποιήσει αντίστοιχα την οδηγό βαλβίδα εντολής εκτοξεύσεως του κατασβεστικού υλικού.

Κατασκευή : Ορείχαλκος

Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 150 bar

Πίεση δοκιμής : 250 bar

Διάρρηξη ασφαλιστικού δίσκου : 190 bar

1. Υποδοχή συνδέσεως βαλβίδας διαρροής (pressure switch).

2. Υποδοχή συνδέσεως κλείστρου (ηλεκ/κου - πνευματικού - χειροκινήτου - μηχανικού).

3. Υποδοχή συνδέσεως μανομέτρου ενδείξεως πιέσεως.

4. Υποδοχή συνδέσεως εύκαμπτου συνδέσμου υψηλής πιέσεως απελευθερώσεως του κατασβεστικού υλικού.

 

 

37. Συλλέκτης συστοιχίας φυαλών HALON 1301

 

Ο συλλέκτης φέρει εισόδους (2,3,4, ή 5) διατομής 1/4" μετά αντιστοίχων βαλβίδων αντεπιστροφής διαμέτρου 1 1/4" για την προσαρμογή ευκάμπτων συνδέσμων υψηλής πιέσεως (1 1/4") των φυαλών.

Κατασκευαστικά στοιχεία

Υλικά : Χάλυβας (ατσάλι) επιψευδαργυρόμενος δι' εμβαπτίσεως.

Πίεση δοκιμής : 130 bar

Διαστάσεις : Συλλέκτης 2 εισόδων - 626 mm

3 " - 931 mm

4 " -1236 mm

5 " -1541 mm

Διατομή σωλήνος : 2 1/2", DIN 2448

(2,3,4 & 5 εισόδων)

 

38. Φυάλη αποθηκεύσεως HALON 1301

 

Το κατασβεστικό υλικό είναι αποθηκευμένο σε υγροποιημένη μορφή εντός φυαλών κάτω από φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας (20οC).

Κάθε φιάλη πληρούται επί πλέον με άζωτο δια υπερπιέσεως 600 PSI +/-5% (42,38 BAR +/-5%) για επίτευξη χρόνου εκτοξεύσεως του κατασβεστικού υλικού εντός 10" δευτερολέπτων.

Η φιάλη είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μέχρι 70 βαθμούς C, σε περίπτωση υπερβάσεως της ανωτέρω θερμοκρασίας η βαλβίδα της φυάλης διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας (RELIEF VALVE) μέσω του οποίου απελευθερούται ποσότης κατασβεστικού υλικού για την αποφυγή εκρήξεως.

Οι φιάλες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NFPA και κατ'επέκταση με τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών χωρών.

Κατασκευή : Xάλυβας (steel, painted red) άνευ ραφής.

Πίεση δοκιμής : 250 bar

Πίεση πληρώσεως (20οC) : 42 bar

Πυκνότητα αποθηκευμένου υλικού : 1.12 Kgr/Lit.

 

Βασικοί τύποι φυαλών αποθηκεύσεως Η.1301

Φιάλη Μέγ. πλήρωση Ελάχ. πλήρωση

2,68 L 3 kgr 1,7 kgr

8,04 L 9 kgr 5 kgr

15,9 L 17 kgr 10 kgr

45 L 50 kgr 29 kgr

67 L 75 kgr 50 kgr

 

 

39. Εύκαμπτος σύνδεσμος υψηλής πιέσεως 1 1/4"

 

Ο εύκαμπτος σύνδεσμος τοποθετείται στο στόμιο της βαλβίδας από όπου απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό.

Εσωτερική κατασκευή : Συνθετικό ελαστικό άνευ ραφής με ενίσχυση πλέγματος από υψηλής ανθεκτικότητας χάλυβα.

Εξωτερική κατασκευή : Συνθετικό ελαστικό με αντοχή σε καιρικές συνθήκες.

Απολήξεις συνδέσεως : Εκ χάλυβος με επίστρωση ψευδαργύρου.

(Couplings)

Πίεση λειτουργίας : 64 BAR

(ονομαστική)

Πίεση διαρρήξεως : 176 ΒΑR

 

40. Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων CASTECTOR -II-EX-81X

 

Γενικά χαρακτηριστικά

Ο ανιχνευτής CASTECTOR-II-EX-81X αντιδρά σε όλα τα εκρηκτικά, τοξικά αέρια και προορίζεται με ανάλογη κατασκευή για εγκατάσταση σε χώρους εκρηκτικού κινδύνου κλάσης Ι,ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με την κατάταξη των κανονισμών "ΝΑTΙΟΝΑL ELECTRΙCAL CODE" των Η.Π.Α.

Η ανίχνευση των αερίων γίνεται από το ανιχνευτικό στοιχείο TGS, η εντολή προς τον πίνακα από δίοδο θύριστορ και η βοηθητική εντολή από τρανζίστορ ισχύος.

Το ειδικό μεταλλικό περίβλημα του ανιχνευτή, εκεκριμένο για αντιεκρηκτικές κατασκευές, επιτρέπει εύκολο έλεγχο των εσωτερικών κυκλωμάτων, χωρίς αποσύνδεση από την καλωδίωση της εγκατάστασης και παρέχει, πέρα από την αντιεκρηκτική προστασία και πλήρη μηχανική προστασία των ευαισθήτων στοιχείων του.

Το χρησιμοποιούμενο ανιχνευτικό στοιχείο TGS παρουσιάζει μία υψηλή αντοχή σε μεγάλες συγκεντρώσεις εκρηκτικών ή τοξικών αερίων, καθώς επίσης και μεγάλη σταθερότητα ευαισθησίας (σταθερότητα μηδενικής θέσης).

Το ενσωματωμένο συμπαγές ηλεκτρονικό κύκλωμα παρέχει σταθεροποιημένη τάση στο νήμα θέρμανσης, πράγμα που διασφαλίζει αξιοπιστία, μακροβιότητα και βελτιωμένη ακρίβεια απόκρισης του ανιχνευτή.

Κάθε ανιχνευτής υφίσταται πριν από την παράδοση του σχολαστικό έλεγχο λειτουργίας και ατομική ρύθμιση της ευασθησίας του για το συγκεκριμμένο αέριο και την συγκέντρωση που θα κληθεί να ανιχνεύσει.

Ο ανιχνευτής έχει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα που παρέχει, σε περίπτωση διέγερσης του, πέρα από το σήμα συναγερμού προς τον κεντρικό πίνακα ελέγχου, ιδιαίτερη βοηθητική ηλεκτρική εντολή για τυχόν επιθυμητές ειδικές λειτουργίες (φωτεινός επαναλήπτης, διακοπή λειτουργίας μηχανημάτων ή παροχών κλπ.).

Οι καλωδιώσεις σύνδεσης των ανιχνευτών μεταξύ τους και με τον κεντρικό πίνακα ελέγχου οδεύουν μέσα σε χαλυβδοσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου 23mm, που θα πρέπει να βιδώνονται στεγανά στις αντίστοιχες υποδοχές στη βάση του περιβλήματος των ανιχνευτών.

Για την ηλεκτρική τροφοδότηση των ανιχνευτών χρησιμοποιείται καλώδιο δύο αγωγών, διατομής 1,5mm2 ή 2,5mm2 ανάλογα με το μήκος των γραμμών.

Για τις βοηθητικές εντολές οι αγωγοί μπορούν να έχουν μικρότερες διατομές άσχετα από το μήκος τους.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδότησης : 12/24 V DC

Ρεύμα λειτουργίας : 150 mA

Παραδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος : -20oC - 50oC

Συγκεντρώσεις απόκρισης (περιοχή ρύθμισης της ευαισθησίας): 5 έως 50% της κατώτερης αναφλέξιμης αναλογίας (LEL).

Μετρήσεις συγκεντρώσεις αερίων (αναφλέξιμων): 1-80% της κατώτερης αναφλέξιμης αναλογίας (LEL)

Βοηθητική εντολή : 500 mA στα 24V

Διάρκεια ζωής ανιχνευτικού στοιχείου: 80.000 ώρες συνεχούςλειτουργίας

Πιστοποιητικό αντιεκρηκτικής κατασκευής περιβλήματος: Ιδρυμα Ερευνών BREDA

υπ’ αριθ. 220/LEM/2306 και 58/LEM/781

 

 

41. Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων

 

Τοποθέτηση - Σύνδεση

Τοποθετείται χαμηλά στον προς κάλυψη χώρο.

Στην κλέμα που υπάρχει στο εσωτερικό του ανιχνευτή με τα στοιχεία -+12-24V συνδέουμε τάση 12 έως 24V ανάλογα με το είδος του πίνακα.

Η σύνδεση γίνεται είτε από μόνιμη πηγή είτε από την μπαταρία του πίνακα.

Την κλέμα με τα στοιχεία OUT συνδέουμε σε κάποια ζώνη του πίνακα.

Λειτουργία

Μετά την σύνδεση του ανιχνευτή απαιτούνται περίπου 30sec για προσαρμογή της συσκευής στο περιβάλλον. Μετά από αυτό το διάστημα ο ανιχνευτής μπορεί να μπεί σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας : 12 έως 24V

Ενταση ρεύματος : 200 mA

Η επαφή ρελέ είναι ανοιχτή σε κατάσταση ηρεμίας.

Η επαφή ρελέ είναι κλειστή σε κατάσταση διέγερσης.

Μνήμη για την ένδειξη συναγερμού.

Μηδενισμός μνήμης γίνεται με την διακοπή της τάσεως τροφοδοσίας του ανιχνευτή.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της Τεχνικής Εκθεσης: pyrop1.zip

Last updated 5 November 1998