Δημοσιεύσεις

Μοντέλο Προσομοίωσης Δοκού Οπλισμένου Σκυροδέματος με Πεπερασμένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέμνουσα

Βαδαλούκας Γ. Ν. (4M-VK), Παπαχρηστίδης Α. Γ. (4M-VK), Ευαγγελοπούλου Ε. Α.(EMΠ)

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς

Το πλήρες άρθρο [PDF]

 

Αξιολόγηση μεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηματών σε σχέση με τον ΕΑΚ2000

Μ. Παπαδρακάκης(Καθηγητής, Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Ν.Δ. Λαγαρός (Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Α.Γ. Παπαχρηστίδης (Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικού Μηχανικού Ε.Π.Ε)

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου, 2003, Κώς

Το πλήρες άρθρο [PDF]

 

Inelastic Dynamic Analysis of Shells with the TRIC Shell Element

M. Papadrakakis, Z. S. Mouroutis, L. Karapitta (National Technical University Athens) and A.G. Papachristidis (4Μ-VK)

VII International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS 2003, 7-10 April, Barcelona, Spain.

Το πλήρες άρθρο [PDF]

 

Dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

J.Argyris (Institute for Computer Applications University of Stuttgart), M.Papadrakakis, Z.Mouroutis (National Technical University Athens ) & A.G.Papachristidis (4Μ-VK)

5th European Conference on Structural Dynamics, Sept. 2-5, 2002, Munich, Germany

Το πλήρες άρθρο [PDF]

 

Nonlinear dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

J.Argyris (Institute for Computer Applications University of Stuttgart), M.Papadrakakis, Z.Mouroutis (National Technical University Athens ) & A.G.Papachristidis (4Μ-VK)

WCCM V Fifth World Congress on Computational Mechanics July 7-12, 2002, Vienna, Austria

Το πλήρες άρθρο [PDF]

 

Experimetal Verification of Shear Wall Modeling using finite element analysis

A. Papachristidis, G. Badaloykas, B. Badaloyka

6th National Congress of Mechanics (Thessaloniki 2001)

Το πλήρες άρθρο [PDF]

 

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσομοιωμάτων για Τοιχεία και Πυρήνες Κτηρίων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και με Πειραματικά Αποτελέσματα

Α. Παπαχρηστίδης, Γ. Βαδαλούκας, Β. Βαδαλούκα

2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη 2001)

Το πλήρες άρθρο PDF]

 

A Strengthening model for concrete frames using diagonal tendons

G.N. Badaloukas & A.P. Giaka (V & K Engineering Research and Services Co., Athens, Greece.) G.A. Papadopoulos & B.G. Badalouka (National Technical University of Athens, Athens, Greece.)

11th Conference on Earthquake Engineering Paris 1998

Το πλήρες άρθρο [PDF]