ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / - ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Μαργαρίτα Καραβασίλη, Aρχιτέκτων dplg -πολεοδόμος. Τρικάλων 36-Αθήνα 115 26 τηλ: 69 10 667/ fax: 69 26 426)

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2001»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

1. EΙΣΑΓΩΓΗ

Από το 1995 που ολοκληρώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ / ΔΟΠΚ και το ΚΑΠΕ το Σχέδιο Δράσης «Ενέργεια 2001» και που αφορά σε μέτρα πολιτικής και στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ΑΠΕ στον οικιστικό τομέα, πολλά και θετικά έχουν συμβεί προς την κατεύθυνση της εφαρμογής.

Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης, αλλά και την προώθηση σημαντικών πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία συναίνεση ανάμεσα σε φορείς και εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες, υπήρξε μια ουσιαστική ευαισθητοποίηση πάνω στα σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας και στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν έτσι ώστε να είναι περισσότερο εύκολη η διείσδυση των πρόσφατων ρυθμίσεων στην ελληνική κοινωνία.

Με στόχο να ανταποκριθούμε στις παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του κλίματος, αλλά και σε ερωπαΐκές και εθνικές επιταγές για την ενσωμάτωση, σε όλα τα επίπεδα, των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί δυναμικά μέτρα για «Αειφόρα Κτίρια» σε «Αειφόρες Πόλεις».

Δεν πρόκειται μόνο για εναρμόνιση σε γενικές ή ειδικές κατευθύνσεις της ΕΕ (5ο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, Λευκή Βίβλος, κλπ.) ή μόνο στην κοινοτική οδηγία SAVE 93/76/ΕΕ ("σταθεροποίηση και περιορισμός εκπομπών CO2 με την ενεργειακή απόδοση"), αλλά και στην προώθηση νέων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, που ενισχύονται από παράλληλες πολιτικές και μέτρα για τις πόλεις και τους οικισμούς μας με στόχο την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης.

Οι θεσμικές ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην κατεύθυνση της αειφορίας και ειδικότερα της εφαρμογής μέτρων περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης.

1.1. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Με την έκδοση της 21475/4707 απόφασης (ΦΕΚ 880/Β/19-08-98) η οποία αφορά στον «Περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρκα με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» έχει ήδη μπει σε εφαρμογή ένα μακρόπνοο σχέδιο που φιλοδοξεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, με άμεση θετική επίδραση σε πολλούς τομείς. Τίθενται πλέον σε εφαρμογή βασικές αρχές της αστικής οικολογίας και της οικολογικής δόμησης (βιοκλιματικός, ενεργειακός σχεδιασμός, καθαρές τεχνολογίες δόμησης, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ανακύκληση απορριμμάτων, εξασφάλιση ποιότητας αέρα, κλπ.) και αφορούν τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νεοαναγειρόμενα κτίρια όλων των κατηγοριών και χρήσεων ως εξής :

Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην επίτευξη περιβαλλοντικών - ενεργειακών στόχων που επιτυγχάνονται μέσω:

1.2. Περιεχόμενα της 21475/4707 απόφασης.

Ειδικότερα με την προαναφερόμενη απόφαση :

1. Εξουσιοδοτείται η αναμόρφωση και συμπλήρωση του ισχύοντος Κανονισμού Θερμομόνωσης με τον Κανονισμό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) για την εισαγωγή περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών, ανάλογων προτύπων και προδιαγραφών σχεδιασμού και κατασκευής των νέων κτιρίων, διαδικασιών και μεθόδων ελέγχου (διενέργεια ενεργειακής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, έκδοση δελτίου ενεργειακής ταυτότητας, κατάταξή τους στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία). Τα νέα κτίρια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΚΟΧΕΕ με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται:

2. Εισάγεται η διαδικασία της Ενεργειακής Πιστοποίησης για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων και του βαθμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ο οποίος αναγράφεται στο ΔΕΤΑ. Διενεργείται ενεργειακή επιθεώρηση, μετά από έναν τουλάχιστο χρόνο λειτουργίας, υποχρεωτικά για όλα τα νεοαναγειρόμενα κτίρια, ενώ για τα υφιστάμενα κτίρια διενεργείται μετά από έξι (6) χρόνια, ώστε στο μεταξύ να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε επεμβάσεις βελτίωσης του βαθμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους κάνοντας χρήση των κινήτρων που παρέχονται.

3. Επιτρέπεται για όλα τα υφιστάμενα κτίρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα η εφαρμογή επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση της χρηματοδότησης εκ μέρους τρίτων. Δημιουργούνται σε όλα τα δημόσια κτίρια νέες διοικητικές μονάδες, τα Γραφεία Ενεργειακής Διαχείρισης για την εφαρμογή μέτρων ΟΧΕ και ΕΕ ως και την υλοποίηση επενδύσεων ΕΕ. Ήδη με εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης γνωστοποιήθηκε στους αρμόδιους φορείς η ανάγκη δημιουργίας των Γραφείων Ενεργειακής Διαχείρισης και τον καθορισμό των Ενεργειακών υπευθύνων με στόχο το νοικοκύρεμα των κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τον προγραμματισμό της εφαρμογής των ενδεδειγμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω χρηματοδότησης εκ μέρους τρίτων και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών.

4. Θεσπίζονται υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις για την ενεργειακή πιστοποίηση και βαθμονόμηση των κτιρίων, αλλά και των πολύ ενεργειοβόρων επιχειρήσεων, κανονισμοί εγκατάστασης ενεργειακού εξοπλισμού και προδιαγραφές ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

5. Προβλέπεται επίσης η συμπλήρωση του ισχύοντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ προκειμένου να καθορισθεί ο τρόπος κατανομής των δαπανών σε άλλη βάση και να ισχύσει επίσης και για την ψύξη και το ζεστό νερό χρήσης στη βάση της πραγματικής κατανάλωσης.

1.2.1. Τα Κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με την προαναφερόμενη απόφαση ρυθμίζονται, κατά προτεραιότητα θέματα που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα αποτελέσουν τον τομέα πιλότο. Και αυτό γιατί αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι τα κτίρια και ιδιαίτερα αυτά που στεγάζουν κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν έχουν, κατά κανόνα, σχεδιαστεί και εξοπλισθεί με τρόπο που να εξασφαλίζουν θερμική άνεση όλο τον χρόνο με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση συμβατικών μορφών ενέργειας. Οι ετήσιες δαπάνες, μόνο για κτίρια γραφείων των Υπουργείων που αφορούν στον φωτισμό, κίνηση, θέρμανση, ψύξη, ανέρχονται σε τεράστια ποσά που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών, η ετήσια δαπάνη για το 1996 ανήλθε στα 13,8 δις δραχμές.

Με τις πρόσφατες ρυθμίσεις τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα αποτελούν παράδειγμα κτιρίων ενεργειακής απόδοσης και θα συμβάλλουν στην συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών παραγόντων. Θα αποτελέσουν τομέα «πιλότο» για την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπου θα χρησιμοποιηθούν νέοι οικονομικοί μηχανισμοί, όπως η χρηματοδότηση εκ μέρους τρίτων (συνολική παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και χρηματοδότησης μίας επένδυσης ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με διαδικασίες που εξαρτούν την εν όλο ή εν μέρει ανάκτηση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας).

Έτσι μέσα στο 1999 :

Με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υφυπουργού ΥΠΕΣΔΑ έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι για την προετοιμασία των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης, συστάθηκε διυπουργική Επιτροπή, με στόχο την εφαρμογή του συνολικού σχεδίου δράσης για την παρακολούθηση του προγράμματος και την πιλοτική εφαρμογή επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης με χρήση της χρηματοδότησης εκ μέρους τρίτων σε ενεργειοβόρα δημόσια κτίρια.

2. Πιλοτικές εφαρμογές - Δράσεις υποστήριξης.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις διάδοσης, όπως:

3. Κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Στη συνέχεια πρόκειται να εκδοθεί εκτελεστικό π.δ/γμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1512/85 (σχετικά με "Κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας") όπου εξειδικεύονται μέτρα και επεμβάσεις, περιγράφονται τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.ά. που μπορούν να ενσωματωθούν στο κέλυφος ή / και στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια όλων των κατηγοριών και χρήσεων, καθώς και των παραδοσιακών κτιρίων της χώρας με έμφαση στη μορφολογική τους ένταξη στην αρχιτεκτονική των κτιρίων. Πρόκειται να εξειδικευτούν τα κατάλληλα, ανά περίπτωση, θεσμικά, οικονομικά και διοικητικά κίνητρα των οποίων θα τυγχάνουν οι έχοντες την κυριότητα ή τη νομή ακινήτων που θα εφαρμόζουν επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στα υφιστάμενα κτίρια τους, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των προτεινόμενων μέτρων.

Ειδικότερα με το προαναφερόμενο π.δ. προωθοείται η κατάλληλη πολιτική κινήτρων για τη διευκόλυνση της διείσδυσης των μέτρων πολιτικής του ΥΠΕΧΩΔΕ για εξοικονόμηση ενέργειας. Πέραν των ευνοϊκών διατάξεων που ήδη έχουν εισαχθεί στη νομοθεσία μας (όπως έκπτωση κατά 75% από το φορολογητέο εισόδημα για τα έξοδα αγοράς και εγκατάστασης συστημάτων Φ.Α. και ΑΠΕ, του Υπουργείου Οικονομικών) έχει εκτιμηθεί ότι είναι αναγκαία η χορήγηση επιπρόσθετων κινήτρων, μέσω:

Παράλληλα προωθούνται και θεσμικά κίνητρα μέσω του νέου Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), όπου έχουν ενσωματωθεί ρυθμίσεις με στόχο αφενός την άρση των υφισταμένων θεσμικών εμποδίων για εφαρμογή τεχνικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αφετέρου την βιοκλιματική αρχιτεκτονική και την εφαρμογή μέτρων ΕΕ στα κελύφη κτιρίων.

4. Εφαρμογές σε πολεοδομικά σύνολα.

Το προαναφερόμενο, υπό έκδοση, π.δ/γμα προβλέπει ρυθμίσεις και για τα πολεοδομικά σύνολα - υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα - με στόχο την προώθηση μέτρων ΕΕ και τη χρήση ΑΠΕ. Ειδικότερα με στόχο την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση Α.Π.Ε. στις πόλεις και οικισμούς της χώρας προβλέπεται η λήψη κατάλληλων μέτρων, με πρωτοβουλίες των ΟΤΑ (που οφείλουν να προγραμματίσουν δράσεις σε όλους τους τομείς, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του νερού, των απορριμμάτων) για τις διάφορες κατηγορίες στεγαστικών προγραμμάτων, για προγράμματα ανάπλασης πυκνοδομημένων περιοχών, για πολεοδόμηση περιοχών οικοδομικών συνεταιρισμών, ιδιωτικές πολεοδομήσεις, κ. ά. ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση συμβατικών μορφών ενέργειας και να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ειδικότερα οι νέες προδιαγραφές για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών όλων των κατηγοριών θα περιλαμβάνουν :

Με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα μέτρα πολιτικής Ε.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ αφορούν στις πόλεις και στα μεμονωμένα κτίρια και ότι συνδυάζονται άμεσα, αλλά και ενισχύονται από την ευρύτερη Εθνική Πολιτική για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ που αφορούν στην ενίσχυση των Α.Π.Ε., στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και στη βελτίωση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ και ευρύτερα ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ χαρακτηριστικών σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

5. Τα οφέλη της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ

Οι προτεινόμενες εφαρμογές αποσκοπούν στην μεγαλύτερη εκμετάλλευση ενδογενών - ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών που δεν έχουν δυσμενή επίπτωση στο περιβάλλον, ενώ συμβάλλουν στην αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του "Ενέργεια 2001" είναι πολλά και σημαντικά σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Οι νέες απαιτήσεις στον σχεδιασμό και κατασκευή κτιρίων υψηλής περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης θα διαμορφώσουν νέες συνθήκες στην αγορά, καθώς γίνεται στροφή προς ποιοτικά χαρακτηριστικά στη ζήτηση κατασκευαστικών προϊόντων, γεγονός που θα συμβάλλει σε σημαντικές αλλαγές στη ζήτηση. Εκτιμάται παράλληλα, ότι θα διαμορφωθούν νέες αντιλήψεις και συμπεριφορές που θα οδηγήσουν σε σταδιακή αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, όχι μόνο της ενέργειας, αλλά και άλλων τομέων.

Άμεσα αποτελέσματα θα φανούν στο χώρο της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο στο βιομηχανικό, όσο και στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ θα υπάρξει σημαντική αύξηση στην ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και εν γένει καθαρών τεχνολογιών δόμησης. Συνέπεια αυτών αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας στην κατασκευή, αλλά και των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και τους οικισμούς της χώρας.

Παράλληλα θα ενισχυθεί η εθνική οικονομία μέσω των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων γενικότερα, καθώς και λόγω της αναθέρμανσης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Βεβαίως για την τήρηση και εφαρμογή των προβλεπόμενων και προτεινόμενων μέτρων δεν αρκούν μόνο οι πολιτικές και οι νόμοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνδυαστούν με παράλληλε ςδράσεις και συντονισμένες ενέργειες σε όλους τους αναγκαίους τομείς, όπως :

 

Last updated 3 May 1999