Το PESSOS είναι ένα αυτόνομο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση δομημάτων από άοπλη και διαζωματική φέρουσα τοιχοποιία καθώς και από προκατασκευασμένα panels δομικού πλέγματος 3Δ.


 
Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση PESSOS2006 ριζικά ανανεωμένη, με τα ακόλουθα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά:

 

Με το πιό σύγχρονο Interface

● Σύγχρονο και φιλικό GUI interface πάνω στο IntelliCAD, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο για πλήρη αυτονομία του χρήστη

● Εργασία απευθείας στο 3D Μοντέλο (όμοιο interface με STRAD)

● Δυνατότητα λειτουργίας εναλλακτικά και στο AutoCAD (14 έως 2006)

● Πλήρης συμβατότητα με παλαιότερες μελέτες του PESSOS
 


Με την πιό λεπτομερή Ανάλυση -Παραμετροποίηση - Ακρίβεια Υπολογισμών

● Έτοιμες βιβλιοθήκες υλικών για διευκόλυνση του χρήστη

● Επίλυση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία είτε κάθε πεσσού ξεχωριστά (2D) είτε όλου του φορέα συνολικά (3D) με γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων

● Δυνατότητα ενίσχυσης τοίχων με σκυρόδεμα

● Υπολογισμός σεισμού κατά ΕΑΚ 2000

● Έλεγχος τοίχων κατά EC6

● Δυνατότητα διαστασιολόγησης πλακών και δοκών Ο.Σ. με παραμετροποιημένα αρχεία υλικών

 

Με τις πληρέστερες εκτυπώσεις και σχέδια

● Εκτυπώσεις δεδομένων και αποτελεσμάτων, εξαγωγή αρχείων rtf

● Αυτοματοποιημένη παραγωγή σχεδίων με κάθε λεπτομέρεια

● Δυνατότητα επεξεργασίας με το ενσωματωμένο IntelliCAD
 


Αναλυτικότερα, το PESSOS:

 • Είναι πρόγραμμα ανεπτυγμένο εξολοκλήρου σε περιβάλλον 32bit Windows.
 • Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται σε περιβάλλον γραφικών με όλες τις απαραίτητες ευκολίες (zoom, snap, μεταφοράς, αντιγραφής, stretch κλπ). Οι όψεις της τοιχοποιίας επιδέχονται εισαγωγή ανοιγμάτων σε γραφική επεξεργασία.
 • Οι ιδιότητες των στοιχείων τοιχοποιίας υπάρχουν σε «αρχεία υλικών» που περιέχουν αρχικές τιμές τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να ορίσει διαφορετικές ιδιότητες ανά τοίχο. Έτσι μπορεί να δώσει και πειραματικά δεδομένα για τις τοιχοποιίες. Επίσης, υπάρχει έτοιμο αρχείο με πειραματικά στοιχεία για τις αντοχές (θλιπτική, καμπτική, διατμητική) του panel 3Δ.
 • Επιλύονται και διαστασιολογούνται πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Γίνεται έλεγχος σε κάμψη, διάτμηση (Ο.Κ.Α.) με δυσμενείς φορτίσεις στο επίπεδο του ορόφου, σε λυγηρότητα βάσει του τύπου αl/d και με ακριβή και με ακριβή υπολογισμό του βέλους ρηγματωμένης διατομής (Ο.Κ.Λ.). Οι ράβδοι σχεδιάζονται με ακρίβεια έτσι ώστε να καλύπτουν τις περιβάλλουσες των διαγραμμάτων ροπών.
 • Παραμετροποιημένο αρχείο υλικών για τις πλάκες και τις δοκούς.
 • Επίλυση και διαστασιολόγηση δοκών οπλισμένου σκυροδέματος. Ελέγχονται σε μονοαξονική κάμψη, σε στρέψη και διάτμηση. Τοποθετούνται οι ράβδοι με ακριβή υπολογισμό των μηκών αγκύρωσης, οι συνδετήρες και οι παράπλευροι ράβδοι όπου απαιτούνται.
 • Τα φορτία από τις πλάκες και στέγες μεταφέρονται αυτόματα από το πρόγραμμα στους τοίχους και τις δοκούς.
 • Η επίλυση γίνεται με επίπεδα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία (έως 10.000 κόμβους και 10.000 βαθμούς ελευθερίας). Τόσο η κανναβοποίηση όσο και η ανάλυση γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα χωρίς καμία πρόσθετη πληροφορία από το χρήστη. Έτσι εξάγονται τα ακριβέστερα αποτελέσματα, χωρίς να απαιτούνται οι ιδιαίτερες γνώσεις των πεπερασμένων στοιχείων. Με τη χρήση των Π.Σ. παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης περιγραφής τοίχων δύο υλικών (πχ. ενισχύσεις με gunite). Οι οριζόντιες σεισμικές φορτίσεις υπολογίζονται και εφαρμόζονται κατά τον ΕΑΚ 2000.
 • Τα αποτελέσματα της ανάλυσης (εντατικά μεγέθη και μετατοπίσεις) ελέγχονται με τον ισχύοντα κανονισμό, τον Ευρωκώδικα 6 (E.C.6), ο οποίος είναι σε υποχρεωτική ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση του Ελληνικού κανονισμού (ο Ελληνικός κανονισμός θα είναι βασισμένος στον E.C.6 και όταν εκδοθεί, θα ενημερωθεί και το VK.PESSOS αντίστοιχα). Ελέγχονται οι πεσσοί σε θλίψη, κάμψη και διάτμηση για δράσεις κάθετες και παράλληλες στους αρμούς. Ελέγχεται επίσης το βάθος έδρασης και οι τάσεις κάτω από συγκεντρωμένα φορτία (δοκούς, ξύλινα πατώματα).
 • Οι εκτυπώσεις μπορεί να είναι συνοπτικές ή αναλυτικές κατ΄ επιλογή του χρήστη (απευθείας εκτύπωση ή έξοδος σε αρχεία rtf).
 • Εξαγωγή των κατόψεων και όψεων σε αρχεία .DXF για επεξεργασία τους στο AutoCad ή οποιοδήποτε πρόγραμμα διαβάζει τέτοια αρχεία.