ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

1. Αεραγωγοί χαμηλής ταχύτητας.

Για την προσαγωγή, ανακυκλοφορία ή απαγωγή του αέρα με χαμηλή ταχύτητα (μικρότερη από 2000fpm) θα χρησιμοποιούνται αεραγωγοί κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Ολοι οι αεραγωγοί θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους Αμερικάνικους Κανονισμούς ASHRAE, SMACNA και ύστερα από προηγούμενη υποβολή και έγκριση από την επίβλεψη πλήρων κατασκευαστικών σχεδίων, στα οποία θα φαίνονται οι ακριβείς διαστάσεις του αεραγωγού, αλλά και η θέση τους ως πρός τα άλλα οικοδομικά στοιχεία του κτηρίου, καθώς επίσης και οι ακριβείς θέσεις των στομίων, των στηριγμάτων, οι παροχές αέρα μέσα σε κάθε διατομή και τα απαιτούμενα ανοίγματα στα οικοδομικά στοιχεία για την διέλευση των αεραγωγών.

Eιδικώτερα οι κατά μήκος ραφές θα είναι διπλοθηλυκωτές και οι εγκάρσιες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατά τρόπο που εξαρτάται από τις διαστάσεις του αεραγωγού. Οπου η πλευρά του αεραγωγού είναι μεγαλύτερη από 40cm, η λαμαρίνα θα στρεβλώνεται διαγώνια (χιαστί) για να αυξηθεί η αντοχή της σε κραδασμούς.

Μέγιστη διάσταση αεραγωγού Πάχος λαμαρίνας

μέχρι 30cm 0,60mm

από 31 μέχρι 75cm 0,80mm

από 76 μέχρι 135cm 1.00mm

από 136 μέχρι 150cm 1,25mm

Αεραγωγοί των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση είναι άνω του 1,5m Θα φέρουν ενισχύσεις από σιδηρογωνίες σε όλες τις πλευρές τους.

Με διάσταση άνω των 1,51m θα φέρουν στις συνδέσεις και επιπλέον ενδιάμεσες ενισχύσεις.

Ολοι οι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. Τα συρτάρια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν πάχος λαμαρίνας μία διάσταση μεγαλύτερη από το πάχος της λαμαρίνας των αεραγωγών. Η χρησιμοποίηση λαμαρινοβιδών στην κατασκευή των αεραγωγών απαγορεύεται.

Οι κατά μήκος συνδέσεις των ελασμάτων των αεραγωγών θα κατασκευαστούν με διπλή αναδίπλωση (διπλοθηλύκωμα), ενώ οι εγκάρσιες συνδέσεις και οι ενισχύσεις των επίπεδων τοιχωμάτων ως εξής:

Μέγιστη διάσταση Σύνδεση Ενίσχυση

μέχρι 0.60m Με συρτάρι Καμμία

μέχρι 1.00m Με συρτάρι Πλαίσιο από

σιδηρογωνίες

30x30x3mm σε

απόσταση 1.00m

από την σύνδεση

μέχρι 1.50m Με φλάντζες από Πλαίσιο από

σιδηρογωνίες σιδηρογωνίες

35x35x4mm με 35x35x4mm σε

κοχλίες Φ-1/4" με απόσταση 1.00m

γαλβανισμένα από την σύνδεση.

περικόχλια και

"γκρόβερ" ανά 15cm.

μέχρι 2.50m Με φλάντζες από Πλαίσιο από σιδηρογωνίες σιδηρογωνίες

45x45x4mm ανά 2.00m. 45x45x4mm σε

απόσταση 1.00m

από την σύνδεση.

 

Αεραγωγοί με μεγαλύτερη διάσταση πάνω από 76cm δεν θα κατασκευάζονται σε τμήματα μήκους μεγαλύτερου από 1,20m.

Για να υπάρχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των αεραγωγών, οι αεραγωγοί μικρής διατομής δύναται να συνδεθούν με φλάντζες από σιδηρογωνίες 25x25x3mm.

Ολες οι καμπύλες θα έχουν ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον (1.5) φορά το πλάτος του αεραγωγού. Στις απότομες αλλαγές διευθύνσεων επιβάλλεται η χρήση πτερυγίων με τυποποιημένη βιομηχανική κατασκευή. Σε περίπτωση που τα πτερύγια θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο, θα πρέπει να είναι διπλού πάχους και να εγκριθούν προηγούμενα από την επίβλεψη.

Σε περίπτωση μετασχηματισμού της διατομής του αεραγωγού η κλίση των πλευρών δεν θα ξεπερνά το 1:7 για διαστολή και 1:4 για συστολή.

Οι αεραγωγοί θα πρέπει να αναρτηθούν με κατάλληλα στηρίγματα κατά τρόπο στέρεο και σύμφωνα με τους κανόνες της αισθητικής. Η ανάρτησή τους θα γίνεται με ράβδους (ντίζες) που θα έχουν σπείρωμα μεγάλου μήκους για την αυξομείωση του ύψους του αεραγωγού. Από τις "ντίζες" θα αναρτιέται οριζόντια σιδηρογωνιά πάνω στην οποία θα επικάθεται ο αεραγωγός. Οι ράβδοι θα αναρτιώνται με κοχλίωση από αυτοδιατρητικά βύσματα οροφής. Ο αεραγωγός θα επικάθεται πάνω στη μόνωσή του η, οποία δεν θα περικλείει τα οριζόντια και κατακόρυφα στηρίγματα. Τα στηρίγματα δεν θα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 2,5m.

Οι διατάξεις ανάρτησης θα προστατευτούν από διαβρώσεις με δύο (2) στρώσεις γραφιτούχου "μίνιο". Η επίστρωση θα εκτελείται μετά από πλήρη και επιμελημένο καθαρισμό των επιφανειών των τεμαχίων και πριν από την τελική συναρμογή των με τους αεραγωγούς, ώστε να προστατευτεί και η επιφάνεια που επικαλύπτεται από τα ελάσματα των αεραγωγών.

Ειδικές διατάξεις:

α. σε ορισμένες θέσεις του δικτύου αεραγωγών προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγμάτων ρύθμισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισμού. Τα διαφράγματα θα κατασκευαστούν από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας, θα φέρουν δε μοχλό χειρισμού από το έξω μέρος με διάταξη ακινητοποίησης.

β. τα τμήματα στροφής, γωνίες, των αεραγωγών θα κατασκευαστούν κατ`αρχή καμπύλα, με ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας ίση με την διάσταση του αεραγωγού κατά την φορά στροφής. Οπου για λόγους αρχιτεκτονικής δεν καθίσταται αυτό δυνατό, επιτρέπεται η κατασκευή μικρότερης ή και μηδενικής ακτίνας καμπυλότητας, τότε όμως θα τοποθετηθούν περσίδες στροφής διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο πάχος).

 

1.1 Plenum.

Τα κιβώτια εξισορρόπησης αέρα (plenum) θα κατασκευάζονται με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.5mm και θα ενισχύονται με σιδηρογωνιές πάχους αναλόγου με τις διαστάσεις τους.

 

1.2 Σύνδεση αεραγωγού με κλιματιστική μονάδα.

 

Η σύνδεση μεταξύ αεραγωγών και μονάδων ή ανεμιστήρων θα γίνεται είτε με ειδικά τεμάχια από νεοπρένιο με περιθώριο από λαμαρίνα, είτε με ειδικό αεροστεγές "καραβόπανο". Το συνολικό μήκος της εύκαμπτης σύνδεσης θα είναι 15cm.

Ενδεικτικός τύπος: Silvaseal JSL-100 της Europair.

 

1.3 Αεραγωγός κυκλικής διατομής.

 

Οι αεραγωγοί κυκλικής διατομής θα είναι εξελιγμένης βιομηχανοποιημένης κατασκευής και θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm, για διαμέτρους μέχρι Φ-55cm (22") και πάχους 0,8mm, για διαμέτρους μέχρι Φ-90cm (36").

Η ραφή των φύλλων λαμαρίνας για την κατασκευή των αεραγωγών θα γίνεται με αναδίπλωση (θηλύκωμα) κατά ελικοειδή γενέτειρα κυλίνδρου.

Οι διακλαδώσεις αεραγωγών θα γίνονται με ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα (όπως διακλαδώσεις 45o, γωνίες 90o, 60o, 45o, συστολές, διαστολές κλπ). Κατά την σύνδεση στηλών και διακλαδώσεων τα πρός σύνδεση δύο τεμάχια θα σφηνώνονται φορετά, αφού προηγουμένως καθαρισθούν καλά και στη συνέχεια επαλειφθούν (οι πρός επαφή επιφάνειες) με ομοιομόρφο στρώμα από κόλλα, όπως η Νο.ΕC-800 Compound Μinesota Μining ΜFG Cο και περαιτέρω συγκολληθούν.

Οι εγκάρσιες συνδέσεις σε οριζόντιους αεραγωγούς καθώς και οι διακλαδώσεις με ειδικά τεμάχια, θα γίνονται πάλι με ενσφήνωση. Ολα τα εξαρτήματα των αεραγωγών θα κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm. Η αλλαγή διεύθυνσης (π.χ. καμπύλες) θα γίνεται με τρείς ή πέντε τομείς. Απαγορεύεται η αλλαγή διεύθυνσης αεραγωγού με χρήση γωνίας 90o.

Οι διακλαδώσεις θα γίνονται υπό γωνία 90o, το δε αρχικό τμήμα της διακλάδωσης από τον κυρίως αεραγωγό θα είναι κωνικό. Ολα τα ειδικά εξαρτήματα, ταυ, καμπύλες, σύνδεσμοι κλπ., θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της SΜΑCΝΑ (Sheet metal and airconditioning national contractors association) και των εταιριών κατασκευής μηχανημάτων κλιματισμού Carrier, Τrane, κτλ.

Ολα τα ειδικά τεμάχια θα είναι βιομηχανοποιημένης κατασκευής (όχι στο εργοτάξιο) και, εφ`όσον είναι συγκολλητά θα έχουν υποστεί ειδική αντιοξειδωτική επεξεργασία στα σημεία των συγκολλήσεων, ώστε να αποφευχθούν οι διαβρώσεις.

Η όλη κατασκευή των αεραγωγών κυκλικής διατομής θα είναι αεροστεγής.

Πριν από οποιοδήποτε μόνωση των αεραγωγών, αυτοί θα υποστούν δοκιμή στεγανότητας με υπερπίεση 100mmWG. Στην ως άνω πίεση δεν πρέπει να εμφανισθούν σφυρίγματα από διαρροές και η συνολική διαρροή (πτώση πίεσης) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25mmWG μετρούμενη κατά τους αμερικάνικους κανονισμούς.

 

1.4 Εύκαμπτοι αεραγωγοί.

1.4.1 Εύκαμπτοι αεραγωγοί με μόνωση.

 

Οι εύκαμπτοι (flexible) αεραγωγοί θα είναι διπλών τοιχωμάτων από φύλλα αλουμινίου, εγγυημένης ζωής άνω των 15-ετών, και θα συγκολληθούν στους λαιμούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδικές συνθετικές ύλες. Οι αεραγωγοί θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ΝFΡΑ-904.

Τα εσωτερικό διπλό φύλλο αλουμινίου θα στερεώνεται σε χαλύβδινο συρμάτινο ελατήριο ("σπιράλ") κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το ένα φύλλο να βρίσκεται εσωτερικά της σπείρας του ελατηρίου, το δε άλλο εξωτερικά. Το διπλό εσωτερικό φύλλο αλουμινίου θα περιβάλλεται από μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 25mm και εξωτερικά θα υπάρχει μανδύας από φύλλο αλουμινίου με ενισχύσεις από ίνες γυαλιού.

Ενδεικτικός τύπος: Venair Τechick ΑG.

 

1.4.2 Εύκαμπτοι αεραγωγοί από αλουμίνιο.

 

Οι αεραγωγοί θα είναι τύπου εύκαμπτου σωλήνα, κυκλικής κάθετης διατομής, κατασκευασμένοι από, λεπτού πάχους, μιάς ή περισσοτέρων ταινιών αλουμινίου ελικοειδούς διάταξης κατά μήκος του αεραγωγού, προσαρμοσμένων μεταξύ των με αντίστοιχες ελικοειδείς ραφές. Οι ραφές θα είναι επιμελημένης κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζουν στεγανότητα με διαρροή αέρα μικρότερη από Ο,8x1ΟE-5m3/m2.s.

Οι αεραγωγοί θα είναι άκαυστοι και θα πληρούν τους κανονισμούς DIN-4102, B-1.4.

Η διαμόρφωση της επιφάνειας των αεραγωγών θα είναι επιμελημένης κατασκευής, ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες πτώσεις πίεσης σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μεταλλικούς αεραγωγούς με λεία επιφάνεια.

Τα τεμάχια, από τα οποία θα αποτελούνται οι αεραγωγοί, θα συνδέονται μεταξύ των με ειδικά τεμάχια ίδιας διαμόρφωσης, κοχλιωτής εξωτερικής επιφάνειας, μικρού μήκους (μούφες), προσαρμοζόμενα στεγανά στα άκρα των δύο προς σύνδεση αεραγωγών.

Η κατασκευή των αεραγωγών πρέπει να εξασφαλίζει την διατήρηση της κυκλικής διατομής κατά τις καμπυλώσεις, και γενικά, τις αλλαγές διεύθυνσης του άξονα του αεραγωγού. Γι`αυτό η ακτίνα καμπυλότητας του άξονα του αεραγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5xD, όπου D η διάμετρος του αεραγωγού.

 

1.4.3 Αεραγωγός κυκλικής διατομής ελικοειδούς ραφής.

Ο αεραγωγός κυκλικής διατομής ελικοειδούς ραφής κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με το DIN-24145, η δέ ραφή του όπως αναφέρεται καί στον τίτλο δεν γίνεται κατά γενέτηρα αλλά σπειροειδώς, καθ`όλο το μήκος του αεραγωγού.

Οι αεραγωγοί ανάλογα με τίς διατομές τους πρέπει να αντέχουν στις παρακάτω υπερπιέσεις καί υποπιέσεις:

Ανεκτές πιέσεις για αεραγωγούς ελικοειδούς ραφής.

Ονομαστ. Διάμετρος (mm) υπερπίεση Ρα** υποπίεση* Ρα**

από 71 μέχρι 280 6.300 2.500

από 315 μέχρι 560 5.000 1.400

από 630 μέχρι 900 4.000 800

από 1000 μέχρι 1250 3.150 400

από 1400 μέχρι 2000 2.500 --

*) οι τιμές υποπίεσης είναι η διαφορά που έχουμε από την ατμοσφαιρική πίεση (αρνητικές τιμές με "0" την ατμοσφαιρική πίεση).

**) 10Ρα = 1mmΣΝ/100Fa = 1mbar/100.000Pα = 1bar.

Η ελικοειδής ραφή προσαρμογής (σύνδεσης) της ταινίας από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την κατασκευή του αεραγωγού πρέπει να είναι επιμελημένης κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται στεγανότητα τέτοια ώστε η διαρρόη σε λίτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο και μέτρο μήκους του αεραγωγού (lit/sec.m) να μήν είναι μεγαλύτερη από αυτήν που δίνει για την συγκεκριμένη πίεση και διάμετρο του αεραγωγού το σχετικό διάγραμμα.

Η εσωτερική επιφάνεια του αεραγωγού πρέπει να έχει κατάλληλα επεξεργασθεί ώστε η αντίσταση σε mmΣΝ μέσα στον αεραγωγό να μήν είναι μεγαλύτερη από την τιμή που μας δίνει το διάγραμμα του κατασκευαστή.

Για την σύνδεση των αγωγών μεταξύ τους αλλά και προς άλλες συσκευές, που προσάγουν ή απάγουν αέρα, χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια ισχυρά γαλβανισμένα εν θερμώ.

Τα ειδικά αυτά τεμάχια φαίνονται στα σχέδια λεπτομερειών και είναι αντίστοιχα η μούφα σύνδεσης δύο αεραγωγών και ο δακτύλιος σύνδεσης αεραγωγού με μία συσκευή.

Το μήκος L2 που αναφέρεται στα σχέδια των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης, καθώς και στα λοιπά ειδικά τεμάχια που θα αναφέρουμε παρακάτω, είναι σύμφωνο με το DIN-25415 και φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

Διάμετρος D Μήκος L2

από 71 μέχρι 224 60

από 250 μέχρι 355 80

από 400 μέχρι 630 100

από 710 μέχρι 1000 120

από 1120 μέχρι 1250 140

από 1400 μέχρι 1500 150

(όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε mm)

 

 

1.4.4 Ειδικά εξαρτήματα κυκλικών αεραγωγών ελικοειδούς ραφής.

Για την αλλαγή της πορείας των αεραγωγών, καθώς και για ορισμένες διακλαδώσεις κλπ., χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα επίσης ισχυρά γαλβανισμένα εν θερμώ των οποίων η ονομασία και η διαστασιολόγιση αναφέρεται παρακάτω.

 

1.4.4.1 Ειδικό εξάρτημα καμπύλη (τόξο).

Υπάρχει σε γωνία 90ο, 60ο, 45ο, 30ο και για διαμέτρους

αεραγωγού από 71mm έως 400mm. Για μεγαλύτερες διαμέτρους

χρησιμοποιείται το εξάρτημα της επόμενης παραγράφου.

 

1.4.4.2 Ειδικό εξάρτημα καμπύλη (με τομείς).

Υπάρχει σε γωνία 90ο, 60ο, 45ο, 30ο και 15ο και για όλες τις διαμέτρους του αεραγωγού.

 

1.4.4.3 Ειδικό εξάρτημα απόκλισης κατ`άξονα.

Χρησιμοποιείται για την παράλληλη μετατόπιση της πορείας του αεραγωγού. Υπάρχει για όλες τις διαμέτρους του αεραγωγού.

 

1.4.4.4 Ειδικό εξάρτημα διακλάδωσης 90ο.

 

Η διάστασης του εξαρτήματος αναφέρεται με δύο αριθμούς, όπου ο πρώτος είναι η διάμετρος του κορμού και ο δεύτερος της διακλάδωσης 45ο.

Προμετριέται με την διάμετρο του κορμού του, ανεξάρτητα από την διάμετρο της διακλάδωσης.

 

1.4.4.5 Ειδικό εξάρτημα διακλάδωσης 90ο και 45ο με συστολή.

 

Η διάσταση του εξαρτήματος αναφέρεται με τρείς αριθμούς, όπου ο πρώτος είναι η μεγάλη διάσταση του κορμού, ο δεύτερος η μικρή διάσταση του κορμού και ο τρίτος η διάμετρος της διακλάδωσης.

Προμετριέται με την διάμετρο της μεγάλης διάστασης του κορμού.

 

1.4.4.6 Ειδικό εξάρτημα συστολής κεντρικής ή εκκεντρικής.

 

Το εξάρτημα προμετριέται με την διάμετρο της μεγάλης

διαμέτρου ανεξάρτητα από την μικρή.

 

 

1.4.4.7 Ειδικό εξάρτημα δικλείδα φραγής (κλαπέ).

 

Το εξάρτημα αυτό είναι κατάλληλο για ρύθμιση της παροχής

και της πίεσης μέσα στον αγωγό.

 

 

1.5 Εξαρτήματα αεραγωγών.

 

 

1.5.1 Διαφράγματα διαχωρισμού (split dampers).

 

Τα διαφράγματα διαχωρισμού τοποθετούνται στα σημεία διακλάδωσης από κύριο αεραγωγό ή σε σημείο που οδηγεί σε στόμιο.

Το μήκος κάθε διαφράγματος θα είναι ίσο με (1,5) φορά το πλάτος του αεραγωγού διακλάδωσης και πάντως όχι μικρότερο από 30cm. Το διάφραγμα θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm, και η τομή του με επίπεδο κάθετο πρός τον άξονα περιστροφής του θα έχει μορφή αεροδυναμική. Ο χειρισμός του θα γίνεται με κατάλληλη τετράγωνη "ντίζα" από το έξω μέρος του αεραγωγού. Το διάφραγμα θα μπορεί να σταθεροποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση, θα στηρίζεται σταθερά σε καταλλήλους μεντεσέδες και ο άξονάς του θα είναι συνδεδεμένος με κατάλληλο δείκτη που θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του αεραγωγού και θα δείχνει την εκάστοτε θέση του ντάμπερ και ο οποίος θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να βρίσκεται έξω από τη μόνωση του αεραγωγού.

 

1.5.2 Ρυθμιστικά διαφράγματα (volume dampers).

 

Aυτά τοποθετούνται είτε σε κύριους αεραγωγούς, είτε σε διακλαδώσεις για τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα. Οταν μια τουλάχιστο πλευρά του αεραγωγού είναι ίση ή μεγαλύτερη των 30cm τότε το διάφραγμα θα είναι πολύφυλλα και θα αποτελούνται από αντίθετα κινούμενα πτερύγια που θα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και θα ρυθμίζονται από ένα σημείο. Το πλάτος των πτερυγίων δε θα ξεπερνά τα 22cm και θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm. Ολο το διάφραγμα θα φέρεται σε πλαίσιο με ισχυρή μεταλλική κατασκευή. Οταν η μεγαλύτερη πλευρά του αεραγωγού είναι μικρότερη των 30cm, τότε το διάφραγμα θα είναι τύπου πεταλούδας (butterfly) και θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm. Τούτο θα στερεώνεται σταθερά με καρφί ή με συγκόλληση κατά τον κεντρικό του άξονα με μία τετράγωνη ράβδο (ντίζα) χειρισμού. Τα διαφράγματα θα είναι εφοδιασμένα με μηχανισμό ρύθμισης και ασφάλισής τους στην κατάλληλη θέση.

 

1.5.3 Ηλεκτροκίνητα διαφράγματα αεραγωγών.

 

Οπου είναι απαραίτητο να διακόπτεται η ροή του αέρα στον αεραγωγό με σκοπό την απομόνωση μηχανήματος, χρησιμοποιείται πολύφυλλο ηλεκτροκίνητο διάφραγμα, εξαιρετικά υψηλής στεγανότητας, ώστε η διαρροή στην κλειστή θέση να κειμένεται μεταξύ 4-10cfm/ft, για διαφορά στατικής πίεσης 1inWG σε ροπή στρέψης 4inxlb/ft2 (ultra low leak damper).

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να είναι άριστη, ώστε εκτός από την υψηλή στάθμη στεγανότητας, επιπλέον να μην εμφανίζεται θόρυβος στην κλειστή θέση και, κυρίως, να μην δυσκολεύει την ροή του αέρα στην θέση "ανοικτή".

Τα φύλλα του διαφράγματος θα είναι κατασκευασμένα από μη οξειδούμενο υλικό. Ο σερβοκινητήρας του διαφράγματος θα επιλεγεί έτσι, ώστε να είναι σε θέση να μετακινεί το διάφραγμα από την μία θέση στην άλλη ("κλειστή"-"ανοικτή") υπό πλήρη ροή του αέρα στον αεραγωγό. Ο χρόνος "κλεισίματος" δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60sec. Για λόγους ασφάλειας, ο σερβοκινητήρας θα διαθέτει τερματικούς διακόπτες στις ακραίες θέσεις της διαδρομής του διαφράγματος.

 

1.5.4 Διάφραγμα πυρός (fire damprer).

 

Το διάφραγμα πυρός είναι μια συσκευή, που λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση φωτιάς και απομονώνει δύο (2) πυρασφαλή διαμερίσματα μεταξύ τους, κατά την δίοδο ενός αεραγωγού. Ετσι εμποδίζεται η δίοδος του καπνού και των προϊόντων της καύσης, καθώς και της θερμότητας από το ένα πυροδιαμέρισμα στο άλλο μέσω του αεραγωγού.

Το διάφραγμα πυρός θα λειτουργεί αυτόματα, μέσω ενός θερμοηλεκτρικού διακόπτη, που όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 70oC δίδει εντολή για να κλείσει το διάφραγμα. Το διάφραγμα παραμένει κλειστό και το άνοιγμά του επιτυγχάνεται μόνο χειροκίνητα.

Η αντοχή του διαφράγματος σε φωτιά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία (1) ώρα.

 

1.5.5 Βαλβίδα σταθερής παροχής όγκου αέρα.

 

Η βαλβίδα σταθερής παροχής όγκου αέρα θα είναι συνδεδεμένη λειτουργικά με το κέντρο ελέγχου (ΚΕΠ), από το οποίο και παίρνει εντολές. Το ΚΕΠ θα πληροφορείται την πτώση πίεσης στο κύκλωμα από το μανόμετρο των φίλτρων. Η βαλβίδα λαμβάνει την ανάλογη θέση κατόπιν εντολής από έξοδο του ΚΕΠ, που επενεργεί στον σερβοκινητήρα της. Ο σερβοκινητήρας βρίσκεται μέσα σε ειδικό κιβώτιο στο πλευρό του κυκλικού σώματος της βαλβίδας.

1.5.6 Εύκαμπτες συνδέσεις.

 

Οι εύκαμπτες συνδέσεις θα αποτελούνται ή θα προστατεύονται από υλικό που θα έχει χρόνο αντοχής σε φωτιά τουλάχιστον 15min. Το υλικό θα είναι τύπου υαλοϋφάσματος ή καμβά. Το πλάτος των συνδέσεων από μεταλλικό σε μεταλλικό άκρο δεν θα είναι μικρότερο από 75mm και όχι μεγαλύτερο από 250mm.

Η σύνδεση των αεραγωγών με τα στόμια κατυάθλιψης ή αναρρόφησης των ανεμιστήρων για την απόσβεση των κραδασμών και θορύβων, θα γίνεται με την παρεμβολή καραβόπανου. Το διάκενο μεταξύ στόμιου και καραβόπανου θα είναι κατά 3cm μικρότερο, ώστε η σύνδεση να είναι εύκαμπτη.

Το καραβόπανο θα εμβαπτιστεί σε χημικό υγρό για την προστασία από μικροοργανισμούς, υγρασία και φωτιά.

 

1.5.7 Βαλβίδα φραγής αεραγωγού (κυκλικής διατομής).

 

Η βαλβίδα φραγής είναι συσκευή, που προσαρμόζεται σε κυκλικό αεραγωγό και τον φράσσει με μια πεταλούδα με την βοήθεια μοχλών, που κινούνται είτε με το χέρι είτε με ηλεκτρικό ή πνευματικό σερβομοτέρ.

Για ελάττωση του θορύβου οι βαλβίδες εξωτερικά θα έχουν ηχομονωτικό περίβλημα.

Οι βαλβίδες είναι δύο (2) τύπων:

    • "κανονικά κλειστή", που είναι κλειστή όταν δεν διέρχεται ρεύμα αέρα, και
    • "κανονικά ανοικτή", που είναι ανοικτή όταν δεν διέρχεται ρεύμα αέρα.

 

 

Για ελάττωση του θορύβου, οι βαλβίδες εξωτερικά έχουν ηχομονωτικό περίβλημα.

 

 

2. Μονώσεις αεραγωγών.

2.1 Εσωτερική μόνωση.

 

Ολοι οι αεραγωγοί προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας αέρα κλιματισμού θα μονωθούν εσωτερικά. Η μόνωση θα αποτελείται από πάπλωμα από αφρώδες πολυαιθυλένιο (τύπου flexen). Το υλικό της μόνωσης όταν καίεται δε θα εκλύει δηλητηριώδη αέρια και η φλόγα του θα είναι αυτοσβεννύμενη, κλάση Β-1, σύμφωνα με το DIN-4102. Η μόνωση θα επικολλιέται σ'ολόκληρη την επιφάνεια του αεραγωγού με ειδική κόλλα που συνιστά ο κατασκευαστής.

Το πάχος της μόνωσης θα είναι σύμφωνα πρός τον παρακάτω πίνακα:

Είδος αεραγωγού Πάχος μόνωσης

(mm)

Αεραγωγοί κλιματισμού

που οδεύουν μέσα σε

κλιματιζόμενους χώρους: 10

Αεραγωγοί κλιματισμού

που οδεύουν μέσα σε μη

κλιματιζόμενους χώρους

πχ. μηχανοστάσια, shagts κλπ.: 15

Αεραγωγοί κλιματισμού που

οδεύουν στο εξωτερικό περιβάλλον: 20

 

Ειδικά οι αεραγωγοί που θα παραμείνουν εμφανείς και σε χαμηλό ύψος, οπότε θα ήταν δυνατό η μόνωσή τους να υποστεί κακώσεις, θα περιβληθούν εξωτερικά με λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 0,6mm όμοια με τους αεραγωγούς κλιματισμού που οδεύουν στο ελεύθερο περιβάλλον.

 

2.2 Εξωτερική μόνωση.

 

Μετά τις δοκιμές στεγανότητας οι αεραγωγοί θα καθαριστούν και θα μονωθούν ως εξής:

  • οι αεραγωγοί προσαγωγής ή απαγωγής κλιματιζόμενου αέρα μέσα σε ψευδοροφές θα μονωθούν με πάπλωμα υαλοβάμβακα, πάχους 30mm και ειδικού βάρους 18kgr/m3, που εξωτερικά θα φέρει επένδυση αλουμινίου από το εργοστάσιο κατασκευής του, φερόμενο πάνω σε χαρτί και ενισχυμένο με πλέγμα από ίνες γιαλιού (glass filament reinforced paper laminated aluminium foil), κατάλληλο για θερμοκρασίες από +2oC μέχρι +230oC.

Η στερέωση του υαλοβάμβακα στον αεραγωγό θα πραγματοποιηθεί με επικόλληση με ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου "ΦΛΙΝΚΟΤ".

  • οι κατά μήκος ραφές, καθώς και οι εγκάρσιες, θα πραγματοποιηθούν με επικάλυψη τμήματος αλουμινίου, πλάτους τουλάχιστον 3cm, από το οποίο θα έχει αφαιρεθεί ο υαλοβάμβακας.

Η συγκράτηση της επικάλυψης θα γίνει με κόλλα, πχ. βενζινόκολλα.

Μετά το τέλος αυτών των εργασιών, θα ακολουθεί δέσιμο της μόνωσης εξωτερικά κάθε 50cm με γάζα πλάτους 100mm εμποτισμένη με ασφαλτόκολλα.

  • όλοι οι αεραγωγοί κλιματισμένου αέρα εντός του μηχανοστασίου, υπόγειων διαδρόμων, κατακόρυφων ανοιγμάτων κτλ, θα φέρουν μόνωση από υαλοβάμβακα, που, για μηχανική προστασία, θα περιβάλλεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm.
  • όλα τα κιβώτια (plenum) κατάθλιψης αέρα και οι αεραγωγοί σε μήκος 1,50m από τις κλιματιστικές μονάδες θα ηχομονωθούν. Για την ηχομόνωση θα χρησιμοποιηθούν πλάκες υαλοβάμβακα, πάχους 1" και ειδικού βάρους 18kgr/m3, κατάλληλες για ηχητική μόνωση.

 

 

 

2.3 Μεταλλική επένδυση μονώσεων.

 

Για την μηχανική προστασία ορισμένων τμημάτων των μονώσεων, αεραγωγών και σωληνώσεων, θα γίνει επικάλυψη αυτών με μεταλλικό μανδύα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους αντίστοιχα 0,7mm και 0,6mm. Οι συνδέσεις της λαμαρίνας θα είναι θηλυκωτές κατά την γενέτειρα και με λαμαρινόβιδες, για τις σωληνώσεις, και με "συρτάρι", για τους αεραγωγούς.

Ολες οι συνδέσεις θα είναι πρακτικά στεγανές με την χρήση κατάλληλης πλαστικής ουσίας.

2.4 Μονώσεις καπνοδόχων.

Οι μεταλλικές καπνοδόχοι, καθώς και οι καπναγωγοί, θα μονωθούν με περιτύλιξη φύλλων αμιάντου πάχους 5mm, προσδεδεμένων με σύρμα ή σχοινί επίσης από αμίαντο, και στην συνέχεια υαλοβάμβακα πάχους 6cm, ειδικού βάρους 70kgr/m3. Ο υαλοβάμβακας θα στερεωθεί στους καπναγωγούς με δικτυωτό πλέγμα. Μετά το πλέγμα ακολουθούν στρώσεις από αμιαντομαγνησία συνολικού πάχους 1,50cm. Η εξωτερική επιφάνεια της αμιαντομαγνησίας θα είναι λεία.

 

2.5 Ηχοθερμική επίχριση αεραγωγών.

Η επικάλυψη των αεραγωγών με ηχοθερμική επίχριση επιτυγχάνει την διατήρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας των τοιχωμάτων των μεταλλικών αεραγωγών σε υψηλότερες τιμές από την θερμοκρασία δρόσου του αέρα που περιβάλλει τον αεραγωγό. Η επίχριση θα γίνει με εκτόξευση ειδικού ηχοθερμικού υλικού και σε πάχος, ώστε ο συντελεστής θερμοπερατότητας να κατέλθει κάτω από 3,00kcal/h.m2.oC.

 

3. Ηχομόνωση αεραγωγών.

3.1 Στάθμες θορύβου.

Στην παρούσα προδιαγραφή αναγράφονται οι επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου στους διάφορους χώρους και ο τρόπος επίτευξης αυτών. Γενικά θα γίνει χρήση ηχομονωτών.

Επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου:

Μονόκλινα δωμάτια NC 35

Πολύκλινα δωμάτια NC 35

Χειρουργεία NC 35

Γραφεία προσωπικού NC 35

Γενικά γραφεία NC 35

Εργαστήρια NC 35

WC, δωμάτια υπηρεσίας NC 40

Διάδρομοι NC 40

Αίθουσα διαλέξεων NC 30

Κουζίνες, μηχανοστάσια NC 30

Οι ηχομονωτές που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν απόσβεση 85dB. Η απόσβεση θα ελεγχθεί από τον ανάδοχο με βάση τα χαρακτηριστικά θορύβου της κάθε κλιματιστικής που θα εγκατασταθεί, ώστε παντού να επιτυγχάνεται στάθμη θορύβου μικρότερη ή ίση από την επιτρεπόμενη, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Οι ηχομονωτές θα ελαττώνουν την στάθμη του παραγόμενου θορύβου από τους ανεμιστήρες στα επιτρεπόμενα επίπεδα. Ο ηχομονωτής θα έχει επαρκή αντοχή και συνοχή, ώστε να ανθίσταται στην διάβρωση από τον αέρα που ρέει και δεν συσσωρεύει σκόνη. Η ηχοαπορροφητική πλήρωση θα είναι άοσμη και απρόσβλητη από υγρασία και σήψη. Οι προσκολλητικές ουσίες θα είναι κατάλληλες για το υλικό απορρόφησης του ήχου και δεν θα είναι εύφλεκτες.

Το περίβλημα του ηχομονωτή θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα ελάσματα μαλακού χάλυβα. Τα εσωτερικά χωρίσματα (splitters) θα κατασκευαστούν από διάτρητα γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα με αεροδυναμικά σχηματισμένες άκρες. Κάθε χώρισμα θα είναι στερεωμένο στο περίβλημα με καρφιά (πριτσίνια). Η ηχοαπορροφητική πλήρωση θα είναι αδρανής, μη εύφλεκτη, μη υγροσκοπική και απρόσβλητη σε μικροοργανισμούς, από ορυκτό μαλλί ή υαλοβάμβακα και θα είναι στεγανοποιημένη και προστατευμένη από την εναπόθεση σκόνης με μια αδιαπέραστη μεμβράνη.

 

3.2 Ηχομόνωση αεραγωγών.

Οι αεραγωγοί αναρρόφησης αέρα από τους χώρους και οι αεραγωγοί κατάθλιψης αέρα (αν δεν επαρκέσει το τμήμα ηχομονωτή της αντίστοιχης κλιματιστικής μονάδας να κατεβάσει την στάθμη θορύβου στους χώρους στα επιτρεπτά όρια των 40dB(A) των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων), θα ηχομονωθούν.

Η ηχομόνωση θα γίνει με υαλοβάμβακα ειδικού βάρους 32Kp/m3 παρόμοιου τύπου προς το Aerophon-330 της Europair. Ο υαλοβάμβακας θα είναι σε ρόλους ή σε πλάκες, η εσωτερική του επιφάνεια θα έχει στρώση neoprene και το πάχος του θα είναι 2,0cm. Η μόνωση θα επικολλιέται στην εσωτερική επιφάνεια του αεραγωγού με την βοήθεια ειδικής κόλλας και θα συγκρατιέται επιπρόσθετα με την βοήθεια ειδικών καρφιών με clips. Το αιχμηρό μέρος του καρφιού θα διαπερνά τη μόνωση και θα φέρει από άκρο του clip από λαμαρίνα διαστάσεων 2x2cm2, με το οποίο θα συγκρατιέται ο υαλοβάμβακας. Οι αποστάσεις μεταξύ των καρφιών δεν θα ξεπερνάνε τους 15cm.

Η θερμική μόνωση εξωτερικά των αεραγωγών μπορεί να παραληφθεί εκεί όπου ο αεραγωγός ηχομονώνεται.

Οι αεραγωγοί θα ηχομονωθούν σε μήκος, τόσο ώστε μαζί με τα υπόλοιπα ηχοαπορροφητικά μέτρα να επιτύχουν τις επιθυμητές στάθμες θορύβου μέσα στους διάφορους χώρους των 40dB(A).

Διευκρινίζεται ότι εσωτερική ηχομόνωση αεραγωγών θα γίνει μόνο εάν ο ηχοαπορροφητής δεν αποδίδει την προσδιορισμένη ηχοαπορρόφηση. Γι'αυτό κατά την κατασκευή θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί και μετρήσεις για τον καθορισμό του απαιτούμενου κάθε φορά μήκους ηχομόνωσης αφού ληφθούν υπ`όψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων που τελικά θα επιλεγούν.

Οι διαστάσεις των αεραγωγών που δίδονται στα σχέδια είναι πάντοτε οι καθαρές διαστάσεις, αφού αφαιρεθεί το πάχος ηχομόνωσης.

 

3.3 Ηχοπαγίδες κυκλικής διατομής.

Για την ελάττωση του θορύβου στους αεραγωγούς τοποθετούνται ηχομονωτήρες κυκλικής διατομής και συγκεκριμμένα για την προσαγωγή πίσω από τα ρυθμιστικά ροής, ενώ για την απαγωγή μπροστά.

Το μήκος των ηχομονωτήρων εκλέγεται έτσι, ώστε η απόσβεση σ`όλα τα μεγέθη να είναι τουλάχιστον 20-25dB.

Αναλυτικά, η απόσβεση σαν συνάρτηση της συχνότητας πρέπει να είναι:

Μέγεθος/Συχν. (HZ)125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 dB 3 11 22 30 29 28 20

125 dB 3 10 20 25 27 27 17

150 dB 7 18 21 28 30 28 16

200 dB 10 15 17 22 25 22 12

250 dB 10 15 18 26 24 18 15

300 dB 10 15 18 26 24 18 15

 

4. Στόμια αέρα.

Τα στόμια προσαγωγής αέρα, τοίχου ή οροφής, θα είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς, ντάμπερ, ρύθμισης της ποσότητας του αέρα που διέρχεται μέσω αυτών και ομοιόμορφης κατανομής του αέρα στην επιφάνεια του στομίου ή του τεμαχίου του αεραγωγού που οδηγεί προς το στόμιο.

 

4.1 Στόμια προσαγωγής αέρα τοίχου.

 

Τα στόμια προσαγωγής αέρα θα είναι ορθογωνικού σχήματος, ονομαστικών διαστάσεων, δηλαδή διαστάσεων του ανοίγματος του λαιμού του αεραγωγού, όπου συνδέεται το στόμιο, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης.

Θα είναι εξ'ολοκλήρου από αλουμίνιο, με δυνατότητα να έχουν εξωτερικά μία ή δύο σειρές ευθύγραμμων κινητών πτερυγίων και εσωτερικά ρυθμιζόμενο διάφραγμα. Το κάθε πτερύγιο περιστρέφεται περί άξονα ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. Εξωτερικά τοποθετείται η σειρά με τα οριζόντια ή κατακόρυφα πτερύγια, σύμφωνα με την προτίμηση της Επίβλεψης. Τα πτερύγια του διαφράγματος κινούνται με ενιαίο μηχανισμό, που χειρίζεται απ'έξω με κλειδί, κάθε δε πτερύγιο περιστρέφεται αντίστροφα από τα δύο εκατέρωθεν.

Θα είναι δε κατάλληλα για τοποθέτηση επί κατακορύφων οικοδομικών στοιχείων, ή πάνω στους αεραγωγούς.

Η στερέωση θα γίνει με επιχρωμιωμένες βίδες, ειδικής μορφής της κεφαλής, η δε στεγανοποίηση μέσω αφρώδους ελαστικού παρεμβύσματος, που θα διαθέτει το στόμιο.

Τα στόμια θα είναι ανοδειωμένα στις αποχρώσεις του χρώματος του αλουμινίου, ή του καφέ, ή θα έχουν υποστεί ειδική προεργασία για να δεχθούν βαφή φούρνου, όταν υπάρχουν απαιτήσεις για άλλες αποχρώσεις από τις προαναφερόμενες.

Τόσο η ανοδείωση, όσο και η βαφή θα περιλαμβάνονται στην τιμή των στομίων.

 

4.2 Στόμια προσαγωγής αέρα τεσσάρων, τριών, δύο ή μιάς κατεύθυνσης.

Τα στόμια αυτού του τύπου τοποθετούνται σε οροφές ή τοίχους και είναι εξ'ολοκλήρου κατασκευασμένα από αλουμίνιο, με μία σειρά καμπύλων, κινητών πτερυγίων και δυνατότητα να προσάγουν τον αέρα στον χώρο κατά μία, ή δύο, ή τρεις, ή τέσσερεις κατευθύνσεις, ενώ μπορούν να εφοδιαστούν με ρυθμιζόμενο διάφραγμα. Τα πτερύγια κάθε κατεύθυνσης θα μετακινούνται ταυτόχρονα και όχι το κάθε ένα μεμονωμένα.

Ενδεικτικός τύπος: Φυρογένης Τ50.

 

4.3 Στόμια προσαγωγής αέρα δαπέδου.

Τα στόμια αυτού του τύπου θα είναι ισχυρής κατασκευής από αλουμίνιο, λόγω του ότι τοποθετούνται κύρια στο δάπεδο, φέρουν σταθερά πτερύγια πάχους 5.5mm και ισχυρό περιμετρικό πλαίσιο 20x3mm, είναι δε δυνατόν να εφοδιαστούν με ρυθμιζόμενο διάφραγμα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην περιγραφή "Στόμια τοίχου".

Ενδεικτικός τύπος: Φυρογένης -70.

 

4.4 Στόμια προσαγωγής αέρα οροφής.

4.4.1 Στόμια προσαγωγής αέρα οροφής ορθογωνικού σχήματος μιάς, δύο, τριών ή τεσσάρων κατευθύνσεων.

Τα στόμια οροφής κατασκευάζονται εξ'ολοκλήρου από αλουμίνιο, διαθέτουν μόνο σταθερά πτερύγια και διακρίνονται σε δύο (2) τύπους:

  • με πτερύγια ορθογωνικά ή τετράγωνα, με αποτέλεσμα να παρέχεται ο αέρας σε τέσσερεις ή τρεις κατευθύνσεις και
  • με πτερύγια ευθύγραμμα, με αποτέλεσμα ο αέρας να παρέχεται σε δύο ή μία κατεύθυνση.

Οταν τα στόμια χρησιμοποιούνται για προσαγωγή αέρα, θα είναι εφοδιασμένα με διάφραγμα και σχάρα ισοκατανομής.

 

Ενδεικτικός τύπος: Φυρογένης Κ100.

 

4.4.2 Στόμια προσαγωγής αέρα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων.

Θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με ανοδική προστασία και άρτιας αισθητικής εμφάνισης. Κάθε στόμιο θα περιλαμβάνει:

α. εξωτερικό σταθερό πλαίσιο από αλουμίνιο, πάχους 1,50mm, διατομής μορφής "V", που προεξέχει από την τελική επιφάνεια της οροφής κατά 25mm και πτερύγια κωνικά, από αλουμίνιο, πάχους 1,2mm, που θα είναι ρυθμιζόμενα ως προς το σταθερό πλαίσιο για ρύθμιση της οριζόντιας διαδρομής του αέρα.

β. εσωτερικά πτερύγια ευθυγράμμισης της ροής, αεροδυναμικής διατομής, και πολύφυλλο διάφραγμα, που λειτουργεί με ενιαίο μηχανισμό, για ρύθμιση της ποσότητας του αέρα, που χειράζεται απ'έξω με κλειδί χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του στομίου.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ενιαίο σύνολο, που συνθέτει το στόμιο οροφής.

 

4.4.3 Στόμια οροφής κυκλικά.

 

Τα κυκλικά στόμια οροφής θα αποτελούνται από σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων με κωνοειδή διάταξη διαφορετικής διαμέτρου, συναρμολογημένα μεταξύ τους με τρόπο, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με σκοπό την ομοιόμορφη διανομή του προσαγόμενου αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα πτερύγια θα είναι από ανοδειωμένο αλουμίνιο με απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

Τα κυκλικά στόμια θα συνοδεύονται από σχάρα ισοκατανομής και διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα.

Τα ορθογωνικά στόμια θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, με την διαφορά ότι τα πτερύγια τους είναι σταθερά.

Ενδεικτικός τύπος: Φυρογένης Μ55.

 

4.4.4 Στόμια οροφής.

Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στην οροφή. Θα αποτελούνται από εγκοπές, ο αριθμός των οποίων θα είναι σύμφωνος με τον αναφερόμενο στα σχέδια και θα έχουν εσωτερικό πτερύγιο τέτοιο, ώστε η διεύθυνση του προσαγόμενου αέρα να μπορεί να γίνεται και παράλληλα με την οροφή. Θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Θα συνοδεύονται από διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του προσαγόμενου αέρα, καθώς επίσης και από πλαίσιο για να συνδέονται άριστα με ψευδοροφή.

Η σύνδεση των στομίων με τους αεραγωγούς θα γίνεται με στρογγυλούς λαιμούς μέσω "plenum". Το plenum και ο λαιμός θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η σύνδεση με τους αεραγωγούς θα γίνει με ειδικούς συνδετήρες (clips).

Ενδεικτικός τύπος: Φυρογένης Π100.

 

4.4.5 Στόμια οροφής γραμμικά.

Τα γραμμικά στόμια οροφής θα είναι επιμήκους ορθογωνικής μορφής με σταθερές περσίδες, που θα κατανέμουν τον αέρα εγκάρσια προς τον άξονά των και πλάγια (όχι προς τα κάτω). Κάθε στόμιο θα φέρει εσωτερικά διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα με φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο (opposed blade damper) και περσιδωτή σχάρα ισοκατανομής του αέρα σ`όλη την επιφάνεια του στομίου (equalising grid) με ρυθμιζόμενες περσίδες. Η θέση περσίδων της σχάρας θα ρυθμίζεται κατά την τοποθέτησή της, το δε άνοιγμα του διαφράγματος εξωτερικά.

 

4.5 Στόμια επιστροφής αέρα.

4.5.1 Στόμια ορθογωνικά.

Τα στόμια προσαγωγής αέρα θα είναι ορθογωνικού σχήματος, ονομαστικών διαστάσεων, δηλαδή διαστάσεων του ανοίγματος του λαιμού του αεραγωγού, όπου συνδέεται το στόμιο, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης.

Θα είναι εξ'ολοκλήρου από αλουμίνιο, με δυνατότητα να έχουν εξωτερικά μία σειρά ευθύγραμμων κινητών πτερυγίων και εσωτερικά ρυθμιζόμενο πολύφυλλο διάφραγμα. Το κάθε πτερύγιο περιστρέφεται περί άξονα ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. Εξωτερικά η σειρά τοποθετείται με οριζόντια ή κατακόρυφα πτερύγια, σύμφωνα με την προτίμηση της Επίβλεψης. Τα πτερύγια του διαφράγματος κινούνται με ενιαίο μηχανισμό, που χειρίζεται απ'έξω με κλειδί, κάθε δε πτερύγιο περιστρέφεται αντίστροφα από τα δύο εκατέρωθεν.

Θα είναι δε κατάλληλα για τοποθέτηση επί κατακορύφων οικοδομικών στοιχείων, ή πάνω στους αεραγωγούς.

Η στερέωση θα γίνει με επιχρωμιωμένες βίδες, ειδικής μορφής της κεφαλής, η δε στεγανοποίηση μέσω αφρώδους ελαστικού παρεμβύσματος, που θα διαθέτει το στόμιο.

Τα στόμια θα είναι ανοδειωμένα στις αποχρώσεις του χρώματος του αλουμινίου, ή του καφέ, ή θα έχουν υποστεί ειδική προεργασία για να δεχθούν βαφή φούρνου, όταν υπάρχουν απαιτήσεις για άλλες αποχρώσεις από τις προαναφερόμενες.

Τόσο η ανοδείωση, όσο και η βαφή θα περιλαμβάνονται στην τιμή των στομίων.

 

4.5.2 Στόμια οροφής γραμμικά.

Τα γραμμικά στόμια οροφής θα είναι επιμήκους ορθογωνικής μορφής με σταθερές περσίδες, που θα κατανέμουν τον αέρα εγκάρσια προς τον άξονά των και πλάγια (όχι προς τα κάτω). Κάθε στόμιο θα φέρει εσωτερικά διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα προς μια κατεύθυνση με φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο (opposed blade damper).

 

4.6 Στόμια θύρας.

Τα στόμια αυτού του τύπου κατασκευάζονται εξ'ολοκλήρου από αλουμίνιο, τοποθετούνται επί των θυροφύλλων, είναι δε διαιρούμενου τύπου, ώστε και από τις δύο πλευρές της θύρας να επιτυγχάνεται κάλυψη του αρμού. Φέρουν σταθερά πτερύγια σχήματος "V", ώστε να υπάρχει πλήρης διακοπή της ορατότητας μέσα από τα στόμια.

Ενδεικτικός τύπος: Φυρογένης Θ60.

 

4.7 Στόμια λήψης εξωτερικού αέρα.

Τα στόμια αυτού του τύπου τοποθετούνται επί κατακορύφων οικοδομικών στοιχείων και καλύπτουν ανοίγματα μέσα από τα οποία θα λαμβάνεται νωπός αέρας ή απορρίπτεται αέρας.

Τα πτερύγια των στομίων έχουν ειδική μορφή, ώστε να μην επιτρέπουν την είσοδο βροχής, επιπλέον φέρουν ανοξείδωτο πλέγμα, ανοίγματος το πολύ 5x5mm. Εφόσον τα στόμια δεν αποτελούν κατάληξη αεραγωγών, αλλά καλύπτουν άνοιγμα, πρέπει να φέρουν και πρόσθετο πλαίσιο για την κάλυψη του αρμού του οικοδομικού στοιχείου.

Ακόμη τα στόμια θα είναι δυνατόν να φέρουν πλαίσιο για την στερέωση φίλτρων νωπού αέρα ή να έχουν ενσωματωμένο διάφραγμα πυρός, fire damper.

Ενδεικτικός τύπος: Φυρογένης ΤΞ30.

 

4.8 Στόμια γραμμικά προσαγωγής ή απαγωγής του αέρα.

Τα γραμμικά στόμια θα είναι ρυθμιζόμενα, κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου, extruded aluminium, με μία, δύο ή περισσότερες παράλληλες εγκοπές. Κάθε εγκοπή θα περιλαμβάνει ζεύγος ρυθμιζόμενων πτερυγίων, που ρυθμίζονται από μπροστά, με την δυνατότητα να αποκλίνουν τον καταθλιβόμενο αέρα κατά γωνία 0-180ο.

Τα άνω πτερύγια θα λειτουργούν σαν ντάμπερ ρύθμισης ποσότητας, χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος διανομής του αέρα και θα είναι αόρατα από την μπροστινή πλευρά του στομίου.

Τα στόμια θα είναι εφοδιασμένα με συνδέσμους για την μεταξύ τους σύνδεση και ευθυγράμμιση, και επίσης με διαφράγματα ομοιόμορφης κατανομής, equalizing deflector, και του πλαισίου ανάρτησης του στομίου, ενδεικτικός τύπος: modes-48 extruded aluminium linear adjustable diffusers for celling installatio του εργοστασίου Carnes.

Τα στόμια θα είναι ανοδειωμένα σε χρώμα της επιλογής της Επίβλεψης.

Ενδεικτικός τύπος: Φυρογένης Β.

 

4.9 Στόμια με κουτί φίλτρου και φίλτρο υψηλής αποδοτικότητας. (hepa).

 

Προβλέπονται για τοποθέτηση στις κρίσιμες περιοχές και αποτελούνται από στόμιο προσαγωγής αέρα με φίλτρο οροφής, πλαίσιο, κιβώτιο φιλτρου και λοιπά εξαρτήματα.

Το περίβλημα του φίλτρου κατασκευάζεται από αεροστεγώς συγκολλημένα φύλλα χάλυβα, με υαλόχρωμα φούρνου, με ασφαλισμένη τσιμούχα στεγανοποίησης και συσφικτήρα ανοξείδωτου χάλυβα ή άλλου υλικού με προστασία από διάβρωση. Το περίβλημα θα έχει μιά στρογγυλή ή ορθογωνική υποδοχή για σύνδεση με τον αεραγωγό και με σημεία μέτρησης για την καταγραφή της διαφορικής πίεσης φίλτρου/δωματίου.

Οι αεραγωγοί προσαγωγής αέρα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι και αεροστεγώς συνδεδεμένοι στην υποδοχή του περιβλήματος του φίλτρου. Τα στόμια προσαγωγής αέρα θα είναι τύπου "διανομής" του αέρα σε τέσσερεις (4) κατευθύνσεις, με ηλεκτροακουστικό "φινίρισμα" υαλοχρώματος, κεντρικά προσαρμοσμένα, ώστε να εξασφαλίζουν τέλεια στεγανοποίηση με το κιβώτιο του φίλτρου, αλλά δυνάμενα να αφαιρεθούν για συντήρηση, καθαρισμό και απολύμανση του στοιχείου του φίλτρου. Το στοιχεία του φίλτρου θα είναι κατασκευασμένο από πλαίσιο "κόντρα πλακέ" ανθυγρό, άκαυστο, διαποτισμένο με "νεοπρέν" στεγανωτικό, ή από ανοδειωμένο αλουμίνιο, ή από ανοξείδωτο χάλυβα, ή τέλος από χαλυβδοέλασμα με επικάλυψη από συνθετική ρητίνη.

Το απόλυτο φίλτρο θα είναι από ίνες γυαλιού, schwebstoffilter, κατηγορίας "S" κατά DIN-24184, κατάλληλα για υγρασία 100% με συγκράτηση μεγαλύτερη από 99,97%, δοκιμής με αεροζόλ κατά DIN-24184.

Η ταχύτητα εξόδου του αέρα από το στόμιο με διάτρητη πλάκα θα είναι 0,20m/s, ενώ με διανομέα 0,50m/s.

 

4.10 Στόμια προσαγωγής "στρωτής ροής" με φίλτρο υψηλής αποδοτικότητας (hepa).

Τα στόμια αυτά θα είναι με φύλλο χάλυβα διάτρητο για την ροή και διάχυση του αέρα στους κρίσιμους χώρους (laminar flow). Αποτελούνται από τεμάχια (modules), τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους και συνδέονται με τους αεραγωγούς προσαγωγής, είτε με κυκλικούς αεραγωγούς μέσω plenum ανά τεμάχιο, είτε μέσω ενός ενιαίου plenum και την κατάλληλη διαμόρφωση του αεραγωγού προσαγωγής.

Ο χάλυβας θα είναι είτε ανοξείδωτος, είτε επικαλυμμένος με σκόνη συνθετικής ρητίνης.

Κατά τ'άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στην περιγραφή "Στόμια με κουτί φίλτρου και φίλτρο υψηλής αποδοτικότητας (hepa)".

 

5. Ανεμιστήρες.

5.1 Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες.

5.1.1 Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες απλής ή διπλής αναρρόφησης.

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης θα είναι με εμπρός κεκλυμμένα πτερύγια, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι. Οι ανεμιστήρες απλής αναρρόφησης αναρροφούν τον αέρα από μία (1) πλευρά, δεξιά ή αριστερά.

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι αποδόσεων του ανεμιστήρα θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της AMCA (Air moning conditioning association). Οι στροφές της κανονικής λειτουργίας του ανεμιστήρα θα είναι κατά πολύ λιγώτερες από εκείνες του κρίσιμου αριθμού στροφών. Ο ανεμιστήρας μαζί με τον κινητήρα θα είναι τοποθετημένοι με ελαστική ανάρτηση.

Οι ανεμιστήρες αποτελούνται από τα κάτωθι τμήματα:

α) πτερωτή.

β) άξονας.

γ) έδρανα.

δ) κέλυφος.

ε) κώνος αναρρόφησης.

ζ) κινητήρας.

Το συγκρότημα θα φέρεται πάνω σε κοινή μεταλλική βάση ισχυράς κατασκευής, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με διάταξη ρύθμισης και τάνυσης των ιμάντων. Στις θέσεις στήριξης του ηλεκτροκινητήρα θα προβλέπεται αντιδονητική διάταξη.

α) Πτερωτή.

Η πτερωτή θα έχει αεροδυναμικά πτερύγια από "προφίλ" αλουμινίου (extruded aluminium profile), κεκλιμένα προς την φορά περιστροφής, και θα είναι ολόκληρη από αλουμίνιο ή από χαλυβδοελάσματα, οπότε και τα πτερύγια θα είναι από χαλυβδοελάσματα.

Η ηλεκτροσυγκόλληση των πτερυγίων στο δίσκο και τον κώνο της πτερωτής θα είναι από ειδικές μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, με χρήση αδρανούς αερίου, πάνω σε κατάλληλες ιδιοκατασκευές, για την ακριβή τοποθέτηση των πτερυγίων.

Η ταχύτητα του αέρα στην έξοδο δεν θα υπερβαίνει την τιμή 16ΟΟfpm.

β) Αξονας.

Ο άξονας θα είναι από κράμα χάλυβα αξόνων, ποιότητας SAE-1040, τορνισμένος και στιλβωμένος, στατικά και δυναμικά ζυγασταθμισμένος για αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία.

γ) Εδρανα.

Τα έδρανα θα είναι αυτοευθυγραμμιζόμενοι τριβείς κύλισης, ένσφαιρου ή βαρελοειδούς τύπου, μεγάλης διάρκειας ζωής (περίπου 100,000h).

δ) Κέλυφος.

Το κέλυφος θα είναι στιβαρής κατασκευής από πολύ ισχυρά χαλυβδοελάσματα.

ε) Κώνος αναρρόφησης.

Ο αεροδυναμικός κώνος αναρρόφησης θα είναι κατασκευασμένος με μεγάλη ακρίβεια, έτσι ώστε η είσοδος του αέρα απ'αυτόν στην πτερωτή να γίνεται χωρίς στροβιλισμούς, απώλεια πίεσης και θόρυβο. Η πλύμνη της πτερωτής θα είναι από ντουραλουμίνιο ή χυτοσίδηρο ή χαλυβδοελάσματα. Η πτερωτή θα ζυγοσταθμιστεί στατικά και δυναμικά για ομαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς.

ζ) Κινητήρας.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι άριστης ποιότητας, κλειστού τύπου, δοκιμασμένος για αντικραδασμική και αθόρυβη λειτουργία. Θα είναι υπολογισμένος για κατά 25% μεγαλύτερης ισχύος από την απορροφούμενη και θα είναι μιάς (1) ή δύο (2) ταχυτήτων. Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 145Orpm.

Η έξοδος και η είσοδος του ανεμιστήρα συνδέεται με το δίκτυο αεραγωγών με ελαστικό σύνδεσμο από πλαστικοποιημένο ύφασμα.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα φέρει ειδική διάταξη για την τάνυση των ιμάντων. Η τροχαλία του ηλεκτροκινητήρα θα είναι μεταβλητού βήματος (διαμέτρου επαφής ιμάντος), ώστε να είναι ευχερής η ρύθμιση της παροχής του αέρα. Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης (τροχαλίες-αριθμός ιμάντων) θα είναι υπολογισμένος για μεταφορά ισχύος 150% την ισχύ του κινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα καλύπτονται από αφαιρετό κάλυμμα που θα έχει κατάλληλο άνοιγμα αερισμού.

Η βάση θα είναι ανάλογη με την συναρμογή στιβαρή για αντικραδασμική λειτουργία.

Οι ανεμιστήρες εγκαθίστανται στις θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης, θα στηρίζονται δε στο έδαφος ή θα αναρτώνται από την οροφή. Προκειμένου για στήριξη στο δάπεδο, θα παρεμβληθούν δύο (2) σιδηροδοκοί, κατάλληλα αγκυρωμένοι, όπου θα στερεωθούν τα αντιδονητικά στηρίγματα, προκειμένου δε για ανάρτηση από την οροφή, αυτή θα γίνει με ράβδους χαλύβδινους κυκλικής διατομής.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων θα γίνει στεγανή, αρχόμενη από τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. Η τελική σύνδεση θα είναι εύκαμπτη, προστατευμένη σε εύκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα. Επίσης προβλέπεται μαχαιρωτός αποζεύκτης μέσα σε χυτοσιδηρό κιβώτιο τοποθετημένος δίπλα από τον ανεμιστήρα.

 

5.1.2 Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες για εγκατάσταση σε αεραγωγό.

Το περίβλημα του ανεμιστήρα θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα και θα έχει πλαίσιο σύνδεσης με τους αεραγωγούς τόσο στην αναρρόφηση όσο και στην κατάθλιψη. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί με υψηλό βαθμό απόδοσης, θα είναι κατά τεκμήριο διπλής αναρρόφησης και θα έχει προστασία ΙΡ-44. Ο ανεμιστήρας θα συνοδεύεται από ελαστικές συνδέσεις, "ντάμπερ" βαρύτητας και κοντά του θα εγκατασταθεί διακόπτης επισκευής (service switch). Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας τοποθετηθεί σε αεραγωγό εξαερισμού μπαταριών, θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου.

 

5.2 Αξονικοί ανεμιστήρες.

5.2.1 Αξονικοί ανεμιστήρες τοίχου ή παραθύρου.

Ο ανεμιστήρας θα είναι αξονικός με πτερωτή τύπου "Q" συνδιασμένη με αεροδυναμικό κώνο, απ'ευθείας συζευγμένη με τον ηλεκτροκινητήρα, υψηλού βαθμού απόδοσης και αθόρυβης λειτουργίας 65dB(A). Η πτερωτή θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη για λειτουργία χωρίς κραδασμούς και θόρυβο.

Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χαλυβδοέλασμα σε ενιαία κατασκευή με τον αεροδυναμικό κώνο.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός (ή μονοφασικός), θα είναι συνδεδεμένος απ'ευθείας με την πτερωτή με μέγιστη ταχύτητα 960rpm, στεγανός, τύπου shaded pole ή με μόνιμο πυκνωτή και θα είναι στερεωμένος πάνω στο κέλυφος. Θα είναι μιάς (1) ή δύο (2) ταχυτήτων και θα έχει αντιπαρασιτική κατασκευή. Ολες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα προστατεύονται από σκόνη, λίπη, νερά κτλ.

Στην εξωτερική πλευρά του τοίχου, όπου θα στερεωθεί ο ανεμιστήρας, θα προσαρμοστεί πολύφυλλο διάφραγμα για την παρεμπόδιση εισόδου βροχής και αέρα. Το πλαίσιο του διαφράγματος θα είναι από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, ενώ τα φύλλα από αλουμίνιο. Στην εσωτερική πλευρά θα τοποθετηθεί συρμάτινος προφυλακτήρας μικρών ανοιγμάτων, γαλβανισμένος.

Επίσης, το κέλυφος, η πτερωτή και το διάφραγμα δύναται να είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη ανθεκτική σε κρούσεις.

 

Παροχή μέχρι Διάμ. πτερωτής Εξωτ. αντίθλιψη αέρα Συν. Αντίστ.εξόδου Ισχύς

m3/h mm mmWS mmWS w

200 200 3 3 50

300 200 3 3

400 250 3 3

750 250 3 3 75

1200 300 3 6 100

1500 350 3 6

2000 350 3 6 125

3000 400 3 6 250

3300 400 3 6

4500 500 3 6

5000 500 3 6 550

5600 600 3 6

8800 750 3 6

12000 1000 3 6

Σε περίπτωση ανεμιστήρων δύο (2) ταχυτήτων, η μεγάλη ταχύτητα δεν θα υπερβαίνει τις 1450rpm, οι δε παροχές θα αναφέρονται στην μεγάλη ταχύτητα.

 

5.2.2 Αξονικός ανεμιστήρας για εγκατάσταση μέσα σε αεραγωγό.

Το κέλυφος του ανεμιστήρα θα είναι στιβαρής κατασκευής από λαμαρίνα και θα έχει ειδική αεροδυναμική διάταξη εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα. Ο ανεμιστήρας και ο κινητήρας θα είναι απ'ευθείας συνδεδεμένες, ο δε κινητήρας θα έχει προστασία ΙΡ-44. Στα σημεία σύνδεσης του ανεμιστήρα με το δίκτυο των αεραγωγών θα τοποθετηθούν φλάντζες σύνδεσης με τα αντίστοιχα παρεμβύσματα στεγανοποίησης κτλ.

Κοντά σε κάθε ανεμιστήρα θα εγκατασταθεί διακόπτης (service switch).

Ο ανεμιστήρας θα συνοδεύεται από διάφραγμα βαρύτητας.

 

5.2.3 Αξονικοί ανεμιστήρες οροφής.

Η πτερωτή του ανεμιστήρα θα είναι απ' ευθείας συζευγμένη με τον ηλεκτροκινητήρα, κατάλληλη για απ'ευθείας αναρρόφηση από τον χώρο. Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από ισχυρά γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα και θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα στις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το στόμιο του ανεμιστήρα θα είναι αεροδυναμικής μορφής για καλύτερη απόδοση. Η πτερωτή θα είναι κατασκευασμένη από ειδικό κράμα αλουμινίου με (5) ή (9) αεροδυναμικά πτερύγια.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός (ή μονοφασικός) για δίκτυο 220/380V/50Hz, στεγανού τύπου, άριστης ποιότητας και αθόρυβης λειτουργίας.

Ο ανεμιστήρας θα είναι εφοδιασμένος με θυρίδα βαρύτητας αποτελούμενη από δύο (2) ημικυκλικά φύλλα αλουμινίου, που ανοίγουν όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας. Τα φύλλα συγκρατούνται στην κλειστή θέση με την βοήθεια μαγνητών.

 

5.3 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες οροφής.

Η πτερωτή του εξαεριστήρα θα είναι απ'ευθείας συζευγμένη με την ηλεκτροκινητήρα, κατάλληλη για σχετικά υψηλές πιέσεις, δηλαδή για σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών και στομίων. Η πτερωτή θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και εφοδιασμένη με πτερύγια αεροδυναμικού τύπου (extruded aluminium). Θα είναι ζυγοσταθμισμένη στατικά και δυναμικά για ομαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς και θόρυβο.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι άριστης ποιότητας, μονοφασικός ή τριφασικός, τελείως κλειστού τύπου, δοκιμασμένος για αντικραδασμική και αθόρυβη λειτουργία. Οι μονοφασικοί θα είναι με μόνιμο πυκνωτή (permanent split capacitor).

Το συγκρότημα πτερωτής-ηλεκτροκινητήρα θα εδράζεται στο σώμα του ανεμιστήρα με ειδικές ελαστικές αντιδονητικές βάσεις για τέλεια ηχητική απομόνωση των κινητών μερών από το σώμα του ανεμιστήρα. Το πλαίσιο της βάσης, το εξωτερικό κέλυφος και όλα τα στοιχεία της βάσης της πτερωτής, θα είναι γαλβανισμένα. Το προστατευτικό κάλυμμα βρόχινων νερών, χιονιού κτλ. και ο αεροδυναμικός κώνος αναρρόφησης θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο.

 

5.4 Μονάδα απαγωγής.

Η μονάδα απαγωγής αποτελείται από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής αναρρόφησης τοποθετημένο εντός κέλυφους. Το κέλυφος θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ενισχύσεις για λειτουργία χωρίς θόρυβο και κραδασμούς.

Το κέλυφος του ανεμιστήρα θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με ενισχύσεις για διαμόρφωση στιβαράς κατασκευής, το δε περιστρεφόμενο τύμπανο, κατασκευασμένο επίσης από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, θα έχει πτερύγια μπροστά κεκλιμένα και θα φέρεται σε χαλύβδινο άξονα μεγάλης διαμέτρου, που θα εδράζεται σε δύο (2) έδρανα με ένσφαιρους τριβείς, αυτοευθυγραμμιζόμενου τύπου, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 800,000h. Το τύμπανο θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένο.

Η μονάδα θα κινείται από στεγανό ηλεκτροκινητήρα 380V/50Hz, με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό στροφών 1450rpm, μέσω ζεύγους τροχαλιών και τραπεζοειδών ιμάντων. Ο κινητήρας θα εδράζεται σε κινητή βάση για ρύθμιση της τάνυσης των ιμάντων και η τροχαλία του θα είναι μεταβλιτής διαμέτρου για δυνατότητα μικρής αυξομείωσης των στροφών.

Ολόκληρο το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, εφ'όσον θα τοποθετηθεί εξωτερικά, θα καλύπτεται από μεταλλικό προφυλακτήρα.

Ο ανεμιστήρας θα εδράζεται σε ειδικά αντιδονητικά έδρασης και θα συνδέεται με το κέλυφος, και το κέλυφος με τους αεραγωγούς με παρεμβολή υφασμάτινων αγωγών μήκους 10-15cm.

Η ταχύτητα εξόδου του αέρα από την μονάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 7,50m/s.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της Τεχνικής Εκθεσης: aerag1.zip

Last updated 5 November 1998