Αναδημοσίευση ανακοίνωσης που παρουσιάστηκε στο 12ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΥΣ & ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

(Α. ΓΙΑΚΑ, Πολιτικός Μηχανικός, Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία συγκρίνονται οι επιπτώσεις στη μόρφωση του φορέα ενός κτιρίου και του απαιτούμενου όγκου σκυροδέματος και βάρους χάλυβα από την εφαρμογή των προγενέστερων και ισχυόντων κανονισμών. (Αντισεισμικού και Οπλισμένου Σκυροδέματος).

Επιλύθηκαν δύο τυπικά τριώροφα κτίρια, το πρώτο χωρίς επάρκεια τοιχείων και το δεύτερο με επάρκεια τοιχείων σύμφωνα με το νέο Αντισεισμικό Κανονισμό.

Ο σχεδιασμός έγινε με προοδευτική εφαρμογή των κατά σειρά απαιτούμενων ελέγχων ώστε να εξεταστεί εάν και με ποιό συνδυασμό ελέγχων παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις.

Συγκρίνονται οι κανονισμοί σχετικά με τον απαιτούμενο όγκο σκυροδέματος και το βάρος και τη διάταξη των οπλισμών στα κατακόρυφα στοιχεία καθώς επίσης και ως προς το βάρος του χάλυβα και την διάταξη των ράβδων στις δοκούς.

Τέλος, στηριζόμενοι στα συγκριτικά αποτελέσματα κάθε συνδυασμού κανονισμών, διατυπώνονται προτάσεις ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών.

ΓΕΝΙΚΑ

Η επίλυση και διαστασιολόγηση των κτιρίων έγινε με τους ακόλουθους κανονισμούς:

  1. Αντισεισμικό Κανονισμό (Β.Δ. 19/26 Φεβρουάριος 1959) και Κανονισμό Σκυροδέματος - Μέθοδο επιτρεπόμενων τάσεων (Β.Δ. 18-12-1954, ΦΕΚ 160/Α) ( Θα αναφέρονται σαν Κ1).
  2. Αντισεισμικό Κανονισμό όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΕΔ 2α/01/44/Φ.Ν. 275/4-4-84 Υπουργικής Απόφασης και του Κώδικα Οπλισμένου Σκυροδέματος - Μέθοδο επιτρεπόμενων τάσεων. ( Θα αναφέρεται σαν Κ2).
  3. Με τους κανονισμούς της παραγράφου 2, αλλά με αύξηση των τάσεων κατά 50% για το σκυρόδεμα και 20% για τον χάλυβα, ώστε να ελεγχθεί ένα υπάρχον κτίριο, σε σεισμό. ( Θα αναφέρονται σαν Κ3).
  4. Με τον Αντισεισμικό Κανονισμό όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της υπ’αρ. ΕΔ 2α/01/44/Φ.Ν. 275/4-4-84 Υπουργικής απόφασης και τον Νέο Κώδικα Οπλισμένου Σκυροδέματος [ Απόφαση αρ. Δ11ε/0 / 30123/21-10-91 (Β 1068/31-12-1991)] ως ορίζει η εγκύκλιος για τον έλεγχο υπαρχόντων κτιρίων. ( Θα αναφέρεται σαν Κ4).
  5. Με τον Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ, Υπουργική Απόφαση Δ17α/08/32/ΦΝ 275, ΦΕΚ 613 Β, 30-9-92) και τον Νέο Κώδικα Οπλισμένου Σκυροδέματος. ( Θα αναφέρονται σαν Κ5).
  6. Με τους ισχύοντες σήμερα, ΝΕΑΚ (Υπουργική Απόφαση, 417α/04/46/Φ.Ν. 272/20-6-95, 534Β) και τον Νέο Κώδικα Οπλισμένου Σκυροδέματος

(Υπουργική Απόφαση 411Β/13/3-3-95 ΦΕΚ227Β) ( Θα αναφέρονται σαν Κ6).

Για την επίλυση και διαστασιολόγηση των φορέων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPVAK-STRAD 5.0 PLUS της V&K Engineering Research and Services (προγράμματα Βαδαλούκα - Κατσαμπά) το οποίο επιλύει χωρικά πλαίσια με τη μέθοδο της άμεσης αντίστασης όπου λαμβάνονται υπ’όψη τρεις μετατοπίσεις και τρεις στροφές ανά κόμβο. Γίνεται η επίλυση των εξισώσεων [R]=[K]x[r] όπου [R]:μητρώο εξωτερικών φορτίσεων, [Κ]:μητρώο αντίστασης και [r]:μητρώο μετατοπίσεων.

(Σ.Σ. Σήμερα το πρόγραμμα ονομάζεται STRAD/AutoSTRAD της 4Μ-VK, μετά την δημιουργία της εταιρείας 4Μ-VK).

Η επίλυση των πλακών γίνεται με τη μέθοδο HAHN (ροπές πακτώσεως και κατανομή CROSS στο επίπεδο). Η θεμελίωση επιλύθηκε συνολικά μαζί με τον υπόλοιπο φορέα. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι Σκυρόδεμα Β225 και χάλυβας ST ΙΙΙ για τους παλαιότερους Κανονισμούς Σκυροδέματος (μέθοδος επιτρεπόμενων τάσεων) και C16 και S400 για τον ισχύοντα Ν.Κ.Ω.Σ. (μέθοδος οριακής αντοχής). Η θεμελίωση αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα κατάλληλα συνδεδεμένα με συνδετήριες δοκούς. Δείκτης εδάφους Κ=50.000 ΚΝ/m3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΤΙΡΙΟ Α

Α. ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

α. Γωνιακό υποστύλωμα.

Οι οπλισμοί που προκύπτουν για τον ανώτατο όροφο δεν επαρκούν ούτε κατά προσέγγιση έναντι των σημερινών απαιτήσεων, ανεξάρτητα από την τήρηση των ελέγχων (περιμετρικών υποστυλωμάτων κτλ).

Ο υπολογισμός με στατικά απαιτούμενη διατομή, μείωνε κάπως το ποσοστό του οπλισμού αλλά και πάλι δεν επαρκούσε για τις σημερινές απαιτήσεις.

Ο συνδυασμός κανονισμών μεταξύ 1991 και 1995 (Ν.Ε.Α.Κ. και Ν.Κ.Ω.Σ.) δίνει παρόμοια αποτελέσματα με το συνδυασμό «αντισεισμικός του 1984 με Ν.Κ.Ω.Σ. του 1991».

Η απαλλαγή του τελευταίου ορόφου από ικανοτικό έλεγχο, δε βελτίωνε τα αποτελέσματα σε υψηλά ποσοστά οπλισμού.

Οι οπλισμοί που προκύπτουν για τον ενδιάμεσο όροφο είναι αρκετά υψηλότεροι έναντι των προ του αντισεισμικού του ‘84 συνδυασμών κανονισμών. Η εφαρμογή διαφόρων ελέγχων δεν διαφοροποιεί τα αποτελέσματα. Ειδικά, η εφαρμογή του ικανοτικού ελέγχου το 1984, δίνει παρόμοια αποτελέσματα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η εφαρμογή όμως του αντισεισμικού του 1984 με τον κώδικα οπλισμένου σκυροδέματος του 1991, φαίνεται ότι υπερκαλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις, όπου ο έλεγχος σε λυγισμό ήταν σημαντικός για μεγάλες εκκεντρότητες που δημιουργούνταν λόγω σεισμού επαυξημένου με 1.7

(έλεγχος με 1/αx + 1/ay = 1).

Ο συνδυασμός Νέου Κώδικα Σκυροδέματος με παλιούς κανονισμούς, δεν αλλάζει σημαντικά τα ποσοστά του οπλισμού, ενώ η θλιβώμενη ζώνη στο διάγραμμα τάσεων του σκυροδέματος, ανακουφίζει τον ικανοτικό έλεγχο.

Οι οπλισμοί που προκύπτουν για τα υποστυλώματα του ισογείου, παρουσιάζουν την καλύτερη σύγκλιση. Πριν από την εφαρμογή του αντισεισμικού του 1984, υπολείπονται το 80% σε οπλισμό, αλλά μετά την εφαρμογή, λόγω του ικανοτικού ελέγχου και της προσαρμογής οπλισμού καθ’ύψος, δίνουν αποτελέσματα ικανοποιητικά για τις σημερινές απαιτήσεις.

β. Περιμετρικό υποστύλωμα.

Οι απαιτήσεις σε οπλισμό για τα υποστυλώματα του ισογείου είναι πολύ υψηλότερες με τους ισχύοντες κανονισμούς απ’ότι με τους παλιούς. Η εφαρμογή του αντισεισμικού συντελεστή 0.06, βελτίωσε κάπως το ποσοστό, χωρίς όμως να το πλησιάσει.

Η εφαρμογή του αντισεισμικού του 1984, δίνει παρόμοια αποτελέσματα με τα σημερινά, λόγω της εφαρμογής του ικανοτικού ελέγχου.

Ο έλεγχος υπάρχοντος του 1984, εξακολουθεί να διατηρεί τα υψηλά ποσοστά οπλισμού

(ποσοστό 27% έναντι 34% σήμερα).

Ο συνδυασμός αντισεισμικού του 1984 με Κώδικα Σκυροδέματος του 1991, δίνει μεγέθη συγκρίσιμα με τα σημερινά.

Ο συνδυασμός αντισεισμικού του 1954 με Ν.Κ.Ω.Σ. του 1995, δίνει προσαυξήσεις στον οπλισμό, απέχει όμως σημαντικά από τις σημερινές απαιτήσεις.

Επίσης, αξιόλογα αποτελέσματα προέκυψαν και από το συνδυασμό αντισεισμικού 1992 με κώδικα σκυροδέματος 1991.

Η εφαρμογή της τριγωνικής κατανομής και του ικανοτικού ελέγχου επιβάρυνε σημαντικά τον οπλισμό μετά την εφαρμογή του Αντισεισμικού του 1984 και μάλιστα περισσότερο από τις σημερινές απαιτήσεις. Οι συνδυασμοί πριν το 1984, δίνουν μεγάλες αποκλίσεις στους οπλισμούς ενώ ο συνδυασμός αντισεισμικός 1992 με Κ.Ω.Σ. 1991, δίνει τα δυσμενέστερα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα για τον οπλισμό των υποστυλωμάτων του ανώτατου ορόφου παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς, λόγω της απαλλαγής από ικανοτικό έλεγχο στην τελευταία στάθμη.

γ. Ενδιάμεσο υποστύλωμα

Η δυνατότητα στατικά απαιτούμενης διατομής πριν τον αντισεισμικό του 1984, οδήγησε σε πολύ μικρά ποσοστά οπλισμού με πολύ μεγάλη απόκλιση από τις σημερινές απαιτήσεις. Η εφαρμογή του ικανοτικού ελέγχου μετά το 1984, δίνει μεγαλύτερα ποσοστά από τα σημερινά, ενώ ο συνδυασμός αντισεισμικού 1992 με Κ.Ω.Σ. 1991 παρόμοια ποσοστά. Ο έλεγχος υπάρχοντος, λόγω μεταβολής της φόρτισης δεν έδινε αξιοσημείωτο ποσοστό χωρίς τον ικανοτικό.

Για το υποστύλωμα του ενδιάμεσου ορόφου οι διαφορές μειώνονται σημαντικά και παρατηρείται καλύτερη σύγκλιση. Εξαίρεση αποτελεί η εφαρμογή στατικά απαιτούμενης διατομής που μειώνει δραματικά τον οπλισμό. Η εφαρμογή του ικανοτικού ελέγχου μετά το 1984 δίνει υπερδιαστασιολογημένες διατομές, ενώ ο συνδυασμός αντισεισμικού 1984 με Κ.Ω.Σ. 1991 δίνει παρόμοια αποτελέσματα με τα σημερινά χωρίς την εφαρμογή ικανοτικού ελέγχου.

Οι οπλισμοί του υποστυλώματος του ανώτατου ορόφου παρουσιάζουν την ίδια περίπου εικόνα για όλους τους συνδυασμούς.

Β. ΔΟΚΟΙ

Μετά την τροποποίηση του αντισεισμικού συντελεστή σε 0.06, προκύπτουν μικρές διαφορές στους οπλισμούς. Ο μέγιστος οπλισμός προκύπτει με την εφαρμογή του αντισεισμικού του 1984 σε συνδυασμό με επιτρεπόμενες τάσεις. Οι συνδετήρες μετά το 1984 φαίνεται πως δεν επαρκούν. Η διαφορά που προκύπτει μετά το 1984, σε ποσοστό αύξησης 50%, προκύπτει από πύκνωση στις κρίσιμες περιοχές. Ο κύριος οπλισμός είναι ικανοποιητικός μετά το 1979.

Συνδετήριες δοκοί.

Παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στο ποσοστό του κύριου οπλισμού. Η αύξηση των ροπών στο λαιμό των πέδιλων και οι ελάχιστες διαστάσεις δίνουν μεγαλύτερους οπλισμούς, μετά το 1984 σε σχέση με πριν. Μετά το 1984, οι διαφορές κυμαίνονται στο 20% περίπου.

Γ. ΘΕΜΕΛΙΑ

Διαφορές παρατηρούνται μόνο ως προς το ποσοστό του οπλισμού λόγω των ελάχιστων απαιτήσεων μετά το συνδυασμό Αντισεισμικός 1984-Κ.Ω.Σ. 1991. Σχετικά με τον όγκο του σκυροδέματος δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Δ. ΠΛΑΚΕΣ

Παρατηρούνται μικρές διαφορές - αύξηση έως και 20% σήμερα, λόγω αυστηρότερης απαίτησης σε μέγιστη απόσταση ράβδων. Ο έλεγχος βέλους κάμψης με τον ισχύοντα κανονισμό, οδηγεί σε πυκνότερους οπλισμούς παρόμοιους με τους οπλισμούς αντοχής σε κάμψη των παλαιότερων κανονισμών.

ΚΤΙΡΙΟ Β

Α. ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

α. Γωνιακό Υποστύλωμα

Οι οπλισμοί του ανώτατου και ενδιάμεσου ορόφου, επαρκούν συγκριτικά με τους απαιτούμενους με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ύπαρξη κεντρικού πυρήνα- επάρκεια τοιχείων σύμφωνα με Ν.Ε.Α.Κ., απαλλάσσει από τον ικανοτικό έλεγχο μετά την εφαρμογή του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1984 και οι έλεγχοι περιμετρικών υποστυλωμάτων και λυγισμού δεν επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Αντίθετα, συγκρίνοντας τα ποσοστά οπλισμών για το γωνιακό υποστύλωμα του ισογείου, παρατηρείται σημαντική αύξηση 70% μεταξύ αντισεισμικού του 1954(ορθογωνική κατανομή) και αύξηση 85% από τον αντισεισμικό του 1984(τριγωνική κατανομή) σε συνδυασμό με Κ.Ω.Σ. του 1991.

Σημειώνεται ότι τα αυξημένα ποσοστά σε όλους τους συνδυασμούς κανονισμών για το γωνιακό υποστύλωμα προκύπτουν από τοποθέτηση τουλάχιστον 4Φ20 στις γωνίες.

β. Περιμετρικό υποστύλωμα

Οι απαιτήσεις σε οπλισμό για περιμετρικό υποστύλωμα ανωτάτου ορόφου είναι υψηλότερες για το συνδυασμό Αντισεισμικού του 1984 με Κ.Ω.Σ του 1991(ποσοστό αύξησης 28%) ενώ οι κανονισμοί πριν και μετά δίνουν τα ίδια αποτελέσματα.

Ο έλεγχος υπάρχοντος επιβαρύνει περισσότερο τον οπλισμό υποστυλώματος ενδιάμεσου ορόφου ενώ τα ποσοστά που προκύπτουν για το ισόγειο δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή με την εξέλιξη των κανονισμών.

γ. Ενδιάμεσο υποστύλωμα

Στο κτίριο Β, τα εσωτερικά κατακόρυφα στοιχεία είναι τοιχεία. Παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό του κύριου οπλισμού μετά την εφαρμογή της τριγωνικής κατανομής(Αντισεισμικό του 1984 με επιτρεπόμενες τάσεις), το οποίο παραμένει σταθερό μέχρι τους ισχύοντες κανονισμούς.

Αντίθετα, σχετικά με την σχάρα των τοιχείων παρατηρείται αυξομείωση στο ποσοστό της από τον αντισεισμικό του 1954 μέχρι τον Ν.Ε.Α.Κ., με μέγιστη τιμή για τον συνδυασμό Αντισεισμικός του 1984 με Ν.Κ.Ω.Σ(1995).

Το ποσοστό των οπλισμών παραμένει το ίδιο για όλους τους ορόφους και όλους τους κανονισμούς, εκτός από τον προηγούμενο συνδυασμό κανονισμών όπου παρατηρείται αύξηση 20% στις σχάρες από τον ανώτατο όροφο στο ισόγειο.

Σημείωση: Τα υποστυλώματα του κτιρίου Β, λόγω επάρκειας τοιχείων, απαλλάχτηκαν από ικανοτικό έλεγχο, έλεγχο κρισίμου υποστυλώματος και έλεγχο σε αποφυγή σχηματισμού μηχανισμού ορόφου κατά Ν.Ε.Α.Κ. Ο έλεγχος περιμετρικού υποστυλώματος τηρήθηκε σε όλους τους κανονισμούς πλην από τους ισχύοντες Ν.Ε.Α.Κ. και Ν.Κ.Ω.Σ.

Β. ΔΟΚΟΙ

Παρατηρείται αύξηση στον κύριο οπλισμό μέχρι την εφαρμογή του Αντισεισμικού του 1984 σε συνδυασμό με επιτρεπόμενες τάσεις, όπου και παρουσιάζεται η μέγιστη τιμή του. Ο οπλισμός των δοκών του ανώτατου ορόφου προκύπτει ο ίδιος μεταξύ αντισεισμικού 1954 και Ν.Ε.Α.Κ.

( όχι όμως και οι ενδιάμεσες τιμές των υπολοίπων συνδυασμών.)

Συνδετήριες δοκοί

Παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στο ποσοστό του κύριου οπλισμού μεταξύ κανονισμών πριν και μετά το 1984. Από το 1984 μέχρι τους ισχύοντες κανονισμούς δεν παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις στο ποσοστό, ενώ αντίθετα η αύξηση του οπλισμού των συνδετήρων είναι σημαντική κατά την εξέλιξη των κανονισμών με ποσοστό αύξησης έως και 100% μεταξύ αντισεισμικού 1954 και αντισεισμικού 1984 σε συνδυασμό και οι δύο με Ν.Κ.Ω.Σ. Η ποσότητα οπλισμού και συνδετήρων των συνδετήριων δοκών σταθεροποιήθηκε μετά τον συνδυασμό κανονισμών αντισεισμικού του 1984 με Κ.Ω.Σ. 1991.

Γ. ΘΕΜΕΛΙΑ

Για τους πρώτους συνδυασμούς (αντισεισμικός 1954 και 1984) η ποσότητα χάλυβα και σκυροδέματος παραμένει η ίδια, ενώ παρατηρείται αύξηση 40% περίπου στο χάλυβα και 5% στο σκυρόδεμα με την εφαρμογή του συνδυασμού Αντισεισμικός 1984- Κ.Ω.Σ. 1991.Ποσότητα χάλυβα και όγκος σκυροδέματος παραμένουν αμετάβλητα μετά τον προηγούμενο συνδυασμό μέχρι σήμερα.

Δ. ΠΛΑΚΕΣ

Παρατηρείται σημαντική αύξηση στον οπλισμό, περίπου 15%, από την εφαρμογή του Αντισεισμικού 1984 με Κ.Ω.Σ. 1991 (μέθοδος οριακής αντοχής για το σκυρόδεμα). Ο έλεγχος σε βέλος κάμψης και στη μέγιστη απόσταση ράβδων οπλισμού με τον ισχύοντα Ν.Κ.Ω.Σ. οδηγούν σε αντίστοιχους οπλισμούς της μεθόδου επιτρεπόμενων τάσεων που προέκυπταν λόγω κάμψης.

Προτάσεις

Παρατηρείται γενικά, ότι τα κτίρια που διαθέτουν ισχυρά τοιχεία, δεν εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και ίσως μια μικρή ενίσχυση των τοιχείων είναι αρκετή.

Κτίρια πλαισιακής λειτουργίας, όμως, φαίνεται ότι απαιτούν σημαντικές ενισχύσεις και ειδικά εκείνα που είναι μελετημένα και κατασκευασμένα πριν την εφαρμογή του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1984. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βρεθεί η οικονομικότερη λύση ενίσχυσης μεταξύ μανδύα υποστυλωμάτων και κατασκευής πρόσθετων τοιχείων.

Περιγραφή κτιρίων

Τα κτίρια που μελετήθηκαν είναι δύο τυπικά τριώροφα κτίρια χωρίς ισόγειο με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα και οργανισμό πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή. Το κτίριο Α δεν έχει επάρκεια τοιχείων σύμφωνα με τον Ν.Ε.Α.Κ., ενώ το κτίριο Β επαρκεί κατά Ν.Ε.Α.Κ.. Είναι παντού ελεύθερα, πάνω στην οικοδομική γραμμή, δεν υπάρχει πρόβλεψη ορόφου και μελετήθηκαν για φορτία βαρύτητας και σεισμό.

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι συμβολισμοί αντιστοιχούν:

Ι = Ισόγειο/Ε = Ενδιάμεσος όροφος/Α = Ανώτατος όροφος/ΙΚ = Ικανοτικός έλεγχος κόμβων

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α (ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΕΙΑ)

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.

ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ

Α/Α

Ι

Ε

Α

Ι

Ε

Α

Ι

Ε

Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σ1

35/35

8

30/30

8

30/30

8

30/30

10

25/25

9

25/25

10

25/50

10

25/50

10

25/50

10

ε=0.04, με έλεγχο περιμ. δοκών (Κ1)

Σ3

8

9

8

14

10

10

ε=0.06, με έλεγχο περιμ. δοκών (Κ1)

Σ4

8

9

8

14

10

10

όπως Σ3, χωρίς έλεγχο περιμετρ. υποστυλωμάτων(Κ1)

Σ5

8

9

7

14

10

7

5.5

5.5

5.5

όπως Σ3, στατικά απαιτουμενη διατομή έλεγχος περιμετρ. υποστυλωμ. (Κ1)

Σ6

8

9

6

14

10

7.2

5.5

5.5

5.5

όπως Σ3, στατικά απαιτούμενη διατομή χωρίς έλεγχο περ. υποστυλωμ. (Κ1)

Σ8

11.5

14

14

35/30

36

35/30

36

10

ΙΚ

32

ΙΚ

32

14

ε=0.06 (Κ2)

Σ7

18

14

14

14

16

10

14

14

14

όπως Σ8, χωρίς ικανοτικό έλεγχο(Κ2)

Σ9

11

14

14

14

17

10

11

11

11

όπως Σ8, χωρίς ικανοτικό και έλεγχο κοντού (Κ2)

Σ11

11

9

9

9

16

10

11

11

11

έλεγχος υπάρχοντος

χωρίς ικανοτικό (Κ3)

Σ11α

με ικανοτικό. Δεν επαρκεί (Κ3) (χωρίς προσαυξημένη τάση στο ικανοτικό για τα υποστυλώματα)

Σ12

11

11

9

27

33

10

ΙΚ

35

ΙΚ

45

11

με προσαυξημένη τάση στον ικανοτικό (Κ3)

Σ14

11.5

11.3

14

16

16

12.8

16

16

11.3

οι φορτίσεις x 1.7 χωρίς ικανοτικό, χωρίς λυγισμό (Κ4)

Σ15

15

22

17

29

32

24

25

16

11

όπως Σ14, με λυγισμό (Κ4)

Σ16

34

22

17

29

39

25

30/50

24

30/50

34

11

όπως Σ14 οι φορτίσεις x 1.7 με ικανοτικό, και έλεγχο σε λυγισμό (Κ4)

Σ17

45/45

30/50

Σ14-Σ16:Μεταθετά πλαίσια (ανάλυση ως αμετάθετα)(Κ4)Σ17: αύξηση διαστάσεων για αμεταθετότητα

Σ18

11

17

17

17

13

13

11.3

11.3

11.3

Αντισεισμικός 54-Ν.Κ.Ω.Σ., ε=0.06 με έλεγχο περ. υποστ. και λυγισμό (Κ1-6)

Σ19

11

9

9

17

10

10

11

11

11

όπως Σ18, χωρίς έλεγχο περιμ. υποστ. και λυγισμό (Κ1-6)

Σ20

11

9

9

9

10

10

11

11

11

Αντισεισμικός 1984-Ν.Κ.Ω.Σ., χωρίς έλεγχο περ. υποστ., λυγισμού, ΙΚ και τήρηση ευθ. μήκους αγκύρωσης (Κ2-6)

Σ21

11

11

9

25

25

13

29

29

11

όπως Σ20, με όλους τους ελέγχους (Κ2-6)

Σ22

9

9

11

32

32

25

20.3

23

11.3

Αντισεισμικός 92 με Κ.Ω.Σ. 1991

acd πεδίλων= 1.0

Σ24

15

17

15

34

23

25

24.4

16

11

Ν.Ε.Α.Κ. - Ν.Κ.Ω.Σ., με εγκύκλιο για αγκυρώσεις, acd πεδίλων= 1.0 (Κ6)

 

ΚΤΙΡΙΟ Α - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (kg/m3) / ΟΠΛΙΣΜΟΣ (kg/m3) / ΣΥΝΟΛΟ (kg/m3)

ΟΠΛΙΣΜΟΣ (kg) / ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m3)

Α/Α

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ

Σ1

20/85 (105)

640- 6.12

29/100 (129)

480-3.7

29/92 (121)

440-3.7

Σ3

20/95 (115)

700-6.12

29/100 (129)

480-3.7

29/92 (121)

440-3.7

Σ4

20/95 (115)

700-6.12

29/92 (121)

@ 450-3.7

29/92 (121)

440-3.7

Σ5

20/83 (103)

630-6.12

29/82 (111)

@ 410-3.7

29/68 (97)

360-3.7

Σ6

20/74 (94)

570-6.12

29/68(97)

@ 370-3.7

29/68 (97)

360-3.7

Σ7

64/127 (191)

1170-6.12

86/118 (204)

760-3.7

89/102 (191)

710-3.7

Σ8

85/264 (350)

2140-6.12

145/329 (470)

1760-3.7

89/102 (191)

710-3.7

Σ9

55/116 (171)

1050-6.12

70/111 (181)

670-3.7

70/92 (162)

600-3.7

Σ10

52/104 (156)

960-6.12

70/111 (181)

670-3.7

70/81 (151)

560-3.7

Σ12

52/180 (232)

1420-6.12

86/245 (330)

1220-3.7

70/81 (151)

560-3.7

Σ14

66/108 (174)

1069-6.12

79/112 (191)

710-3.7

80/88 (168)

623-3.7

Σ15

72/187 (259)

1559-6.12

90/162 (252)

937-3.7

87/111 (198)

738-3.7

Σ16

80/200 (280)

1714-6.12

128/290 (418)

1548-3.7

87/111 (198)

738-3.7

Σ18

69/116 (185)

1136-6.12

87/110 (197)

731-3.7

87/93 (180)

670-3.7

Σ19

69/116 (185)

1136-6.12

80/80 (160)

594-3.7

80/80 (160)

594-3.7

Σ20

60/84 (144)

877-6.12

80/80 (160)

594-3.7

80/80 (160)

594-3.7

Σ21

80/187 (267)

1725-6.36

112/190 (302)

1445-4.77

94/91 (185)

886-3.7

Σ22

80/222 (302)

2094-6.93

148/332 (480)

1779-3.7

91/121 (212)

787-3.7

Σ23

120/153 (273)

1952-7.17

140/140 (280)

1207-4.2

95/119 (215)

790-3.7

 

ΚΤΙΡΙΟ Α - ΔΟΚΟΙ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ(kg/m3) / ΟΠΛΙΣΜΟΣ(kg/m3) / ΣΥΝΟΛΟ(kg/m3)

ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ(kg) / ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m3 )

Α/Α

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

Σ1

22/83(105) 750/7.07

20/75(95) 680/7.17

21/70(91) 650/7.17

Σ2

22/82(104) 740/7.07

21/72(93) 670/7.17

21/68(89) 650/7.17

Σ3

20/100(120) 850/7.07

18/82(100) 720/7.17

21/70(91) 650/7.17

Σ8

32/125(158) 1120/7.07

30/115(145) 1040/7.17

29/113(141) 1020/7.17

Σ11

32/125(158) 1120/7.07

30/115(145) 1040/7.17

29/113(141) 1020/7.17

Σ14

33/116(149) 1058/7.07

33/95(128) 922/7.17

34/81(115) 824/7.17

Σ18

35/83(118) 835/7.07

35/75(110) 791/7.17

35/71(106) 763/7.17

Σ20

35/91(128) 894/7.07

36/77(113) 819/7.17

36/73(109) 783/7.17

Σ22

34/113(147) 1046/7.07

34/96(140) 936/7.17

34/85(119) 851/7.17

Σ24

35/105(140) 999/7.07

35/82(117) 867/7.17

35/72(107) 767/7.17

 

ΚΤΙΡΙΟ Α- ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΟΙ - ΠΕΔΙΛΑ- ΠΛΑΚΕΣ

 

Α/Α

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΟΙ

ΠΕΔΙΛΑ kg 1m3

kg-m3

ΙΣΟΓΕΙΟ kg/m3-m3

ΠΛΑΚΕΣ

ΕΝΔ. ΟΡΟΦΟΣ kg/m3-m3

ΑΝ.ΟΡΟΦΟΣ kg/m3-m3

Σ1

21/50(71) 806/11.36

22 428/18.92

52 15.7

Σ3

21/52(73) 829/11.36

22 428/18.92

Σ8

21/117(138) 1568/11.36

22 428/18.92

52 15.7

47.32 15.7

Σ11

21/117(138) 1568/11.36

22 428/18.92

48 52
Σ14

40/124(164) 1863/11.36

33 615/18.31

59 16.4

60 15.5

56 15.5

Σ18

40/124(164) 1863/11.36

29.2 615/21.02

Σ20

40/124(164) 1863/11.36

29.2 615/21.02

Σ22

40/126(166) 1886/11.36

29.2 615/21.02

Σ24

40/126(166) 1886/11.36

29.2 615/21.02

59 16.4

58 16.4

58 16.4

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Β

( ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Α/Α

ΓΩΝΙΑΚΟ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Ι

Μ

Α

Ι

Μ

Α

Ι

Μ

Α

 

Σ1

35/35 10

30/30 14

30/30 14

30/30 9

25/25 10

25/25 10

270 5.7 1.4

/20 5.7 1.4

5.7 1.4

ε=0.04, έλεγχος περιμετρικών δοκών (Κ1)

Σ2

10

14

14

9

10

10

5.7 1.4

5.7 1.4

5.7 1.4

ε=0.06, έλεγχος περιμετρικών υποστυλωμάτων(Κ1)

Σ3

17

14

14

9

10

10

8 1.2

8 1.2

8 1.2

ε=0.06,χωρίς ικανοτικό και έλεγχο κοντού (Κ2)

Σ4

17

14

14

9

12.9

12.8

8 1.2

8 1.2

8 1.2

ε=0.06,έλεγχος υπάρχοντος χωρίς ικανοτικό (Κ3)

Σ5

18.5

14

14

9

10

10

8 2

8 2

8 2

ε=0.06 (Κ4)

Σ6

18.5

14

14

9

10

10

8 2.4

8 2.4

8 2.4

χωρίς έλεγχο σε αποφυγή σχηματισμού μηχανισμού ορόφου (Κ5)

Σ7

18.5

14

14

9

10

10

8 2

8 2

8 2

Σ6 χωρίς μηχανισμό ορόφου (Κ6)

 

ΚΤΙΡΙΟ Β- ΠΕΔΙΛΑ - ΠΛΑΚΕΣ

ΒΑΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ kgr / m3 ΚΑΙ m3 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Π Λ Α Κ Ε Σ

Α/Α

Π Ε Δ Ι Λ Α

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΝΔ. ΟΡΟΦΟΣ

ΑΝ. ΟΡΟΦΟΣ

kg/m3 -- m3

kg/m3 -- m3

kg/m3 -- m3

kg/m3 -- m3

Σ1

17.8 28.61

49.4 15.6

50.4 15.8

50.4 15.8

Σ2

17.7 28.76

49.4 15.6

50.4 15.8

50.4 15.8

Σ3

17.7 28.76

49.4 15.6

50.4 15.8

50.4 15.8

Σ4

18.24 28.01

45.8 15.8

50 15.7

50 15.7

Σ5

24.3 30.05

57.7 16.1

57 16.1

57 16.1

Σ6

24.3 30.05

57.7 16.1

57. 16.1

57 16.1

Σ7

24.3 30.05

57.7 16.1

57 16.1

57 16.1

 

ΚΤΙΡΙΟ Β- ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ-ΔΟΚΟΙ

Στοιχεία Πίνακα: ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (Kg/m3) / ΟΠΛΙΣΜΌΣ (Kg/m3) / ΣΥΝΟΛΟ (Kg/m3)

ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ ( Kg) / ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m3)

A/A

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

Σ1

28/65 (93)

1150/12,44

33/71 (104)

880/8,45

33/68 (101)

850/8,45

Κ1

Σ2

28/65 (93)

1150/12,44

33/71 (104)

880/8,45

33/68 (101)

850/8,45

Κ1

Σ3

45/104 (149)

1860/12,44

52/114 (166)

1400/8,45

52/110 (162)

1370/8,45

Κ2

Σ4

55/108 (163)

2020/12,44

62/114 (176)

1480/8,45

62/102 (164)

1380/8,45

Κ3

Σ5

77/109 (186)

2312/12,44

77/103 (180)

1517/8,45

73/96 (169)

1431/8,45

Κ4

Σ6

73/116 (189)

2354/12,44

78/109 (187)

1578/8,45

75/97 (172)

1461/8,45

Κ5

Σ7

50/130 (180)

2241/12,44

63/117 (180)

1514/ 8,45

63/105 (168)

1414/8,45

Κ6

Δ Ο Κ Ο Ι

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΕΣ

ΔΟΚΟΙ

Σ1

24/88 (112)

690/6,15

22/87 (109)

680/6,26

24/85 (109)

680/6,26

19,6/53,4 (73)

670/9,17

Σ2

28/93 (121)

740/6,15

25/90 (115)

720/6,26

24/90 (114)

710/6,26

19,3/57,8 (77)

720/9,17

Σ3

36/135 (171)

1050/6,15

35/134 (169)

1060/6,26

34/131 (165)

1030/6,26

18,5/120 (138,5)

1270/9,17

Σ4

38/125 (163)

1000/6,15

32/128 (160)

1000/6,26

35/125 (160)

1000/6,26

17,4/67,6 (85)

780/9,17

Σ5

35/115 (150)

923/6,15

34/106 (140)

872/6026

33/104 (137)

859/6,26

39/114 (153)

1403/9,17

Σ6

35/94 (129)

789/6,15

34/91 (125)

781/6,26

33/90 (123)

768/6,26

39/117 (156)

1434/9,17

Σ7

34/97 (131)

806/6,15

34/93 (127)

789/6,26

33/90 (123)

768/6,26

39/115 (154)

1410/9,17

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΓΩΝΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤ.

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

Α54 - Α95

Αύξηση ποσοστού@ 180%

Αύξηση οπλισμού@ 100%

Αύξηση οπλισμού@ 90%

Α84 - Α95

αύξηση 60%

αύξηση 50%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ λόγω προσαρμογής και ενδιάμεσης απόστασης

Β54 - Β95

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

αύξηση 85%

Β84 - Β95

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ λόγω προσαρμογής

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ λόγω προσαρμογής

αύξηση οπλισμού 10%

Α54 - Β95

ικανοποιείται με τον πραγματικό οπλισμό(χωρίς προσαρμογή)

ό,τι στον ανώτατο όροφο

ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

Α84 - Β95

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ λόγω προσαρμογής 4Φ20

αύξηση 20%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ λόγω προσαρμογής, ενδιαμ. απόστασης και διαφορά μίας διαμέτρου

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

Α54 - Α95

αύξηση 150%

αύξηση 130%

αύξηση 140%

Α84 - Α95

αύξηση 150%

ικανοποιείται το ποσοστό του Α95 λόγω ικανοτικού Α84

όμοια με ενδιάμεσο όροφο

Β54 - Β95

σύγκλιση αποτελεσμάτων

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

Β84 - Β95

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

Α54 - Β95

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

(ποσοστό Β95<Α54)

Α84 - Β95

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

ποσοστό για Α84>Β95, λόγω ικανοτικού

όμοια με ενδιάμεσο όροφο

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ

Α54 - Α95

αύξηση 144%

αύξηση 60%

αύξηση 10%

Α84 - Α95

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο Α95 λόγω ικανοτικού ελέγχου για Α84

όμοια με ανώτατο όροφο

ποσοστό Α84> ποσοστό Α95

Β54 - Β95

αύξηση οπλισμού 40% επάρκεια για τις σχάρες

όμοια με ανώτατο όροφο

όμοια με ανώτατο όροφο

Β84 - Β95

επάρκεια οπλισμών αύξηση σχάρας 70%

όμοια με ανώτατο όροφο

όμοια με ανώτατο όροφο