Αυτόνομο πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδιασμού πισίνας
Ν.Ε.Α.Κ. & Ν.Κ.Ω.Σ.
Περιβάλλον Windows ’95
Επίλυση με πεπερασμένα στοιχεία του Αnsys E/D για Windows
Graphics Editor, δυνατότητα μηκοτομής υπό γωνία και πυθμένα με πολλαπλές κλίσεις
Παραμετροποιημένα αρχεία - Φορτίσεων, Υλικών, Κατασκευαστικών στοιχείων
14 περιπτώσεις φόρτισης - Ύδατος, γαιών, σεισμός λόγω φορτίου ύδατος, σεισμός λόγω φορτίου γαιών, θερμοκρασιακή μεταβολή άνω/κάτω ίνας, συστολή εκ πήξεως, άνωση με
δυνατότητα συνδυασμού τους
Τρείς τρόποι κανναβοποίησης (ANSYS, τετρακομβικά, τρικομβικά - τετρακομβικά στοιχεία)
Επιλογή επίλυσης της πισίνας είτε με την θεωρία τριερείστων πλακών ή προβόλου είτε με αναλυτικό υπολογισμό της εντατικής κατάστασης με κλήση του προγράμματος ANSYS
Σχεδιασμός των διατομών (τοιχωμάτων, πυθμένα) σύμφωνα με τον Ν.Κ.Ω.Σ.
Αναλυτικές εκτυπώσεις δεδομένων, γραφική απεικόνιση εντατικών μεγεθών ανά περίπτωση φόρτισης
Σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων υπό κλίμακα - κάτοψη με οπλισμούς, λεπτομέρειες σύνδεσης τοιχωμάτων - πυθμένα, αλλαγή κλίσης πυθμένα κ.λ.π.
Εξαγωγή αρχείων .DXF για επεξεργασία των σχεδίων στο AutoCAD
Interactive επικοινωνία με το πρόγραμμα ANSYS
Αυτόνομη λειτουργία του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων ANSYS για περιγραφή και επίλυση φορέων ανεξάρτητα από το VK.ΠΙΣΙΝΑ

 

Επιστροφή στο Περιβάλλον Στατικών SP-VAK/AutoVAK