Εξυπνα Προγράμματα Η/Μ Μελετών: Νέα Γενιά AutoFINE expert

(Από τους Σ. Παπαθανασίου & Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ. Ηλ/γους Μηχανικούς ΕΜΠ, Στελέχη της 4Μ Consulting Engineers)

1. Εισαγωγή

Χάρη στην διαρκή αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και στην γενικευμένη χρήση των τεχνικών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, μιά νέα γενιά προγραμμάτων με την ονομασία “έμπειρα” (expert) ή “έξυπνα” προγράμματα, κάνει όλο και πιό έντονη την παρουσία της στον χώρο του Λογισμικού τα τελευταία χρόνια. Τα έξυπνα προγράμματα βρίσκουν συνήθως εφαρμογή σε πολύπλοκα προβλήματα που η επίλυσή τους απαιτεί την θεώρηση πολλών παραμέτρων ποσοτικών και ποιοτικών, και σκοπός τους είναι να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τον χρήστη, αυτοματοποιώντας κάθε σύνθετη διαδικασία ή ακόμα και προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις.

2. Εξυπνα προγράμματα & Η/Μ Μελέτες

Οπως έχουμε αναφέρει κατά καιρούς σε προηγούμενα άρθρα μας, οι Η/Μ μελέτες κατατάσσονται ανάμεσα στα πιό σύνθετα προβλήματα, καθώς συνδυάζουν μιά σειρά από παράγοντες που απαιτούν γνώση, κρίση και εμπειρία, και πάνω απόλα την σωστή εφαρμογή της κατάλληλης μεθοδολογίας. Παρόλη όμως την πολυπλοκότητα των Η/Μ μελετών οι κανόνες που ακολουθεί ένας έμπειρος μελετητής μπορούν να αναλυθούν, να οργανωθούν και να τυποποιηθούν. Για παράδειγμα σε μιά μελέτη εγκατάστασης μονοσωληνίου τα γενικά βήματα είναι η τοποθέτηση των σωμάτων, η τοποθέτηση των συλλεκτών, η ομαδοποίηση των σωμάτων και η σχεδίαση των σωληνώσεων. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα μπορεί να αναλυθεί περισσότερο. Για παράδειγμα η τοποθέτηση των σωμάτων γίνεται με κάποια κριτήρια, προτιμούμε λχ. να είναι τοποθετημένα κοντά στους εξωτερικούς τοίχους, κάτω από παράθυρα, για ομοιόμορφη ροή θερμότητας, να μην υπερβαίνουν κάποιο μέγεθος οπότε τοποθετούμε και δεύτερο σώμα κλπ. Το παράδειγμα είναι μεν αρκετά απλουστευμένο αλλά η φιλοσοφία που υπονοείται τόσο γενική που μπορεί να έχει εφαρμογή ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Ακόμα και σε εκείνες περιπτώσεις που δεν είναι απόλυτα σαφής -λόγω πληθώρας παραμέτρων ή και αστάθμητων παραγόντων- η τυποποίηση, μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί αλγόριθμοι (πχ. ευριστικού χαρακτήρα όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός κατακόρυφου διαγράμματος από τις κατόψεις, ή ενός λεπτομερούς διγραμμικού διαγράμματος αεραγωγών από το μονογραμμικό του).

Οφείλουμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε, οτι σε κάθε περίπτωση με τον όρο “έξυπνο” πρόγραμμα δεν εννοούμε την υποκατάσταση της γνώσης ή της εμπειρίας του μελετητή από το μηχάνημα, αλλά την υποστήριξή του και την απαλλαγή του από εργασίες ρουτίνας ή από σύνθετες διαδικασίες που μπορεί να αυτοματοποιηθούν (και μάλιστα κατευθυνόμενες από τον ίδιο τον χρήστη). Οπωσδήποτε σε καμμιά περίπτωση το πρόγραμμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση, την εμπειρία και την διαίσθηση του μελετητή. Ομως η εξοικονόμηση χρόνου που επιτυγχάνεται με την έξυπνη αυτοματοποίηση επιμέρους διαδικασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλύτερο σχεδιασμό: Ο χρήστης έχει προφανώς στην διάθεσή του περισσότερο χρόνο για δοκιμές στην μελέτη εναλλακτικών σεναρίων σχεδιασμού, ώστε να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα ακόμα και στις πιό δύσκολες περιπτώσεις.

Στις επόμενες ενότητες θα δείξουμε τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας στην πράξη, αναφορικά με ένα νέο πακέτο της αγοράς (AutoFINE expert) το οποίο υλοποιεί τις παραπάνω αρχές, πιστεύοντας οτι έχοντας κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό έχει μεγαλύτερη αξία και ενδιαφέρον για τους συναδέλφους Μ-Η σε σχέση με γενικόλογες αναλύσεις.

3. Απαραίτητο Υπόβαθρο της νέας Τεχνολογίας

Ενας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το πακέτο AutoFINE σχεδιάστηκε εξαρχής με αντικειμενοστραφή προσανατολισμό (OOP) ήταν η αυστηρή “λογική” που θάπρεπε να έχει το κτίριο προκειμένου να επιτυγχάνεται η λογική αναγνώριση των εγκαταστάσεων, δηλαδή η τυποποίηση σε ένα μαθηματικό μοντέλο, και κατά συνέπεια αυτόματη πραγματοποίηση των υπολογισμών και παραγωγή των αποτελεσμάτων. Πράγματι, με την παραπάνω τεχνολογία το κτίριο αποτελεί μιά σύνθετη αλλά ενιαία οντότητα, συγκροτούμενη από επιμέρους οντότητες με σαφή χαρακτηριστικά και δεδομένες αλληλεπιδράσεις (πχ. τα δομικά στοιχεία συνιστούν τοιχοποιίες, οι τοιχοποιίες χώρους, ο χώροι επίπεδα, τα επίπεδα το κτίριο). Η λογική αυτή επεκτείνεται και στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα μιά εγκατάσταση θέρμανσης αποτελεί μιά οντότητα απαρτιζόμενη από επιμέρους οντότητες (πχ. σώματα, σωληνώσεις, μηχανοστάσιο κλπ) καθεμία από τις οποίες έχει τα χαρακτηριστικά της και τις αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοιπες. Κάθε Η/Μ εγκατάσταση έχει επίσης αλληλεπιδράσεις με το κτίριο (αρχιτεκτονικό) αλλά και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις (πχ. έλεγχοι επικαλύψεων).

Η όλη δόμηση της πληροφορίας, όπως συνοψίστηκε παραπάνω, ήταν απαραίτητη για την μέχρι σήμερα λειτουργία του AutoFINE. Πέρα όμως από αυτό υπήρξε καθοριστική (σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πιό σύγχρονων εργαλείων) για την υλοποίηση του πιό φιλόδοξου στόχου, της νέας έξυπνης γενιάς AutoFINE expert. Παραλείποντας τις μάλλον κουραστικές τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης του “έξυπνου” αυτού πακέτου, θα αναφερθούμε στην πρακτικότητά του και τις επιδόσεις του, χαρακτηριστικά που αντιλαμβάνεται άλλωστε και ο χρήστης χρησιμοποιώντας το.

4. Εξυπνη Αυτοματοποίηση σε όλα τα Επίπεδα

Οπως φάνηκε από τα παραπάνω, το πακέτο AutoFINE expert αποτελεί επέκταση του γνωστού πακέτου AutoFINE. Ετσι, όσοι γνωρίζουν το πακέτο θα διαπιστώσουν από την πρώτη κιόλας ματιά οτι το AutoFINE expert είναι ένα “έξυπνο” AutoFINE με μιά νέα φιλοσοφία που στοχεύει στην “έξυπνη” αυτοματοποίηση κάθε σχεδιαστικής εργασίας ρουτίνας. Αυτό φαίνεται πρώτα απόλα από το menu, καθώς ανάμεσα στις κλασσικές εντολές σχεδίασης του πακέτου έχουν τοποθετηθεί άλλες τόσες νέες εντολές που αυτοματοποιούν μιά σειρά από συγκεκριμένες διαδικασίες. Χωρίς να ακολουθήσουμε κάποια συγκεκριμένη σειρά, αφού όπως θα δούμε οι νέες εντολές καταπιάνονται με κάθε πτυχή του πακέτου και σε όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις, οι καινούργιες δυνατότητες του πακέτου συνοψίζονται στα παρακάτω:

Αυτόματη Τοποθέτηση Υποδοχέων: Το AutoFINE expert τοποθετεί μόνο του τα θερμαντικά σώματα στην κάτοψη (οθόνη 1), όπως και τις Μονάδες FCU και τα Στόμια Αεραγωγών, βάσει λογικών κανόνων στους οποίους μπορεί να επεμβαίνει και ο χρήστης (πχ. σειρά προτίμησης σωμάτων, έλεγχος ύψους παραθύρων, όριο για πρόσθετο σώμα κλπ). Φυσικά οι λύσεις που προτείνει το πρόγραμμα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και ο χρήστης μπορεί να επέμβει όπου νομίζει απαραίτητο. Ο χρόνος όμως που εξοικονομείται είναι σε κάθε περίπτωση σημαντικός.

Αυτόματες Συνδέσεις: Με τις εντολές “Αυτόματη Σχεδίαση Κυκλώματος Μονοσωληνίου” δείχνοντας απλά κολλεκτέρ και σώματα , “Αυτόματη Σύνδεση Υποδοχέων με κολλεκτέρ” στην Υδρευση (για κρύο και ζεστό), “Σύνδεση Υποδοχέων με σιφόνι” στην Αποχέτευση κλπ σχηματίζονται ολόκληρα μπλοκ με μία μόνο κίνηση (πχ. τοποθέτηση σε παράθυρο ενός ολόκληρου wc). Το πρόγραμμα γνωρίζει πώς θα πρέπει να γίνονται οι συνδέσεις κατά εφαρμογή αφού τα επιμέρους σύμβολα (πχ. σιφώνι, υποδοχείς, στήλες κλπ) ορίζονται μέσα από την “έξυπνη βάση” που θα δούμε παρακάτω.

Εντολές αυτοματοποιημένης σχεδίασης σωληνώσεων: Με τις εντολές rooting “Διπλός Σωλήνας” (πχ. προσαγωγή-επιστροφή), “Σωλήνας Παράλληλα με Τοίχο” ή “Παράλληλα με Σημεία” κ.α., επιταχύνεται σημαντικά η σχεδίαση των εγκαταστάσεων. Οι εντολές αυτές εξασφαλίζουν ταχύτητα και ευελιξία, σταθερή απόσταση από τοίχους (παραμετρικά), πολλαπλότητα στην σχεδίαση σωλήνων όπου χρειάζεται (πχ. προσαγωγή-επιστροφή, ζεστό-κρύο στην Υδρευση κλπ).

Αυτόματοι Συμβολισμοί: Τα σχέδια των κατόψεων εμπλουτίζονται αυτόματα με τους απαραίτητους συμβολισμούς. Για παράδειγμα τοποθετούνται αυτόματα βέλη στα κυκλώματα μονοσωληνίου από την προσαγωγή προς την επιστροφή, βελάκια στις στήλες προσαγωγής και επιστροφής και μάλιστα με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το επίπεδο του κτιρίου, “κυκλάκια” στους κόμβους των δικτύων κλπ. Ολα τα σύμβολα είναι blocks οριζόμενα εντελώς παραμετρικά από τον χρήστη. Επίσης, σε όσες εφαρμογές κρίθηκε απαραίτητο οι κατόψεις εμπλουτίστηκαν με κάθε συμπληρωματικό στοιχείο (πχ. θερμικές απώλειες στις κατόψεις, καλωδιώσεις στα Ηλεκτρολογικά κλπ). Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ασυναγώνιστη ποιότητα των σχεδίων του AutoFINE expert ακόμα και αν συγκρίνει κανείς με τα πιό απαιτητικά standards.

Ειδικοί Αλγόριθμοι: Οι πιό χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η αυτόματη δημιουργία των κατακόρυφων διαγραμμάτων από τις κατόψεις, καθώς επίσης και η αυτόματη μετατροπή του μονογραμμικού δικτύου Αεραγωγών σε διδιάστατο. Σε ότι αφορά την πρώτη περίπτωση, το AutoFINE expert μπορεί να διαχειρίζεται “έξυπνα” τα κατακόρυφα διαγράμματα ώστε να δημιουργούνται σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Σε ότι αφορά την αυτόματη μετατροπή του μονογραμμικού δικτύου Αεραγωγών σε διδιάστατο με τις ακριβείς διαστάσεις που έχουν προκύψει στους υπολογισμούς, ο χρήστης εξοικονομεί τεράστιους χρόνους, καθώς αρκεί πλέον η σχεδίαση ενός απλού μονογραμμικού δικτύου.

Αναγνώριση Οποιασδήποτε Αρχιτεκτονικής Κάτοψης: Με τις εντολές αυτόματης Αναγνώρισης Αρχιτεκτονικής κάτοψης, που αποτελούν από μόνες τους ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το AutoFINE expert “αναγνωρίζει” δηλ. προσδίδει οντότητα σε τοίχους και ανοίγματα, ακόμα και αν προέρχονται από διαφορετικό αρχιτεκτονικό. Επιπλέον, σε συνδυασμό και με τις νέες δυνατότητες του Acad14 σε ότι αφορά το διάβασμα και την διαχείριση bitmap σχεδίων, το AutoFINE expert μπορεί με ελάχιστη προεργασία να διαχειρίζεται κατόψεις που έχουν προκύψει με ένα απλό σκανάρισμα. Ολες αυτές οι δυνατότητες έχουν τελικό αποτέλεσμα σχεδόν να αυτοματοποιούν τον υπολογισμό των Θερμικών Απωλειών, των Ψυκτικών Φορτίων και της Θερμομόνωσης.

Παραμετρικά Κριτήρια Σχεδιασμού: Το AutoFINE expert διαθέτει έναν έξυπνο διαχειριστή εντολών (expert editor) και μάλιστα σε μορφή απλού κειμένου, μέσω του οποίου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει ουσιαστικά στα κριτήρια και τους κανόνες λειτουργίας του προγράμματος. Ετσι, οι περισσότερες από τις παραπάνω λογικές διαδικασίες είναι “ανοιχτές” στον χρήστη, για να προσαρμόσει το πρόγραμμα εφόσον το επιθυμεί ακόμα πιό κοντά στις προτιμήσεις του. Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική, δηλαδή εφόσον ο χρήστης δεν επέμβει στον expert editor το πρόγραμμα συμπεριφέρεται με τους κανόντες που του έχουν δοθεί.

Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μαζί με μιά σειρά από πρόσθετες εντυπωσιακές δυνατότητες (πχ. έλεγχοι αλληλεπικάλυψης μελετών, αυτόματος ελεγκτής-διορθωτής δικτύων εγκαταστάσεων κ.α.) που δεν είναι εύκολο να περιγραφούν στον περιορισμένο χώρο αυτού του άρθρου, κάνουν φανερό το μέγεθος των δυνατοτήτων του AutoFINE expert.

5. Συμπεράσματα-Επεκτάσεις

Είναι φανερό, ειδικά για τους συναδέλφους που έχουν κάποια εμπειρία από Η/Υ, οτι με το AutoFINE expert έχει γίνει πραγματικότητα κάτι που πριν λίγο καιρό μόνο σαν όνειρο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Αναμφισβήτητα, η νέα αυτή τεχνολογία προσφέρει στον μελετητή τεράστια εξοικονόμηση χρόνου που συνεπάγεται την γρήγορη επίτευξη λύσεων βέλτιστου σχεδιασμού στις Η/Μ μελέτες. Το γεγονός ότι με το AutoFINE expert αυξάνεται ταυτόχρονα και η ταχύτητα και η ποιότητα των Η/Μ μελετών σημαίνει οτι μεταβάλλονται εκ βάθρων τα δεδομένα στον σταθμό εργασίας του Μ-Η μελετητή, δημιουργούνται νέα πρότυπα ανταγωνισμού στην δουλειά του και ανοίγονται νέοι ορίζοντες, ανάλογης σημασίας (αν όχι μεγαλύτερης) με το προ δεκαετίας πέρασμα από το χειρόγραφο στο μηχανογραφικό σύστημα. Κάθε μελετητής είναι πλέον αναγκασμένος να προσαρμοστεί με την νέα πραγματικότητα και να την αξιοποιήσει, ανεβάζοντας στο κατακόρυφο την ανταγωνιστικότητά του.

Μελλοντικά το μόνο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς είναι μία μηχανή που να σκέφτεται και να μαθαίνει από τον έμπειρο μελετητή, δηλαδή να αποκτάει πολύτιμη γνώση ώστε να παίζει τον ρόλο του εξειδικευμένου συμβούλου. Προσωπικά πιστεύουμε οτι η επίτευξη και αυτού του στόχου, όσο φιλόδοξος και μεγαλεπήβολος και αν φαντάζει, δεν είναι και τόσο μακριά όσο δείχνει. Αλλωστε ποιός μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια οτι “λίγες κινήσεις του ποντικιού” πάνω στο σχέδιο του Αρχιτέκτονα θα είχαν αποτέλεσμα την αυτόματη παραγωγή της μηχανολογικής μελέτης και μάλιστα σε ασυναγώνιστη ποιότητα και ως προς την ουσία και ως προς την παρουσίαση.