ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ERGA  
ΠΑΚΕΤΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  δρχ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ    
Προκοστολόγηση Εργων ΤΕΥΧΗ 540,00 184.005
Προδιαγραφές GRAFES 480,00 163.560
I. ERGA-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ 935,00 318.601
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ    
Νέες Τιμές TIMES 365,00 124.374
Παρακολούθηση Δημοσίων Εργων ERGO 480,00 163.560
Τύπος Ανάδειξης Αναδόχου TYPO 130,00 44.298
Οικονομική Παρακολούθηση ROES 480,00 163.560
Επιμετρήσεις METRO 350,00 119.263
Χρονικός Προγραμματισμός XRONOS 350,00 119.263
II. ERGA-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 1890,00 644.018
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ    
Ασφάλεια Τεχνικών Εργων ASFALEIA 540,00 184.005
Διασφάλιση Ποιότητας ISO10005 POIOTHTA 650,00 221.488
III. ERGA-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ 990,00 337.343
Ι+ΙΙ (ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ+ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ) 2565,00 874.024
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ERGA (I+II+ΙΙΙ) 2900,00 988.175
Απόκτηση Τιμαριθμικών-Συντελεστών
Δωρεάν για Συνδρομητές
Για μη συνδρομητές, για κάθε τιμαριθμική-συντ. αναθεώρησης 55,00 18.741