Οικονομική Παρακολούθηση Εργων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή: Πρόγραμμα ROES v.3

(από τον Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ. Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ)

Το πρόγραμμα ROES, που παρουσιάζεται σε συντομία σε αυτό το άρθρο, είναι ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οικονομικής Παρακολούθησης Εργων, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου πακέτου Διαχείρισης Εργων 4Μ-ERGA. Οι ROES είναι αυτόνομο πρόγραμμα, σχεδιασμένο με την πιό σύγχρονη τεχνολογία των 32bit Windows (95, 98 & NT) και με ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας (interface) με τον χρήστη. Αξιοποιώντας την εμπειρία πολλών κατασκευαστών και την τεχνογνωσία της κατασκευάστριας εταιρείας στον χώρο του τεχνικού λογισμικού, οι ROES αναπτύχθηκαν για να καλύπτουν εύκολα και αποτελεσματικά όλες τις ανάγκες Οικονομικής Παρακολούθησης οποιουδήποτε έργου, με μοναδική προϋπόθεση την απλή καταχώρηση των πραγματοποιούμενων κινήσεων (εισπράξεις, πληρωμές κλπ). Ο όλος σχεδιασμός στηρίζεται σε μιά έξυπνη «κωδικοποίηση», έτσι ώστε το πρόγραμμα να προσαρμόζεται αυτόματα στις απαιτήσεις του κατασκευαστή, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.

1. Παρακολούθηση Συνεργείων-Προμηθευτών

Βασικό συστατικό του προγράμματος είναι η βιβλιοθήκη (Data Base) των Προμηθευτών και των Συνεργείων με όλες τις σχετικές ευκολίες διαχείρισης. Το πρόγραμμα παρέχει στον κατασκευαστή έτοιμες Φόρμες στις οποίες μπορεί να καταχωρεί τα στοιχεία των Προμηθευτών και των Συνεργείων του και να παρακολουθεί και να συγκρίνει τις αντίστοιχες προσφορές (ανά έργο ή για περισσότερα μαζί).

Επιλέγοντας συνεργεία και προμηθευτές από την παραπάνω βάση δεδομένων δημιουργείται η βάση δεδομένων του συγκεκριμένου έργου στην οποία θα καταχωρηθούν όλες οι χρεωπιστώσεις. Για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις που μπορούν να τύχουν σε κάποιο έργο, οι πιστώσεις (κόστη συνεργείων ή προμηθευτών) μπορούν να προκύψουν με τους παρακάτω τρόπους:

- Με την αναλυτική καταχώρηση όλων των εκδιδόμενων παραστατικών

- Με την καταχώρηση των συνολικών προμετρήσεων, οπότε προκύπτει και το προβλεπόμενο ανά εργασία κόστος για το έργο

- Με την καταχώρηση των διαφόρων επιμετρήσεων, οπότε δίνεται η δυνατότητα να γίνονται πληρωμές ανάλογα με την προόδο του έργου.

- Με συνδυασμό των παραπάνω τρόπων

Με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούμε οικονομικά τα κόστη των συνεργείων και των προμηθευτών ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν εκδίδονται καθόλου παραστατικά ή που θα εκδοθούν παραστατικά στο τέλος του έργου ή που εκδίδονται εικονικά παραστατικά. Η ενημέρωση των πληρωμών γίνεται πολύ εύκολα με την απλή καταχώρηση της εγγραφής. Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται με μετρητά, με επιταγές, με επιταγές πελατών, με γραμμάτια, γραμμάτια πελατών κλπ. Ετσι ανά πάσα στιγμή ο κατασκευαστής μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για κάθε προμηθευτή/συνεργείο ή και για όλους μαζί, και μάλιστα σε σχέση με ένα ή και περισσότερα έργα μαζί.

2. Παρακολούθηση Εργατών

Παράλληλα με την βιβλιοθήκη (Data Base) των Προμηθευτών και των Συνεργείων υπάρχει η βιβλιοθήκη των εργατών όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία τους, το τρέχον ημερομίσθιο, η καταχώρησή του στις καταστάσεις του ΙΚΑ κλπ. Με την επιλογή των αντίστοιχων εργατών από την βιβλιοθήκη του προγράμματος, ο κατασκευαστής δημιουργεί τη βιβλιοθήκη του έργου.

Η επιλογή των εργατών, που εργάσθηκαν ανά ημέρα, γίνεται με ένα απλό τσεκάρισμα στο όνομα του εργάτη την αντίστοιχη ημερομηνία. Με αυτό τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα :

- Να υπολογίζουμε το μισθολόγιο των εργατών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (πχ, τι χρήματα πρέπει να έχουμε μαζί μας για να πληρώσουμε όλους τους εργάτες στο τέλος της εβδομάδας),

- Να φτιάχνουμε τις καταστάσεις του ΙΚΑ στο τέλος κάθε μήνα

- Να τηρούμε ένα ημερολόγιο του έργου.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ανά πάσα στιγμή ο κατασκευαστής μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για κάθε εργάτη ή και για όλους μαζί, και μάλιστα σε σχέση με ένα ή και περισσότερα έργα μαζί.

3. Παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων

Με την οικονομική παρακολούθηση των εσόδων, των συνεργείων, των προμηθευτών και των εργατών καθώς και την παρακολούθηση κάποιων εξόδων, που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια απο τις παραπάνω κατηγορίες, ο κατασκευαστής έχει πλήρη εικόνα για τα έσοδα-έξοδα κάθε έργου ή και πολλών έργων μαζί. Συγκεκριμένα, υπάρχει αναλυτικό Ημερολόγιο Κινήσεων (εισπράξεις- πληρωμές) για ένα ή περισσότερα έργα μαζί, ενώ το πρόγραμμα δίνει επί πλέον και την δυνατότητα προβλέψεων εσόδων-εξόδων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης του ΦΠΑ, καθώς και η δυνατότητα για πλήρη Παρακολούθηση Ταμείου, Επιταγών και Συναλλαγματικών (γιά ένα, περισσότερα ή το σύνολο των έργων).

4. Ετοιμες Καταστάσεις

Πέρα από όλες τις παραπάνω λειτουργίες, οι ROES αυτοματοποιούν ορισμένες διαδικασίες που είναι απαραίτητες σε κάθε έργο, αλλά που απαιτούν χρόνο και προσπάθεια. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα παραστατικά και όλα τα έντυπα που απαιτεί η Εφορία για το Ελάχιστο Κόστος (ΕΚΚΟ), και το ΙΚΑ (Καταστάσεις). Ειδικότερα:

α) Σε ότι αφορά το Ελάχιστο Κόστος Οικοδομής (ΕΚΚΟ), το πρόγραμμα πραγματοποιεί άθροιση των τιμολογίων και έλεγχο των απαιτούμενων παραστατικών για το ΕΚΚΟ και εξάγει τις καταστάσεις, όπως ακριβώς χρειάζεται για να υποβληθούν στην Εφορία.

β) Σε ότι αφορά το ΙΚΑ της Οικοδομικής Αδειας, το πρόγραμμα πραγματοποιεί άθροιση των ημερομισθίων μαζί με τους σχετικούς ελέγχους, σε συνδυασμό με τα ημερομίσθια που προβλέπονται στην Οικοδομική Αδεια. Ετσι παράγεται και η εκτύπωση των καταστάσεων για το ΙΚΑ.

Το όφελος από την αυτοματοποίηση των παραπάνω διαδικασιών μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από κάθε κατασκευαστή.

5. Δείκτες- Στατιστικά Στοιχεία

Για τους κατασκευαστές που τους ενδιαφέρει να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα ενός έργου και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα, το πρόγραμμα τους δίνει την δυνατότητα να ορίσουν ελεύθερα οποιονδήποτε οικονομικό ή στατιστικό δείκτη παρακολούθησης επιθυμούν (πχ κόστος φέροντος οργανισμού ανά τετραγωνικό μέτρο.). Με αυτό τον τρόπο, τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις για τα κόστη σε επόμενες κατασκευές. Τέλος, οι ROES δίνουν την δυνατότητα σύνδεσης με τα επιτόκια της αγοράς για την εκτίμηση του πραγματικού κέρδους της κατασκευής.

Από όλα τα παραπάνω μπορεί κανείς να συμπεράνει οτι οι δυνατότητες του προγράμματος δεν περιορίζονται στις βασικές πληροφορίες, αλλά καλύπτουν όλες τις πτυχές της οικονομικής παρακολούθησης. Με άλλα λόγια οι ROES αποτελούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον οικονομικής παρακολούθησης υψηλών απαιτήσεων. Παρόλες όμως τις δυνατότητές του παραμένει εύκολο στην εκμάθηση και την χρήση του. Σε αυτό βοηθάει το φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας, που ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα των Windows, χάρη στο οποίο ο χρήστης εξοικειώνεται αμέσως με το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες για τις ROES μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια εταιρεία 4Μ, τηλ. 6857200, ή στο site της 4Μ στο internet, στην διεύθυνση www.4m.gr.