add     Broşür   Demo (flash)    Demo (avi) -2.6Mb
Hızlı Başlangiç Kılavuzu   30 günlük değerlendirme sürümü
 

FINE-HVAC, Isıtma Soğutma Klima (ISK) projelerini çalışmak için yenilikçi bir yazılım aracıdır

 

ISK projeleri bilgi, karar verme, deneyim, ve hepsinden önemlisi uygun metodolojinin doğru uygulanması gibi bir dizi faktörü içerdikleri için en karmaşık projelerden biri olarak kabul edilebilir.  Bu karmaşıklığa rağmen deneyimli bir tasarımcının

izlediği kurallar analiz edilebilir, düzenlenerek standartlaştırılabilir.
Bugün, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim ISK projelerinde sürecenin neredeyse tamamını otomatikleştirmeye olanak tanıyor. Doğal olarak bilgisayar programları projecinin bilgi, deneyim ve algılamaları yerine geçmiyor. Ancak projeciyi tekdüze görevlerden ve otomatikleştirilebilen karmaşık işlemlerden kurtarıyor. Böylece sağlanan zaman kazancı, projecinin el ile yapması zaman alıcı ve güç işleri  (farklı tasarım alternatiflerinin dikkate alınması, tasarım sonuçların optimizasyonu gibi) az bir çaba ile yapabilmesine olanak tanıyarak, proje kalitesine yansıtılıyor.  

     

ISK iş istasyonu

FineHVAC bir binayı ve onun elektromekanik tesisatını aralarında ilişkiler bulunan belirli yapısal elemanlardan oluşmuş olarak algılar.  Örneğin duvarlar, duvarlarla oluşan mekanlar, mekanların oluşturdukları katlar ve katlardan oluşan bina yapısal elemanlardır. Bu felsefe binanın içindeki tesisat için de geçerlidir. Örneğin, bir ısıtma sistemi herbirinin kendi özellikleri olan ve diğerleri ile etkileşen elemanlardan (radyatörler, borular, kazan dairesi gibi) oluşur.  Her ISK tesisatı ayrıca bina ve içindeki diğer tesisat ile etkileşir. FineHVAC, bir ISK iş istasyonunun sahip olması gerekli bu "aklı" yansıtabilmek için nesne tabanlı programlama tekniği ile geliştirilmiştir.

FineHVAC biribiri ile kullanıcıya sezdirmeden etkileşerek çalışan iki bileşenden oluşur: tasarım ve hesaplama bileşeni.

     

Tasarım bileşeni

 

Düşünme, önerme, tasarımlama ve herhangi bir ISK tesisatını tanıma becerisindedir. Tüm tasarım verilerini hesaplama bileşenine otomatik aktarır ve hesaplama bileşeninden gelen değerler ile planları otomatik günceller.

 
 • Mimari elemanları (duvarlar, açıklıklar gibi) bir başka mimari tasarım aracından ya da tarayıcılardan aktarılsa bile (bit mapped), tanır.

 • Radyatörleri, fan coil ünitilerini ya da soğutma kanalı açıklıklarını, kullanıcının müdahale edebileceği mantıksal kuralları izleyerek otomatik olarak yerleştirir.

 • Tesisat elemenlarını biribirlerine otomatik olarak bağlar.

 • Tüm burulma işlemlerini ileri düzey tasarım komutları yardımı ile kolaylıkla yapar.

 • Tesisatın tüm bağlantı noktalarını otomatik tanır, numaralar ve bu veriyi hesaplama bileşenine gerektiği gibi aktarır.

 • Hesaplama bileşeninden gelen sonuçları (radyatör boyutları, boru uzunlukları gibi) uygun semboller ile plan çizimlerine otomatik aktarır.

 • Yerleşim planlarından kolon çizimlerinin, tek çizgi havalandırma kanallarından 2 boyutlu havalandırma kanalı çizimlerinin hazırlanması gibi pek çok sonuç cizimini, hesaplama bileşeninden gelen veri ile otomatik olarak yapar.

 

     

Hesaplama bileşeni

En güncel metodoloji ve en çok kabul görmüş uluslararası standartları kullanır.

 • Yüksek performans ve işlevselliktedir. Kullanıcı bağımsız parametlere özgürce müdaha edip, seçiminin sonuçlarını anında gözlemleyebilir.

 •  İleri düzey ürün ağaçları (maliyet tahminlemeye yönelik) ve teklif sistemi desteğine sahiptir.

 • Kullanıcının gereksinim duyacağı herhangi bir metnin kolaylıkla hazırlanabileği Teknik Rapor Yöneticisi mevcuttur.

 • Zengin malzeme kütüphaneleri ile birlikte çalışabilir.

Projeci kullanmak istediği metodolojiyi seçme olanağına sahiptir. Örneğin ısı kaybı hesabı için DIN4701/77, DIN4701/83, ISO 9164/89, EN832/98 standarları, havalandırma yükleri için Carrier, Ashrae CLTD, Ashrae TFM metodları, hava kanalı tesisatı için eşit hız, eşit sürtünme ve statik geri kazanım metodları, boru hesaplamaları için klasik çözüm metodu ya da maksimum hassasiyet için ters metematik yerleştirim ile hidrolik similasyon modeli kullanılabilir.

     

HVAC
 

FineHVAC ıstma ve soğutma işlemlerini gerçekleyen aşağıdaki modüllerden oluşur

 
     

Isı kayıpları
 

Isı kaybı hesapları tasarımdan ve analitik hesaplama tablolarından gelen veri ile otomatik yapılır. Derece-gün metodu ile enerji analizleri yapılır.

     

İki borulu sistem
 

Herhangi iki borulu sistemin (klasik veya ters toplamalı) boru donanımı hesaplamaları kat planlarından ya da el ile veri girilerek yapılır. Boru hesaplamaları klasik metod ve hatta hidrolik simulasyon metodu ile yapılabilir. Radyatörler, kazan, brülör, sirkülasyon pompası, emniyet donanımı, baca, yakıt tankı ve benzerlerinin analitik hesaplamaları, kullanıcı tarafından değiştirilebilen zengin veri kütüphanelerinden seçim olanağı ile yapılabilir. Malzeme listesi, keşif özeti, ve teknik şartname hazırlanmasında mevcut prototiplerden yararlanılır. Rapor ve hesaplar basıma hazır tablolar haline getirilir.

     

Tek borulu sistem
  Hesaplar üç metoddan biri ile yapılır: sabit basınç düşümü metodu (otomatik hidrolik dengelemeli), eşit sıcaklık düşümü metodu ve hidrolik simulasyon metodu. Hesaplama ve raporlama kolaylıkları önceki sistemde olduğu gibidir.
     

Döşemeden Isıtma Sistemi
 

Tüm ekipman hesaplamalaı ve raporlama önceki sistemlerde olduğu gibi kullanıcı dostu yöntemlerledir.

     

Klima yükleri
 

Soğutma yükü analitik hesapları kat planlarından otomatik olarak ya da el ile veri girilerek yapılır. Carrier,  Ashrae CLTD, Ashrae TFM metodlarından seçim şansı tanınır. Zengin yapısal eleman ve veri kütüphaneleri, büyük şehirlerin iklim bilgileri mevcuttur. Gölgeleme faktörleri üç değişik metodla hesaplanır. Diğer yüklerin (aydınlatma, insanlar, cihazlar, havalandırma, ve benzerleri) analitik hesaplamaları yapılır. Hacimler, bölge (50 adete kadar) ve sistemler olarak gruplandırılabilir. Toplamlar ve analitik sonuçlar kullanıcının tanımladığı ayrıntı düzeyinde tablolar ve şemalar ile gösterilir.

     

Fan Coil' ler
 

Kalsik veya ters toplamalı fan coil boru devresi hesapları yapılabilir. Şebeke planlara otomatik olarak ya da el ile veri girilerek işlenir. Boru hesapları klasik veya hidrolik simulasyon metodu ile gerçekleştirilir. Fan coil ünitelerinin, merkezi ünitenin, pompaların, emniyet donanımının ve benzerlerinin analitik hesapları, değiştirilebilir zengin donanım kütüphanelerinden seçimler ile yapılır. Malzeme listesi, keşif özeti, ve teknik şartname hazırlanmasında mevcut prototiplerden yararlanılır. Rapor ve hesaplar basıma hazır tablolar haline getirilir.

     

Kanallar
  Kanal hesapları üç metod ile yapılır: eşit hız, sabit basınç kaybı, ve statik geri kazanım. Hava kanalı tesisatı mimari çizim üstüne tek hat olarak yerleştirilir, 2 boyuta otomatik aktarılır. Fanlar ve diğer elemanlar hesaplanır. Malzeme listesi, keşif özeti, teknik şartname için zengin kütüphaneler mevcuttur.
 
   

Psikrometri
 

Klima cihazları seçilir, psikrometri analitik denklemler kullanarak hava dağılımı hesaplanır. Herhangi bir metod (örneğin, kurutma ile soğutma, tekrar ısıtma, önceden soğutulmuş hava, dönen havanın by-pass’ ı, %100 temiz hava ve benzerleri) kullanılabilir. Analitik sonuçlar tablolar ve diyagramlarda gösterilir (psikrometrik varyasyonlar psikrometik şemalarda  gösterilir). Klima cihazlarının seçimi için özellikler analitik belirtilir.

     
 


Ray Tracing Photorealism