Νέα Υπολογιστική Γενιά Προγραμμάτων Θέρμανσης-Κλιματισμού με Ακριβή Εξομοίωση σε Πραγματικές Συνθήκες Λειτουργίας των Υδραυλικών Δικτύων

(Από τους Σ. Παπαθανασίου, Χ. Χαραλαμπόπουλο, Α. Κοτσοβό, Ηλ/γους Μηχανικούς)

 

wpe4.jpg (116757 bytes)

1. Εισαγωγή

Η κλασσική μεθοδολογία υπολογισμών εγκαταστάσεων υδραυλικών δικτύων Θέρμανσης και Κλιματισμού περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, ορισμένες «προσεγγιστικές» παραδοχές, τις οποίες είχε επιβάλλει το παλιό, χειρόγραφο σύστημα υπολογισμών. Η χρήση των προγράμματων Η/Υ, αν και κατάργησε σταδιακά τις περισσότερες από αυτές τις παραδοχές, ωστόσο δεν απεμπλάκει ολοκληρωτικά τόσο για λόγους συνήθειας και ομαλότερης προσαρμογής των μελετητών στην νέα τεχνολογία, όσο και αποφυγής χρονοβόρων μαθηματικών πράξεων (καθόλου αμελητέων σε συστήματα Η/Υ της περασμένης δεκαετίας-πενταετίας).

Ομως η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και οι ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις της σύγχρονης γενιάς μελετητών έδωσαν, όπως ήταν φυσικό, την αφορμή σε πολλούς συναδέλφους να μελετήσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα συστήματα και να προτείνουν διάφορα μοντέλα αναλυτικής εξομοίωσης των υδραυλικών δικτύων. Χαρακτηριστική είναι η πλούσια αρθρογραφία στα ΤΕΧΝΙΚΑ και στο Δελτίο του ΠΣΔΜΗ σε θέματα υδραυλικής επίλυσης δικτύων (Β. Σελλούντος, Κ. Διακουμάκος, Κ. Γκότσης κ.α.), μέσα από την οποία φανερώνεται η ανάγκη για μιά πληρέστερη αντιμετώπιση, η οποία μάλιστα με τα διατιθέμενα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι και απόλυτα πραγματοποιήσιμη.

Ετσι, με την «ωρίμανση» όλων των παραπάνω συνθηκών, το άλμα από την προηγούμενη υπολογιστική γενικά προγραμμάτων σε μιά σύγχρονη γενιά απόλυτης προσομοίωσης δικτύων υπήρξε επιβεβλημένο. Η νέα γενιά Η/Μ προγραμμάτων που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό, επιλύει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οποιοδήποτε υδραυλικό κλειστό δίκτυο, καθώς όλες οι προσεγγιστικές παραδοχές αγνοούνται παντελώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα πραγματικά. Χωρίς να καταργεί τον «κλασσικό» τρόπο υπολογισμών, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη με ένα απλό πάτημα πλήκτρου, σε δέκατα του δευτερολέπτου, να πραγματοποιηθεί πλήρης εξομοίωση της υπό μελέτη υδραυλικής εγκατάστασης. Η γενική αρχή της μεθοδολογίας συνίσταται α) στην εύρεση της χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω αναλυτικών υδραυλικών υπολογισμών, β) στον εντοπισμό του σημείου λειτουργίας (ή ισορροπίας) το οποίο ορίζεται από την τομή με την καμπύλη του κυκλοφορητή ή της αντλίας που επιλέγεται, και γ) στην υδραυλική επανεπίλυση ολόκληρου του δικτύου με βάση αυτό το σημείο λειτουργίας, για απόλυτη ακρίβεια στα αποτελέσματα. Παρόλο που τα 3 παραπάνω βήματα απαιτούν αλγόριθμους σύγκλισης με μεγάλο όγκο μαθηματικών πράξεων, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην οθόνη μετά τους υπολογισμούς, σε μιά σύγχρονη μονάδα Η/Υ (πχ. Pentium II), γίνεται σχεδόν ακαριαία.

Προτού προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες του προγράμματος και τα αποτελέσματα της εξομοίωσης, κρίνεται σκόπιμη μιά σύντομη αναφορά στην «κλασσική επίλυση», ώστε ο μελετητής να κατανοήσει βαθύτερα το θεωρητικό υπόβαθρο και την σημασία της εξομοίωσης.

2. Κλασσική Επίλυση

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μηχανικής των ρευστών, οι σχέσεις που προσδιορίζουν την ροή ενός υγρού σε έναν σωλήνα είναι οι ακόλουθες:

      πD2
Q = ---  x V                                   (1) εξίσωση Συνέχειας
       4    

      Δh      λ      V2
J = ---  = --- x  ---                          (2) εξίσωση Darcy
       L      D      2g

1                          k      18.7
--- = 1.74-2log ( --- x  ------ )       (3) εξίσωση Colebrook
\/λ                         D     Re\

        VD
Re = ----                                        (4) αριθμός Reynolds
          ν 

όπου:

  • Q: Παροχή σε m3/h
  • D: Εσωτερική διάμετρος σε m
  • V: Μέση ταχύτητα σε m/s
  • J: Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m
  • Δh: Απώλειες πίεσης σε m
  • L: Μήκος σωλήνα σε m
  • λ: Συντελεστής τριβής
  • k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm
  • Re: Αριθμός Reynolds
  • v: Ιξώδες νερού σε m2/sec

Ουσιαστικά, οι 4 παραπάνω εξισώσεις προσδιορίζουν την μαθηματική σχέση ανάμεσα στην παροχή την ταχύτητα την τριβή και την διατομή του σωλήνα, που λόγω σχετικής δυσκολίας στην επίλυσή τους (απαιτείται κάποια μέθοδος αριθμητικής ανάλυσης επαναληπτικών προσεγγίσεων) συνηθίστηκε να απεικονίζεται και με το γνωστό νομογράφημα με τις ευθείες γραμμές.

Η συνηθισμένη πρακτική επίλυσης ενός κλειστού δικτύου (Θέρμανσης με σώματα ή κλιματισμού με Fan Coils) ξεκινάει με την παραδοχή οτι οι παροχές στα ακραία τμήματα που τροφοδοτούν σώματα είναι δεδομένες, και η τιμή τους προκύπτει προσεγγιστικά βάσει των απωλειών των σωμάτων και μιάς θεωρητικής πτώσης θερμοκρασίας εισερχόμενου-εξερχόμενου νερού που θεωρείται ίδια. Επιπλέον, αφού το άθροισμα των παροχών σε κάθε κόμβο είναι σταθερό (ότι νερό εισέρχεται, εξέρχεται), τότε αθροίζοντας τις παροχές από τους ακραία τμήματα προς το κεντρικό προκύπτει η συνολική παροχή της εγκατάστασης. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση (2) και αθροίζοντας τις τριβές κάθε διαδρομής προσδιορίζεται ο δυσμενέστερος κλάδος. Η επιλογή των διατομών των σωλήνων σε κάθε τμήμα γίνεται έτσι που να επιτυγχάνεται μέγιστη οικονομία (δηλ. όσο γίνεται μικρότερη διάμετρος) αλλά με τον περιορισμό η ταχύτητα του νερού να μην ξεπερνάει ένα όριο (περίπου 1 m/s) πάνω από το οποίο δημιουργείται θόρυβος. Ενα δεύτερο κριτήριο που λαμβάνεται πολλές φορές υπόψη είναι και το όριο των τριβών ανά m μήκους σωλήνα (πχ. 1mΥΣ/m).

Σημειώνεται, οτι όλες οι παραπάνω επιλύσεις δημιουργούν σαφώς την ανάγκη χρησιμοποίησης Η/Υ αφού και η επίλυση του συστήματος εξισώσεων είναι δυσχερής αλλά και κάθε τυχόν μεταβολή (πχ. αλλαγή στις απώλειες ενός χώρου) συνεπάγεται την επανάληψη πολλών χρονοβόρων μαθηματικών πράξεων.

Εχοντας λοιπόν υπολογίσει την συνολική παροχή και την συνολική τριβή του δυσμενέστερου κλάδου, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κατάλληλο κυκλοφορητή, έτσι που δηλαδή το μανομετρικό και η παροχή του να καλύπτουν τις αντίστοιχες βάσει των παραπάνω υπολογισμών απαιτήσεις. Βέβαια, εδώ τίθενται δύο θέματα:

α) Σε ότι αφορά τον κυκλοφορητή, καθώς υπάρχει εξάρτηση της παροχής από το μανομετρικό (καμπύλη κυκλοφορητή), στην πράξη θα απέχουμε από τις θεωρητικά απαιτούμενες συνθήκες και επομένως δεν θα ισχύουν οι παραδοχές από τις οποίες ξεκινήσαμε.

β) Για να εξασφαλιστεί η εξισορρόπηση του δικτύου και να έχουμε ίδιες πτώσεις θερμοκρασίας στα σώματα (όπως υποθέσαμε), θα πρέπει να τοποθετηθούν και να ρυθμιστούν κατάλληλα ρυθμιστικές βαλβίδες στα σώματα (πράγμα έτσι και αλλιώς αποφευκτέο). Αλλιώς οι παραδοχές στις οποίες βασιστήκαμε πιό πάνω δεν θα ισχύουν στην πράξη, δηλαδή το δίκτυο δεν θα λειτουργεί όπως θα θέλαμε.

Και τα δύο αυτά προβλήματα λύνονται με την υδραυλική εξομοίωση, στα πλαίσια της οποίας οι μεταβλητές του δικτύου υπολογίζονται αναλυτικά, και μάλιστα κατά κανόνα χωρίς την χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων, την οποία και γενικά θέλουν να αποφύγουν όλοι οι μελετητές.

Στην γενική του περίπτωση το πρόβλημα είναι σύνθετο αλλά σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις δικτύων (πχ. Μονοσωλήνιο σύστημα μιάς στήλης) το πρόβλημα μπορεί να απλοποιηθεί. Ετσι, η 4Μ ήδη από το 1987 είχε καθιερώσει με μεγάλη επιτυχία μιά μεθοδολογία υδραυλικής εξομοίωσης για μονοσωλήνια μονόστηλα συστήματα θέρμανσης, μεθοδολογία που με την νέα γενιά προγραμμάτων που περιγράφεται εδώ, επεκτείνεται για οποιασδήποτε μορφής μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο σύστημα, όσο σύνθετο και αν είναι. Οποιοσδήποτε μελετητής, έστω και με μικρή εμπειρία, μπορεί να κατανοήσει εύκολα την σημασία και χρησιμότητα μιάς γενικής μεθοδολογίας υδραυλικής εξομοίωσης δικτύων.

3. Εξομοίωση Υδραυλικών Δικτύων

Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, με τον όρο «Εξομοίωση» εννοούμε την ακριβή εκτίμηση όλων των παραμέτρων ενός δικτύου (ταχύτητες, παροχές, τριβές κλπ) σε όλα του τα σημεία. Σε ότι αφορά ένα επιμέρους τμήμα του δικτύου, οι εξισώσεις που προσδιορίζουν τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις παραμέτρους περιγράφηκαν πιό πάνω. Ομως, για συνολική υδραυλική επίλυση απαιτείται και μιά επιπλέον σχέση που να συνθέτει τις επιμέρους τριβές (πτώσεις πίεσης) από τα ακραία τμήματα προς το τμήμα της κεντρικής τροφοδοσίας, έτσι ώστε να μπορούμε να συνθέτουμε το δίκτυο. Ξεκινώντας από την σχέση (2) που μας λέει οτι η πτώση πίεσης σε ένα τμήμα είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας και κατεπέκταση ανάλογη και του τετραγώνου της παροχής, μπορούμε να θεωρήσουμε οτι στο τμήμα αυτό θα ισχύει R= CV2, όπου C μιά σταθερά.

Σε δύο τυχαίους παράλληλους κλάδους (σχήμα 2) προφανώς η διαφορά πίεσης είναι ίση και επομένως c1xV12=c2xV22. Θεωρώντας μιά σταθερά cολ τον συνολικό συντελεστή αντίστασης (για το σύστημα των 2 παράλληλων κλάδων), τέτοιον που Δh = cολ x V ολ 2 καταλήγουμε εύκολα στην σχέση 1/cολ=1/c1 + 1/c2.

Εξάλλου, για n τμήματα σε σειρά ισχύει cολ = c1 + c2 +....+ cn.

Από τις 2 παραπάνω σχέσεις παρατηρούμε οτι υπάρχει πλήρης αναλογία με τις αντιστάσεις ενός ηλεκτρικού δικτύου.

Ξεκινώντας λοιπόν από τα ακραία τμήματα ενός δικτύου και προχωρώντας προς το σημείο τροφοδοσίας, συνθέτοντας παράλληλα και σειριακά όλα τα τμήματα του δικτύου (με τις 2 βασικές σχέσεις που περιγράψαμε πιό πάνω), καταλήγουμε στην γενική σχέση Rδ=CδVδ2 η οποία και παριστάνει την χαρακτηριστική καμπύλη ολόκληρου του δικτύου. Η σχέση αυτή μας λέει με απλά λόγια οτι εάν παρέχουμε στην αρχή του δικτύου μιά ποσότητα νερού Vδ , το νερό θα «συναντάει» μιά συνολική αντίσταση Rδ. Αυξάνοντας την παροχή αυξάνεται και η αντίσταση και μάλιστα στο τετράγωνο. Στην πράξη το δίκτυο θα ισορροπήσει σε κάποιο σημείο λειτουργίας το οποίο εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κυκλοφορητή.

wpe2.jpg (8200 bytes)

Από μαθηματικής πλευράς, το σημείο ισορροπίας ή λειτουργίας δεν είναι παρά η τομή των δύο καμπυλών α) του δικτύου και β) του κυκλοφορητή. Στο σημείο αυτό λειτουργίας οι παροχές προς τους κλάδους επιμερίζονται με τέτοιο τρόπο που οι συνολικές τριβές σε κάθε διαδρομή να είναι ίδιες (κλειστό δίκτυο). Με βάση το πιό πάνω μοντέλο και τις εξισώσεις ροής της προηγούμενης ενότητας, το πρόγραμμα υπολογίζει τις παροχές αυτές, και φυσικά και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους του δικτύου (ταχύτητες, πτώσεις θερμοκρασίας στα σώματα κλπ), όπως ακριβώς ισχύουν στην πραγματικότητα. Στην πράξη ο αλγόριθμος των υπολογισμών είναι αρκετά πολύπλοκος, λόγω της αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα εφόσον ξεπεραστεί το όριο της ταχύτητας (που θέτει ο χρήστης) σε κάποιο τμήμα του δικτύου, το πρόγραμμα επιλέγει την αμέσως μεγαλύτερη διάμετρο σωλήνα, οπότε μεταβάλλεται η αντίσταση του τμήματος με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι τριβές κ.ο.κ. (η λύση προκύπτει με επαναληπτική σύγκλιση). Επίσης, εφόσον πραγματοποιηθεί μιά οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα (πχ. μεταβολή μήκους σωλήνα, προσθήκη επιπλέον σώματος, αλλαγή σκάλας κυκλοφορητή -που αντιστοιχεί σε διαφορετική καμπύλη- κ.ο.κ.) τότε το σημείο λειτουργίας θα μεταβληθεί και για το νέο σημείο λειτουργίας θα πρέπει να ξαναγίνει επίλυση του δικτύου με τα δεδομένα του κυκλοφορητή (παροχή και μανομετρικό), ώστε να προκύψουν τα νέα αποτελέσματα (τριβές, παροχές, ταχύτητες κλπ) σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Γίνεται πάντως αντιληπτό το γεγονός ότι με την παραπάνω μοντελοποίηση ελέγχουμε πλήρως την λειτουργία του δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, έχουμε δηλαδή προσομοιώσει το δίκτυο με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του.

4. Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την τελευταία έκδοση (v.10 plus) του γνωστού υπολογιστικού περιβάλλοντος ADAPT/FCALC-Win της 4Μ, πραγματοποιεί πέρα από την γνωστή κλασσική επίλυση, και αναλυτική εξομοίωση οποιουδήποτε κλειστού δικτύου (προαιρετικά με το πάτημα ενός πλήκτρου). Ετσι, ανακεφαλαιώντας όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, το πρόγραμμα εφαρμόζει:

- Τους κανόνες σύνθεσης και ανάλυσης των επιμέρους αντιστάσεων του δικτύου

- Το σύστημα των 4 εξισώσεων ροής (συνέχειας, Darcy, Colebrook και Reynolds), στα πλαίσια της επίλυσης του οποίου λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης τριβής, που θέτει ο μελετητής

- Την σχέση που προσδιορίζει την πτώση θερμοκρασίας ανά m μήκους του σωλήνα σε όλες τις διαδρομές του δικτύου σύμφωνα με κάποιον συντελεστή που εκφράζει τον βαθμό της μόνωσης του σωλήνα

Η εφαρμογή των παραπάνω σχέσεων και κανόνων από το πρόγραμμα, έχει σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο όλες τις παραμέτρους του δικτύου σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας και μάλιστα με απόλυτη ακρίβεια. Σε ότι αφορά το περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη (user interface) όλες οι παράμετροι της εγκατάστασης, καθώς και τα αποτελέσματα (ενδιάμεσα και τελικά) παρουσιάζονται σε ένα πολυπαραθυρικό περιβάλλον υψηλής εποπτείας και μοναδικής φιλικότητας σε οποιαδήποτε επέμβαση (οθόνη 1). Ειδικότερα:

Η χαρακτηριστική καμπύλη του δικτύου και η τομή με την καμπύλη του κυκλοφορητή, που προσδιορίζουν το σημείο ισορροπίας παρουσιάζονται με την μορφή του διπλανού διαγράμματος, στο οποίο εμφανίζονται και όλες οι χαρακτηριστικές καμπύλες του κυκλοφορητή που επελέγη (σχήμα 3). Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η δυνατότητα που παρέχει το πρόγραμμα στον χρήστη να επιλέξει τον κυκλοφορητή που επιθυμεί μέσα από τις βιβλιοθήκες υλικών 4M-YLIKA στις οποίες περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι γνωστοί κυκλοφορητές & αντλίες της αγοράς (οθόνη 2), ή ακόμα και να εισάγει μόνος του νέο κυκλοφορητή ορίζοντας για κάθε καμπύλη 4 σημεία x,y (οθόνη 3). Το πρόγραμμα δημιουργεί μόνο του τις καμπύλες σε μαθηματική μορφή και τις αποθηκεύει για περαιτέρω χρήση.

Σε κάθε σημείο ισορροπίας το πρόγραμμα πραγματοποιεί νέα επανεπίλυση του δικτύου με τα δεδομένα του συγκεκριμένου κυκλοφορητή (μανομετρικό και παροχή), σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιό πάνω. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή σε περιβάλλον Windows, όπου ο μελετητής έχει πλήρη εποπτεία για τις τιμές κάθε παραμέτρου σε κάθε τμήμα του δικτύου (στο φύλλο των υπολογισμών), καθώς επίσης και συνολικά αποτελέσματα της εγκατάστασης (πχ. συνολική παροχή ή τριβή) σε ξεχωριστά παράθυρα, τα οποία ανοίγει κατεπιλογή του. Χάρη στο πολυπαραθυρικό περιβάλλον των windows δεν τίθεται κανείς περιορισμός στον χρήστη, ο οποίος είναι ελεύθερος να βλέπει τα αποτελέσματα με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί (οθόνη 4).

Ετσι, δεδομένης της υψηλής φιλικότητας που προσφέρει το πρόγραμμα, δίνεται μεγάλη ευχέρεια στον μελετητή στο να επηρεάσει οποιαδήποτε παράμετρο της εγκατάστασης και να δεί σε χρόνο μηδέν τις επιπτώσεις στα αποτελέσματα, με απώτερο στόχο τον βέλτιστο τεχνοοικονομικό σχεδιασμό.

Για παράδειγμα, εφόσον ο μελετητής επιλέξει διαφορετικό κυκλοφορητή, το σημείο λειτουργίας θα μετακινηθεί αυτόματα, και στην νέα κατάσταση ισορροπίας, αφού προηγηθεί η επανεπίλυση του δικτύου, οι τιμές όλων των παραμέτρων θα μεταβληθούν. Σε κάθε νέο σημείο ισορροπίας, ο μελετητής μπορεί να βλέπει τις τιμές των παραμέτρων και των αποτελεσμάτων που τον ενδιαφέρουν (πχ. μπορεί να παρατηρεί το συνολικό κόστος της εγκατάστασης έχοντας ανοίξει το παράθυρο της προμέτρησης-κοστολόγησης των υλικών). Επίσης, όλα τα αποτελέσματα που παράγει το πρόγραμμα μπορούν να εκτυπωθούν (όλα μαζί ή επιλεκτικά) με την μορφή ενός ολοκληρωμένου και αυτοτελούς τεύχους υπολογισμών.

5. Συμπεράσματα

Mε τις νέες δυνατότητες που δίνει η μεθοδολογία της υδραυλικής εξομοίωσης, ο μελετητής μπορεί να επιτύχει ακόμα πιό σωστά και αξιόπιστα αποτελέσματα σε σχέση με την κλασσική μέθοδο. Πρακτικά, με την βοήθεια του προγράμματος ο μελετητής εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης που μελετά, και μάλιστα χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων. Δεδομένου επίσης οτι η σύγχρονη τεχνολογία δεν επηρεάζεται από τον όγκο των απαιτούμενων υπολογισμών, αφού τα αποτελέσματα κάθε επίλυσης εμφανίζονται σχεδόν στιγμιαία στην οθόνη, είναι λογικό όλοι οι μελετητές να στραφούν σιγά-σιγά προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να αυξήσουν την ποιότητα και αξιοπιστία των μελετών τους χωρίς κόστος. Θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες και αναλύσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα της υδραυλικής εξομοίωσης, εξειδικεύοντας το θέμα αναφορικά με τα δίκτυα της θέρμανσης ή της ψύξης. Αυτό που θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πιστεύουμε οτι θα έχουμε την δυνατότητα να αναφερθούμε σε επόμενο τεύχος του περιοδικού, είναι η επίλυση ενός πραγματικού παραδείγματος εγκατάστασης δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης ή ψύξης και με τις δύο μεθοδολογίες («κλασσική» και «εξομοίωσης»). Και αυτό γιατί μέσα από την συγκριτική αξιολόγηση των δύο μεθόδων θα φανερωθούν ακόμα πιό χειροπιαστά τα πλεονεκτήματα της υδραυλικής εξομοίωσης στην πράξη.