Εκδόσεις

Με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη -κυρίως των νέων συναδέλφων- σε θέματα μελετών, η 4Μ εισήλθε ήδη και στον χώρο των εκδόσεων με μιά σειρά χρήσιμων βοηθημάτων-βιβλίων, ξεκινώντας από τις πιό βασικές μελέτες και προχωρώντας στα πιό εξειδικευμένα θέματα. Προς το παρόν έχει εκδοθεί το βιβλίο "Μελέτες Θέρμανσης", ενώ ετοιμάζεται και αντίστοιχο βιβλίο-βοήθημα για τον Κλιματισμό.

Το βιβλίο της θέρμανσης, το οποίο μπορεί να παραγγελθεί από το Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, παρουσιάζεται σε συντομία παρακάτω.

 

"Μελέτες Θέρμανσης: Από την Θεωρία στην επίλυση με Η/Υ"

wpe5.jpg (5324 bytes) Στόχος του βιβλίου-βοηθήματος είναι να προσφέρει σε κάθε Μ-Η Μελετητή το απαραίτητο υπόβαθρο για να παράγει υψηλής ποιότητας Μελέτες Θέρμανσης, αξιοποιώντας τις πιό προχωρημένες μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι "Μελέτες Θέρμανσης" είναι το πρώτο μιάς σειράς βοηθημάτων, που πρόκειται να εκδοθούν σταδιακά από την 4Μ, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν τον πιό χρήσιμο Οδηγό στο είδος τους, ιδιαίτερα για τους νέους Συναδέλφους

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της 4Μ στο Λογισμικό Η/Μ Εγκαταστάσεων, το τεύχος αυτό επικεντρώνεται σε 3 κατευθύνσεις:

  • Εξάντληση του θέματος σε όλη την απαιτούμενη έκταση και βάθος, χωρίς κενά και ασάφειες
  • Λεπτομερής εξήγηση του μαθηματικού υπόβαθρου, αλλά και της πρακτικής σημασίας των σχέσεων, ώστε να γεφυρώνεται η θεωρία με την πράξη
  • Αντιμετώπιση της μελέτης θέρμανσης μέσα στο νέο, υπό διαμόρφωση Νομοθετικό πλαίσιο, για την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας στα κτίρια

Για αποτελεσματικότερη βοήθεια, το σύνολο της ύλης συγκροτείται από δύο μεγάλα μέρη, όπου στο πρώτο γίνεται αναφορά στην μεθολογία και στην πρακτική εφαρμογή της, ενώ στο δεύτερο περιγράφονται ορισμένα απλά –αλλά περιεκτικά- παραδείγματα και πώς αυτά αντιμετωπίζονται με το σύγχρονο πακέτο Η/Υ AutoFINE.

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες της 4Μ που συνέβαλαν σε αυτή την έκδοση και ιδιαίτερα τον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Νικηφόρο Γαλάνη, ο οποίος είχε και την πλήρη επιμέλειά της.

 

Περιεχόμενα του Βιβλίου

ΜΕΡΟΣ Ι

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

1.2.1 Ο θεμελιώδης νόμος της Θερμιδομετρίας

1.2.2 Ορισμός θερμοδυναμικού συστήματος

1.2.3 Ορισμός ενθαλπίας

1.2.4 Ο νόμος των Boyle-Mariotte και Gay-Lussac

1.2.5 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος

1.2.6 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος

1.2.7 Γενικότερη εξίσωση αγωγής θερμότητας (Conduction)

1.2.8 Γενικότερη εξίσωση συναγωγής θερμότητας (Convection)

1.2.9 Γενικότερη εξίσωση ακτινοβολίας θερμότητας (Radiation)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

1.3.1 Γενικά

1.3.2 Ορισμοί

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΕΩΣ

1.4.1 Εισαγωγή

1.4.2 Ορισμός θερμικής ανέσεως

1.4.3 Βασικές Αρχές

1.4.3.1 Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά

1.4.3.2 Ενεργειακό Ισοζύγιο του Ανθρώπινου Οργανισμού

1.4.3.3 Ενδυμασία

1.4.3.4 Συνθήκες θερμικής ανέσεως

1.4.3.5 Παράγοντες Θερμικής Δυσφορίας

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1.1 Ορισμός Θερμομόνωσης

2.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

2.2.1 Τρόποι μετάδοσης της θερμότητας

2.2.2 Μονάδες θερμότητας και παροχής θερμότητας

2.2.3 Μονάδες θερμοκρασίας

2.2.4 Θερμική αγωγιμότητα

2.2.5 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)

2.2.6 Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα σε διάκενα αέρα (λ’)

2.2.7 Θερμοδιαφυγή

2.2.8 Συντελεστής θερμοδιαφυγής (Λ)

2.2.9 Συντελεστής θερμικής μεταβάσεως ή συναγωγής (α)

2.2.10 Θερμοπερατότητα

2.2.11 Συντελεστής θερμοπερατότητος (k)

2.2.12 Θερμοχωρητικότητα

2.2.13 Ειδική θερμοχωρητικότητα (c)

2.2.14 Σταθερά χρόνου υλικού T(s)

2.2.15 Σχετική υγρασία αέρα (φ)

2.2.16 Σημείο δρόσου (ts)

2.2.17 Νερό συμπυκνώσεως

2.2.18 Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας κτιρίου (km)

2.2.19 Θερμογέφυρα

2.2.20 Πίεση υδρατμών (p)

2.2.21 Διαπίδυση υδρατμών

2.2.22 Φράγμα υδρατμών

2.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

2.3.1 Θερμική αγωγιμότητα

2.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 1/Λ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΌΤΗΤΟΣ K

2.5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2.6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΣ

2.6.1 Στοιχεία Κατασκευής

2.6.2 Κτίρια

2.6.2.1 Εξωτερική επιφάνεια (κέλυφος) κτιρίου

2.6.2.2 Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητος km

2.6.2.3 Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητος km(W,F) των εξωτερικών τοίχων συμπεριλαμβανομένων θυρών και παραθύρων.

2.6.2.4 Διευκρινήσεις

2.6.3 Οικονομικά Βέλτιστη Θερμομόνωση

2.6.4 Προσθήκες

2.7 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

3.3 ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

3.3.1 Γενικά

3.3.2 Υπολογισμός ηλιακής θέρμανσης

3.3.2.1 Υπολογισμός ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο

3.3.2.2 Μεθοδολογία υπολογισμών

3.3.2.3 Συντελεστές διόρθωσης

3.3.2.3.1 Συντελεστής χωρητικότητας δεξαμενής

3.3.2.3.2 Συντελεστής ζεστού νερού

3.3.2.3.3 Συντελεστής εναλλάκτη φορτίου

3.4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ DIN 4701/77.

4.2.1 Απώλειες θερμοπερατότητος

4.2.2 Απώλειες διείσδυσης αέρα ή αερισμού (QL)

4.2.3 Τροποποιήσεις στο DIN 4701/83

4.3 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.

4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ISO- 9164

4.4.1 Συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας υπολογισμού

4.5 ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

4.5.1 Εισαγωγή

4.5.1.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα

4.5.1.2 Το τελικό σχέδιο της ΕΕ

4.5.2 Πεδίο εφαρμογής

4.5.3 Ορισμοί

4.5.4 Σύμβολα και Μονάδες

4.5.5 Γενική περιγραφή της Μεθόδου και των απαιτουμένων στοιχείων

4.5.5.1 Ενεργειακό ισοζύγιο

4.5.5.2 Διαδικασία

4.5.6 Ορισμός ορίων χώρων και ζωνών

4.5.6.1 Όρια του θερμαινόμενου χώρου

4.5.6.2 Θερμικές ζώνες

4.5.7 Στοιχεία υπολογισμού

4.5.7.1 Πηγές και τύπος στοιχείων υπολογισμού

4.5.8 Απώλειες θερμότητας για σταθερή εσωτερική θερμοκρασία

4.5.8.1 Αρχές

4.5.8.2 Συντελεστής θερμικών απωλειών αερισμού.

4.5.8.2.1 Αρχές.

4.5.8.2.2 Eλάχιστος αερισμός.

4.5.8.2.3 Φυσικός αερισμός.

4.5.8.2.4 Συστήματα μηχανικού αερισμού

4.5.8.2.5 Μηχανικά συστήματα με εναλλάκτες θερμότητας

4.5.8.3 Επίδραση της λειτουργίας με διακοπές

4.5.9 Θερμικά κέρδη

4.5.9.1 Ολικά θερμικά κέρδη

4.5.9.2 Εσωτερικά θερμικά κέρδη

4.5.9.3 Θερμικά κέρδη από ηλιακή ακτινοβολία

4.5.9.3.1 Βασική εξίσωση

4.5.9.3.2 Δρούσα επιφάνεια απορρόφησης

4.5.9.3.3 Μετάδοση ηλιακής ενέργειας μέσω υαλοστασίου

4.5.9.3.4 Συντελεστές διόρθωσης σκίασης

4.5.9.3.5 Συντελεστές Κουρτίνας

4.5.9.3.6 Ειδικά στοιχεία

4.5.10 Χρήση ενέργειας

4.5.10.1 Eνεργειακό Ισοζύγιο

4.5.10.2 Συντελεστής χρήσης για θερμικά κέρδη

4.5.11 Ετήσια θερμική χρήση του κτιρίου

4.5.11.1 Μέθοδος μηνιαίου υπολογισμού

4.5.11.2 Μέθοδος εποχικού υπολογισμού

4.5.12 Χρήση ενέργειας θέρμανσης

4.5.12.1 Κατανάλωση ενέργειας

4.5.12.2 Θερμότητα για προετοιμασία ζεστού νερού

4.5.12.3 Απώλειες θερμότητας λόγω του συστήματος θέρμανσης

4.5.12.4 Απόδοση συστήματος θέρμανσης

4.5.13 Έκθεση

4.5.13.1 Εισαγόμενα στοιχεία

4.5.13.2 Αποτελέσματα

4.5.13.2.1 Για κάθε κτιριακή ζώνη και περίοδο υπολογισμού

4.5.13.2.2 Για όλο το κτίριο

4.6 ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4.7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4.7.1 Εισαγωγή

4.7.2 Διευκρινήσεις

4.7.3 Ειδικές Περιπτώσεις

5. ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ

5.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

5.2 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

5.2.1 Κοινά θερμαντικά σώματα (Radiateurs, Radiators).

5.2.2 Kονβεκτέρ (Convecteurs).

5.2.3 Άβακες ή επίπεδα θερμαντικά σώματα.

5.2.4 Panel.

5.2.5 Σώματα μπάνιου (πετσετιέρες).

5.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

5.3.1 Υπολογισμός πτώσης θερμοκρασίας κατά μήκος σωλήνα.

5.4 FAN COILS

6. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

6.1 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

6.1.1 Η εξίσωση Bernoulli

6.1.2 Σχέση φορτίου - παροχής:

6.1.3 Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του δικτύου

6.2 ΣΩΛΗΝΕΣ

6.2.1 Χαλκοσωλήνες.

6.2.2 Χαλυβδοσωλήνες.

6.2.3 Πλαστικοί Σωλήνες.

6.2.4 Σιδηροσωλήνες

6.3 ΜΟΝΩΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

6.3.1 Μόνωση

6.3.2 Στήριξη σωληνώσεων

6.3.3 Παραλαβή διαστολών σωληνώσεων

6.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

6.4.1 Καταστατικές εξισώσεις δικτύων

6.4.2 Γενικές αρχές υπολογισμών σωληνώσεων

6.4.2.1 Η «κλασσική» μέθοδολογία

A. Προσδιορισμός διατομών

B. Υπολογισμός πτώσης πίεσης

B.1 Μέθοδος κατασταστικών εξισώσεων

B.1.1 Πτώσεις πίεσης σε τοπικές αντιστάσεις

B.2 Μέθοδος ισοδύναμων αντιστάσεων

Β.3 Σύνοψη

6.4.2.2 Η μέθοδολογία υδραυλικής επίλυσης δικτύων με εξομοίωση πραγματικής λειτουργίας.

Γ.1 Η αναλυτική μέθοδος υπολογισμού αντιστάσεων κλάδεων

Γ.1.1 Υδραυλική επίλυση τυχαίου δικτύου

Γ.1.2 Υδραυλική επίλυση συμμετρικού δικτύου

Γ.1.3 Αντιστάσεις σωλήνων C

Γ.1.4 Συντελεστές τοπικών αντιστάσεων

Δ.2 Η μέθοδος Cross

Δ.2.1 Παρατηρήσεις

Παράδειγμα

1. Επίλυση με την κλασσική μέθοδο

2. Επίλυση με την μέθοδο της Υδραυλικής Εξομοίωσης

6.5 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ (CAVITATION)

6.6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

6.6.1 Γενικές αρχές σχεδιασμου και διαμόρφωσης δικτυων

6.6.2 Δισωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

6.6.2.1 Επίλυση δισωληνίου συστήματος

6.6.3 Μονοσωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

6.6.3.1 Περιγραφή

6.6.3.2 Επίλυση μονοσωληνίου συστήματος

6.6.4 Ενδοδαπέδιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

6.6.4.1 Υπολογισμοί

7. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ

7.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

7.2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

7.2.1. Αερισμός λεβητοστασίου

7.2.2 Αποχέτευση λεβητοστασίου

7.2.3 Φωτισμός λεβητοστασίου

7.2.4 Πυροπροστασία λεβητοστασίου

7.3. ΛΕΒΗΤΕΣ

7.3.1 Έδραση των λεβήτων

7.3.2 Συλλέκτης λέβητα

7.3.3 Προστασία του λέβητα από διάβρωση

7.4 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

7.4.1 Καυστήρες υγρών καυσίμων

7.4.2 Καυστήρες αερίων καυσίμων

7.4.3 Ατμοσφαιρικοί καυστήρες

7.4.4 Καυστήρες αερίου με φυσητήρα

7.4.5 Ρύθμιση – όργανα ασφαλείας

7.4.6 Ελεγχος καλής λειτουργίας

7.4.7 Τροφοδότηση των καυστήρων με πετρέλαιο

7.5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

7.5.1 Χαρακτηριστικά Κυκλοφορητή

7.5.1.1 Παροχή νερού G (m3/h)

7.5.1.2 Mανομετρικό Η (mΣΥ)

7.5.1.3 Iσχύς Ν (kW)

7.5.1.4 Στροφές λειτουργίας n (rpm)

7.5.1.5 Σχέσεις ‘αναλογίας ομοιότητας’

7.5.1.6 Διάμετρος πτερωτής D – Διάμετρος σύνδεσης κυκλοφορητή D1

7.5.1.7 Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας κυκλοφορητή

7.5.2 Περιγραφή Κυκλοφορητή

7.5.3 Παράλληλη λειτουργία κυκλοφορητών

7.5.4 Λειτουργία κυκλοφορητών σε σειρά.

7.6 ΚΑΥΣΙΜΑ

7.7 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ

7.8 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

7.8.1 Κάλυμμα καπνοδόχου

7.9. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

7.9.1 Σύστημα ανάμιξης

7.9.2 Εξωτερική αντιστάθμιση θερμοκρασίας

7.10 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7.10.1 Δοχεία διαστολής

7.10.1.1 Ανοικτά ΔΔ

7.10.1.2 Κλειστά ΔΔ

7.10.1.3 Υπολογισμός κλειστού ΔΔ

7.10.2 Βαλβίδα ασφαλείας

7.10.3 Αυτόματος πλήρωσης

7.10.4 Καθοδική προστασία της εγκατάστασης

7.11 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

7.11.1 Υπολογισμός δεξαμενής

7.11.2 Δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης

7.12 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

7.13 BOILERS

7.13.1 Υπολογισμός boiler

7.13.2 Εγκατάσταση boiler

7.13.2.1 Μειωτής πίεσης

7.13.2.2 Διαφορικός θερμοστάτης

7.13.2.3 Κλειστό Δοχειο Διαστολής Boiler

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

8.1 Παράδειγμα μελέτης Θερμομόνωσης

8.2 Παράδειγμα μελέτης Θερμικών Απωλειών

8.3 Παράδειγμα μελέτης Κατανομής Δαπανών

8.4 Παράδειγμα μελέτης Μονοσωλήνιου Συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης

8.5 Παράδειγμα μελέτης Δισωληνίου Συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης

8.6 Παράδειγμα μελέτης Ενδοδαπεδίου Συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης