VK.STRAD/AutoSTRAD 32bit windows 95/98/NT
 
 • Το πρώτο Ελληνικό πρόγραμμα επίλυσης χωρικού πλαισίου (1980)
 • Το ισχυρότερο με τις περισσότερες δυνατότητες
 • “Ανοικτό” πρόγραμμα, εύκολο στη χρήση, πολλές δυνατότητες παρέμβασης
 • Δυνατότητα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης όλων των αποτελεσμάτων και ελέγχου των χρησιμοποιούμενων παραδοχών.
 • Τώρα και στην πλατφόρμα του Autocad (AutoSTRAD), για μοναδική ευκολία και εποπτεία στην εισαγωγή των δεδομένων
     

Δυνατότητες Προσομοίωσης

Απεριόριστος αριθμός κόμβων Μέλη κοινών διατομών
Επίλυση φορέα με θεμελίωση Δυναμικός δείκτης εδάφους
Μικτή θεμελίωση Μέλη τυχούσας διατομής
Σύμμεικτες κατασκευές Rigid Offsets σε όλους τους κόμβους
Χωροδικτυώματα Φυτευτά, Λοξά
Πρόβλεψη ορόφων Δυσκαμψία δίσκου
Έλεγχο υφισταμένου Δυσκαμψία τοιχοποιίας
Υπόγεια, Πατάρι Ανισοσταθμίες
Επισκευές (μανδύες) Αρθρώσεις μελών
Κλιμακοστάσια Υψίκορμοι δοκοί
ΠΛΑΚΕΣ
Ενσωματωμένο πρόγραμμα Οποιαδήποτε μορφή και είδος
Δυσμενείς φορτίσεις Αυτόματη μεταφορά αντιδράσεων
Υπολογισμός βέλους κάμψης
Πεπερασμένα Στοιχεία (προαιρετικά)

 

Μερικές από τις πρωτοπορίες του VK.STRAD/AutoSTRAD

 • Σύνθετες διατομές: Αυτόματη και ορθή αναγνώριση οποιασδήποτε σύνθετης διατομής (μέχρι 7 ορθογωνικά τμήματα) σαν ένα μέλος.
 • Rigid offsets σε όλους τους κόμβους.
 • Θεμελίωση: Συνολική επίλυση φορέα με θεμελίωση (πέδιλα, συνδετήρια δοκάρια, πεδιλοδοκοί, γενική κοιτόστρωση, πάσσαλοι) για αποφυγή των λαθών του «πακτωμένου» κτιρίου με ταυτόχρονη θεώρηση της επίδρασης της θεμελίωσης (πχ. σχετικές βυθίσεις) στην ανωδομή. Στη Δυναμική ανάλυση μπορεί να ληφθεί υπόψη δυναμικός δείκτης εδάφους.
 • Τοιχοποιία: Αυτόματη τοποθέτηση χιαστί στοιχείων για την περιγραφή της ακαμψίας της τοιχοποιίας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για έλεγχο υπάρχοντος.
 • Φορτίσεις: Εκτός από τις «κλασσικές» περιπτώσεις φορτίσεων (Μόνιμα, κινητά, σεισμικά, Θερμοκρασιακά ΔΘ & ΔΤ) που υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα, μπορούν να περιγραφούν σε επιλεγμένες δοκούς πρόσθετες εντάσεις από προένταση, πήξη beton (για μεγάλα ανοίγματα) ή οποιαδήποτε άλλη φόρτιση. Επίσης μπορεί να οριστεί διαφορετικό φάσμα σεισμικής απόκρισης ανά όροφο.
     

Ταχύτητα και Εποπτεία στην Εισαγωγή των Δεδομένων

Τόσο στο VK.STRAD όσο και στο AutoSTRAD, η περιγραφή του φορέα γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο χωρίς απώλεια ακρίβειας και δυνατοτήτων. Ισχύει απεριόριστος αριθμός στοιχείων, και δυνατότητα μη συνεχόμενης αρίθμησης υποστυλωμάτων, ελεύθερων κόμβων, δοκών κλπ σε κάθε στάθμη. Ειδικότερα:

 • Στο VK.STRAD δίνεται κάθε απαραίτητη σχεδιαστική δυνατότητα για την περιγραφή του φορέα και εξοικονομείται χρόνος από την εκμετάλλευση όλων των επαναλαμβανόμενων στοιχείων (διατομές, σχήματα, όροφοι) και την αυτόματη αναγνώριση και τοποθέτηση στοιχείων του φορέα (π.χ. τοποθέτηση δοκών, τοιχείων υπογείου, αναγνώριση πλακών κλπ). Επίσης υπάρχει και συνεργασία με το AutoCAD.
 • To AutoSTRAD, αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της πανίσχυρης πλατφόρμας του AutoCAD για ταχύτατη εισαγωγή των δεδομένων, με απεριόριστη ελευθερία επεμβάσεων στις 2 και στις 3 διαστάσεις, αλλά και μοναδική εποπτεία (εμφάνιση των αλλαγών στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο). Πανεύκολο στην εκμάθηση και στην χρήση του, το AutoSTRAD συνεργάζεται αμφίδρομα με το αρχιτεκτονικό AutoIDEA, προσφέροντας την καλύτερη συνεργασία στην κατηγορία του.
     
Πλήρης Παραμετροποίηση

To VK.STRAD/ AutoSTRAD χρησιμοποιεί αρκετές παραμέτρους τόσο για τη προσομοίωση του φορέα όσο για το σχεδιασμό του. Όλες αυτές δίνονται σε μορφή «Αρχείων Υλικών» με προτεινόμενες τιμές για διαφορετικούς συνδυασμούς υλικών (C16S400, C20S400, B225STIII κλπ) τις οποίες ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει, προσαρμόζοντας τις παραδοχές του προγράμματος στις ανάγκες της μελέτης. Οι παράμετροι υπάγονται σε τρεις κατηγορίες (προσομοίωσης, κανονισμών και κατασκευαστικές).

Στατική και Δυναμική Ανάλυση (Ισοδύναμη Στατική, Δυναμική/Φασματική): Το VK.STRAD/ AutoSTRAD επιλύει φορείς στο χώρο με 6 βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο, τόσο στη στατική όσο στη δυναμική ανάλυση το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ακρίβεια της μελέτης. Η οποιαδήποτε απλούστευση του χωρικού μοντέλου έχει άμεση επίπτωση στην ορθότητα της μελέτης. Το VK.STRAD έχει κριθεί από ειδικούς σαν το πρόγραμμα με τη πιο ακριβή στατική και δυναμική ανάλυση. Χαρακτηριστικά:

 • Γίνεται συνολική επίλυση θεμελίωσης-ανωδομής με δυναμικό δείκτη εδάφους.
 • Αντιμετωπίζεται σωστά ο βαθμός διαφραγματικής λειτουργίας της πλάκας.
 • Στη Δυναμική/Φασματική ανάλυση (έκδοση plus) χρησιμοποιείται το πλήρες μητρώο μάζας, δηλαδή η μάζα του φορέα αντιμετωπίζεται κατανεμημένη στις δοκούς.
 • Τα αποτελέσματα της ανάλυσης (παραμορφώσεις, εντατικά μεγέθη) δίνονται αναλυτικά για όλες τις ιδιομορφές, περιπτώσεις και συνδυασμούς φορτίσεων τόσο σε αριθμητική όσο και σε γραφική μορφή (διαγράμματα εντατικών μεγεθών, ταλαντώσεις και παραμορφώσεις).
     
Εφαρμογή Κανονισμών – Πληρότητα Αποτελεσμάτων: Το πακέτο ακολουθεί σχολαστικά τους ισχύοντες κανονισμούς:

 
 • Κανονισμοί σκυροδέματος :Β.Δ. 1952, DIN 1045, Νέος Κανονισμός 1995, Κυπριακός Κανονισμός 1992.
 • Αντισεισμικοί Κανονισμοί:Β.Δ. 1959, Ελληνικός Κανονισμός 1984, Κυπριακός Κανονισμός 1992, Ν.Ε.Α.Κ. Ενημερωμένοι με τις τελευταίες τροποποιήσεις.
     

Έλεγχοι Φορέα: Εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των κανονισμών που αφορούν το φορέα όπως: κανονικότητας (ΔΚ, ΔΜ, ξ), πλευρικής παραμόρφωσης (Θ), επάρκειας τοιχείων (nv, Rw/Rp, ...) καθώς και ο ακριβής υπολογισμός του εύρους του αντισεισμικού αρμού.

Σχεδιασμός δομικών στοιχείων: Οι έλεγχοι των διατομών γίνονται με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ταυτοχρονισμένων φορτίσεων χρησιμοποιώντας εξισώσεις ισορροπίας. Η ισορροπία των διατομών εξετάζεται με τις επιτρεπόμενες τάσεις ή παραμορφώσεις που ορίσατε και τοποθετούνται ράβδοι με το τρόπο που έχετε επιλέξει στα αρχεία υλικών. Σε περίπτωση αστοχίας κάποιας διατομής δίνεται αναλυτικό διαγνωστικό μήνυμα εντοπίζοντας το μέλος, το συνδυασμό φόρτισης, τον έλεγχο αστοχίας και τις τιμές υπέρβασης

Εποπτεία, Τεκμηρίωση και Επεμβάσεις στα αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα (δυσμενέστερη εντατική κατάσταση, μέγιστες τιμές ελέγχου, οπλισμοί) απεικονίζονται στην οθόνη για όλα τα δομικά στοιχεία. Όπου χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να πάρει αναλυτικότατες εκτυπώσεις όλων των πράξεων που εκτελεί το πρόγραμμα, με σχόλια αναφοράς στους κανονισμούς, για πλήρη τεκμηρίωση της μελέτης και μερικές φορές για την κατανόηση των κανονισμών. Πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα επέμβασης στα αποτελέσματα, και ο αυτόματος επανέλεγχος των δομικών στοιχείων από το πρόγραμμα. Αυτή η δυνατότητα είναι επίσης χρήσιμη για αλλαγές της τελευταίας στιγμής όπως πχ. έλλειψη κάποιας διατομής ράβδου στο εργοτάξιο όπου ο μελετητής μπορεί να δώσει νέες εκτυπώσεις και σχέδια, άμεσα και υπεύθυνα. Γιατί κάθε αλλαγή στο VK.STRAD ενημερώνει άμεσα τις εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων και τροφοδοτεί με τα νέα στοιχεία τα προγράμματα προμέτρησης (VK.PROM) και σχεδίασης (VK.CAD και VK.DOK).

     
  Συμπερασματικά, το πακέτο VK.STRAD/AutoSTRAD συνδυάζει το πιό φιλικό περιβάλλον εισαγωγής δεδομένων (interface) με την πιό δοκιμασμένη μηχανή υπολογισμών, εγγυημένης απόδοσης και αξιοπιστίας.