Τα προγράμματα Ν3299 και Η3299 για την εκπόνηση μελετών παραγωγικών και τουριστικών επενδύσεων αντίστοιχα, αναπτύχθηκαν για να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στους Συναδέλφους που σκοπεύουν να εμπλακούν με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Η 4Μ αξιοποιώντας την 15ετή τεχνογνωσία της Specisoft στο αντικείμενο (λογισμικό αναπτυξιακών νόμων 1262, 1890, 2601),  προωθεί και υποστηρίζει τις παραπάνω λύσεις λογισμικού, απευθυνόμενη προς όλους τους Ελληνες Μηχανικούς.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των Προγραμμάτων Ν3299 και Η3299, περιγράφονται στο άρθρο που ακολουθεί:

 

 

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

και το νέο Λογισμικό Ν3299 Παραγωγής Μελετών

 

Η υποχρεωτική εμπλοκή και συνυπογραφή  μηχανικών, ευκαιρία απασχόλησης σε ενα νέο, αποδοτικό αντικείμενο

 

(από τον κ. Θεοκλή Βασιλειάδη, Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Α.Π.Θ. & Οικονομολόγο Εθν. Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

 

 

Ψηφίστηκε και είναι ήδη σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299 / 2004. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για ένταξη στις διατάξεις του, τόσο για παραγωγικές όσο και τουριστικές – ξενοδοχειακές επενδύσεις

 

Περιεχόμενα του άρθρου:

 

 1. Δυό λόγια για τον Αναπτυξιακό Νόμο
 2. Η αξιολόγηση των επενδύσεων γενικά
 3. Η αξιολόγηση βάσει των απαιτήσεων του νόμου
 4. Η κατάρτιση της μελέτης
 5. Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης τυποποιημένου λογισμικού
 6. Ολοκληρωμένο λογισμικό πακέτο για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004

 

 

1.Λίγα λόγια για τον Αναπτυξιακό νόμο

 

Σκοπός του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 είναι η ενίσχυση ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, με όλα τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη που αυτό έχει για την Εθνική Οικονομία (απασχόληση κ.α.)

 

Με τις παρεχόμενες ενισχύσεις, μειώνεται το ρίσκο του επενδυτή, αφού θα καταβάλλει μικρότερο ποσό χρημάτων για την πραγματοποίηση της επένδυσης, λόγω της κάλυψης μέρους του κόστους, από το Δημόσιο

 

Τα είδη των παρεχομένων ενισχύσεων είναι (εναλλακτικά):

 

 

Ο νόμος ορίζει τα ποσοστά επιδότησης κατά περιοχή, τις επιλέξιμες δαπάνες κλπ. Εκφεύγει του παρόντος η ανάλυση του νόμου.

 

2.Η αξιολόγηση των επενδύσεων γενικά

 

Το πρόβλημα της αξιολογησης μιάς επένδυσης, ανάγεται τελικά στον υπολογισμό του εσωτερικού βαθμού απόδοσης (IRR) και της καθαρής παρούσας αξίας (NPV), τα οποία είναι γενικά αποδεκτά ως κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

 

Το IRR ισοδυμαμεί με ένα επιτόκιο απόδοσης που φανερώνει την απόδοση των χρημάτων του επενδυτή, εάν αποφασίσει να τοποθετήσει τα χρήματά του στην συγκεκριμένη επένδυση. Μετά τον υπολογισμό του και εφ’όσον κρίνεται ικανοποιητικό ως απόδοση από τον επενδυτή, γίνεται αποδεκτή η επένδυση.

 

Το NPV ισοδυναμεί με την παρουσα αξία της επένδυσης, αν προεξοφληθούν με το επιθυμητό επιτόκιο απόδοσης, στο σήμερα, οι ταμεικές ροές που θα προκύψουν (ως προβλέψεις) κατα την διάρκεια της λειτουργίας της. Εάν είναι θετική αυτό σημαίνει οτι ο επενδυτής θα λάβει απόδοση για τα χρήματά του, τουλάχιστον αυτήν που επιθυμεί

 

Για να καταλήξουμε στις ταμειακές ροές της επένδυσης, χρειάζεται μία σειρά υπολογισμών, η οποία παρουσιάζεται μέσα από ένα σύνολο οικονομικών πινάκων.

 

Οι κυριότεροι οικονομικοί πίνακες είναι:

 

Κόστος επένδυσης, Χρηματοδότηση της επένδυσης, Προβλέψεις πωλήσεων,  Προβλέψεις Κόστους παραγωγής, Προβλέψεις κόστους πωληθέντων, Προβλέψεις εξόδων, Υπολογισμοί Αποσβέσεων, Υπολογισμοί δανείων, Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας ροών κεφαλαίων, Πίνακας ταμειακών ροών, κ.α. Πίνακες

 

Στην συνέχεια υπολογίζεται το IRR και το NPV.

 

 

 

 

 

 

Επίσης το Νεκρό Σημείο λειτουργίας της επιχείρησης. Πρόκειται για έναν οικονομικό δείκτη, που δείχνει το αναγκαίο ύψος των πωλήσεων που πρέπει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, για να καλύψει όλα της τα έξοδα, τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά.

 

Με άλλα λόγια, το ύψος των πωλήσεων που πρέπει να πραγματοποιήσει για να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία  Είναι φανερό, οτι όσο μικρότερο είναι το νεκρό σημείο, τόσο το καλύτερο για την επένδυση

 

 

 

 

3.Η αξιολόγηση βάσει των απαιτήσεων του νόμου

 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, το Υπουργείο Οικονομίας, έχει κάποιο υπόδειγμα, το οποίο πέρα από όσα χρειάζονται για την καθ’αυτό αξιολόγηση, απαιτεί και ένα πλήθος οικονομικών πινάκων για διάφορους λόγους.

 

Το σύνολο των απαιτουμένων οικονομικών πινάκων από το Υπουργείο Οικονομίας, για την περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων, είναι:

 

 1. Ανάλυση του κόστους επένδυσης
 2. Χρηματοδότηση της επένδυσης – Υπολογισμός ποσοστού επιχορήγησης
 3. Χρηματοδότηση της επένδυσης – Υπολογισμός Ιδιας συμμετοχής, Επιχορήγησης, Δανείων, Leasing
 4. Ανάλυση ενισχυομένου κόστους Απασχόλησης
 5. Υπολογισμός επιδότησης απασχόλησης
 6. Γενική κατάσταση ειδικοτήτων απασχολουμένων του επενδυτικού σχεδίου
 7. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου
 8. Υπάρχων εξοπλισμός παραγωγής
 9. Προβλεπόμενος εξοπλισμός νέας επένδυσης
 10. Παραγωγή – Στοιχεία βαθμού απασχόλησης
 11. Ποσοτικά στοιχεία προβλεπόμενης παραγωγής – πωλήσεων
 12. Ανάλυση προβλεπομένου κύκλου εργασιών
 13. Προβλεπόμενες ποσοτικές αναλώσεις βασικών πρώτων υλών
 14. Προβλεπόμενες αξίες αναλώσεων βασικών πρώτων υλών
 15. Προβλεπόμενες ποσοτικές αναλώσεις βοηθητικών  υλών & Υλικών συσκευασίας
 16. Προβλεπόμενες αξίες αναλώσεων βοηθητικών  υλών & Υλικών συσκευασίας
 17. Ανάλυση λοιπών εξόδων
 18. Ανάλυση προβλεπόμενου συνολικού κόστους παραγωγής – πωληθέντων
 19. Προβλεπόμενη κατανάλωση ενέργειας
 20. Αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης
 21. Ανάλυση προβλεπομένων δόσεων δανείων επένδυσης
 22. Πίνακας υφισταμένων δανείων και εξυπηρέτηση αυτών
 23. Πίνακας αποσβέσεων
 24. Προβλεπόμενοι λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως και αποτελέσματα χρήσεων
 25. Διανομή κερδών επιχείρησης
 26. Προβλεπόμενες ταμειακές ροές – Υπολογισμός IRR
 27. Προβλεπόμενες ροές κεφαλαίου

 

Πέρα από τους παραπάνω οικονομικούς πίνακες, εάν η μονάδα ήδη λειτουργεί και προβαίνει σε νέα επένδυση, πρέπει να δοθούν και μία σειρά άλλων πινάκων με στοιχεία της τρέχουσας λειτουργίας τους

 

Ενα ανάλογο σετ πινάκων υπάρχει για τις τουριστικές – ξενοδοχειακές επενδύσεις.

 

Από τα στοιχεία των υπολογισμών που εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες καθώς και σε όσους άλλους μνημονεύονται παραπάνω, γίνεται η οικονομική αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγησης που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο οικονομίας

 

 

4.Η κατάρτιση της μελέτης

 

Μία οικονομοτεχνική μελέτη με βάση τον νέο αναπτυξιακό νόμο, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 

Α.1. Ταυτότητα του φορέα

Α.2. Στοιχεία υφισταμένων επιχειρήσεων που δεν είναι νεοϊδρυόμενες

Α.3. Στοιχεία μετόχων εταίρων

Α.4. Μέγεθος της επιχείρησης (υπόδειγμα δήλωσης για ΜΜΕ)

 

Β.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Β.1. Περιγραφή

Β.1.1. Σκοπιμότητα επένδυσης

Β.1.2. Περιγραφή προιόντων που θα παραχθούν

Β.1.3. Πρώτες ύλες

Β.1.4. Συνοπτική παρουσίαση τεχνικών στοιχείων του προγράμματος

Β.1.5. Απασχόληση

Β.1.6. Τόπος εγκατάστασης νέας μονάδας

 

Β.2. Τεχνικά στοιχεία

Β.2.1. Παραγωγική διαδικασία (υπάρχουσα και προβλεπόμενη)

Β.2.2. Οικόπεδο

Β.2.3. Κτιριακές εγκαταστάσεις

Β.2.4. Μηχανολογικός εξοπλισμός συστήματος παραγωγής

Β.2.5. Δαπάνες μεταφοράς – εγκατάστασης του εξοπλισμού

Β.2.6. Ειδικές εγκαταστάσεις

Β.2.7. Λοιπός εξοπλισμός

Β.2.8. Μεταφορικά μέσα

Β.2.9. Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας

Β.2.10 Εργα περιβάλλοντος χώρου

Β.2.11 Εργα υποδομής

Β.2.12 Δαπάνες μελετών και συμβούλων

 

Β.3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

Β.3.1. Ανάλυση του κόστους επένδυσης

Β.3.2. Ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

 

Γ.1. Περιγραφή των κλάδων δραστηριότητας

Γ.2. Διάρθρωση εγχωρίου κλάδου

Γ.3. Εγχώρια παραγωγή –εισαγωγές – εξαγωγές

Γ.4. Στοιχεία Αγοράς (περιοχής, Ε.Ε., Διεθνούς)

Γ.5. Κυριότεροι παραγωγοί – ανταγωνισμός

Γ.6. Τιμές (εγχώριες, διεθνούς αγοράς)

Γ.7. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης

Γ.8. Συνθήκες αγοράς πρώτων υλών

Γ.9. Προγραμματιζόμενες επενδύσεις

Γ.10 Θέση επιχείρησης στον κλάδο

 

Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 

 

5.Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης τυποποιημένου λογισμικού

 

Ειναι προφανές οτι για την εκτέλεση υψηλού επιπέδου και αποδεκτών από τις δημόσιες αρχές μελετών, είναι ανάγκη η χρησημοποίηση κατάλληλου λογισμικού πακέτου.

 

Οι λόγοι είναι οι εξής:

 

Α.Ποιότητας

 

 

Β.Οργάνωσης

 

·        Υψηλή Παραγωγικότητα, Ταχύτητα, Ελαχιστοποίηση χρόνου

·        Ηλεκρονική αρχειοθέτηση-Αποφυγή χαρτούρας

 

Γ. Γνώσης

 

 

Δ.Πληρότητα

 

 

 

6.Ολοκληρωμένο λογισμικό πακέτο για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004

 

 

Το Λογισμικό Ν3299 για τις μελέτες παραγωγικών επενδύσεων καθώς και το Λογισμικό Η3299 για τουριστικές – ξενοδοχειακές επενδύσεις, καλύπτει αυτό το κενό στην Ελληνική αγορά λογισμικού.

 

Στην ανάπτυξη του προγράμματος, συμμετείχαν: η εταιρεία Specisoft A.E. που είναι εταιρεία λογισμικού οικονομικών μελετών και από δεκαπενταετίας ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού για τους αναπτυξιακούς νόμους (1262, 1890, 2601), και η  εταιρεία 4Μ Α.Ε. εταιρεία λογισμικού για Μηχανικούς, η οποια έχει και την αποκλειστικότητα στη διανομή για τον χώρο των μηχανικών

 

 

Το πλαίσιο λειτουργίας του είναι:

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα, μέσω των διαθέσιμων επιλογών για εισαγωγή στοιχείων, ζητά διαδοχικά όλα τα πρωτογενή στοιχεία της προς μελέτη επένδυσης. Ενδεικτικά ζητάει: τα στοιχεία κόστους της επένδυσης, της χρηματοδότησης της επένδυσης, στοιχεία προιόντων, υλών παραγωγής κ.α.

 

Ακολούθως εκτελεί όλους τους αναγκαίους υπολογισμούς με την επιλογή ‘υπολογισμοί’

 

Από τις επιλογές των εκτυπώσεων και των γραφικών, εκτυπώνονται όλοι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πίνακες και τα γραφικά.

 

Μία σημαντική δυνατότητα του προγράμματος είναι η δημιουργία ολόκληρης της μελέτης βάση προτύπου που επιθυμεί ο μελετητής. Ετσι, ολόκληρο το κείμενο που πρέπει να παραδοθεί και αποτελείται από κείμενο σε ορισμένη διάταξη, σε συνδυαμό με τους οικονομικούς πίνακες και τα γραφικά, παράγεται με την πίεση ενός πλήκτρου.

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, γιατί μελέτη π.χ. 100 ή 200 σελίδων παράγεται αυτόματα, βάση της προτύπου μελέτης και ενημερώνεται από τα τρέχοντα στοιχεία της υπο μελέτη επένδυσης.

 

Μετά ολόκληρη η μελέτη, σαν εννιαίο κείμενο, μπορεί να μεταφερθεί στο WORD και έτσι υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή συνήθους κειμένου

 

Κάθε νέα μελέτη, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πρότυπο.

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

 

 

Το πρόγραμμα θα αρχίσει να διατίθεται από τα μέσα του Ιουνίου.