ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1 Γενικά.

1.1 Σκοπός.

Σκοπός των Προδιαγραφών υλικών ειναι να προσδιορίσει κατά το δυνατόν ακριβέστερα την ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών, τον τρόπο χειρισμού των υλικών και τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου για την ορθή και ασφαλή κατασκευή της εγκατάστασης αποχέτευσης.

 

1.2 Προστασία υλικών.

Ολα τα υλικά, συσκευές και εξαρτήματα, που απαιτούνται για την κατασκευή της εγκατάστασης, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοτάξιο και όσα έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά, κατά την κρίση της επίβλεψης, θα απομακρυνθούν.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα αποθηκευτούν κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των ή, οταν δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

 

1.2.1 Προστασία στιλβωμένων εξαρτημάτων.

Εξαρτήματα με στιλπνή επιφάνεια, είτε απο ανοξείδωτο χάλυβα, είτε επιχριωμένα, θα περιτυλίσσονται με αυτοκόλλητη χαρτοταινία που θα παραμένει επάνω τους μέχρι περάτωσης του έργου και θα αφαιρείται λίγο πριν την παράδοση σε λειτουργία.

 

1.2.2 Προστασία εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διάβρωση.

Εξαρτήματα που είναι δυνατόν να διαβρωθούν από υγρασία ή από οποιαδήποτε άλλα οικοδομικά υλικά (π.χ. επιχρίσματα, κονίες, κλπ) θα επαλείφονται με φυσικό ή συνθετικό κερί, που θα απομακρύνεται λίγο πριν την παράδοση σε λειτουργία.

 

1.2.3 Προστασία ειδών υγιεινής.

 

Τα είδη υγιεινής θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, μεμονωμένα ή σε ομάδες, σε κατάλληλα ξυλοκιβώτια ή χαρτοκιβώτια και ποτέ ελεύθερα. Θα είναι περιτυλιγμένα σε όλες τις εξωτερικές τους πλευρές ή και στις εσωτερικές, άν υπάρχει κίνδυνος να τριφτούν με άλλα αντικείμενα, με αυτοκόλλητες προστατευτικές ταινίες οι οποίες θα αφαιρούνται πριν την τελική παράδοση.

 

1.2.4 Προστασία πηλοσωλήνων-τσιμεντοσωλήνων.

 

Οι πηλοσωλήνες και τσιμεντοσωλήνες, καθώς και τα εξαρτήματά των, θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένοι σε κιβώτια κατά τρόπο που να αποκλείεται το χτύπημα μεταξύ των. Οι πηλοσωλήνες-τσιμεντοσωλήνες θα αποθηκεύονται κατάλληλα και θα μεταφέρονται στο χώρο εργασίας μόνο στις απαραίτητες ποσότητες για την ημερήσια χρήση

 

1.2.5 Προστασία σωλήνων PVC.

 

Θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο κατάλληλα συσκευασμένοι και θα αποθηκεύονται σε οριζόντια διάταξη, απαγορευμένης οπωσδήποτε της υπό γωνία αποθήκευσής των που δημιουργεί βέλος κάμψης στο σωλήνα.

 

1.2.6 Προστασία μολυβδοσωλήνων.

 

Οι μικρής διαμέτρου σωλήνες, μέχρι και 35/40, θα προσκομίζονται σε περιτυλιγμένη μορφή (κουλούρα) μεγάλης όμως διαμέτρου (τουλάχιστον 1.5m).

Οι πάνω από 35/40 μολυβδοσωλήνες θα προσκομίζονται σε ράβδους. Η αποθήκευσή των θα γίνεται σε οριζόντια διάταξη και με συνολικό ύψος αποθήκευσης όχι μεγαλύτερο από 600mm.

1.2.7 Προστασία τσιμέντου.

 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης θα προσκομισθεί σε σακκιά από αδιάβροχο υλικό που θα αναγράφουν κατασκευαστή και τύπο τσιμέντου.

Η αποθήκευση θα γίνει σε ξύλινο βάθρο ύψους 150mm από το έδαφος και σε χώρο ξηρό.

 

 

2 Σωλήνες δικτύου αποχέτευσης.

 

 

2.1 Μολυβδοσωλήνες.

 

Πρέπει να παρουσιάζουν ενιαίο πάχος τοιχωμάτων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Ονομαστική διάμετρος Βάρος

(εσωτ/εξωτ σε mm) (kgr/m)

35/42 5.32

40/50 8.36

50/60 10.82

60/70 13.10

70/80 16.64

80/90 15.43

100/110 20.68

 

2.2 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC (για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος).

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6atm και θα είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ-100mm και άνω. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό polyvinil chloride τύπου ΙΙ, με υψηλή συνεκτικότητα, σύμφωνα με την κατάταξή τους κατά τους αμερικάνικους κανονισμούς και τους γερμανικούς DIN-19534, -19532, -8061. Θα έχουν όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, συνδέσεις κτλ.

Οι διαστάσεις, πάχη κτλ, δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ονομ. Eξωτ. Εσωτ. Πάχος

Διάμ. Διάμ. Διάμ.

100 110 104 3.0

125 125 119 3.0

150 160 152.8 3.6

200 200 191 4.5

250 250 237.8 6.1

300 315 299.6 7.7

400 400 380.4 9.8

500 500 475.6 12.2

 

2.3 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC (για εγκατάσταση μέσα σε κτήρια).

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6atm ονομαστικής διαμέτρου DN-40 και μεγαλύτερης. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι κατά DIN-19.560/8078 και θα έχουν ελαστικούς δακτύλιους στεγανοποίησης που θα κοπούν ανάλογα με το μέγεθος των σωλήνων στις συνδέσεις και θα περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα και τις συνδέσεις.

Οπου απαιτείται στους σωλήνες θα τοποθετούνται διατάξεις

διαστολής.

 

Οι διαστάσεις, πάχη κτλ, δίδονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Ονομ. Eξωτ. Εσωτ. Πάχος

Διάμ. Διάμ. Διάμ.

40 50 44 3

50 56 50 3

70 75 69 3

100 110 101.4 4.3

 

 

2.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ).

 

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα είναι κατά ΡΑ-1-1203, και θα έχουν ονομαστική διάμετρο Φ-40mm και μεγαλύτερη. Θα έχουν συγκολλητές ενώσεις ή φλαντζωτές ή βιδωτές και θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις καμπύλες, γωνίες, ειδικά τεμάχια συνδέσεων, συστολές κτλ, όπως επίσης και τις διατάξεις στεγανοποίησης και στήριξης.

Στις εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο σωλήνες που έχουν σφραγίδα ελέγχου.

Οπου απαιτείται οι σωλήνες θα έχουν διατάξεις διαστολής.

Οι σωλήνες θα συνδεθούν με "κλιπς" ή μεταλλικά εξαρτήματα ανάρτησης.

Ολοι οι σωλήνες θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 

2.5 Τσιμεντοσωλήνες.

 

Θα είναι κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα των 600kgr τσιμέντου με χρήση μητρών με τη μέθοδο της δόνησης. Πρέπει να παρουσιάζουν στις επιφάνειές τους αρκετή λειότητα και η κατασκευή τους να είναι απαλλαγμένη από φυσαλίδες.

 

2.6 Χυτοσιδερένιοι σωλήνες χωρίς μούφα.

(ενδεικτικός τύπος: SML - AKO)

 

Οι σωλήνες χωρίς μούφα (SML), κατασκευασμένοι με φυγοκεντρική χύτευση, θα είναι ανθεκτικοί στα απόβλητα κατοικιών, θα αντέχουν σε μικρές και μεγάλες θερμοκρασίες και δεν θα καίγονται.

Οι με φυγοκεντρικοί χύτευση σωλήνες έχουν εσωτερικά εποξειδική προστατευτική επικάλυψη έναντι χημικών επιδράσεων, που ταυτόχρονα επιτυγχάνει και ομαλότερη ροή των ρευστών.

Οι σωλήνες SML, και τα ειδικά εξαρτήματα αυτών, θα είναι βαμμένοι με κοκκινοκαστανό βασικό χρώμα έτσι, ώστε να μην χρειάζονται επιπλέον χρωματισμό, εκτός εάν απαιτείται η αλλαγή της απόχρωσης.

Οι σωλήνες SML θα διαθέτουν τα κατωτέρω ειδικά τεμάχια:

  • στόμια για κατακόρυφη στήλη.

  • γωνιακά τεμάχια 88.5ο, 70ο, 45ο, 30ο, 15ο.

  • γωνιακά τεμάχια με μακρύ το ένα σκέλος (250mm) και γωνίες 88.5ο, 45ο.

  • γωνιακά τεμάχια με ανακουφιστικό τμήμα 88,5ο.

  • γωνιακά τεμάχια 135ο για αγωγό παράπλευρου αερισμού.

  • συστολικά έκκεντρα τεμάχια.

  • τεμάχια "S" μετατόπισης άξονα Φ-65mm, 130mm, 200mm.

  • τεμάχια διακλάδωσης "Τ" με γωνίες 45ο, 70ο, 88,5ο.

  • τεμάχια διακλάδωσης "σταυρός" με γωνίες 70ο, 88,5ο.

  • κυκλικό πώμα καθαρισμού.

  • ορθογωνικό πώμα καθαρισμού.

 

 

Για την σύνδεση των σωλήνων μεταξύ των, καθώς και με τα ειδικά τεμάχια, θα χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι CV, SVE, KONFIX και AKO-TEMRO-KRALLE.

Αναλυτικά οι προαναφερθέντες σύνδεσμοι είναι:

 • CV: αποτελούνται από "μανσέττα" κατασκευασμένη από συνθετικό καουτσούκ, που αντέχει σε καυτό νερό 100οC, και ένα κολλάρο από ανοξείδωτο χάλυβα, που με δύο (2) βίδες περισφύγγει την μανσέττα πάνω στα δύο τεμάχια, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή στεγανότητα.

 

 

 • SVE: θετοί σύνδεσμοι από πολυπροπυλένιο με δύο (2) τσιμούχες σχήματος "V" για την στεγανότητα, που χρησιμοποιούνται μόνο σε σωλήνες εντός του εδάφους.

 

 

 • KONFIX: χρησιμοποιούνται για διαμέτρους από Φ-50mm μέχρι Φ-125mm για συνδέσεις σωλήνων από άλλο υλικό με τους χυτοσιδερένιους (SML).

 

 

 • AKO-TEMPO-KRALLE: όμοιοι με τους συνδέσμους CV, που χρησιμοποιούνται για πιέσεις μέχρι 30mΣΥ.

 

 

 

3. Ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και στοιχεία του δικτύου αποχέτευσης.

Υλικά σύνδεσης σωλήνων.

 

Οι συνδέσεις των μολυβδοσωλήνων θα γίνονται με ελαστικό σύνδεσμο-κολλάρο, ενδεικτικού τύπου Konfiz PA-1-2444 της ΑΚΟ με σφιγκτήρα. Το ελεύθερο άκρο του μολυβδοσωλήνα θα ενισχύεται με ειδική ορειχάλκινη στεφάνη, που θα συγκολλείται με μολυβδοσυγκόλληση στον μολυβδοσωλήνα. Οι συνδέσεις με τους γαλβανισμένων σωλήνες θα γίνονται επίσης με τον ειδικό σύνδεσμο όπως παραπάνω αναφέρθηκε για τους μολυβδοσωλήνες.

Οι μολυβδοσωλήνες με τα είδη υγιεινής θα συνδέονται με την παρεμβολή ορειχάλκινων λαιμών που θα συγκολλούνται πάνω στον μολυβδοσωλήνα και θα συναρμολογούνται ελεύθερα προς τις οπές των ειδών υγιεινής με ελαστική στεφάνη (στεγανοποιητικό ελαστικό δακτύλιο).

Οι πλαστικό σωλήνες από PVC ενώνονται με συγκόλληση.

 

3.2 Τάπες καθαρισμού.

 

Σ'όλες τις συνδέσεις λεκανών WC, κατακορύφων και οριζοντίων δικτύων, αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων ή σε αποστάσεις ανά 20m οριζοντίων σωληνώσεων, θα τοποθετηθούν τάπες καθαρισμού από PVC ίσης διαμέτρου με την διάμετρο του σωλήνα αποχέτευσης.

Οι τάπες θα τοποθετηθούν σε προσιτά σημεία, ώστε να μπορεί να γίνεται έλεγχος και καθαρισμός των σωλήνων αποχέτευσης.

 

3.3 Αναρτήσεις-στηρίγματα.

 

 • Στα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα θα τοποθετηθούν στηρίγματα ή αναρτήσεις σε αποστάσεις:

 • για κατακόρυφες στήλες ανά 4m.

 • για οριζόντιες οδεύσεις ανά 2m.

 • σ'όλα τα σημεία όπου υπάρχουν σύνδεσμοι και ειδικά τεμάχια.

 

 

Τα στηρίγματα θα αποτελούνται από (βλέπε Τ.Σ.Υ.):

 

  • διμερή λάμα 30x3mm με κοχλίες σύσφιξης (σέλλα).

  • εσωτερικό δακτύλιο από ελαστικό για την απόσβεση των κραδασμών και ήχων, επίσης διμερή.

  • το στέλεχος ανάρτησης από κοχλιοτομημένη ράβδο από χάλυβα διαμέτρου 3/4", ελαιοχρωματισμένη (όπως και η σέλλα) με δύο (2) στρώσεις μινίου και δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος.

 

 

 

3.4 Σιφώνια και στραγγιστήρες (σχάρες) δαπέδου.

 

 

3.4.1 Σιφώνια δαπέδου (νοσοκομειακού τύπου).

 

Θα είναι βαρέως (νοσοκομειακού) τύπου, διαστάσεων περίπου 220x220x120mm, εφοδιασμένα με ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο τρυπητό Φ-100mm, ή ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη τάπα Φ-100mm για τα σιφώνια ουρητηρίων, και ορειχάλκινο πώμα καθαρισμού Φ-40mm. Πριν από την τοποθέτησή τους θα βαθούν με βασική αντισκωριακή βαφή.

 

3.4.2 Σιφώνια δαπέδου - παγίδες.

 

Τα σιφώνια-παγίδες δαπέδου θα κατασκευαστούν από μολυβδόφυλλα πάχους 3mm και θα είναι διαστάσεων 0,14x0,14x0,28m. Θα φέρουν εσωτερικό διάφραγμα (κόφτρα) από το ίδιο υλικό με εσωτερικό πώμα Φ-50mm. Κάθε σιφώνι θα φέρει μία (1) τάπα και μία (1) ορειχάλκινη σχάρα διαμέτρου Φ-100mm.

 

3.4.3 Σιφώνια καθαρισμού ουρητηρίων.

 

Τα σιφώνια καθαρισμού των ουρητηρίων θα κατασκευαστούν από μολυβδόφυλλα πάχους 3mm και θα έχουν διαστάσεις 0,14x0,14x0,28m. Θα φέρουν δύο (2) ορειχάλκινα κοχλιωτά πώματα με διάμετρο Φ-100mm έκαστο.

 

3.4.4 Σιφώνια ομβρίων υδάτων.

 

Τα σιφώνια ομβρίων υδάτων μέσα στο έδαφος θα είναι ορειχάλκινα με κατάλληλες διαστάσεις και θα φέρουν χυτοσιδηρές σχάρες 20x20cm βαρέως τύπου.

Θα είναι ειδικής κατασκευής, τύπου "βαρελάκι", από μολυβδόφυλλο διαμέτρου Φ-200mm και ύψους 350mm, εφοδιασμένα με ορειχάλκινο πώμα καθαρισμού Φ-100mm.

 

3.4.6 Στραγγιστήρες δαπέδου.

 

Οι στραγγιστήρες δαπέδου θα αποτελούνται από προκατασκευασμένα τεμάχια, που συναρμολογούμενα μεταξύ τους θα δίνουν το επιθυμητό (σύμφωνα με την μελέτη) μήκος. Οι σχάρες τους θα είναι γαλβανισμένες, (ενδεικτικός τύπος Josam H-300/3").

Οι στραγγιστήρες τύπου "αύλακα" θα διαμορφωθούν με τσιμεντοκονία πατητή, που θα χρωματιστεί με χρώμα εποξειδικών ρητινών, κατάλληλο για πρόσφυση σε τσιμέντο και θα καλυφθούν με σχάρες κατάλληλες για διέλευση βαρέων οχημάτων (ενδεικτικός τύπος 0250/Josam).

 

3.4.7 Απορροή δαπέδου χυτοσιδερένια χωρίς κόφτρα.

 

Η απορροή δαπέδου, εφ'όσον δεν έχει ρύθμιση "καθ'ύψος", θα αποτελείται από δύο (2) τεμάχια: το "σώμα" και την "σχάρα". Το "σώμα" από το επάνω μέρος δέχεται την "σχάρα" ή τον λαιμό της "σχάρας", ενώ στο κάτω μέρος του έχει το στόμιο εκροής, που είναι ή κατακόρυφο, ή οριζόντιο με μικρή κλίση. Το σώμα στο εσωτερικό του είναι κατάλληλο για ανεμπόδιστη και ελεύθερη ροή των ακάθαρτων νερών.

Οταν η απορροή δαπέδου έχει ρύθμιση "καθ'ύψος", τότε αποτελείται από τρία (3) τεμάχια: το ρυθμιζόμενο "λαιμό", την "σχάρα" και το "σώμα".

Το "σώμα" στο επάνω μερος του μπορεί να έχει ή να μην έχει χείλος για την συγκράτηση στο επίστρωμα του δαπέδου. Επίσης, αντί χείλους μπορεί να έχει μία ή δύο φλάντζες για την στερέωση διαχωριστικού μονωτικού φύλλου.

Η απορροή έχει ονομαστική διάσταση την διάμετρο του στομίου εκροής. Οταν το στόμιο έχει διάμετρο Φ-70mm ή Φ-100mm, τότε και η ονομαστική διάσταση της απορροής είναι αντίστοιχα DN-70mm ή DN-100mm.

 

3.4.8 Αυλάκι αποχέτευσης δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα.

(ενδεικτικός τύπος: Passavant CR-DBGM)

 

Το αυλάκι αποχέτευσης δαπέδου αποτελείται από μοναδοποιημένο σύστημα συναρμολογούμενων στοιχείων πλάτους b=300mm ή =450mm και μήκους a=2250mm, =2000mm, =1750mm, =1500mm, =1250mm, =1000mm, =775mm, =500mm, =250mm.

Τα στοιχεία είναι:

  • ευθύγραμμα, με διαφορά βάθους στα άκρα των 15mm, ανεξάρτητα από το μήκος των σε τρεις (3) παραλλαγές: -35/50, -50/65, -65/80.

  • διακλάδωση "ταυ" με βάθη 80/80/80 ή 80/65/80.

  • γωνιακά 80/80 ή 65/65.

 

 

Στα άκρα του κάθε στοιχείο έχει φλάντζες για να συνδεθεί με το επόμενο ή με το τυφλό τέρμα.

Τα γωνιακά και τα "ταυ" διακλαδώσεις έχουν στο πυθμένα τους στόμιο προσαγωγής/απορροής με κόφτρα καμπάνας. Το στόμιο καλύπτεται με τρυπητό από ανοξείδωτο χάλυβα για την συγκράτηση στερεών ακαθάρτων. Επίσης, και τα ευθύγραμμα στοιχεία μπορεί να έχουν στόμιο.

Ολα τα στοιχεία, εκτός από ελάσματα για αγκύρωση στο δάπεδο, έχουν και κοχλίες για την ρύθμιση της στάθμης κατά την ενσωμάτωση στο δάπεδο.

Τα στοιχεία σχηματίζουν κατά μήκος των χειλέων πατούρα για τοποθέτηση σχαρών, επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητική διαμόρφωση στην πάνω επιφάνειά τους.

Οι σχάρες θα είναι κλάσης "L".

 

 

3.5 Φρεάτια δικτύου αποχέτευσης.

 

 

3.5.1 Φρεάτια περισυλλογής υδάτων.

 

Τα φρεάτια περισυλλογής υδάτων θα έχουν διατομή όπως στα σχέδια και μήκος ανάλογο με τις ανάγκες του χώρου που βρίσκονται (βλέπε συνημμένα σχέδια). Θα καλύπτονται με σχάρα που θα είναι κατασκευασμένη από μορφοσίδηρο διατομής 10x25mm.

Τα φρεάτια περισυλλογής υδάτων θα κατασκευασθούν χυτά από σκυρόδεμα των 200kgr τσιμέντου, πάχους 100mm, με την βοήθεια μικρών ξυλοτύπων. Εξωτερικά ως ξυλότυπος θα χρησιμεύσει το τοίχωμα του εκσκαφέντος ορύγματος.

Οι προσερχόμεμοι και απερχόμενοι σωλήνες θα στερεωθούν στους ξυλοτύπους και θα ενσωματωθούν στην μάζα του σκυροδέματος, η οποία θα πακτωθεί προς το υπόστρωμα σκυροδέματος των προσερχομένων και απερχομένων τάφρων. Οι εισερχόμενοι κλάδοι θα εκρέουν λίγο υψηλότερα από την στάθμη ροής του κεντρικού αγωγού.

Ο πυθμένας θα έχη κλίση 1% ως προς την στάθμη ροής του κεντρικού αγωγού και θα καταλήγει στα μέν κεντρικά φρεάτια περισυλλογής υδάτων, σε κιβώτιο-σιφώνι από φύλλο μολύβδου πάχους 3mm, διαστάσεων 20x20x25cm με εσωτερικό διάφραγμα (κόφτρα) και πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη, διαμέτρου Φ-70mm, στα δε τα απλά φρεάτια περισυλλογής στα χείλη του αγωγού εκροής.

Κεντρικό φρεάτιο περισυλλογής υδάτων θεωρείται εκείνο το οποίον είναι συνδεδεμένο με το δίκτυον αποχέτευσης.

Απλό φρεάτιο περισυλλογής υδάτων θεωρείται εκείνο το οποίον είναι συνδεδεμένο με άλλο φρεάτιο περισυλλογής

υδάτων.

Τόσο ο πυθμένας, όσο και τα τοιχώματα των φρεατίων περισυλλογής υδάτων, θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία 600kgr τσιμέντου και θα λειανθούν επιμελώς κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχουν σε κανένα σημείο γωνίες, αλλά μόνο καμπύλες ακτίνας καμπυλότητας περίπου 50mm. Τα χείλη του φρεατίου θα μορφωθούν κατάλληλα για την υποδοχή του πλαισίου της σχάρας, που θα συνδεθεί με χύτευση σκυροδέματος προς το περιβάλλον δάπεδο. Το πλαίσιο της σχάρας θα κατασκευασθεί από γωνία 30x30x5mm για δημιουργία πατούρας, στην οποία θα επικαθίσει ή σχάρα.

Το πλαίσιο θα φέρει περιμετρικά συγκολλημένα με ηλεκτροκόλληση ελάσματα διαστάσεων 100x100x5mm και σε απόσταση μεταξύ των 250mm περίπου, για την ασφαλή πάκτωσή του στο δάπεδο. Η σχάρα του φρεατίου θα κατασκευασθεί από λάμα μορφοσιδήρου διαστάσεων 10x25mm με ηλεκτροκόλληση. Αρχικά θα κατασκευασθεί το πλαίσιο και στη συνέχεια θα κολληθούν οι γρύλιες της σχάρας αφήνοντας διάκενο όχι μεγαλύτερο των 10mm.

Σχάρες μήκους μεγαλύτερου των 60cm δεν θα αποτελούν ένα τεμάχιο, αλλά περισσότερα ενιαία τμήματα μήκους όχι μεγαλύτερου των 60cm, για την διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης και καθαρισμού των φρεατίων.

Οταν η σχάρα τοποθετηθεί εντός του πλαισίου της, δεν πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ αυτής και του πλαισίου μεγαλύτερο από 3mm.

 

3.5.2 Φρεάτια ελέγχου και επιθεώρησης.

 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από τεμάχια τσιμεντοσωλήνα κατάλληλης διατομής, θα έχουν δε σιδερένια σκαλοπάτια για την εύκολη επίσκεψή τους όταν το βάθος τους ξεπερνάτο 1m.

Η πλάκα επικάλυψης πρέπει να αντέχει σε μεγάλα φορτία διέλευσης βαρέων οχημάτων και θα γίνει κατόπιν έγκρισης της σχετικής στατικής μελέτης από την επίβλεψη. Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι διπλά, στεγανά, από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρου. Τα καλύμματα των εξωτερικών φρεατίων πρέπει να είναι βαρέως τύπου κατάλληλα για κάλυψη φρεατίων δρόμων (εγκεκριμένου τύπου του ΟΑΠ).

 

3.5.2.1 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης (κυκλικό).

 

Το φρεάτιο επίσκεψης θα έχει διάταξη και διαστάσεις όπως φαίνεται στα σχέδια και θα κατασκευαστεί ολόσωμο ή από προκατασκευασμένα τεμάχια μπετόν.

Ο πυθμένας του φρεατίου δεν θα πρέπει να κατακρατά άμμο ή λάσπη, και γι'αυτό η μετάβαση από τον ένα αγωγό στον άλλο θα γίνει ομαλά με αυλάκι με πρανή και κλίση 1:10.

Στα τοιχώματα του φρεατίου θα τοποθετηθούν σκαλοπάτια από χυτοσίδηρο σε διαστήματα 330mm και σε αλληλομετάθεση -300mm, σύμφωνα με το DIN-1211.

Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, κυκλικά με πλαίσιο, κατά DIN-1215 και κάλυμμα κατά DIN-1218.

 

3.5.3 Φρεάτια κτιστά.

 

Τα κτιστά φρεάτια θα είναι από συμπαγή (μασίφ) τούβλα δρομικά και θα έχουν βάση από άοπλο σκυρόδεμα Β-160. Τα φρεάτια θα επιχρισθούν με ισχυρή τσιμεντοκονία 600mm μέσα και έξω.

Ο πυθμένας τους θα σχηματίζεται με κομμένα (αξονικά) τεμάχια αγωγών αποχέτευσης της αυτής διαμέτρου με τον σωλήνα εξόδου (επιτρέπεται να είναι και από σωλήνα πλαστικό βαρέως τύπου).

 

3.5.4 Καλύμματα φρεατίων (υγροί χώροι, διάδρομοι κτλ).

 

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι διπλά βαρέως τύπου. Το βάρος των, ανάλογα με τις διαστάσεις των, θα είναι περίπου:

Διαστάσεις (σε cm) Βάρος (σε kg)

27x27 15

30x40 25

40x50 50

50x60 75

Στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα τοποθετηθεί λίπος για την καλύτερη στεγάνωσή των.

Τα καλύμματα θα είναι βιομηχανοποιημένα, σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς DIN. Θα έχουν τους απαραίτητους κοχλίες για την προσαρμογή τους στο πλαίσιο, όπως επίσης και το υλικό στεγανοποίησης μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίου. Τα καλύμματα που θα βρίσκονται μέσα στο κτήριο θα έχουν πρόβλεψη, ώστε να μπορεί να υπάρχει επικάλυψη ανάλογα με το τελείωμα του δαπέδου (π.χ. μάρμαρο, πλακάκι κτλ).

Η αντοχή και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN-1229, κατηγορία "Α".

 

3.5.5 Μηχανοσίφωνας.

 

Ο μηχανοσίφωνας θα είναι τύπου "παγίδα". Θα κατασκευαστεί φρεάτιο από σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου (όμοιο με τα φρεάτια αποχέτευσης χωρίς σωλήνα στον πυθμένα και επίχρισμα στις πλευρές) κατάλληλων διαστάσεων, όπως αναφέρεται στα σχέδια, και βάθους που θα εξαρτηθεί από την κλίση του δικτύου. Το φρεάτιο εσωτερικά θα επενδυθεί με μολυβδόφυλλο πάχους 3mm με "παγίδα" (κόφτρα) στο μέσον, επίσης από μολυβδόφυλλο -3mm. Το φρεάτιο από πάνω θα καλύπτεται με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα.

 

3.5.5.1 Αυτόματη δικλείδα αερισμού (μίκα).

 

Η κεφαλή της "μίκας" θα είναι κατασκευασμένη από σωλήνα PVC/6atm. Η συνολική ελεύθερη επιφάνεια της θυρίδας θα είναι τουλάχιστον 36cm2. Το φύλλο της μίκας πρέπει να καλύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα.

 

3.5.6 Φρεάτια διαχωρισμού ουσιών (ειδικά φρεάτια).

 

 

3.5.6.1 Λιποσυλλέκτης.

 

α) Λιποσυλλέκτης προκατασκευασμένος.

Ο λιποσυλλέκτης θα είναι προκατασκευασμένος από χυτοσίδηρο, ημιαυτόματου τύπου.

Ο λιποσυλλέκτης θα διαθέτει:

  • βαλβίδα χειροκίνητη για την εκκένωση του λίπους.

  • αφαιρετό κάλυμμα επιθεώρησης.

  • καλάθι ανασυρόμενο για καθάρισμα.

 

 

Ενδεικτικός τύπος:

JH-7 της Josam.

 

β) Λιποσυλλέκτης από μπετόν.

Ο λιποσυλλέκτης, διαστάσεων όπως στα σχέδια, θα γίνει με εκσκαφή του εδάφους, διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα -200kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 10cm, κατασκευή πλευρικών επιφανειών επίσης από σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 15cm, οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα -200kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 15cm, με δύο (2) οπές διαστάσεων 40x50cm πάνω από την είσοδο και την έξοδο των υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του λιποσυλλέκτη, τοποθέτηση στην είσοδο των υγρών ενός πλαστικού σωλήνα PVC "ταυ" διαμέτρου Φ-160mm, ομοίως και στην έξοδο, αλλά με προσθήκη κατακόρυφου τεμαχίου από σωλήνα PVC διαμέτρου Φ-160mm στην συνέχεια του "ταυ" μέχρι ύψους 20cm από τον πυθμένα.

 

 

3.5.6.2 Βενζινοσυλλέκτης.

 

Ο βενζινοσυλλέκτης θα είναι αυτομάτου τύπου, από χυτοσίδηρο με πλευρική λήψη βενζίνας, ρυθμιζόμενης στάθμης, έτσι ώστε να φεύγει το λάδι ή η βενζίνα που επιπλέει (skimmer). Θα έχει δοχεία συγκέντρωσης λαδιού-βενζίνας από τα οποία θα αντλείται με βυτιοφόρο το περιεχόμενο και θα απομακρύνεται.

Οι δεξαμενές και ο εξαερισμός τους φαίνονται στα σχέδια. Οι σωλήνες σύνδεσης δεξαμενής-συλλέκτη θα είναι διαμέτρου Φ-2". Οι δεξαμενές θα είναι χαλύβδινες από έλασμα St-37.2, πάχους 3mm. Εσωτερικά θα βαφούν με δύο (2) στρώσεις primer και τρεις (3) στρώσεις χρώματος εποξειδικών ρυτινών. Εξωτερικά θα βαφτούν με δύο (2) στρώσεις γραφιτούχου μινίου και δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος.

Θα έχουν σωλήνα πλήρωσης, σωλήνα εξαερισμού Φ-11/2" και λαιμό με τάπα Φ-100mm για προσαγωγή ταχυσυνδέσμου προς το βυτίο που θα της αδειάζει.

Ενδεικτικός τύπος:

GA-50 της Josam.

 

3.5.6.3 Αμμοσυλλέκτης.

 

Ο αμμοσυλλέκτης θα κατασκευαστεί μέσα σε τάφρους και θα έχει τις διαστάσεις που αναγράφονται στα σχέδια. Η κατασκευή θα γίνει με χυτό σκυρόδεμα ή με προκατασκευασμένα τσιμεντένια φρεάτια.

 

3.5.7 Φρεάτια ομβρίων.

 

Τα φρεάτια ομβρίων θα κατασκευαστούν από άοπλο σκυρόδεμα 200kg, πάχους 10cm. Ιδια κατασκευή θα έχει και η βάση τους. Θα επιχρισθούν δε με ισχυρή τσιμεντοκονία 600kg μέσα και έξω. Ο πυθμένας θα διαμορφωθεί όπως και οι παράπλευρες επιφάνειες.

Τα καλύμματα θα είναι διπλά, στεγανά, από άριστη ποιότητα χυτοσίδηρο.

Διαστάσεις: 30x30x20cm.

 

3.6 Μολυβδοκατασκευές.

 

Οι διάφορες μολυδβοκατασκευές (ειδικά εξαρτήματα δικτύου αποχέτευσης, μολύβδινα φρεάτια, σιφώνια δαπέδου, σιφώνια νεροχυτών κτλ), θα γίνουν από φύλλα μολύβδου άριστης ποιότητας με ελάχιστο βάρος 33kg/m2, δηλαδή πάχος 3mm.

Οι απαιτούμενες συγκολλήσεις θα γίνουν με κράμμα μολύβδου και κασσίτερου.

 

 

3.7 Ορειχάλκινα εξαρτήματα.

 

Οι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι, που θα χρησιμοποιηθούν για σύνδεση σωλήνων διαφόρων υλικών (μολυβδοσωλήνων και σωλήνων από PVC), θα είναι κατασκευασμένοι από ερυθρό ορείχαλκο άριστης ποιότητας, μήκους τουλάχιστον 0,10m και βάρους όχι μικρότερο από αυτό που ορίζουν οι κανονισμοί. Τα ορειχάλκινα κοχλιωτά ρακόρ, που χρησιμοποιούνται για σύνδεση σωλήνων διαφόρων υλικών, πρέπει να είναι από βαρή ορείχαλκο ή σωλήνες από ορείχαλκο.

Τέλος, όλα τα υπόλοιπα ορειχάλκινα εξαρτήματα, δηλαδή τάπες καθαρισμού, σχάρες, τρυπητά κτλ, θα είναι κατασκευασμένα από ερυθρό ορείχαλκο άριστης ποιότητας.

 

3.8 Ταρατσομόλυβα - Συρμάτινες σχάρες.

 

Στο περιμετρικό λούκι της στέγης και στα στόμια των υδρορροών θα τοποθετηθούν συρμάτινες σχάρες βαρέως τύπου, γαλβανισμένες.

Η στεγανοποίηση της ένωσης της υδρορροής με το λούκι θα πραγματοποιηθεί με ταρατσομόλυβα από φύλλα μολύβδου, πάχους τουλάχιστον 3mm.

 

3.9 Λεκάνες παραλαβής ομβρίων του δώματος.

 

Η περισυλλογή και παραλαβή των νερών της βροχής στο δώμα θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του μονωτικού στρώματος (κλίσεις γεμίσματος) της πλάκας που οδηγεί τα νερά σε λεκάνες παραλαβής.

Oι λεκάνες παραλαβής θα κατασκευαστούν από μολυβδόφυλλο βάρους 33kgr/m2.

 

4. Υδραυλικά, είδη υγιεινής και εξαρτήματα.

 

 

4.1 Γενικά.

 

 

4.1.1 Ποιότητα των ειδών υγιεινής.

 

Ολα τα είδη υγιεινής και τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τους συγκεκριμένους χώρους. Η επιλογή τους θα πρέπει να γίνει βάσει των προδιαγραφών υγιεινής, ευκολίας χρήσης, καθαρισμού και αντοχής σε καταστροφή.

Ολα τα είδη υγιεινής, εξαρτήματα κτλ., θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές ελληνικές προδιαγραφές.

Τα είδη υγιεινής θα είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υαλώδη πορσελάνη, εγχώριας προέλευσης, με στρογγυλεμένες ακμές, λείες επιφάνειες και δεν θα παρουσιάζουν ρωγμές ή γραμμώσεις.

Ολα τα είδη υγιεινής θα προμηθευτούν πλήρη με όλα τα παρελκόμενά τους.

 

4.1.2 Ποιότητα των εξαρτημάτων.

 

Ολα τα εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδες, ροζέττες, βρύσες, παγίδες (σιφώνια), εμφανείς σωληνώσεις κτλ, θα είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο με τελική επιχρωμίωση και με λουστραρισμένη επιφάνεια.

 

4.1.3 Αποθήκευση συσκευών.

 

Οι συσκευές θα αποθηκεύονται κάτω από κάλυμμα για να είναι σε ξηρό περιβάλλον και θα χωρίζονται μεταξύ τους με καθαρά φύλλα από νάϋλον για προστασία από την σκόνη, όταν βρίσκονται εκτός της συσκευασίας του κατασκευαστή.

 

4.1.4 Εγκατάσταση των ειδών υγιεινής.

 

Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα εφορμόζονται οι διατάξεις στερέωσης του κατασκευαστή, εφ'όσον αυτό είναι εφικτό.

Δεν θα τοποθετηθούν επίτοιχες συσκευές επάνω σε μεταλλικές βάσεις, μέχρι ώσπου όλοι οι τοίχοι να έχουν πλήρως τελειώσει.

Θα τοποθετείται στεγανοποιητική μαστίχα με βάση ελαστικό συνθετικό υλικό για στεγανοποίηση των αρμών μεταξύ των συσκευών και επιφανειών τοίχων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα είδη μιας και της ιδίας κατηγορίας (π.χ. είδη πορσελάνης ή οι πάνω σ'αυτά δικλείδες κλπ.) θα είναι προέλευσης του ιδίου εργοστασίου κατασκευής και της ίδιας ποιότητας (στάθμης). Αποκλείεται η χρήση ειδών της ιδίας κατηγορίας με διαφορετική προέλευση.

Ειδικά η εγκατάσταση και η προσαρμογή του στομίου κάθε υποδοχέα προς τον οχετό αποχέτευσης θα γίνει κατά τρόπο που να επιτρέπει την αφαίρεση του υποδοχέα χωρίς τον κίνδυνο να σπάσει. Στους περισσότερους υποδοχείς τούτο επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση ειδικών ελαστικών παρεμβυσμάτων-δακτυλίων τα οποία εξασφαλίζουν και συναρμογή και απόλυτη στεγανότητα.

 

4.1.5 Σύνδεση με τις σωληνώσεις.

 

Οι βρύσες θα στερεώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να δημιουργείται στεγανή σύνδεση με την συσκευή. Θα τοποθετείται η "ζεστή" βρύση αριστερά της "κρύας" βρύσης, όπως την βλέπει ο χρήστης της συσκευής.

 

4.2 Είδη υγιεινής.

 

 

 

4.2.1 Λεκάνες - Ουρητήρια.

 

 

4.2.1.1 Λεκάνες αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου υψηλής πίεσης.

 

Η λεκάνη αποχωρητηρίου θα είναι κατασκευασμένη από πορσελάνη ειδών υγιεινής, δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην παρ.2.4. του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970.

Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφ.3. και πιν.1. του ίδιου Προτύπου.

Η λεκάνη θα είναι "καθήμενου τύπου" (al anglaise) και θα φέρει υδραυλική έμφραξη, δηλαδή σιφώνι του οποίου η χάραξη θα είναι τέτοια, που θα διευκολύνει την απόπλυση. Το βάθος της κόφτρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5cm, ώστε να μην προξενείται κάθοδος της στάθμης ασφάλειας στην περίπτωση που η χρήση της λεκάνης είναι μικρή.

Θα είναι με βαθύ πάτο συνολικού μήκους λεκάνης τουλάχιστον -440mm. Το σιφώνι της λεκάνης θα φέρει στόμιο αερισμού με πώμα.

Το πίσω μέρος των χειλών του καθίσματος της λεκάνης θα είναι διαμορφωμένο σε στόμιο για τον σωλήνα νερού απόπλυσης. Το νερό απόπλυσης, ερχόμενο από το δοχείο πλύσης, που βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 1,50m πάνω από το στόμιο εκροής, πρέπει να κατευθύνεται κατά την μεγάλη του μάζα προς το σιφώνι της λεκάνης και μόνο μια μικρή ποσότητα, με την βοήθεια λαιμού, προς τις παρειές της λεκάνης.

Το στόμιο εξόδου του σιφωνιού δύναται να είναι πίσω, πλάγιο ή κεκαμμένο (κατακόρυφο), ανάλογα με την διάταξη της εγκατάστασης αποχέτευσης της λεκάνης.

Η λεκάνη θα τοποθετηθεί ελεύθερη και δεν θα εφάπτεται σε κανένα τοίχο. Θα τοποθετηθεί παράλληλα προς τον τοίχο ή τοίχους σε απόσταση 15-25cm από τον τοίχο που θα τοποθετηθεί το δοχείο πλύσης, έτσι ώστε να μείνει χώρος για το εύκολο μοντάρισμά της με τους αγωγούς που έρχονται από την αποχέτευση και το δοχείο πλύσης. Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε ο σωλήνας που έρχεται απο το δοχείο πλύσης για να εισέλθει στο μαστό της λεκάνης να έχει μήκος 2-4cm το πολύ, γιατί αλλοιώς μπορεί να φραχτεί ή έξοδος του ύδατος στη λεκάνη. Η σύνδεση του αγωγού πρέπει να είναι ελαστική, διαφορετικά οι κραδασμοί που δημιουργούνται μεταφέρονται στο μαστό και μπορεί να τον σπάσουν. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ελαστικός σύνδεσμος.

Η στερέωση της λεκάνης με τσιμεντοκονίαμα στο δάπεδο απαγορεύεται, γιατί είναι δυνατόν να σπάσει η λεκάνη εξ αιτίας της διαφορετικής διαστολής των δύο υλικών πορσελάνης και τσιμεντοκονιάματος, και των τάσεων που αναπτύσσονται. Για την στερέωση της λεκάνης στο δάπεδο πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίδες με βύσματα. Πρώτα τοποθετείται η λεκάνη στην ακριβή της θέση. Σημαδεύονται με μεγάλη ακρίβεια τα σημεία που θα ανοιχθούν οι τρύπες και η διάμετρός τους πρέπει να είναι ίση με αυτή των βυσμάτων. Αντί βυσμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φυτευτές βίδες. Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε οι βίδες να σφιχθούν ομοιόμορφα (όχι μονόπατα). Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχτεί το τελικό σφίξιμο, γιατί άν οι τρύπες δεν είναι καλές ή γίνει ανομοιόμορφο σφίξιμο, μπορεί να δημιουργηθούν τάσεις που δυνατόν να σπάσουν τη λεκάνη.

Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής της, τα παρεμβύσματα, το δοχείου πλύσης τύπου "Νιαγάρα" πλήρες, με όλα τα εξαρτήματά του (αλυσσίδα, χειρολαβή κτλ) και πλαστικό κάλυμμα ισχυρής κατασκευής.

 

4.2.1.2 Λεκάνες αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου χαμηλής πίεσης (σιφωνικής

δράσης)

 

Η λεκάνη αποχωρητηρίου θα είναι κατασκευασμένη από πορσελάνη ειδών υγιεινής, δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην παρ.2.4. του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970.

Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφ.3. και πιν.1. του ίδιου Προτύπου.

Η λεκάνη θα είναι "καθήμενου τύπου" (al anglaise) και θα φέρει υδραυλική έμφραξη, δηλαδή σιφώνι του οποίου η χάραξη θα είναι τέτοια, που θα διευκολύνει την απόπλυση.

Το βάθος της κόφτρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5cm, ώστε να μην προξενείται κάθοδος της στάθμης ασφάλειας στην περίπτωση που η χρήση της λεκάνης είναι μικρή.

Θα είναι με βαθύ πάτο συνολικού μήκους λεκάνης τουλάχιστον -440mm. Το σιφώνι της λεκάνης δεν θα φέρει στόμιο αερισμού.

Το πίσω μέρος των χειλών του καθίσματος της λεκάνης θα είναι διαμορφωμένο σε στόμιο για τον σωλήνα νερού απόπλυσης. Το νερό απόπλυσης, ερχόμενο από το δοχείο πλύσης, που βρίσκεται πάνω από στόμιο εκροής, πρέπει να κατευθύνεται κατά την μεγάλη του μάζα προς το σιφώνι της λεκάνης και μόνο μια μικρή ποσότητα, με την βοήθεια λαιμού, προς τις παρειές της λεκάνης.

Το στόμιο εξόδου του σιφωνιού δύναται να είναι πίσω, πλάγιο ή κεκαμμένο (κατακόρυφο), ανάλογα με την διάταξη της εγκατάστασης αποχέτευσης της λεκάνης.

Η λεκάνη θα τοποθετηθεί ελεύθερη και δεν θα εφάπτεται με κανένα τοιχο. Θα τοποθετηθεί παράλληλα προς τον τοίχο ή τοίχους σε απόσταση 15-25cm από τον τοίχο που θα τοποθετηθεί το δοχείο πλύσης, έτσι ώστε να μείνει χώρος για το εύκολο μοντάρισμά της με τους αγωγούς που έρχονται από την αποχέτευση και το δοχείο πλύσης. Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε ο σωλήνας που έρχεται απο το δοχείο πλύσης για να εισέλθει στο μαστό της λεκάνης να έχει μήκος 2-4cm το πολύ, γιατί αλλοιώς μπορεί να φραχτεί ή έξοδος του ύδατος στη λεκάνη. Η σύνδεση του αγωγού πρέπει να είναι ελαστική, διαφορετικά οι κραδασμοί που δημιουργούνται μεταφέρονται στο μαστό και μπορεί να τον σπάσουν. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ελαστικός σύνδεσμος.

Η στερέωση της λεκάνης με τσιμεντοκονίαμα στο δάπεδο απαγορεύεται, γιατί είναι δυνατόν να σπάσει η λεκάνη εξ αιτίας της διαφορετικής διαστολής των δύο υλικών πορσελάνης και τσιμεντοκονιάματος, και των τάσεων που αναπτύσσονται. Για την στερέωση της λεκάνης στο δάπεδο πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίδες με βύσματα. Πρώτα τοποθετείται η λεκάνη στην ακριβή της θέση. Σημαδεύονται με μεγάλη ακρίβεια τα σημεία που θα ανοιχθούν οι τρύπες και η διάμετρός τους πρέπει να είναι ίση με αυτή των βυσμάτων. Αντί βυσμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φυτευτές βίδες. Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε οι βίδες να σφιχθούν ομοιόμορφα (όχι μονόπατα). Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχτεί το τελικό σφίξιμο, γιατί άν οι τρύπες δεν είναι καλές, ή γίνει ανομοιόμορφο σφίξιμο, μπορεί να δημιουργηθούν τάσεις που δυνατόν να σπάσουν τη λεκάνη.

Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής της, τα παρεμβύσματα, το δοχείου πλύσης και πλαστικό κάλυμμα ισχυρής κατασκευής.

 

4.2.1.3 Λεκάνη τούρκικου τύπου.

Η λεκάνη τούρκικου τύπου θα είναι κατασκευασμένη από λευκή πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 50x60cm, ενδεικτικού τύπου Kerafina σειρά "Κρήτη", με διαμόρφωση αχιβάδας για την διανομή του νερού πλύσης και με στόμιο εξόδου νερού και από το μπροστινό τμήμα της.

Η λεκάνη θα συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης μέσω πλαστικής παγίδας (σιφώνι) Φ-100mm/6atm.

 

4.2.1.4 Ουρητήριο τοίχου.

 

Το ουρητήριο τοίχου θα είναι κατασκευασμένο από λευκή πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 350x360mm. Θα τοποθετηθεί βιδωτό σιφώνι χρωμέ, διαμέτρου DN-50 ή DN-75mm, από ορείχαλκο, σε περίπτωση που το ουρητήριο δεν περιέχει σιφώνι.

 

4.2.2 Δοχεία πλύσης.

 

 

4.2.2.1 Δοχείο πλύσης αποχωρητηρίου τύπου "Νιαγάρα".

 

Το δοχείο πλύσης αποχωρητηρίου θα είναι υψηλής πίεσης τύπου "Νιαγάρα", χυτοσιδηρούν, πλήρες, με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, την αλυσσίδα και την λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδότησης και εκροής, τον επιχρωμιωμένο χαλκοσωλήνα Φ-10/12mm σπιράλ με ειδικό σύνδεσμο στα άκρα για σύνδεση με σιδηροσωλήνα Φ-1/2" και τα στηρίγματά του.

Το δοχείο πλύσης αποχωρητηρίου θα έχει περιεκτικότητα 9-12lit ύδατος.

 

4.2.2.2 Δοχείο πλύσης χαμηλής πίεσης.

 

Το δοχείο πλύσης της λεκάνης θα είναι από πολυαιθυλένιο με χωρητικότητα 6-9lit, με επιχρωμιωμένη πλάκα ενεργοποίησης της βαλβίδας με πίεση και κάλυμμα. Το δοχείο πλύσης θα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιστική βαλβίδα και σύνδεση DN-15 (Φ-1/2") και έξοδο Φ-32mm.

 

4.2.2.3 Δοχείο πλύσης ουρητηρίου.

 

Το δοχείο αυτόματης πλύσης ουρητηρίου θα είναι χυτοσιδηρό, εσμαλτωμένο, πλήρες, με τα ρακόρ στομίων τροφοδότησης και εκροής, με την βαλβίδα πλήρωσης και τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τον επιχρωμιωμένο χαλκοσωλήνα Φ-10/12mm, σπειράλ με ειδικό σύνδεσμο στα άκρα για σύνδεση με σιδηροσωλήνες Φ-1/2" και τα στηρίγματά του.

Το δοχείο αυτόματης πλύσης ουρητηρίου θα έχει περιεκτικότητα 6lit νερού.

 

4.2.3 Νιπτήρες.

 

 

4.2.3.1 Νιπτήρας από πορσελάνη.

 

Θα είναι κατασκευασμένος από πορσελάνη ειδών υγιεινής, δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην παρ.2.4. του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970.

Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφ.3. και πιν.1. του ίδιου Προτύπου.

Οι νιπτήρες θα κατασκευασθούν από υαλώδη πορσελάνη και θα έχουν οπή υπερχείλισης περίπου 635x460mm. Οι νιπτήρες νοούνται πλήρεις με όλα τα στοιχεία τους, δηλαδή με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα με άλυσσίδα ισχυρά επιχρωμιωμένη, σιφώνι χρωμέ Φ-11/4", ρακόρ στομίων τροφοδότησης, τους δύο επιχρωμιωμένους χαλκοσωλήνες Φ-10/12mm σπιράλ με ειδικό σύνδεσμο στα άκρα για σύνδεση με σιδηροσωλήνα Φ-1/2" και τα στηρίγματά του. Ολα τα μεταλλικά μέρη θα είναι από ορείχαλκο ή χαλκό επιχρωμιωμένα.

Τα είδη νιπτήρων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεγέθους 40x50cm ή 42x56cm ή 46x64cm περίπου (οι νιπτήρες νηπίων θα έχουν διαστάσεις 35x20cm). Κατόπιν υπόδειξης της επίβλεψης δύναται να τοποθετηθούν και νιπτήρες άλλων διαστάσεων.

Κατά την τοποθέτηση του νιπτήρα πρέπει να ληφθούν υπ'όψη οι οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο νιπτήρας μπορεί να εφάπτεται ή να απέχει από τον τοίχο. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να φέρει ερεισίνωτο, που να χωνεύεται ελαφρά στον τοίχο, ενώ στην δεύτερη πρέπει να είναι χωρίς ερεισίνωτο. Οι νιπτήρες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80-85cm, οι δε των νηπίων σε ύψος 60cm.

 

4.2.3.2 Νιπτήρας σειράς χώρων ομαδικής υγιεινής.

 

Οι νιπτήρες θα είναι δύο (2), τριών (3) και τεσσάρων (4) θέσεων, κατάλληλοι για σχηματισμό νιπτήρων σειράς.

Αποτελούνται από γαρμπιλόδεμα με συνδετικό μέσο συνθετικές ρητίνες με επικάλυψη σ'ολόκληρη την εξωτερική τους επιφάνεια με υλικό που πήζει μαζύ με την κατασκευή με τον ίδιο τρόπο και συγχρόνως με το υπόλοιπο σώμα.

Η λεκάνη και η εξωτερική επιφάνεια του νιπτήρα θα είναι στιλπνή και σκληρή, χωρίς να χαράσσεται, όμοια με επιφάνεια υαλώδους πορσελάνης.

Κάθε νιπτήρας, και για όλες τις θέσεις του, θα έχει μία λεκάνη, που κατά μήκος θα έχει αυλάκι απορροής και στο μέσο του στόμιο απορροής, διαμέτρου Φ-50mm.

Σε κάθε θέση της λεκάνης θα αντιστοιχεί μία σχηματισμένη θέση για σαπούνι και στο μπροστινό μέρος τρύπα, αρπάγη της πετσέτας.

Ο νιπτήρας θα στερεωθεί στέρεα σε τοίχο με μπουλόνια, ώστε να αντέχει το φορτίο δύο (2) καθήμενων ατόμων. Επίσης, ο νιπτήρας μπορεί να στερεωθεί εντός του χώρου με ποδαρικά.

Ο νιπτήρας θα έχει την δυνατότητα αποχέτευσης χωρίς σιφώνι προς υποδοχή ή απορροή, που βρίσκεται στο δάπεδο, έτσι ώστε η πιθανότητα πλημμύρας να είναι μικρή.

Ο νιπτήρας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω:

 • μπουλόνια για την στερέωσή του.

 • βαλβίδα στο μέσον με ειδικό προφυλακτήρα από ορείχαλκο ισχυρά επιχρωμιωμένο.

 • σωλήνα απορροής προς το δάπεδο από γαλβανισμένο σωλήνα, που θα έχει περιστρεφόμενο στόμιο εκροής κάτω και ρακόρ επάνω για να συνδεθεί με την βαλβίδα στόμιο.

 

 

 

4.2.4 Λουτήρες.

 

 

4.2.4.1 Λεκάνες καταιωνιστήρα.

 

α) Λεκάνη καταιωνιστήρα από πορσελάνη.

Η λεκάνη καταιωνιστήρα θα είναι κατασκευασμένη από πορσελάνη ειδών υγιεινής, δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην παρ.2.4. του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970.

Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφ.3. και πιν.1. του ίδιου Προτύπου.

Οι διαστάσεις της λεκάνης θα είναι περίπου 0,75x0,75m και 0,11-0,15m βάθους.

Η λεκάνη θα είναι τύπου δυνάμενου να χωνευτεί στο δάπεδο ή να επενδυθεί πλευρικά, δηλαδή τα επάνω χείλη της θα είναι επίπεδα και ευρέα. Οι κλίσεις των τοιχωμάτων και του πυθμένα της λεκάνης θα είναι έτσι, ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή χρήση και ταχεία εκκένωση.

Στο κατώτερο σημείο του πυθμένα η λεκάνη θα φέρει βαλβίδα εκκένωσης από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, ή από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου Φ-2". Η βαλβίδα θα φέρει σχάρα και πώμα από ελαστικό με αλυσσίδα.

β) Λεκάνη καταιωνιστήρα χυτοσιδηρά εσμαλτωμένη.

Η λεκάνη καταιωνιστήρα θα είναι χυτοσιδηρά και εσμαλτωμένη.

Οι διαστάσεις της λεκάνης θα είναι περίπου 0,75x0,75m και 0,11-0,15m βάθους.

Η λεκάνη θα είναι τύπου δυνάμενου να χωνευτεί στο δάπεδο ή να επενδυθεί πλευρικά, δηλαδή τα επάνω χείλη της θα είναι επίπεδα και ευρέα. Οι κλίσεις των τοιχωμάτων και του πυθμένα της λεκάνης θα είναι έτσι, ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή χρήση και ταχεία εκκένωση.

Στο κατώτερο σημείο του πυθμένα η λεκάνη θα φέρει βαλβίδα εκκένωσης από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, ή από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου Φ-2". Η βαλβίδα θα φέρει σχάρα και πώμα από ελαστικό με αλυσσίδα.

 

4.2.4.2 Λουτήρας.

 

Ο λουτήρας θα είναι χαλύβδινος, επισμαλτωμένος, άσπρου χρώματος με πυθμένα αντιολισθητικό, διαστάσεων περίπου 1700x750x450mm. Θα κατασκευαστεί θυρίδα επιθεώρησης, διαστάσεων 300x300mm, και θα συνοδεύεται από:

 • ορειχάλκινη διάτρητη βαλβίδα αποχέτευσης, επιχρωμιωμένη, DN-40 με γωνία 90ο για σύνδεση με την αποχέτευση μέσω σχάρας δαπέδου διαστάσεων 40x50mm, αλυσσίδα και στήριγμα αυτής, ελαστικό πώμα και σύστημα υπερχείλισης.

  • όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης και στεγανοποίησης.

 

 

 

4.2.5 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος.

 

Ο νεροχύτης χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των επιτραπέζιων σκευών, αποτελείται δε από μία (1) ή δύο (2) σκάφες πλυσίματος και την παράπλευρη διάταξη για την τοποθέτηση των πλενόμενων σκευών (στραγγιστήρας).

Οι διαστάσεις των σκαφών είναι περίπου 35x40cm με βάθος τουλάχιστον 13cm. Το μήκος του στραγγιστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55cm, να φέρει ραβδώσεις και να έχει ελαφρά κλίση προς τις σκάφες.

Ο νεροχύτης θα κατασκευαστεί από στιλπνό ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα 18/8 (Cr-18%, Ni-8%) πάχους τουλάχιστον 0,8mm.

Οι νεροχύτες εξωτερικά θα επενδυθούν με ηχοαπορροφητικό υλικό (π.χ. αντιηχητικό βερνίκι).

Θα φέρει στην ράχη του ερεισίνωτο κατακόρυφο ή οριζόντιο ανάλογα της επί του τοίχου στήριξής του και θα συνοδεύεται από τα στηρίγματα (κονσόλες).

Στο επάνω μέρος της σκάφης, ή των σκαφών, θα φέρει διάταξη υπερχείλισης, ενώ στον πυθμένα βαλβίδα με σχάρα και θυρίδα υπερχείλισης. Η βαλβίδα θα συνοδεύεται από πώμα και αλυσσίδα επιχρωμιωμένη.

 

4.2.7 Γούρνες (χώρων καθαριστριών).

 

Οι γούρνες θα είναι από υαλώδη πορσελάνη και θα έχουν κεκλιμένη ανοξείδωτη σχάρα. Στο μπροστινό μέρος θα έχουν πλαστική λουρίδα προστασίας. Η στήριξη θα γίνει στο τοίχο με ειδικά στηρίγματα.

Διαστάσεις: περίπου 445x340x195mm.

Οι γούρνες θα έχουν σιφώνι DN-50, καμπύλες σύνδεσης με την αποχέτευση, θα έχουν βαλβίδα αποχέτευσης με πλέγμα επιχρωμιωμένη και τα απαραίτητα εξαρτήματα. Οι βραχίονες στήριξης θα είναι εμαγιέ από χυτό σίδηρο και θα βιδώνονται στον τοίχο.

Η μπαταρία θα είναι ονομαστικής διαμέτρου DN-15 με σταθερό ράμφος μήκους 125mm, χωνευτές συνδέσεις "S", επιστόμιο ομοιόμορφης κατανομής του νερού και διακόπτη επιχρωμιωμένο, μη αφαιρούμενο.

 

4.2.8 Λεκάνη παραλαβής νερού από πορσελάνη (sink).

 

Η λεκάνη παραλαβής νερού θα είναι επιδαπέδιου ή επίτοιχου τύπου, κατασκευασμένη από πορσελάνη ειδών υγιεινής, δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην παρ.2.4. του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970.

Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφ.3. και πιν.1. του ίδιου Προτύπου.

Η λεκάνη θα είναι κατάλληλη για πλύση δοχείων νερού (κάδων), όπως και για αποχέτευση ακάθαρτων νερών. Η σκάφη θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 350x350mm και θα έχει ανατρεπόμενη ορειχάλκινη ή ξύλινη σχάρα για την απόθεση των δοχείων νερού. Τα χείλη της λεκάνης πρέπει να προστατεύονται από κρούσεις κάδων και σκληρών αντικειμένων.

Η λεκάνη θα έχει ενσωματωμένο σιφώνι διαμέτρου Φ-90mm ή Φ-100mm.

Η λεκάνη θα συνοδεύεται από επίτοιχο αναμίκτη (μπαταρία) κρύου-ζεστού νερού και από αυτόματη βαλβίδα απόπλυσης λεκάνης WC ή δοχείου-καταρράκτη πλύσης, τύπου "Νιαγάρα".

 

4.3 Είδη υγιεινής ιατρικής χρήσης.

 

 

4.3.1 Νεκτροτομική τράπεζα.

 

Η νεκροτομική τράπεζα θα είναι από πορσελάνη, εξωτερικών διαστάσεων 0.76x2.60m.

Θα αποτελείται απο νιπτήρα διαστάσεων 0.5x0.76m περίπου και την κυρίως τράπεζα διαστάσεων 0.76x2.10m περίπου. Το ύψος τοποθέτησης της τράπεζας θα είναι 0.90m. Η κυρίως τράπεζα θα διαθέτει εγκοπές σε μορφή ψαροκόκαλλο για την μεταφορά των υγρών προς το στόμιο αποχέτευσης. Η επιφάνεια της τράπεζας θα είναι οριζόντια. Η αναγκαία κλίση για την απομάκρυνση των υγρών θα υπάρχει στον πυθμένα των εγκοπών.

Ο νιπτήρας και η τράπεζα θα διαθέτουν στόμια εκροής διαμέτρου Φ-2", τα οποία θα συνδεθούν με το σιφώνι δαπέδου. Η τράπεζα θα είναι εξοπλισμένη με αναμικτήρα θερμού και ψυχρού ύδατος, με μοχλό χειριζόμενο με το γόνατο και με κινητό καταιονιστήρα.

Ολα τα εξαρτήματα θα είναι ορειχάλκινα, επιχρωμιωμένα. Περιμετρικά της κεφαλής του καταιονιστήρα θα είναι τοποθετημένος ελαστικός δακτύλιος για προστασία από κτυπήματα.

Η τράπεζα θα είναι εφωδιασμένη με τις σωληνώσεις παροχής ύδατος (θερμού-ψυχρού) και αποχέτευσης, με τις αντίστοιχες προσαρμογές προς τα δίκτυα μέχρι του δαπέδου. Επίσης η τράπεζα θα συνοδεύεται από δίσκο τοποθέτησης των εργαλείων με την διάταξη στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα.

 

4.3.2 Νιπτήρες χειρουργείων ιατρών.

 

Οι νιπτήρες θα κατασκευασθούν από υαλώδη πορσελάνη. Θα έχουν διαστάσεις 64x58cm περίπου και θα είναι εξοπλισμένοι με σιφώνι νιπτήρα χειρουγείου χειριζόμενο με το γόνατο, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο. Οι νιπτήρες θα διαθέτουν επιφάνεια που θα διευκολύνει τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των υδάτων.

Στους ιατρικούς νιπτήρες θα τοποθετηθούν αναμικτήρες θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, επίτοιχοι, με συσκευή ψεκασμού και χειρομοχλό, του οποίου ο χειρισμός θα γίνεται με τον αγκώνα.

 

4.3.3 Λεκάνη εκκένωσης σκωραμίδων, αμίδων κλπ, απλή.

 

Η λεκάνη θα είναι επίτοιχη, από πορσελάνη. Θα είναι εξοπλισμένη με σωλήνωση πλύσης με δύο βαλβίδες ζεστού και κρύου νερού. Η σωλήνωση θα είναι συνδεδεμένη και με δοχείο πλύσης υψηλής πίεσης. Θα είναι εξοπλισμένη επίσης με σιφώνι αποχέτευσης Φ-100mm και σωλήνα εξαερισμού. Θα διαθέτει ψεκαστήρα στο δεξιό μέρος για τροφοδότηση με κρύο νερό για το πλύσιμο των δοχείων ούρων.

 

4.3.4 Λεκάνη εκκένωσης και πλύσης σκωραμίδων, αμίδων κλπ, σύνθετη.

 

Η λεκάνη θα είναι επίτοιχη, από πορσελάνη, θα είναι εξοπλισμένη, όπως αναφέρεται στην προδιαγραφή "Λεκάνη εκκένωσης σκωραμίδων, αμίδων κτλ, απλή" και επιπλέον θα διαθέτει ψεκαστήρα στο αριστερό μέρος για το πλύσιμο των αμίδων. Ο ψεκαστήρας θα τροφοδοτείται με ζεστό και κρύο νερό μέσω δύο διακοπτών στο τοίχο. Αριστερά της λεκάνης σε ύψος-1.30m θα τοποθετηθεί αναμικτήρας τοίχου, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος με κινητό καταιονιστήρα, ο οποίος θα χρησιμοποιείται στο πλύσιμο της λεκάνης, των σκωραμίδων, αμίδων κλπ.

 

4.3.5 Συγκρότημα αποτελούμενο από κάδο καθαρίστριας και νεροχύτη.

 

Το συγκρότημα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, τόσο η επιφάνεια, όσο και το κάτωθεν αυτής ερμάριο.

Το πάχος του ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι τουλάχιστον 1mm. Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρά και καλότεχνη φερόμενη σε ανοξείδωτο σκελετό, η δε στήριξη στο δάπεδο θα γίνεται μέ πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

Το ερμάριο, κάτω από την τράπεζα εργασίας, θα είναι και αυτό εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, η δε πρόσοψή του θα φέρει ανοιγόμενα φύλλα πλάτους 45-50cm.

Εσωτερικά, θα διαχωρίζεται στα δύο με ένα οριζόντιο ράφι, το οποίο θα μπορεί να κινηθεί καθ'ύψος σε άλλη θέση, στηριζόμενο σε σκαλιέρα, ειδικά για τούτο τοποθετημένη εσωτερικά. Το μήκος των επί μέρους ραφιών θα είναι όσο και το πλάτος του ανοιγόμενου έμπροσθεν των φύλλου και όχι μεγαλύτερο από 1,20m.

Το συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένη διάταξη αποχέτευσης (σιφώνι νεροχύτου, σιφώνι κάδου, σωληνώσεις και κεντρικός σωλήνας απορροής).

Οι αναμικτήρες νερού θα τοποθετηθούν στον τοίχο και θα εξυπηρετηθούν από δίκτυα νερού εντοιχισμένα και όχι ενσωματωμένα στο συγκρότημα.

Ο κάδος καθαρίστριας θα είναι εφωδιασμένος και με αναδιπλούμενη σχάρα απόθεσης κάδου.

Ενδεικτικός τύπος: Kuli Bloc SO170 του οίκου ZK Hospital GMBH+COKG, χωρίς όμως να περιλαμβάνει την συσκευή πλύσης σκωραμίδων.

4.3.6 Συγκρότημα αποτελούμενο από κάδο καθαρίστριας - συσκευή πλύσης σκωραμίδων-νεροχύτη.

Το συγκρότημα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, τόσο η επιφάνεια εργασίας, όσο και το κάτωθεν αυτής ερμάριο.

Το πάχος του ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι τουλάχιστον 1mm. Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρά και καλότεχνη και θα φέρεται σε ανοξείδωτο σκελετό, η δε στήριξη στο δάπεδο θα γίνεται μέ πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

Το ερμάριο, κάτω από το τραπέζι εργασίας, θα είναι και αυτό εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, η δε πρόσοψή του θα φέρει ανοιγόμενα φύλλα πλάτους 45-60cm. Εσωτερικά θα διαχωρίζεται στα δύο με ένα οριζόντιο ράφι. Το ράφι αυτό θα μπορεί να κινηθεί καθ'ύψος σε άλλη θέση, στηριζόμενο σε σκαλιέρα ειδικά για τούτο τοποθετημένη εσωτερικά.

Το μήκος των ραφιών θα είναι όσο και το πλάτος του ανοιγόμενου έμπροσθεν των φύλλου, και όχι μεγαλύτερο από 1,20m.

Η ενσωματωμένη στην τοιχοποιία πλευρά της οριζόντιας επιφάνειας θα είναι διαμορφωμένη έτσι, ώστε να διαμορφώνεται ειδική πλάτη ύψους 5cm περίπου για να μην γλύφουν τα νερά και υγραίνεται ο τοίχος.

Το συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένη πλήρη διάταξη αποχέτευσης (σιφώνι νεροχύτη, σιφώνι κάδου, σιφώνι συυσκευής έκπλυσης σκωραμίδων, σωληνώσεις σύνδεσης, κεντρικός σωλήνας απορροής.

Οι αναμικτήρες νερού θα τοποθετηθούν στον τοίχο και θα εξυπηρετηθούν από δίκτυα νερού εντοιχισμένα και όχι ενσωματωμένα στο συγκρότημα.

Η συσκευή πλύσης σκωραμίδων προδιαγράφεται με κωδικό COZ-00 στις προδιαγραφές εξοπλισμού LDW.

Ο κάδος καθαρίστριας θα είναι εφοδιασμένος και με αναδιπλούμενη σχάρα απόθεσης κάδου.

Ενδεικτικός τύπος: Kuli Block-20220 του οίκου ZK

Hospital GMBH+COKG.

 

4.3.7 Τραπέζι εργασίας με ένα νεροχύτη διαστάσεων 38x38x18cm.

 

Ο νεροχύτης και το τραπέζι εργασίας θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, πάχους 1mm τουλάχιστον. Η διαμόρφωση της πλευράς που ενσωματώνεται στον τοίχο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί ειδική πλάτη, ύψους 5cm περίπου, με σκοπό να μην "γλύφουν" τα νερά και να μην υγραίνεται ο τοίχος.

Ο νεροχύτης θα συνοδεύεται από την βαλβίδα εκκένωσης και ειδική παγίδα (βαρελάκι).

Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή και καλότεχνη, με αντιθορυβική επένδυση από εγχυσμένη πολυουρεθάνη ή συγκολλημένο ξύλο στο κάτω μέρος της, θα στηριχθεί δε καλά στο τοίχο και την υποκείμενη ξυλοκατασκευή.

Το πλάτος του τραπεζιού εργασίας θα είναι 60cm και το μήκος θα ποικίλει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

 

4.3.8 Τραπέζι εργασίας με διπλό νεροχύτη.

 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 με δύο νεροχύτες ανεξάρτητους πλήρεις, διαστάσεων 38x38x18cm ο καθένας, κατά τα λοιπά κατασκευασμένο όπως το αντίστοιχο τραπέζι με ένα νεροχύτη.

Το πλάτος του τραπεζιού εργασίας διπλού νεροχύτη θα είναι 60cm, το δε μήκος θα ποικίλει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

 

4.3.9 Συγκρότημα με δύο γούρνες για περιποίηση βρεφών.

 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, πάχους 1mm τουλάχιστον.

Το λουτρό βρέφους θα είναι διαστάσεων περίπου 750x430mm, και ο νιπτήρας για το πλύσιμο χεριών θα έχει διαστάσεις περίπου 370x370mm.

Το συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένη διάταξη αποχέτευσης (σιφώνια νεροχύτου, σωληνώσεις και κεντρικός σωλήνας απορροής) καθώς επίσης και με ενσωματωμένη διάταξη υδροδότησης που θα περιλαμβάνει θερμοστατική μπαταρία, κρουνούς, ρουξούνια έγχυσεως του νερού στους νεροχύτες, σωληνώσεις κλπ, ώστε να λειτουργεί με απλή και μόνη σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στην επιφάνεια εργασίας θα είναι προσδεδεμένα τα ρουξούνια έγχυσης νερού στις λεκάνες, των οποίων η ροή θα ελέγχεται από κρουνούς που θα υπάρχουν στην μετωπική επιφάνεια της συσκευής, όπου επίσης και θα βρίσκεται θερμοστατική βαλβίδα (μπαταρία) για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης, τουλάχιστον (3) τρία ερμάρια, φερόμενα επί προοδευτικού τύπου οδηγών και ένα (1) ερμάριο για την φύλαξη της ζυγαριάς βρέφους.

Τα ράφια, τα χωρίσματα και οι πόρτες του ντουλαπιού θα είναι κατασκευασμένα από ξυλοκατασκευή στιβαρή και καλαίσθητη.

Ενδεικτικός τύπος: Baby care unit SK-215/80-N του οίκου

ZK Hospital GMBH+COKG.

 

4.3.10 Νιπτήρες πλύσης ιατρών.

 

Οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενδεικτικού τύπου Twyfords-58401, με διπλά τοιχώματα και ενδιάμεσο ηχοαπορροφητικό υλικό πολυουρεθάνη, ή ισοδύναμο, για την απορρόφηση του θορύβου.

Η κατασκευή τους θα είναι στιβαρή και αθόρυβή.

Οι νιπτήρες θα έχουν τις κάτωθι διαστάσεις:

 • δύο (2) θέσεων: 1525x430x455mm.

 • τριών (3) θέσεων: γενικών διαστάσεων 2285x430x455mm.

 

 

Κάθε νιπτήρας θα συνοδεύεται από βαλβίδα, σωλήνα υπερχείλισης και σιφώνι χειριζόμενο με το γόνατο, καθώς επίσης με (2) ή (3) αναμικτήρες ζεστού-κρύου νερού, χειριζόμενους με τον αγκώνα, ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό θέσεων κάθε νιπτήρα.

4.3.11 Τραπεζοερμάριο με επιφάνεια εργασίας και δύο νεροχύτες (42x67x30(h)cm).

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, πάχους 1mm τουλάχιστον, διαστάσεων 2,50x0,70cm.

Η διαμόρφωση της πλευράς της οριζόντιας επιφάνειας που ενσωματώνεται στον τοίχο θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργεί ειδική πλάτη, ύψους 5cm περίπου, με σκοπό να μη "γλύφουν" τα νερά και να μην υγραίνεται ο τοίχος.

Το ερμάριο, κάτω από την τράπεζα εργασίας, θα είναι και αυτό εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, η δε πρόσοψή του θα φέρει ανοιγόμενα φύλλα πλάτους 45-60cm. Εσωτερικά θα διαχωρίζεται στα δύο με ένα οριζόντιο ράφι, το οποίο θα μπορεί να κινηθεί καθ'ύψος σε άλλη θέση, στηριζόμενο σε σκαλιέρα ειδικά για τούτο τοποθετημένη εσωτερικά. Το μήκος των ραφιών θα είναι όσο και το πλάτος του ανοιγόμενου έμπροσθεν των φύλλου, και όχι μεγαλύτερο από 1,20m.

Καθε νεροχύτης θα συνοδεύεται από την βαλβίδα εκκένωσης και ειδική παγίδα (βαρελάκι-λιποσυλλέκτης).

Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή, η δε στήριξη στο δάπεδο θα γίνεται μέ πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

 

4.3.12 Συγκρότημα γύψου.

 

Θα είναι κατασκευασμένο από πορσελάνη και θα αποτελείται από τραπέζι-νεροχύτη και κιβώτιο υπερχείλισης, πλήρες, συνοδευόμενο από τους κρουνούς νερού, την βαλβίδα του νεροχύτη, την διάταξη απορροής του νεροχύτη, την βαλβίδα σύνδεσης του κιβωτίου υπερχείλισης στο δίκτυο αποχέτευσης και τα στηρίγματα των εξαρτημάτων του.

Ενδεικτικός τύπος: Twyfords-35501).

 

4.3.13 Ανοξείδωτες σκάφες για το πλυντήριο ρούχων.

 

Θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8,πάχους 1mm τουλάχιστον. Το βάθος της σκάφης, θα είναι 40cm περίπου και το πλάτος αυτής περίπου 60cm.

Στην πάνω πλευρά, γύρω από την σκάφη, θα υπάρχει οριζόντια ανοξείδωτη επιφάνεια, πλάτους 5cm. Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ειδική πλάτη από ανοξείδωτο χάλυβα, για να μη "γλύφουν" τα νερά και να μην υγραίνεται ο τοίχος.

Ολη η κατασκευή, που θα έχει ύψος περίπου 60cm, θα είναι ντυμένη στο εμπρός μέρος και στο πλάϊ, όπου τούτο είναι ορατό, από ανοξείδωτο χάλυβα, πάχους 1mm τουλάχιστον. Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή και καλότεχνη.

Οι εξωτερικές διαστάσεις κάθε συγκροτήματος θα είναι 2,50x0,70x0,60cm.

 

4.4 Παρελκόμενα ειδών υγιεινής.

 

 

4.4.1 Εταζέρα νιπτήρα.

 

Αυτή θα είναι από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων 12x60cm και θα στερεώνεται με ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα στηρίγματα στον τοίχο, βίδες και βύσματα.

 

4.4.2 Καθρέπτης τοίχου.

 

Οι καθρέφτες θα είναι κατασκευασμένοι από κρύσταλλο, πάχους μεγαλύτερο από 5mm, ορθογωνικοί, με λειασμένα τα άκρα και με αδιάβροχη επικάλυψη. Κάθε καθρέφτης θα συνοδεύεται από τέσσερεις (4) σφυκτήρες και στερεωτικό υλικό.

Ολα τα εξαρτήματα, εκτός από τις εταζέρες, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, εκτός εάν αναφέρεται αλλοιώς, και επίσης θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα υλικά στερέωσης.

 

4.4.3 Αγκστρα.

 

4.4.3.1 Αγκιστρο από πορσελάνη.

 

Τα άγκιστρα θα είναι είτε απο υαλώδη λευκή πορσελάνη, διπλά, κατάλληλα για να εντοιχισθούν, ή ορειχάλκινα, διπλά για τοποθέτηση πάνω σε ξύλινη επιφάνεια (πόρτα, κτλ).

 

4.4.3.2 Αγκιστρο μονό, εντοιχισμένο.

 

Από ορείχαλκο, επιχρωμιωμένο, ματ.

 

 

4.4.3.3 Αγκιστρο διπλό.

 

Από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο.

 

 

4.4.4 Πετσετοκρεμάστρα.

 

Αυτή θα είναι ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, μονή, σταθερή, θα στερεώνεται δε στο τοίχο με βίδες και βύσματα, μήκους περίπου 600mm.

 

4.4.5 Σαπουνοθήκες.

 

 

4.4.5.1 Σαπουνοθήκη από πορσελάνη.

 

Αυτή θα είναι από υαλώδη άσπρη πορσελάνη, διαστάσεων 15x15cm, και θα στερεώνεται στον τοίχο με βίδες και βύσματα.

 

4.4.5.2 Σαπουνοθήκη από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο.

 

Από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, επίτοιχη με πλαστικό δίσκο.

 

4.4.5.3 Σαπουνοθήκη υγρού σαπουνιού.

 

Θα είναι τοίχου με χειρολαβή και κλείδωμα, με δοχείο υγρού σαπουνιού χωρητικότητας 500gr, 650-δόσεων, με εφεδρικό δοχείο και δείκτη στάθμης.

 

4.4.5.4 Σαπουνοθήκη τριμμένου σαπουνιού.

 

Η σαπουνοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, επίτοιχη και θα παρέχει τεμάχια ειδικού σαπουνιού, που με την βοήθεια περιστρεφόμενου τυμπάνου τρίβονται και ρέουν σε μορφή λεπτών ρινισμάτων.

Η συσκευή θα στερεωθεί στον τοίχο με ειδικές βίδες, ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεσή της με κοινό κατσαβίδι.

Στην μπροστινή όψη της θα υπάρχει θυρίδα καλυμμένη με διαφανές υλικό για τον ευχερή έλεγχο της στάθμης του σαπουνιού. Το σαπούνι θα ασφαλίζεται με ειδικό κλειδί.

Η συσκευή θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης, που θα αναγράφονται σε ανθεκτική από την υγρασία αυτοκόλλητη πινακίδα.

Οι διαστάσεις της είναι περίπου 65x200x100mm.

 

4.4.6 Σαπουνοσπογγοθήκες.

 

Θα είναι από υαλώδη άσπρη πορσελάνη, διαστάσεων 15x30cm με λαβή, εντοιχισμένες.

 

4.4.7 Χαρτοθήκες χαρτιού WC.

 

 

4.4.7.1 Χαρτοθήκη χαρτιού WC από πορσελάνη.

 

Θα είναι από υαλώδη άσπρη πορσελάνη, εντοιχισμένη, διαστάσεων 15x15cm και θα συνοδεύονται από άξονα για την τοποθέτηση του χαρτιού υγείας.

 

4.4.7.2 Χαρτοθήκη χαρτιού WC από ανοξείδωτο χάλυβα.

 

Ολισθαίνοντος τύπου, διαμέτρου άξονα Φ-32mm, από ανοξείδωτο χάλυβα.

Μέγεθος: περίπου 100x150mm.

 

4.4.7.3 Χαρτοθήκη χαρτιού WC έξτρα.

 

Από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, ματ.

 

4.4.8 Κουρτινόξυλο ντουσιέρας.

 

Από ορειχάλκινο σωλήνα, επιχρωμιωμένο, περιλαμβανομένης (1) μιας γωνίας, δύο (2) διακοσμητικών ροδέλλων (ροζέτες) και στηριγμάτων (κούκους) κουρτίνας (1 τεμ. ανά 15cm).

 

4.4.9 Χειρολαβές.

 

Χειρολαβές ασφάλειας στην δεξιά ή αριστερή πλευρά (touch-up, handle bar) από αντιολισθηρό υλικό, από σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα διαμέτρου Φ-32mm, με ραβδώσεις κατά μήκος, με καμπύλες, ευθεία τμήματα για επίτοιχη τοποθέτηση, για κατακόρυφη ή οριζόντια θέση, πλήρεις με όλα τα ανγκαία υλικά στήριξης.

 

4.4.10 Χαρτοθήκη διπλωμένων χαρτοπετσετών.

 

Η χαρτοθήκη θα είναι τοίχου με κλειδαριά, με οπτική ένδειξη πράσινο/κόκκινο, ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία της πριν αδειάσει, ικανότητας 600-χαρτοπετσετών. Η χαρτοθήκη θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα.

 

5. Αντλητικά συγκροτήματα.

 

 

5.1 Αντλητικά συγκροτήματα ακαθάρτων υδάτων.

 

Οι δύο αντλίες ακαθάρτων (η μία είναι εφεδρική) θα είναι τοποθετημένες εντός φρεατίου. Το φρεάτιο ακαθάρτων υδάτων θα κατασκευασθεί με τον αυτό τρόπο όπως και τα φρεάτια επίσκεψης του δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή, μετά την εκσκαφή, θα γίνει διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα των 200kgr, τσιμέντου πάχους 150cm, δόμηση των πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή, πάχους ενός πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400kgr τσιμέντου και στη συνέχεια επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kgr τσιμέντου του πυθμένος και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου.

Εντός του φρεατίου θα προβλεφθούν:

 • σκάλα καθόδου.

 • δοκό στήριξης (Π100) των σωλήνων, του οδηγού συγκράτησης των και των αλυσσίδων ανάρτησης των αντλιών.

 • υποδοχές για τους σωλήνες αερισμού, εισόδου και εξόδου των λυμάτων.

 

 

Τα στοιχεία κάθε αντλίας βυθού αναφέρονται στα αντίστοιχα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Κάθε αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από την αντλία βυθού, ενδεικτικού τύπου Wilo WBM, τη σωλήνωση κατάθλιψης και τη διάταξη τοποθέτησης στον πυθμένα του φρεατίου, με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες (24Volt) εκκίνησης και στάσης του και τα υλικά σύνδεσης προς το δίκτυο αποχέτευσης και το ηλεκτρικό δίκτυο.

Το σύστημα των πλωτήρων θα εξασφαλίζει την αρχή και το τέλος της λειτουργίας της αντλίας καθώς επίσης την εκκίνηση και της δεύτερης αντλίας με ταυτόχρονη ηχητική σήμανση (που λειτουργεί με μπαταρίες), αν η στάθμη των ακαθάρτων ανέβει πέραν του ορίου ασφάλειας (είτε λόγω μεγάλου όγκου ακαθάρτων υδάτων, είτε λόγω βλάβης της πρώτης αντλίας είτε λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος). Το ώς άνω σύστημα αυτοματισμού θα συνοδεύει τις αντλίες.

Το φρεάτιο θα διαθέτει κάλυμμα απο χυτοσίδηρο και θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο εξαερισμού.

Οι αντλίες θα είναι εμβαπτιζόμενου τύπου. Θα είναι απόλυτα ασφαλούς λειτουργίας, κατάλληλες για την άντληση ακαθάρτων νερών με μεγάλη περιεκτικότητα αιωρούμενων στερεών σωμάτων, μη αποφρασσόμενου τύπου (non clogging pumps).

Τα υλικά κατασκευής θα είναι:

α. φτερωτή:

χυτοσίδηρος για λειτουργία μέχρι 60οC.

β. άξονας:

ανοξείδωτος χάλυβας.

γ. κέλυφος:

χυτοσίδηρος.

δ. δακτύλιος μεταξύ φτερωτής και κέλυφους:

ορείχαλκος.

ε. βίδες, παξιμάδια, αλυσσίδα:

ανοξείδωτος χάλυβας.

ζ. ηλεκτροκινητήρας:

θα είναι ενσωματωμένος στο κέλυφος στεγανά και θα βρίσκεται πάνω στον ίδιο άξονα με την φτερωτή με ισχύς 20% μεγαλύτερη από την απαιτούμενη.

η. βάση:

χυτοσίδηρος (η βάση θα είναι και λυόμενος σύνδεσμος της αντλίας και του καταθλιπτικού αγωγού, η δε αντλία θα στηριχθεί στην βάση μόνο με το βάρος της).

θ. οδηγός της αντλίας:

σωλήνας από χυτοσίδηρο.

ι. λαβή και αλυσσίδα:

ανοξείδωτος χάλυβας.

κ. ηλεκτρικό καλώδιο:

εύκαμπτο και στην σύνδεση με την αντλία θα φέρει στυπιοθλίπτη.

Βαλβίδα αντεπιστροφής με έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα θα τοποθετηθεί στον καταθλιπτικό αγωγό.

 

5.2 Αντλητικά συγκροτήματα λυμάτων.

 

Οι δύο αντλίες λυμάτων (η μία είναι εφεδρική) θα είναι τοποθετημένες εντός φρεατίου. Το φρεάτιο λυμάτων θα κατασκευασθεί όμοια με τα φρεάτια επίσκεψης του δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή, μετά την εκσκαφή, θα γίνει διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα των 200kgr, τσιμέντου πάχους 150cm, δόμηση των πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή, πάχους ενός πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400kgr τσιμέντου και στη συνέχεια επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kgr τσιμέντου του πυθμένος και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου.

 

 

Εντός του φρεατίου θα προβλεφθούν:

  • σκάλα καθόδου.

  • δοκό στήριξης (Π100) των σωλήνων, του οδηγού συγκράτησης των αντλιών και των αλυσσίδων ανάρτησης των αντλιών.

  • υποδοχές για τους σωλήνες αερισμού, εισόδου και εξόδου των λυμάτων.

 

 

Τα στοιχεία κάθε αντλίας βυθού αναφέρονται στα αντίστοιχα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Κάθε αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από την αντλία βυθού, ενδεικτικού τύπου Wilo ΚΡ, τη σωλήνωση κατάθλιψης και τη διάταξη τοποθέτησης στον πυθμένα του φρεατίου, με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες (24Volt) εκκίνησης και στάσης του και τα υλικά σύνδεσης προς το δίκτυο αποχέτευσης και το ηλεκτρικό δίκτυο.

Το σύστημα των πλωτήρων θα εξασφαλίζει την αρχή και το τέλος της λειτουργίας της αντλίας καθώς επίσης την εκκίνηση και της δεύτερης αντλίας με ταυτόχρονη ηχητική σήμανση (που λειτουργεί με μπαταρίες), αν η στάθμη των ακαθάρτων ανέβει πέραν του ορίου ασφάλειας (είτε λόγω μεγάλου όγκου ακαθάρτων υδάτων, είτε λόγω βλάβης της πρώτης αντλίας, είτε λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος). Το ώς άνω σύστημα αυτοματισμού θα συνοδεύει τις αντλίες.

Το φρεάτιο θα διαθέτει κάλυμμα απο χυτοσίδηρο και θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο εξαερισμού.

Οι αντλίες θα είναι εμβαπτιζόμενου τύπου. Θα είναι απόλυτα ασφαλούς λειτουργίας, κατάλληλες για την άντληση λυμάτων και διαβρωτικών νερών με μεγάλη περιεκτικότητα αιωρούμενων στερεών σωμάτων, μη αποφρασσόμενου τύπου (non clogging pumps).

Τα υλικά κατασκευής θα είναι:

α. φτερωτή:

χυτοσίδηρος για λειτουργία μέχρι 60οC.

β. άξονας:

ανοξείδωτος χάλυβας.

γ. κέλυφος:

χυτοσίδηρος.

δ. δακτύλιος μεταξύ φτερωτής και κέλυφους:

ορείχαλκος.

ε. βίδες, παξιμάδια, αλυσσίδα:

ανοξείδωτος χάλυβας.

ζ. ηλεκτροκινητήρας:

θα είναι ενσωματωμένος στο κέλυφος στεγανά και θα βρίσκεται πάνω στον ίδιο άξονα με την φτερωτή με ισχύς 20% μεγαλύτερη από την απαιτούμενη.

η. βάση:

χυτοσίδηρος (η βάση θα είναι και λυόμενος σύνδεσμος της αντλίας και του καταθλιπτικού αγωγού, η δε αντλία θα στηριχθεί στην βάση μόνο με το βάρος της).

θ. οδηγός της αντλίας:

σωλήνας από χυτοσίδηρο.

ι. λαβή και αλυσσίδα:

ανοξείδωτος χάλυβας.

κ. ηλεκτρικό καλώδιο:

εύκαμπτο και στην σύνδεση με την αντλία θα φέρει στυπιοθλίπτη.

Βαλβίδα αντεπιστροφής με έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα θα τοποθετηθεί στον καταθλιπτικό αγωγό.

Η διάμετρος της ελεύθερης εσωτερικής διατομής της φτερωτής θα είναι τουλάχιστον Φ-70mm με ταχύτητα στον καταθλιπτικό αγωγό περίπου v=1m/sec.

 

6 Προδιαγραφές εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού.

 

 

6.1 Δίκτυα σωληνώσεων.

 

 

6.1.1 Γενικά.

 

Ολα σχεδόν τα είδη σωλήνων, χυτοσιδηροί, ελατοσιδηροί, χαλύβδινοι, πλαστικοί, αργιροπυριτικοί, αμιαντοσωλήνες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των αγωγών λυμάτων και ιλύων.

Η επιλογή του είδους των σωλήνων αποτελεί τεχνικοοικονομικό πρόβλημα με παραμέτρους που ποικίλουν από έργο σε έργο. Τέτοιες παράμετροι είναι η τυχόν διαβρωτικότητα των λυμάτων, ιλύος εδάφους, τα μηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους έδρασης των αγωγών, το βάθος έδρασης, οι αναμενόμενες υποχωρήσεις των συνδεομένων με τους αγωγούς μονάδων επεξεργασίας, η σεισμικότητα της περιοχής. Σημαντικός επίσης παράγοντας της επιλογής είναι η θέση του αγωγού. Ετσι, για τμήματα θαμένα κάτω από τεχνικά έργα, π.χ. κάτω από τη δεξαμενή καθίζησης, είναι λογικό να χρησιμοποιούνται σωλήνες που χαρακτηρίζονται από τον κατά το δυνατό ικανοποιητικότερο συνδυασμό μηχανικής αντοχής και αντοχής σε διάβρωση.

Τέτοιοι σωλήνες θα μπορούσαν π.χ. να θεωρηθούν οι ελατοσιδηροί, εντούτοις όμως άλλα είδη σωλήνων, σε συνδυασμό με ειδικά ενισχυτικά ή προστατευτικά μέτρα θα μπορούσαν, ίσως, να αποδειχθούν καταλληλότερα. Εξάλλου, λογικό είναι να χρησιμοποιούνται μεταλλικοί σωλήνες για τα έξω από το έδαφος εκτεθειμένα τμήματα αγωγών.

 

6.1.2 Προδιαγραφές σωλήνων.

 

Στην συνέχεια αναφέρονται, μερικοί ξένοι και Ελληνικοί Κανονισμοί με αντικείμενο, κυρίως, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των σωλήνων και εξαρτημάτων:

α. Σωλήνες από ελατοσίδηρο.

BS (British Standards)-4772.

AWWA (American Water Works Association) C.151, H3.

β. Χαλυβδοσωλήνες.

BS-534, 3601

AWW C201, C202, C203, C205.

γ. Αμιαντοτσιμεντοσωλήνες πίεσης.

BS-486.

DIN-19800.

Ελληνικοί Κανονισμοί ΕΛΟΤ-11/79, Ελληνική Προδιαγραφή

NHS-11 ASTM (AM. Society for Testing and Materials)

C-296.

δ. Σωλήνες PVC.

BS-3505 και BS-4346.

DIN-8061, 8062, 8063, 16928 (τοποθέτηση).

Ελληνική Προδιαγραφή NHS-9.

ε. Σωλήνες από σκυρόδεμα.

BS-556.

ASTM C-361 (οπλισμένοι χαμηλής πίεσης).

ζ. Αργιλοπυριτικοί.

BS-65, BS-540.

ASTM C13, C200, C12 (τοποθέτηση).

DIN-1230.

η. Πλαστικοί οπλισμένοι με υαλόϊνες (GRP).

BS-5480.

 

 

6.2 Αντλίες.

 

Η σωστή επιλογή αντλιών-κινητήρων και ο σωστός σχεδιασμός των αντλιοστασίων αποτελούν σημαντικό παράγοντα της καλής λειτουργίας της όλης εγκατάστασης επεξεργασίας.

Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί που συνήθως χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: την φυγοκεντρική αντλία, την έλικα του Αρχιμήδη και την αντλία θετικής εκτόπισης. Η έλικα του Αρχιμήδη χρησιμοποιείται συνήθως σε μεσαίες ή μεγάλες εγκαταστάσεις. Για μικρές εγκαταστάσεις συχνά χρησιμοποιούνται αντλίες τύπου "air lift" κυρίως για την επανακυκλοφορία του ανάμικτου υγρού.

Ο συνηθέστερος τύπος φυγοκεντρικής αντλίας είναι η αντλία ακτινικής ροής. Για την άντληση λυμάτων (εκτός από την περίπτωση δευτεροβάθμιων εκροών) οι χρησιμοποιούμενες αντλίες θα πρέπει να είναι "μη φρασσόμενες". Η φτερωτή των αντλιών αυτών αποτελείται κατά κανόνα από δύο καλά στρογγυλευμένες λεπίδες, ο δε οχετός είναι σχετικά ευρύς και λείος, έτσι ώστε να διευκολύνεται η δίοδος κουρελιών, σχοινιών και άλλων στερεών, που θα μπορούσαν να φράζουν μία κοινή αντλία νερού. Συνιστάται το μέγεθος εξόδου της αντλίας να μην είναι μικρότερο από 10cm για άντληση ανεπεξέργαστων λυμάτων, εξαιτίας του ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου έμφραξης που συνεπάγονται.

Οι μη φρασσόμενες φυγοκεντρικές αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιλύες με μέγιστο ποσοστό στερεών 2%, πράγμα που την καθιστά κατάλληλη για άντληση δευτεροβάθμιας ιλύος, γενικώς όμως δεν είναι κατάλληλες για άντληση πρωτοβάθμιας και μίγματος πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας ιλύος.

Ενας άλλος τύπος φυγοκεντρικής αντλίας με ιδιαίτερα "αντιεμφραγματικά" πλεονεκτήματα είναι η αντλία στροβιλής ροής, που είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για δευτεροβάθμιες ιλύες και λύματα που περιέχουν νηματώδη υλικά. Οι φυγοκεντρικές αντλίες τοποθετούνται κανονικά σε στεγανό θάλαμο που βρίσκεται σε επαφή με την δεξαμενή του αντλιοστασίου (υγρός θάλαμος). Πάντως δεν αποκλείεται και η χρησιμοποίηση βυθισμένων αντλιών, εφ' όσον δεν συνεπάγονται δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων.

Για την άντληση ιλύων με υψηλό ποσοστό στερεών (μέχρι 80%), που μπορεί να περιέχει και άμμο καθώς και άλλα ανάλογα διαβρωτικά στερεά, χρησιμοποιούνται συνήθως αντλίες θετικής εκτόπισης (εμβολοφόρα ή διαφραγματική).

Κατά το σχεδιασμό οι αντλίες θα πρέπει να προβλεφθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις αιχμές παροχών και να δουλεύουν με την μέγιστη απόδοση για τη μέση παροχή. Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ο κατάλληλος αριθμός εφεδρικών αντλιών.

Θα πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση των φαινομένων της σπηλαίωσης και του υδραυλικού πλήγματος. Θα πρέπει επίσης να δίνονται χαρακτηριστικά μεγέθη των αντλιών (ειδική ταχύτητα περιστροφής, χαρακτηριστικής καμπύλες κλπ.)

 

6.2.1 Βυθιζόμενες αντλίες.

 

Η βυθιζόμενη ηλεκτρική αντλία θα είναι τύπου στροβίλου, κατάλληλη για άντληση ακαθάρτων νερών πολύ φορτισμένων, πλήρης, με ηλεκτρικό στεγανό κινητήρα με τριφασική τροφοδοσία 380V/50Hz, περίβλημα αντλίας και κινητήρα από φαιό χυτοσίδηρο, πτερωτή από ειδικό σκληρό χυτοσίδηρο.

Η αντλία θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ταχείας εξαγωγής, αποτελούμενο από:

  • μοχλό αυτόματης σύζευξης, στηριζόμενη στον πυθμένα της δεξαμενής, πλήρη, με γωνία με τσιμούχα UNI PN-10 για τη σύνδεση της σωλήνωσης στην κατάθλιψη.

  • σωλήνα οδηγό από γαλβανισμένο χάλυβα.

  • υποδοχή για το σωλήνα οδηγό.

  • αλυσσίδα γαλβανισμένη για την ανύψωση.

 

 

Ενδεικτικός τύπος: Flygt ή ισοδύναμος.

 

 

6.2.2 Φορητή βυθιζόμενη αντλία.

 

Η bυθιζόμενη ηλεκτρική αντλία θα είναι τύπου καναλιού, κατάλληλη για άντληση ακαθάρτων νερών πολύ φορτισμένων, πλήρης, με ηλεκτρικό στεγανό κινητήρα με τριφασική τροφοδοσία 380V/50Hz, περίβλημα αντλίας και κινητήρα από φαιό χυτοσίδηρο, πτερωτή από ειδικό σκληρό χυτοσίδηρο.

 

Ενδεικτικός τύπος: Sarlin.

 

 

6.2.3 Δοσομετρική εμβολοφόρος αντλία.

 

Με την δοσομετρική αντλία πραγματοποιείται η ανάλογη δοσολογία NaOCl.

Η δοσομετρική αντλία αποτελείται από:

α. Σύστημα μειωτήρα κίνησης:

  • κινητήρας 220/380V/50Hz.

  • μειωτήρας με μεταλλικό περίβλημα, αυτολιπαινόμενος, τύπου ατέρμονα κοχλία, διαστασιολογημένος για να εξασφαλίζει την παροχή του φορτίου με ακρίβεια της δόσης.

 

 

β. Σύστημα δοσολογίας:

  • σώμα δοσολογητή από PVC.

  • πιστόνι από κεραμεικό.

  • βαλβίδες και έδρανα βαλβίδων από VITON.

  • τσιμούχες από VITON.

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • μέγιστη παροχή: 15l/h.

  • ύψος ολικής αναρρόφησης: 100mm.

  • εγκατεστημένη ισχύς: 0,25kw.

  • απορροφούμενη ισχύς: 0,18kw.

 

 

Ενδεικτικός τύπος: Sodi.

 

 

6.3 Αεριστές.

 

Το σύστημα αερισμού θα καλύπτει τις ανάγκες σε οξυγόνο, θα επιτυγχάνει ικανοποιητική ανάδευση του ανάμικτου υγρού και στην περίπτωση επανακυκλοφορίας της ιλύος με αντλίες τύπου air-lift θα παρέχει τον απαραίτητο αέρα για την επίτευξη της επανακυκλοφορίας.

Ο αερισμός θα πραγματοποιείται με σύστημα διάχυσης. Ο ειδκότερος τύπος και τα χαρακτηριστικά του συστήματος αερισμού θα προσδιορίζονται στην προσφορά με συνυποβαλλόμενο σχέδιο στο οποίο θα φαίνονται οι διαστάσεις των δεξαμενών καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης του συστήματος αερισμού. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ενέργειας, μετρούμενη στον πίνακα των αεριστών, θα είναι αυτή της Τεχνικής Προσφοράς και πάντως όχι μεγαλύτερη από 0,55kwh ανά χιλιόγραμμο μεταβιβαζόμενου οξυγόνου για την γεωμετρία των δεξαμενών και τυπικές συνθήκες (καθαρό νερό θερμοκρασίας 20οC με μηδενική συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου).

Κατά την επιλογή του συστήματος αερισμού, εκτός από τις ενεργειακές δαπάνες, θα ληφθούν υπόψη οι δαπάνες συντήρησης, που στην περίπτωση των διαχυτήρων θα περιλαμβάνουν και τις τυχόν δαπάνες αντικατάστασης ή καθαρισμού των λόγω περιοδικής έμφραξης.

 

6.3.1 Σταθερός αεριστήρας

 

Ο αεριστήρας χρησιμοποιείται για την οξυγόνωση των λυμάτων και αποτελείται από:

  • στροφείο χαλύβδινο ενιαίας κατασκευής (monoblock). Η διαμόρφωση του ρότορα εμποδίζει την προσκόλλιση υλικών όπως υπολείμματα, ράκη κ.λπ.

  • ηλεκτροκινητήρας στεγανός, κλειστού τύπου, εξωτερικά αεριζόμενος, κατάλληλος για λειτουργία στην ύπαιθρο.

  • μειωτήρας στροφών με οδοντωτούς τροχούς ακρίβειας, εμβαπτισμένους σε έλαιο, με συντελεστή λειτουργίας τουλάχιστον (2).

 

 

Ενδεικτικός τύπος: Antico Olindo.

 

 

 

6.4 Κατασκευές.

 

Η μελέτη θεμελίωσης των τεχνικών έργων θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα γεωτεχνικής έρευνας. Η έρευνα αυτή θα αποσκοπεί στις διαπιστώσεις των συνθηκών του υπεδάφους και της στάθμης του υπογείου ύδατος. Κατά την μελέτη θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή υποχωρήσεων μεγαλύτερων από εκείνες που επιτρέπουν η υδραυλική λειτουργία και αντοχή των αγωγών που συνδέουν τις μονάδες επεξεργασίας.

Για την καλή λειτουργία και μακρά διάρκεια ζωής των δεξαμενών επεξεργασίας, των διωρύγων μεταφοράς λυμάτων και των υπογείων τμημάτων των αντλιοστασίων, απαιτείται η χρησιμοποίηση πυκνού πρακτικώς αδιαπέρατου και λείου σκυροδέματος. Τα κυριότερα σημεία μιάς κατάλληλης Προδιαγραφής είναι τα ακόλουθα (12):

Η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών θα ανήκει στην κατηγορία "-" του ΕΛΟΤ-408 την αντίστοιχη με την υιοθετούμενη μέγιστη διασταση κόκκου maxΦ και μάλιστα κατά το δυνατόν κοντά στις μέσες τιμές της ανω κατηγορίας. Η maxΦ θα εκλέγεται σε συνδυασμό με την απόσταση των ράβδων του οπλισμού μεταξύ ώστε η ελεύθερη απόσταση μεταξύ διαδοχικών σειρών οπλισμού να είναι τουλάχιστον 2/3maxΦ, η δε ελεύθερη απόσταση μεταξύ ράβδων της ίδιας σειράς είναι τουλάχιστον maxΦ+5mm. Οι ελάχιστες επικαλύψεις των ράβδων με σκυρόδεμα θα είναι 4-5cm.

Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 400Kg/m3 και η ονομαστική αντοχή σε θλίψη όχι μικρότερη από 225Kg/cm2. Ο μέγιστος λόγος N/C νερού (συμπεριλαμβανομένης και της φυσικής υγρασίας των αδρανών) προς τσιμέντο θα είναι (0,50) η δε ελάχιστη κάθιση (slump) 10cm. Για να συμβιβαστούν οι άνω απαιτήσεις max W/C και ελάχιστης κάθισης μπορεί να γίνεται χρήση πρόσθετων (πλαστικοποιητικά, υπερρευστοποιητικά) σύμφωνα με ASTM (American Society for Testing and Materials) C-494.

Η στατική μελέτη των σκυροδεμάτων θα εκπονηθεί με βάση τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμού κατακόρυφα φορτία και τα σεισμικά φορτία της περιοχής. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η εντατική κατάσταση που προκαλούν οι θερμοκρασιακές διαφορές και μεταβολές. Ο στατικός υπολογισμός των διατομών θα γίνει σύμφωνα με DIN-1045/145 για ιδιαίτερες απαιτήσεις στεγανότητας.

Οι εξωτερικές επιφάνειες των θεμελιώσεων και των υπογείων τοίχων διωρύγων, δεξαμενών και αντλιοστασίων θα προστατευθούν προσεκτικά με ασφαλτικές επιστρώσεις. Εποξειδικές στρώσεις μπορεί να κριθούν αναγκαίες για την εσωτερική επιφάνεια δεξαμενών αν υπάρχει περίπτωση διάβρωσης του σκυροδέματος ή αν για λόγους υψηλής εντατικής επιβάρυνσης η εξασφάλιση της στεγανότητάς του κρίνεται προβληματική.

 

6.5 Σχάρες.

 

 

6.5.1 Αυτοκαθαριζόμενη σχάρα καθαρισμού αποβλήτων.

 

Η αυτοκαθαριζόμενη σχάρα θα αποτελείται από:

 

α. την εσχάρα συγκράτησης των στερεών και το πλαίσιο του συστήματος.

β. το ξέστρο καθαρισμού της σχάρας.

γ. τον μηχανισμό κίνησης του ξέστρου.

δ. το σύστημα καθαρισμού των ξέστρων και συλλογής των στερεών.

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω:

α. Σχάρα συγκράτησης στερεών και το πλαίσιο του συστήματος.

Το πλαίσιο του συστήματος είναι κατάλληλο για εγκατάσταση στο κανάλι ροής των αποβλήτων (με διαστάσεις 950mm πλάτος και 1300mm ύψος). Στο πλαίσιο θα έχουν τοποθετηθεί οι βάσεις όλων των εξαρτημάτων και ειδικότερα του μηχανισμού κίνησης των ξέστρων. Το πλαίσιο θα έχει οπές για την τοποθέτησή του σε βάση από σκυρόδεμα με κοχλίες διαμέτρου Φ-1/2" τουλάχιστον.

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από μαλακό χάλυβα ST.37.2 κατά DIN-1662. Θα είναι συγκολλητό εξολοκλήρου.

Το πλαίσιο, όπως και όλες οι βάσεις των εξαρτημάτων, μετά την συγκόλληση θα καθαρισθεί επιφανειακά με αμμοβολή SA2.5 και αμέσως μετά θα υποστεί γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ.

Η κυρίως σχάρα θα έχει τοξωτό σχήμα. Στον πυθμένα του καναλιού η συγκόλληση της σχάρας θα γίνει με την βοήθεια ενός ελάσματος πάχους 2mm τουλάχιστον συγκολλημένου επιμελώς στον πυθμένα, πάνω στο οποίο θα έχουν συγκολληθεί οι ράβδοι της σχάρας.

Οι ράβδοι της σχάρας θα έχουν πλάτος 8mm και καμπύλη διατομή. Τα διάκενα μεταξύ των ράβδων θα είναι 20mm.

Το υλικό των ράβδων της σχάρας θα είναι είτε μαλακός χάλυβας ST.37 κατά DIN-1623 που θα έχει υποστεί γαλβανισμό εν θερμώ ή ανοξείδωτος χάλυβας.

 

β. Ξέστρο καθαρισμού της σχάρας.

Το υλικό της κατασκευής του είναι ST.37 κατά DIN-1622 και θα πρέπει να έχει γαλβανισθεί σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, με εξαίρεση βέβαια τα κινούμενα μέρη.

Τα δύο ξέστρα, ίσων διαστάσεων, αποτελούνται το κάθε ένα από ένα κτένι που αντιστοιχεί από άποψη ράβδων στα διάκενα της σχάρας. Οι ράβδοι του κτενιού καταλήγουν και συγκολλούνται πάνω σε έλασμα πάχους τουλάχιστον 8mm ενώ κατά τα άκρα τους έχουν διαμόρφωση "V" για να εισχωρούν στα διάκενα.

 

γ. Μηχανισμός κίνησης ξέστρων.

Ο κινητήριος μηχανισμός αποτελείται από ένα τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 220/380V βραχυκυκλωμένου δρομέα με ενσωματωμένο μειωτήρα στροφών. Η απαιτουμένη ισχύς στον άξονα εξόδου του μειωτήρα είναι ισχύος τουλάχιστον 0,25kw με ταχύτητα περιστροφής 1,2-1.8rpm.

Ο ηλεκτρομειωτήρας θα είναι οριζόντιας έδρασης και λειτουργίας. Ο βαθμός προστασίας του θα είναι IP-65.

Ο ηλεκτρομειωτήρας θα είναι εφοδιασμένος με ελατηριωτά φρένα (spring-setting brokes), ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβής λειτουργία του κατά την διαδρομή καθαρισμού. Θα μπορεί δε να εργάζεται χωρίς αλλαγή λιπαντικού ελαίου επί 4000-ώρες. Ο ηλεκτρομειωτήρας θα εδράζεται πάνω στο πλαίσιο του συστήματος.

Η λειτουργία του μηχανισμού κίνησης των ξέστρων θα γίνεται με την βοήθεια αισθητήριου στάθμης ανάντι της σχάρας.

 

δ. Σύστημα καθαρισμού ξέστρων και συλλογής στερεών καταλοίπων.

Στο άνω μέρος του πλαισίου και σε θέση κατάλληλη θα τοποθετηθεί εξάρτημα καθαρισμού των ξέστρων κατά την διέλευσή τους. Τα ξέστρα θα διακόπτουν την κίνησή τους αμέσως μετά την διέλευσή τους από το εξάρτημα καθαρισμού τους.

Στην προέκταση του εξαρτήματος καθαρισμού θα τοποθετηθεί έλασμα που θα οδηγεί τα κατάλοιπα σε ειδικό δοχείο ύψους 300mm. Το δοχείο θα έχει διάτρητη βάση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα στράγγισης των στερεών καταλοίπων πριν απομακρυνθούν. Το δοχείο έχει μήκος ικανό για να απαιτεί εκκένωση μία φορά κάθε 2-3 μέρες.

 

Ενδεικτικός τύπος: Promach.

 

 

6.5.2 Χειροκίνητη χονδροειδής σχάρα.

 

Η σχάρα θα είναι με ράβδους από χαλύβδινες διατομές, πλήρης, για τη συλλογή των εσχαρωμάτων των εισερχομένων λυμάτων, κατάλληλη για εγκατάσταση σε αγωγό από σκυρόδεμα ευθείας τομής.

Ολα τα μερη που αποτελούν την σχάρα προστατεύονται με γαλβάνισμα εν θερμώ.

 

6.5.3 Χειροκίνητη λεπτή σχάρα.

 

Η σχάρα θα είναι με ράβδους από χαλύβδινες διατομές για την συλλογή των εσχαρωμάτων των εισερχομένων λυμάτων, κατάλληλη για εγκατάσταση σε αγωγό από σκυρόδεμα ευθείας τομής.

Ολα τα μέρη που αποτελούν την σχάρα προστατεύονται με γαλβάνισμα εν θερμώ.

 

6.5.4 Σχάρα τύπου κανίστρου.

 

Η σχάρα θα είναι τύπου κανίστρου, χειροκίνητου καθαρισμού.Τοποθετείται στην είσοδο των βοθρολυμάτων.

Κατασκευάζεται από ένα κάνιστρο με τοιχώματα από έλασμα και εσχαρωτό πυθμένα.

Η εσχάρα είναι πλήρης με σύστημα ταχείας απαγωγής, κατασκευασμένο από σωλήνες-οδηγούς και βαρούλκο ανύψωσης.

Ολα τα μέρη που αποτελούν την σχάρα προστατεύονται με γαλβάνισμα εν θερμώ.

Διαστάσεις:

- ισαπόσταση ράβδων σχάρας: 80mm.

- πλάτος: 0,40m.

- ύψος τοιχωμάτων: 0,90m.

 

 

6.6 Ηλεκτρική εγκατάσταση.

 

 

6.6.1 Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης.

 

Ο πίνακας θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, από σκελετό σιδηρογωνιών καλυμμένων με χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2mm θα είναι επισκέψιμος από την εμπρόσθια πλευρά του.

Ολα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και για όσα από αυτά χρειάζεται χειρισμός, αυτός θα γίνεται από την εμπρόσθια πλευρά του πίνακα. Κάτω από κάθε διακόοπτη, όργανο ή ενδεικτική λυχνία, θα τοποθετηθεί πινακίδα στην Ελληνική γλώσσα που θα αναφέρει την γραμμή ή την αποστολή του. Φωτιστικά σώματα φθορισμού 1x40w θα τοποθετηθούν σε κάθε πεδίο και η αφή τους θα γίνεται αυτόματα με το άνοιγμα της θύρας του πεδίου, εξασφαλίζοντας επαρκή φωτισμό ολόκληρου του πεδίου.

 

6.6.2 Διακόπτης στάθμης.

 

Ο διακόπτης στάθμης θα είναι με πλωτήρα για την σύνδεση και την αποσύνδεση των αεριστήρων των δεξαμενών αερισμού.

- υλικό: νεοπρένιο.

- τύπος: διπλής επαφής.

Ενδεικτικός τύπος: Flygr.

 

6.7 Κινητή γέφυρα δεξαμενής καθίζησης.

 

Η γέφυρα αποτελείται από:

  • διάδρομος κατασκευασμένος από δοκούς ειδικής διατομής από ανθρακούχο χάλυβα. Η κατασκευή του έχει κατάλληλο πλάτος, ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις συσκευές, είναι δε πλήρης με γαλβανισμένες εσχάρες και κιγκλίδωμα ασφαλείας.

  • κυλιόμενα πλαίσια μετακίνησης συγκολλημένα στην υπόλοιπη κατασκευή. Σ'αυτά υπάρχουν οι κινητήριοι τροχοί όπως επίσης και οι τροχοί οδήγησης κατάλληλα εδρασμένοι σε στεγανούς τριβείς.

  • δύο τροχοί οδήγησης και ευθυγράμμισης από κάθε πλευρά, στερεωμένοι σταθερά στο πλαίσιο με ρυθμιζόμενους πείρους, κατασκευασμένους από χάλυβα και ελαστικό, πλήρεις, με στεγανούς τριβείς.

  • πτερύγια συμπαγή, ξέστρα ιλύος και αφρών, κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα, πλήρη, με τροχούς από πλαστικό υλικό, που επιτρέπουν μια ελαφρά στήριξη κατά την κύλιση στην επιφάνεια συλλογής. Η στερέωση στο πλαίσιο είναι με περιστροφική άρθρωση ("μεντεσές") με πείρους από ανοξείδωτο χάλυβα και έδρανα από πλαστικό υλικό.

  • η ηλεκτρική τροφοδοσία επιτυγχάνεται με δακτυλίδια, πλήρη με κανάλι από γαλβανισμένο χάλυβα και τροχίσκους από κατάλληλο υλικό για συνεχή λειτουργία.

  • η κινητή γέφυρα είναι πλήρης με ηλεκτρικό πίνακα και κομβία για τοπικό χειρισμό.

  • στα δύο άκρα της διαδρομής προβλέπονται δύο διακόπτες, ένα κανονικής επέμβασης που σταματάει τη γέφυρα αντιστρέφοντας τη διαδρομή και ένας ασφαλείας.

 

 

Προβλέπονται εξάλλου δύο μηχανικά ζεύγη επικρουστήρων εκτάκτου ανάγκης.

Επιφανειακές επεξεργασίες:

  • μέρη σε επαφή με τον αέρα: αμμοβολή ή αποσκωρίωση, μία επικάλυψη από ανόργανο γαλβάνισμα πάχους 60μ, δύο επικαλύψεις από ακρυλικό σμάλτο χρώματος μπλέ Castaquetti ή ισοδύναμο.

  • μέρη σε επαφή με το νερό: αμμοβολή ή αποσκωρίωση, μία επικάλυψη πρώτου εποξειδικού πάχους 40μ, δύο επικαλύψεις τελικού εποξειδικού πάχους 160μ.

 

 

Διαστάσεις και τεχνικά δεδομένα:

  • πλάτος δεξαμενής: 4.5m.

  • μήκος δεξαμενής: 31m.

  • μέγιστο βάθος: 3.20m.

  • ταχύτητα προώθησης: 1.2m/min.

  • εγκατεστημένη ισχύς: 0,75kw.

 

 

 

6.8 Μετρητής παροχής.

 

Μετρητής παροχής λυμάτων τύπου υπερήχων, αποτελούμενος από:

  • αισθητήρια με πιεζοηλεκτρικό μεταλλάκτη και αντιστροφέα σήματος.

  • πομπό σήματος 4-20mA ανάλογο με την παροχή εκροής.

  • δείκτη στιγμιαίας παροχής, τοποθετημένο στο γενικό πίνακα κλίμακα σε m3/h.

  • αθροιστή.

  • μηνιαίο καταγραφέα σε διαγραμμισμένη ταινία-προώθηση 20mm/h κινούμενο από σύγχρονο κινητήρα 220V/50Hz.

 

 

Ενδεικτικός τύπος: Endress-Hauser.

 

 

6.8.1 Αγωγός τύπου Venturi.

 

Κανάλι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο κατάλληλο για μέτρηση παροχής με υπερήχους.

 

6.9 Χειροκίνητο θυρόφραγμα.

 

Το χειροκίνητο θυροφράγμα χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό των καναλιών και αποτελείται από:

  • διάφραγμα από έλασμα με νευρώσεις ενίσχυσης.

  • στεγανωτικά κατασκευασμένα από τσιμούχες, τοποθετημένες στις κατάλληλες κοιλότητες, με τρόπο ώστε να επιτρέπουν κατά τη διάρκεια της μετατόπισης του θυροφράγματος στον οδηγό πρώτα μία σύνθλιψη της τσιμούχας και ύστερα μία στήριξη πάνω στο επίπεδο.

  • οδηγοί με διατομές μεταλλικές.

  • δοκό χειρισμού από ανθρακούχο χάλυβα με περικόχλιο και τετραγωνικό βήμα

 

 

Ολα τα μέρη που αποτελούν το διάφραγμα προστατεύονται με γαλβάνισμα εν θερμώ.

 

6.9.1 Ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα με μονό κοχλία.

 

Το ηλεκτροκίνητο θυροδιάφραγμα αποτελείται από έλασμα με νευρώσεις ενίσχυσης και χρησιμοποιείται για την απομόνωση της ροής.

Το διάφραγμα περιλαμβάνει:

  • στεγανωτικά, κατασκευασμένα από τσιμούχες, τoποθετημένες στις κατάλληλες κοιλότητες, με τρόπο ώστε να επιτρέπουν κατά τη διάρκεια της μετατόπισης του θυροφράγματος στον οδηγό πρώτα μία σύνθλιψη της τσιμούχας και ύστερα μια στήριξη πάνω στο επίπεδο.

  • οδηγοί με διατομές μεταλλικές.

  • άξονας χειρισμού από ανθρακούχο χάλυβα με περικόχλιο και τετραγωνικό βήμα.

 

 

Ολα τα μέρη που αποτελούν το διάφραγμα προστετεύονται με γαλβάνισμα εν θερμώ.

 

6.10 Πρόγραμμα λειτουργίας.

 

Στο πρόγραμμα θα αναφέρονται οι δοκιμές που θα γίνουν πριν από την ουσιαστική έναρξη της λειτουργίας για να ελεγχθεί η απόδοση της εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δοκιμές ελέγχου της επιτόπιας απόδοσης των αεριστών, της ενεργειακής κατανάλωσης και της υδραυλικής λειτουργίας.

Για την περίοδο μετά την έναρξη λειτουργίας θα περιγράφεται πρόγραμμα παρακολούθησης της λειτουργίας. Σ'αυτό θα περιλαμβάνονται οι δειγματοληψίες και αναλύσεις για την μέτρηση χαρακτηριστικών παραμέτρων των λυμάτων και της ιλύος σε κατάλληλες θέσεις του συστήματος επεξεργασίας, σε συνδυασμό με παράλληλες μετρήσεις των λειτουργικών μεταβλητών του συστήματος, δηλαδή των ρυθμίσιμων μεταβλητών που επηρεάζουν τις αποδόσεις του.

Χαρακτηριστικές παράμετροι είναι οι παροχές και στάθμες, τα αιωρούμενα στερεά (εξαερώσιμα και μη) τα BOD, COD, η θερμοκρασία, το pH, το διαλυμένο οξυγόνο, το υπολειμματικό χλώριο, τα κολοβακτηρίδια, οι διάφορες μορφές αζώτου και φωσφόρου. Θα περιγράφονται ο τρόπος και η συχνότητα των δειγματοληψιών και των αναλύσεων. Θα περιγραφεί ο απαιτούμενος εργαστηριακός εξοπλισμός και θα προταθεί συγκεκριμένος χώρος στον οποίο θα γίνονται οι αναλύσεις. Επίσης θα γίνει η κατά το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση των συνεπαγομένων δαπανών (π.χ. εργατοώρες, δαπάνες αναλωσίμων).

Ενδεικτικές λειτουργικές μεταβλητές είναι η παροχή επανακυκλοφορίας, η συχνότητα καθαρισμού των σχαρών, η παροχή αέρα στο ανάμικτο υγρό, η δόση χλωρίου. Η ρύθμιση των λειτουργικών μεταβλητών στοχεύει στη διατήρηση της απόδοσης της εγκατάστασης στα επιθυμητά επίπεδα και στην εν γένει βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας. Θα περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης κάθε λειτουργικής μεταβλητής (π.χ. άμεσος χειρισμός, χειρισμός με την βοήθεια μηχανισμών που εργάζονται σύμφωνα με εντολές του χειριστή ή με συστήματα αυτομάτου ελέγχου). Ο βέλτιστος συνδυασμός των διαφόρων τρόπων ρύθμισης θα προκύψει με συναξιολόγηση παραγόντων όπως οι ανεκτές διακυμάνσεις της απόδοσης της εγκατάστασης, οι απαιτήσεις σε προσωπικό λειτουργίας, η δυνατή ποιότητα του και οι συνεπαγόμενες δαπάνες.

Τέλος στο πρόγραμμα λειτουργίας θα γίνεται λεπτομερής προμέτρηση των ετήσιων δαπανών λειτουργίας της εγκατάστασης (ενεργειακή κατανάλωση, δαπάνες αναλωσίμων και συντήρησης, αμοιβές προσωπικού κλπ.).

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της Τεχνικής Εκθεσης: apox1.zip

Last updated 5 November 1998