ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Υποχρέωση υποβολής μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. (τροποίηση άρθρου 25, Υπ. Αποφ. 52701/ΦΕΚ 380 Δ/16-5-97 )

 

1. Yποβολή μόνο μελέτης των υδραυλικών εγκαταστάσεων

Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέου ή προσθήκη κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος υφιστάμενου κτιρίου, συνολικού όγκου μεγαλύτερου των οκτακοσίων κυβικών μέτρων 800κ.μ., ή ανεξάρτητα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους από ένα (1) ορόφους , απαιτείται η υποβολή μελέτης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται για την λειτουργικότητα του συγκεκριμένου κτιρίου.

2. Yποβολή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών

Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέου ή προσθήκη κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος υφιστάμενου κτιρίου η απαίτηση της υποβολής όλων των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών υφίσταται σε δύο περιπτώσεις:

α. Όταν το κτίριο έχει περισσότερους από τρεις (3) ορόφους, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τον όγκο του.

β. Όταν για το εξεταζόμενο κτίριο συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις , η συνολικά πραγματοποιούμενη επιφάνεια που υπολογίζεται στον Σ.Δ. να είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων τετρ. μέτρων 300τμ. και ο συνολικός όγκος του να είναι μεγαλύτερος των 1300κ.μ.

Η έννοια του ορόφου, όπου αναφέρεται περιλαμβάνει τόσο το Ισόγειο όσο και την Pilotis π.χ. οικοδομική άδεια κτιρίου με ισόγειο και Α' όροφο ή Pilotis και Α' όροφο πρέπει να περιλαμβάνει μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Στον υπολογισμό του όγκου των 800κ.μ. ή των 1300κ.μ. , προκειμένου να απαιτηθούν ή όχι οι υδραυλικές και οι υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, δεν λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα όγκου υπερυψωμένων υπογείων που μετρούν στον συντελεστή όγκου καθώς και ο όγκος των μπαζωμάτων.

Για τον υπολογισμό του όγκου λαμβάνονται όμως υπόψη:

3. Μελέτες που απαιτούνται για συγκροτήματα κτιρίων που δεν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους

Όταν αιτείται οικοδομική άδεια συγκροτήματος κτιρίων που δεν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους ή προσθήκης κτιρίου λειτουργικά και στατικά ανεξάρτητου που βρίσκεται σε επαφή με υπάρχον κτίσμα (περίπτωση προσθήκης σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο ), τότε εξετάζεται ο όγκος κάθε κτιρίου χωριστά και για την δεύτερη περίπτωση μόνο της προσθήκης. Για κτίρια όμως που δεν βρίσκονται σε επαφή αλλά έχουν κοινό υπόγειο , ο όγκος υπολογίζεται από το άθροισμα των όγκων των δύο κτιρίων.

4. Μελέτες που απαιτούνται σε περιπτώσεις προσθηκών

Για τις μελέτες που απαιτούνται στα υπάρχοντα τμήματα σε περιπτώσεις προσθηκών , διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις ,έχοντας υπόψη και το άρθρο 6 παρ.3α του Π.Δ. της 8-7-93 ΦΕΚ.795/Δ93 "περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών".

α. Αν η κατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου έχει ολοκληρωθεί δηλ. έχει θεωρηθεί η οικοδ. άδεια για σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης τότε οι μελέτες θα αφορούν μόνο την προσθήκη.

β. Αν το υπάρχον κτίριο είναι ημιτελές και αιτηθεί αναθεώρηση άδειας για συνέχιση εργασιών τότε δεν απαιτούνται νέες μελέτες.

γ. Αν το υπάρχον κτίριο είναι ημιτελές και αιτηθεί αναθεώρηση για προσθήκη τμήματος ή ορόφου, τότε διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Έτσι αν το στάδιο εργασιών του υπάρχοντος κτιρίου επιτρέπει την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ( π. χ μπετόν - τούβλα ) , τότε απαιτούνται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους οι αντίστοιχες μελέτες , ενώ αν το στάδιο εργασιών δεν επιτρέπει τέτοια κατασκευή ( π.χ σοβάδες- ελαιοχρωματισμοί ) τότε απαιτούνται οι μελέτες της προσθήκης μόνο.

5. Μελέτες που απαιτούνται σε κτίρια όπου η εγκατάσταση του ανελκυστήρα είναι προαιρετική.

Σε κτίρια όπου η εγκατάσταση του ανελκυστήρα είναι προαιρετική σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κτιριοδ. Κανονισμού (ΦΕΚ. 59Δ/89) και το άρθρο 29 παραγρ. 5 του ΓΟΚ/85 (ΦΕΚ 210Α/85) αλλά λόγω όγκου ή αριθμού ορόφων απαιτούνται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τότε εφόσον στα αρχιτεκτονικά σχέδια προβλέπεται φρεάτιο ανελκυστήρα ο μελετητής υποχρεούται να προσκομίσει μελέτη ανελκυστήρα τόσων ατόμων, όσων προκύπτουν από την επιφάνεια του θαλάμου σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ.

Σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο για το οποίο προκύπτει η υποχρέωση εγκατάστασης ανελκυστήρα (τέσσερις όροφοι ή διαφορά ύψους 9 μέτρα από την στάθμη του σημείου εισόδου του κτιρίου και του ύψους του δαπέδου του τελευταίου ορόφου), υποβάλλεται μελέτη ανελκυστήρα εάν η οικοδομική άδεια του υφισταμένου κτιρίου έχει εκδοθεί μετά την 8-9-1974.

6. Μελέτες που απαιτούνται σε ειδικά κτίρια ή για τμήματα κτιρίων με ειδική χρήση.

Για τις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων ή για τμήματα κτιρίων με ειδική χρήση για την υποβολή ή όχι μελετών ηλεκτομ/κών εγκαταστάσεων ισχύουν τα κριτήρια του όγκου και των ορόφων της Υπ. Αποφ. 52701/ΦΕΚ 380 Δ/16-5-97, με την πρόσθετη υποχρέωση να υποβάλλεται και κάθε άλλη μελέτη που επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την ειδική χρήση (π.χ. βιολογικός καθαρισμός , υποσταθμός μέσης τάσης , ιατρικά αέρια κ.λ.π.)

7. Η εφαρμογή της τροποποίησης του άρθου 25 του ΓΟΚ ισχύει για άδειες που υποβλήθηκαν από 16/5/97 και έπειτα .

8. Γενικώς για όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις απαιτείται δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της μελέτης και επίβλεψης των εργασιών αυτών.

 

Last updated 29 Sep 1999